Lithuania Imports, 1919-1939 (hdl:21.12137/ADFNGX)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Lithuania Imports, 1919-1939

Identification Number:

hdl:21.12137/ADFNGX

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-12-27

Version:

1

Bibliographic Citation:

Vaskela, Gediminas, 2022, "Lithuania Imports, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ADFNGX, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:PBA2vDBzO0umd+aQ+Y0pYg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Lithuania Imports, 1919-1939

Identification Number:

hdl:21.12137/ADFNGX

Identification Number:

LiDA_HistatData_0026

Authoring Entity:

Vaskela, Gediminas (Lithuanian Institute of History, Lithuania [Data collection; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Štreimikis, Antanas

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2011-05-17

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Vaskela, Gediminas (Lithuanian Institute of History, Lithuania)

Date of Deposit:

2011-05-17

Date of Distribution:

2011

Series Name:

Industry: trade

Series Information:

<p>Dataverse collection "Industry: trade" contains data about the coverage of internal and external trading, number off trading enterprises, fairs, customs, and service field, etc.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/ADFNGX

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, international trade, exports and imports

Topic Classification:

History, Foreign trade

Abstract:

<p>This dataset contains data on Lithuania imports by imports categories (Lithuanian litas, LTL) and Lithuania imports structure by imports categories (%) in 1919-1939.</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2011-2011

Geographic Coverage:

Lithuania (1919-1939)

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=TimeUnit" target="_blank">Time unit</a>

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=PoliticalAdministrativeArea" target="_blank">Political-administrative area</a>

Universe:

Imports

Kind of Data:

Aggregated data: historical statistics

Notes:

<p>The language of the data sources is Lithuanian (lit).</p> <p>Datasets (data and metadata) “Lithuanian imports in 1920-1939” and "Lithuania's import structure in 1924-1939" from 2011 to 2021-10-01 were available on the portal of Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTCOMX_0026 and www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTCOMX_0027; produced by Šteimikis, Antanas in 2011. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=TimeSeriesDiscrete" target="_blank">Time series: Discrete</a>

Data Collector:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance, Lithuania

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=Transcription" target="_blank">Transcription</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=CompilationSynthesis" target="_blank">Compilation/Synthesis</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=Other" target="_blank">Other: Calculations</a>

Sources Statement

Data Sources:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/DataSourceType?code=RegistersRecordsAccountsAdministrative" target="_blank">Registers/Records/Accounts: administrative</a>

Lietuvos statistikos metraštis 1927-1928 m., T. 2. Priedas: Lietuvos užsienio prekyba 1926–1928 m. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1929, p. 1, 5-6

Lietuvos statistikos metraštis 1931 m., T. 4. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1932, p. 184-193

Lietuvos statistikos metraštis 1939 m., T. 12. Vilnius: Centralinis Statistikos Biuras, 1940, p. 242

Origins of Sources:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance, Lithuania

Notes:

<b>Erratum</b> <br> <p>Publication <i>Lietuvos statistikos metraštis 1939 m., T. 12. Vilnius: Centralinis Statistikos Biuras, 1940, p. 242 </i> states that in 1936 <i>Total</i> of import was 156 060 600,00 Lithuanian litas (LTL). However, adding up data on Lithuania import by import categories shown on page 242, the import for 1936 amounted to 156 060 700,00 (Lithuanian litas (LTL).

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (5, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (5, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/BQMJJ8" target="_blank"> Estonia Imports, 1919-1939<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/RCPUYT" target="_blank"> Latvia Imports, 1919-1939</a></p>

File Description--f2507

File: LiDA_HistatData_0026_Data_v2.tab

  • Number of cases: 21

  • No. of variables per record: 13

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:PBA2vDBzO0umd+aQ+Y0pYg==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f2507 Location:

Summary Statistics: StDev 6.2048368229954285; Valid 21.0; Min. 1919.0; Max. 1939.0; Mean 1929.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gwph+BqBqk2orTTRQVb64g==

Lithuania:Import:Liveanimalsandbirds(Lithuanianlitas,LTL)=Lietuva:Importas:Gyvigyvuliaiirpaukščiai(Lietuvoslitas,LTL)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QIEoS/o/zupMUcD5TCWlmg==

Lithuania:Import:Food(Lithuanianlitas,LTL)=Lietuva:Importas:Maistoproduktai(Lietuvoslitas,LTL)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RrFbqK2zPXhO8bY/wZc2fg==

Lithuania:Import:Rawmaterialandsemi-manufactures(Lithuanianlitas,LTL)=Lietuva:Importas:Žaliavairpusfabrikačiai(Lietuvoslitas,LTL)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:53NyyR/pqWhRR5KMphN6fw==

Lithuania:Import:Industrialproducts(Lithuanianlitas,LTL)=Lietuva:Importas:Pramonėsgaminiai(Lietuvoslitas,LTL)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3INVwVYy7hx2mktb2wTQ9A==

Lithuania:Import:Goldandsilver(Lithuanianlitas,LTL)=Lietuva:Importas:Auksasirsidabras(Lietuvoslitas,LTL)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:t71Z49xAcMbiOWIGTpj5AQ==

Lithuania:Import:Total(Lithuanianlitas,LTL)=Lietuva:Importas:Išviso(Lietuvoslitas,LTL)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mg2hpzJL1iQAVDsGxSeuHw==

Lithuania:Import:Liveanimalsandbirds(%)=Lietuva:Importas:Gyvigyvuliaiirpaukščiai(%)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0fE3fgP3JVsdQ1Cuw9T4KQ==

Lithuania:Import:Food(%)=Lietuva:Importas:Maistoproduktai(%)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9TMBGJx46L4qMudEY3q7pA==

Lithuania:Import:Rawmaterialandsemi-manufactures(%)=Lietuva:Importas:Žaliavairpusfabrikačiai(%)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ilcot17QZeIX10Q9ycMCHA==

Lithuania:Import:Industrialproducts(%)=Lietuva:Importas:Pramonėsgaminiai(%)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:sODc4mxiVJTHxTq/+x+0eA==

Lithuania:Import:Goldandsilver(%)=Lietuva:Importas:Auksasirsidabras(%)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:oZNvfwGD9yk0mf7ycWgpUQ==

Lithuania:Import:Total(%)=Lietuva:Importas:Išviso(%)

f2507 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JO4i8dMWRVIEtIK3cNndWQ==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0026_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.

Notes:

application/x-gzip