Svarbiausios Lietuvos problemos, 2022 m. kovas = Most Important Problems in Lithuania, March 2022 (hdl:21.12137/PEBAHL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Svarbiausios Lietuvos problemos, 2022 m. kovas = Most Important Problems in Lithuania, March 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/PEBAHL

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-06-16

Version:

1

Bibliographic Citation:

Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Svarbiausios Lietuvos problemos, 2022 m. kovas = Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Svarbiausios Lietuvos problemos, 2022 m. kovas = Most Important Problems in Lithuania, March 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/PEBAHL

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0487

Authoring Entity:

Morkevičius, Vaidas (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vadovas; Duomenų kuravimas] = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader; Data curation])

Valentinavičius, Vytautas (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA), Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Center for Data Analysis and Archiving (DAtA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data curation])

Date of Production:

2022-03-19

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA), Lietuva = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA), Lithuania

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Valentinavičius, Vytautas (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania})

Date of Deposit:

2022-04-19

Date of Distribution:

2022-06-06

Series Name:

Lietuvos socialinių problemų stebėsena = Monitoring of Lithuanian Social Problems

Series Information:

<p>Dataverse kolekcijoje „Lietuvos socialinių problemų stebėsena” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie Lietuvoje vykdomą socialinę politiką bei Lietuvos socialines problemas. </p> <hr> <p>Dataverse collection “Monitoring of Lithuanian Social Problems” contains surveys studying Lithuanian public opinion about social policy and social issues in Lithuania. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, Social Sciences, vyriausybės politika = government policy, socialiniai klausimai = social issues, politiniai, socialiniai ir ekonominiai klausimai = political, social and economic issues

Topic Classification:

Valdžia, politinės sistemos ir organizacijos = Government, political systems and organisations

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki trijų problemų) Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais (atviras klausimas). Atitinkamai aiškintasi, kiek pastangų dabartinė I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama respondentų nurodytas problemas. Apklausos pabaigoje klausta iš to, ką respondentai atsimena apie praėjusios Vyriausybės darbą (2016-2020 m.), kokioms problemoms (iki trijų problemų) spręsti daugiausiai pastangų skyrė S. Skvernelio Vyriausybė (atviras klausimas). <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, namų ūkio dydis (įskaitant respondentą), ar turi vaikų, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, savivaldybė. <br><br> Respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie problemas su kuriomis apklausos metu ar 2016-2020 m. susidūrė Lietuva, Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojų buvo sukoduoti naudojant tarptautinį <a href=" https://www.comparativeagendas.net/pages/master-codebook" target="_blank">Lyginamųjų politinių darbotvarkių projekto instrumentarijų</a>. Be to, respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie dabartines problemas Lietuvoje buvo sukoduoti pagal kriterijų, ar nurodytos problemos yra tiesiogiai susijusios su Ukraina ar ne. <br><br><b><i> Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys bus prienami nuo 2023-01-01. </i></b> <hr> <b><i> Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions from 2023-01-01.</i></b>

Time Period:

2022-03-10-2022-03-19

Date of Collection:

2022-03-10-2022-03-19

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utenos apskritis = Utena County, Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Kauno apskritis = Kaunas County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Alytaus apskritis = Alytus County, Telšių apskritis = Telšiai County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Skerspjūvio = Cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod </a>)

Data Collector:

UAB "Vilmorus"

Sampling Procedure:

<p><b> Mišri tikimybinė ir netikimybinė </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>)</p> <p><b><i>Imties sudarymo pagrindas</i></b>: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.<br> <b><i>Imties sudarymo būdas</b></i>: stratifikuota tripakopė atranka: <ul> <li>Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas; <li>Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis; <li>Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės. </ul> <hr> <p><b> Mixed probability and non-probability </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <li> <b><i>Sampling frame</b></i>: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs. <br> <b><i>Sampling design</b></i>: Stratified three stage probability sampling: <ul> <li>In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly; <li>In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household; <li>In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.</ul>

Major Deviations from the Sample Design:

Kaimų, kuriuose nėra gatvių, gyventojai nebuvo apklausti = The population of villages with no streets was not interviewed.

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) = Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI); Telefoninis interviu: kompiuterizuotas interviu (CATI) = Telephone interview: Computer-assisted (CATI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection </a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Cleaning Operations:

Duomenų suvedimo skyrius patikrino 10 proc. anketų suvedimo kokybę. Papildomai patikrintos galimos kodavimo klaidos, atsakymų į klausimus atitikimas anketai. <hr> Quality of 10 percent of the data input was checked by the data input unit. Possible mistakes of coding procedure and compliance between questions and responses were additionally checked.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai </b> = <b>Major files </b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format). </p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format). </p> <b>Kiti failai </b> = <b> Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, TXT formatu) = Syntax files (1, TXT format). </p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (2, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (2, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. </p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>. </p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>. </p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama. </p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided. </p>

Other Study Description Materials

File Description--f2180

File: LiDA_SurveyData_0487_Data_v1.tab

  • Number of cases: 1005

  • No. of variables per record: 45

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng==

Survey

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0487_Archive_v1.tar.gz

Text:

Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0487_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0487_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf