Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m. (hdl:21.12137/TF5PKH)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/TF5PKH

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-22

Version:

2

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TF5PKH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:kdbajbTEuw6gS4IY9QJwJQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/TF5PKH

Identification Number:

LiDA_HistatData_0175

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2020-09-25

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2020-09-25

Date of Distribution:

2021-03-04

Series Name:

Social Development = Socialinė raida

Series Information:

<p>Dataverse collection "Social Development" contains data about employment, income, wage, living standard, dwelling fund, social security, social insurance, consumption, natural calamities and their damages, etc.</p> <hr> <p> Dataverse kolekcijoje "Socialinė raida" talpinami duomenys apie užimtumą, pajamas, darbo užmokestį, gyvenimo lygį, gyvenamąjį fondą, socialines garantijas, socialinį draudimą, vartojimą, stichines nelaimes ir jų padarytus nuostolius ir pan. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/TF5PKH

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, industrial workers = pramonės darbininkai, wages = darbo užmokestis, Latvia = Latvija

Topic Classification:

History = Istorija, Darbo sąlygos = Working conditions

Abstract:

<p>This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Riga in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie metinio pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijas Rygoje 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m. " publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2020-2020

Geographic Coverage:

Riga City = Rygos miestas, Latvia = Latvija (1919-1939)

Unit of Analysis:

Other: annual average hourly earnings of industrial workers = Kita: metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statisitikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Latvian (lat) and English (eng).</p> <p>Dataset (metadata) “Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939” from 2021-03-04 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTECO_0175; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2021-03-04. </p> <hr> <p>Duomenų šaltinių kalba – latvių (lat) ir anglų (eng) kalba.</p> <p> Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.“ nuo 2021-03-04 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTECO_0175; parengė 2021-03-04<a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde); International Labour Organization = Tarptautinė darbo organizacija

Mode of Data Collection:

Transcription = Transkripcija; Compilation/Synthesis = Kompiliacija (sintezė); Other: Calculations = Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection = DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Year-Book of Labour Statistics 1935-1936, First year of issue. Geneva, International Labour Office, 1936, p. 146

Year-Book of Labour Statistics 1937, Second year of issue. Geneva, International Labour Office, 1937, p. 168

Year-Book of Labour Statistics 1938, Third year of issue. Geneva, International Labour Office, 1938, p. 192

Year-Book of Labour Statistics 1939, Fourth year of issue. Geneva, International Labour Office, 1939, p. 153

Year-Book of Labour Statistics 1940, Fifth year of issue. Geneva, International Labour Office, 1940, p. 127

Latvijas statistiskās gada grāmata 1926 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1926. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1927 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1927, p. 427

Latvijas statistiskās gada grāmata 1927 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1927. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1928 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1928, p. 541

Latvijas statistiskās gada grāmata 1928 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1928. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1929 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1929, p. 417

Latvijas statistiskās gada grāmata 1930 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1930. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1931 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1931, p. 428

"Wage Rates and Retail Prices in Certain Towns". International Labour Review, vol. 23, no. 5, May 1931, p. 732

"Wages and Hours of Work and Workers in Certain Occupations in Various Towns in October 1933". International Labour Review, vol. 29, no. 5, May 1934, p. 723

"Wages and Normal Hours of Work in Certain Occupations in Various Towns in October 1934". International Labour Review, vol. 31, no. 4, April 1935, p. 586

"Wages, Hours of Labour and Retail Prices in Certain Towns". International Labour Review, vol. 26, no. 1, July 1932, p. 110

"Wages, Hours of Work, and Other Factors in the Remuneration of Workers in Certain Towns in October 1932: I". International Labour Review, vol. 27, no. 6, June 1933, p. 833

Origins of Sources:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde); International Labour Organization = Tarptautinė darbo organizacija

Notes:

<p> The 1921-1929 publications give the annual wages of workers in all industries for 8 hours, converted into wages for 1 hour. </p> <p> The annual average hourly wage for workers in all industries in 1926-1928 is the average for October, with the exception of the annual average for plumbers (E. Building).</p> <p>1921-1929 (E. Building) <i>The annual hourly wages of bricklayers and masons</i> are in addition to the hourly wage of bricklayers.</p> <p>1921-1929 (E. Building) <i>Carpenters' and joiners'</i> annual hourly wages are exclusive of joiners' hourly wages. <p>In 1930, annual hourly wages are given (E. Building) for <i>Workers (total)</i>.</p> <p>For the years 1931-1939, the annual hourly rate of pay and the annual hourly wage are given (E. Building) for <i>Labourers (unskilled)</i>.</p> <p>In 1935, the annual hourly rate of pay for workers in all occupations (N. Transport) is the average for October, except for motor vehicle drivers in June.</p> </p> <p>In 1936-1938 the annual hourly rate of pay for workers (N. Transport) <i>Drivers</i>,<i>Conductors</i>,<i>Motor drivers</i>,<i>Horse drivers (1 horse)</i>is the average for June, and for other occupations (N. Transport) the average for October.</p> <p> <b>Erratum</b> <br> <p>The publication<i>Year-Book of Labour Statistics 1939, Fourth year of issue. Geneva, International Labour Office, 1939, p. 153</i> tarates that the annual hourly rate of pay for machine minders in 1938 (G. Printing and book binding) is 10.1. It should be 1.10. </p> <hr> <p>1921-1929 m. leidiniuose pateiktas metinio visų pramonės šakų darbininkų darbo užmokestis už 8 val. perskaičiuotas į uždarbį už 1 val. </p> <p>1926-1928 m. metinis visų pramonės šakų darbininkų valandinis darbo užmokestis yra spalio mėn. vidurkis, išskyrus (E. Statyba) santechnikų metinį vidurkį. </p> <p>1921-1929 m. (E. Statyba) <i>Plytų klojėjų ir mūrininkų</i> metinis valandinis darbo užmokestis yra be plytų klojėjų valandinio uždarbio. </p> <p>1921-1929 m. (E. Statyba) <i> Dailidžių ir stalių</i> metinis valandinis darbo užmokestis yra be stalių valandinio uždarbio. </p> <p>1930 m. pateikiamas (E. Statyba) <i>Darbininkai (bendrai)</i> metinis valandinis darbo užmokestis. </p> <p>1931-1939 m. pateikiamas (E. Statyba) <i>Darbininkai (nekvalifikuoti)</i> metinio darbo užmokesčio valandinis įkainis ir metinis valandinis darbo užmokestis. </p> <p>1935 m. visų (N. Transportas) profesijų darbininkų metinio darbo užmokesčio valandinis įkainis yra spalio mėn. vidurkis, išskyrus motorinių transporto priemonių vairuotojų birželio mėn. vidurkį. </p> </p> <p>1936-1938 m. (N. Transportas) <i>Vairuotojų</i>, <i>Konduktorių</i>, <i>Motorinių transporto priemonių vairuotojų</i>, <i>Kinkinių vadeliotojų (1 arklys) </i> metinio darbo užmokesčio valandinis įkainis yra birželio mėn. vidurkis, kitų profesijų (N. Transportas) – spalio mėn. vidurkis. </p> <p> <b>Erratum</b> <br> <p>Leidinyje <i>Year-Book of Labour Statistics 1939, Fourth year of issue. Geneva, International Labour Office, 1939, p. 153</i> nurodoma, kad 1938 m. (G. Spausdinimas ir knygų įrišimas) mašinų prižiūrėtojų metinio darbo užmokesčio valandinis įkainis yra 10,1. Turėtų būti 1,10. </p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (16, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (16, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/1T09TG " target="_blank"> Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Kaune (Lietuva), 1913-1939 m. <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NIFGCL " target="_blank"> Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Tallinn and Tartu (Estonia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Taline ir Tartu (Estijoje), 1919-1939 m. </a></p>

File Description--f2050

File: LiDA_HistatData_0175_Data_v2.tab

 • Number of cases: 22

 • No. of variables per record: 121

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:kdbajbTEuw6gS4IY9QJwJQ==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

 • A - A
 • Latvia(Riga)=Latvija(Ryga) - Latvia(Riga)=Latvija(Ryga)
 • C - C
 • D - D
 • E - E
 • F - F
 • G - G
 • H - H
 • I - I
 • J - J
 • K - K
 • L - L
 • M - M
 • N - N
 • O - O
 • P - P
 • Q - Q
 • R - R
 • S - S
 • T - T
 • U - U
 • V - V
 • W - W
 • X - X
 • Y - Y
 • Z - Z
 • AA - AA
 • AB - AB
 • AC - AC
 • AD - AD
 • AE - AE
 • AF - AF
 • AG - AG
 • AH - AH
 • AI - AI
 • AJ - AJ
 • AK - AK
 • AL - AL
 • AM - AM
 • AN - AN
 • AO - AO
 • AP - AP
 • AQ - AQ
 • AR - AR
 • AS - AS
 • AT - AT
 • AU - AU
 • AV - AV
 • AW - AW
 • AX - AX
 • AY - AY
 • AZ - AZ
 • BA - BA
 • BB - BB
 • BC - BC
 • BD - BD
 • BE - BE
 • BF - BF
 • BG - BG
 • BH - BH
 • BI - BI
 • BJ - BJ
 • BK - BK
 • BL - BL
 • BM - BM
 • BN - BN
 • BO - BO
 • BP - BP
 • BQ - BQ
 • BR - BR
 • BS - BS
 • BT - BT
 • BU - BU
 • BV - BV
 • BW - BW
 • BX - BX
 • BY - BY
 • BZ - BZ
 • CA - CA
 • CB - CB
 • CC - CC
 • CD - CD
 • CE - CE
 • CF - CF
 • CG - CG
 • CH - CH
 • CI - CI
 • CJ - CJ
 • CK - CK
 • CL - CL
 • CM - CM
 • CN - CN
 • CO - CO
 • CP - CP
 • CQ - CQ
 • CR - CR
 • CS - CS
 • CT - CT
 • CU - CU
 • CV - CV
 • CW - CW
 • CX - CX
 • CY - CY
 • CZ - CZ
 • DA - DA
 • DB - DB
 • DC - DC
 • DD - DD
 • DE - DE
 • DF - DF
 • DG - DG
 • DH - DH
 • DI - DI
 • DJ - DJ
 • DK - DK
 • DL - DL
 • DM - DM
 • DN - DN
 • DO - DO
 • DP - DP
 • DQ - DQ

Variables

A

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8rculMi+NPo9SZJ7gJfANg==

Latvia(Riga)=Latvija(Ryga)

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Vsm3ZyMBQ/4YreePWvu69w==

C

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QB++k9f0lXK00nnyLygWFg==

D

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5ZDv1m4zbfTPb/cJUHWtDg==

E

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:XPiQmJZwoZrwokV+aRsHdA==

F

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IZ2ckBz/PNlu/OvKz64COg==

G

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:G1KDAdsZdn0R9yWwPIYU8g==

H

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/FuM0yoVwrGJio6389QXkA==

I

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:igM1XvwqY5GUpYcy1/2SDQ==

J

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SjYUFmDvZ2z9nkrU6d1SQA==

K

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KbRJOZRBDFPc0l81CdU0Fg==

L

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1QHiyOGa2/CcIPCWsCtmNg==

M

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pXYLNOvjaYgACAZI16UZ9Q==

N

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ITEVHtyKvbcGtQAj4S9ThQ==

O

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GB3NjpSWXjXUV1vvcR0wKQ==

P

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bv6511+iq2aPXfplELXSPA==

Q

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:BLNJl1RY6XeHgyZQBn6+/A==

R

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:HApIGq0V9YPRpMkquFAYQg==

S

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:sgz6JZKYENh197EGJ4Zcrg==

T

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:47vEI86gymkr2Q9YmdnGQQ==

U

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:TSFqROu5vEZwTNmHBMllHw==

V

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:N38b+bjNy4YjS1H9QdfU0g==

W

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:84gkbkUDlwByKSXjtGYJtw==

X

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ljmu3cdoB2LWK5QViS3xrQ==

Y

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ntmW//QmLkrFIv8v0oOX/A==

Z

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JkkYwqAoJshzKRfocVpfDg==

AA

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0FrgVRUqAtFk8uuaeNYCXw==

AB

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8yEZ1zdpzhJ2M31OIubaRQ==

AC

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:2naSHHDiz8UjtdNPkjQ3RA==

AD

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:tPOnrhnElQwtPwspHd4D9Q==

AE

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Yg9oMVUyF7KlE11Jq57WJw==

AF

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:URQwGxE+g+JUy5vgh1yyNQ==

AG

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:dBiWkiFg8eyIjG528Stz6g==

AH

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ypVDqq72m3a8SaYDka3m4Q==

AI

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:maGeFQVrsgCErv+w9qZiYg==

AJ

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9cgh+3Q4Y4hQHem1a9ULkA==

AK

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Dvg+MCMCJ6ujIc0+MvMNKw==

AL

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:eTUf7FKMTZZYUR9NongJdw==

AM

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:xYnAC1g0eNklnaINrjO1Tg==

AN

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0fGsxJHMfgdgfouvCy8xdA==

AO

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Azj4Y5P//TJDegX6wRlqSQ==

AP

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1XlUoOUW4MIoYChk9nsQWA==

AQ

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:rnxlBLFlfadug5q1f8T2fg==

AR

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:fRHJ+w5dJOPQYFuWJfV7Wg==

AS

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:hXuZ0rhuvW8VUZJycf8bNg==

AT

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mSINNKGltgUVxMwAn02Lgw==

AU

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:dZEuhhEews/5wu5GtH+qIw==

AV

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7kczKpqw0ELtugjwN7Xjtg==

AW

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bGhzN4g0clzT/cqRLJ9JPw==

AX

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:M/onMacTTLbV7h65p9RUPw==

AY

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:hWuNghAbHU4fl1OtrItRAw==

AZ

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:K8AH14ku5Arc6z9pqH/T5g==

BA

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8pWGDyjemki9aIlzcyI5Yg==

BB

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:WNyo6BjnccIpJxleIPzLAA==

BC

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3vlH2aEexOVx/Vrc7Sb2lQ==

BD

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:4h2xfogNY3JWpIfbD9F/iQ==

BE

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7fZnTTz/1QX7+WYsR1cgMA==

BF

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8E0wfXEUZBGmD7ZE8M/ZSw==

BG

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/OMq9xmQMPBxXDquwR4oLg==

BH

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1tpRldB+RJu+zYknpvHulg==

BI

f2050 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0Y8iCiU+c+TWp0CJ64SjNg==

BJ

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BK

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BL

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BM

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BN

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BO

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BP

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BQ

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BR

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BS

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BT

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BU

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BV

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BW

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BX

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BY

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BZ

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CA

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CB

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CC

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CD

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CE

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CF

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CG

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CH

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CI

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CJ

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CK

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CL

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CM

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CN

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CO

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CP

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CQ

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CR

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CS

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CT

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CU

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CV

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CW

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CX

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CY

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CZ

f2050 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DA

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DB

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DC

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DD

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DE

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DF

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DG

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DH

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DI

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DJ

f2050 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DK

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DL

f2050 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DM

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DN

f2050 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DO

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DP

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DQ

f2050 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0175_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.

Notes:

application/x-gzip