Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai, 1918-1940 m. (hdl:21.12137/94PABZ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai, 1918-1940 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/94PABZ

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-29

Version:

2

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai, 1918-1940 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/94PABZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:itvRiHgIQ8ovBqnukOhXFw== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai, 1918-1940 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/94PABZ

Identification Number:

LiDA_HistatData_0108

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2019-08-19

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2019-08-19

Date of Distribution:

2019-09-20

Series Name:

Finance = Finansai

Series Information:

<p>Dataverse collection "Finance" contains data about central and local government revenue and expenditure, fiscal politics, financial institutions, money turnover, banks, deposits, credits, etc.</p> <hr> <p> Dataverse kolekcijoje "Finansai" talpinami duomenys apie valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamas ir išlaidas, fiskalinę politiką, finansines institucijas, pinigų apyvartą, bankus, indėlius, kreditus ir pan.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/94PABZ

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, state budgets = valstybės biudžetas, expenditure = išlaidos, public expenditure = viešosios išlaidos, Latvia = Latvija

Topic Classification:

History = Istorija, Economic policy, public expenditure and revenue = Ekonominė politika, valstybės išlaidos ir pajamos

Abstract:

<p>This dataset contains data on Latvian central government expenditure by purpose in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie Latvijos valstybės biudžeto išlaidas pagal tikslus 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai, 1918-1940 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2019-2019

Geographic Coverage:

Latvia = Latvija (1919-1939)

Unit of Analysis:

Other: central government expenditure = Kita: valstybės biudžeto išlaidos <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statistikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Latvian (lat).</p> <p>Dataset (metadata) “Central Government Expenditure in Latvia: Purpose (Bruto), 1918-1940” from 2019-09-20 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTFIN_0108; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2019-09-20. </p> <hr> <p>Duomenų šaltinių kalba – latvių kalba (lat).</p> <p> Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai (bruto), 1918-1940 m.“ nuo 2019-09-20 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTFIN_0108; parengė 2019-09-20<a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

State Statistical Bureau ([lav] Valsts statistiskā pārvalde), Latvia = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde), Latvija

Mode of Data Collection:

Transcription; Compilation/Synthesis; Other: Calculations <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)</a> = Transkripcija; Kompiliacija (sintezė); Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. g. Riga: Latvijas PSR Tautsaimniecības statistikas pārvalde, 1940, p. 79

Latvijas valsts finances 1918./1920.-1931./1932. Sastādījis J. Jurevics. Rediģējis V. Salnais, p. 114-115

Origins of Sources:

State Statistical Bureau ([lav] Valsts statistiskā pārvalde), Latvia = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde), Latvija

Notes:

<p>1918/1920 – 1938/1939 Latvia‘s budget was drawn up on a business year basis, i.e., from 1 April to 31 March. After the occupation of Latvia in 1940, the budget was drawn up on a calendar year basis, i.e., from 1 January to 31 December. Therefore, the Latvian Statistical Yearbook for 1940 contains one budget line <i>1939/1940 and 1940</i>, which shows the budget expenditure from 1 April 1939 to 31 December 1940.</p> <b>Erratum</b> <br> <p> <p>Publication <i>Latvijas valsts finances 1918./1920. –1931./1932. Sastādījis J. Jurevics. Rediģējis V. Salnais, p. 112</i> states that the 1931/1932 budget expenditure by objective amounted to 175,048 thousands Latvian lats (LVL). However, adding up the total expenditure shown on page 112 shows that the 1931/1932 budget expenditure by objective was not 175,048 thousands, but 177,739 thousands Latvian lats (LVL). </p> <hr> <p>1918/1920 m. – 1938/1939 m. Latvijos biudžetas buvo sudaromas ūkiniais metais, t. y. nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d. Po 1940 m. įvykdytos Latvijos okupacijos biudžetas buvo sudaromas kalendoriniais metais, t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Todėl 1940 m. Latvijos statistikos metraštyje pateikiama viena biudžeto eilutė <i>1939/1940 and (ir) 1940</i>, kurioje biudžeto išlaidos pateikiamos nuo 1939 m. balandžio 1 d. iki 1940 m. gruodžio 31 d. </p> <b>Erratum</b> <br> <p> <p>Leidinyje <i>Latvijas valsts finances 1918./1920. –1931./1932. Sastādījis J. Jurevics. Rediģējis V. Salnais, p. 112</i> nurodoma, kad 1931/1932 m. biudžeto išlaidos pagal tikslus sudarė 175 048 tūkst. Latvijos latų (LVL). Tačiau susumavus 112 psl. pateiktas visas išlaidas gaunama, jog 1931/1932 m. biudžeto išlaidos pagal tikslus sudarė ne 175 048 tūkst., bet 177 739 tūkst. Latvijos latų (LVL).</p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (3, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="" target="_blank"> <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/TAQ4N2 " target="_blank"> Central Government Expenditure in Estonia: Purpose, 1919-1940 </a></p> <hr> <p><a href="" target="_blank"> <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/TAQ4N2 " target="_blank"> Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: tikslai, 1919-1940 m. </a></p>

File Description--f1601

File: LiDA_HistatData_0108_Data_v1.tab

  • Number of cases: 27

  • No. of variables per record: 90

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:itvRiHgIQ8ovBqnukOhXFw==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Fiscalyear=Biudžetiniaimetai

f1601 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:tukxGWv2bhF76Fuh4lh74A==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Higherstateinstitutions(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Aukštesnėsvalstybinėsinstitucijos(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. 3436000.0; Valid 21.0; Min. 487000.0; Mean 2029761.9047619049; StDev 711485.6923903604;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A15O4vIyvqfdNLBZ5rQQRA==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Foreignaffairs(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Užsienioreikalai(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. 673000.0; Mean 2245761.904761905; Max. 5406000.0; StDev 904366.9556525107; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2RsYrICYnZLkPUzp8mjFQg==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Internalsecurity(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Vidaussaugumas(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean 9168142.857142856; Valid 21.0; StDev 5230065.260450526; Max. 2.7464E7; Min. 1701000.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:chkUxaAAxYW+N8tpd1TxWQ==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Courtandprisons(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Teismasirkalėjimai(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev 3044282.7476466517; Max. 1.4971E7; Mean 5961619.047619047; Min. 865000.0; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p3WvpXs20mLxZy06Sttkyw==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Education(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Švietimas(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Mean 1.968838095238095E7; StDev 1.0900846588573707E7; Min. 1105000.0; Max. 5.3225E7;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FImDdcDnaHEIJ2c1xJ30IA==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Socialsecurityandlaborprotection(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Socialinėirdarboapsauga(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. 4.1324E7; Valid 21.0; Min. 1011000.0; StDev 9239822.938161284; Mean 1.4975142857142856E7

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a/HKefLzCVpTSKm8sxs+Cw==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Healthcare(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Sveikatospriežiūra(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean 2652428.571428572; StDev 1528375.8886945504; Valid 21.0; Max. 7858000.0; Min. 412000.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e25F082Mg5dNvF4bpNRs4w==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Supervisionandpromotionofeconomicsectors(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Ekonomikossektoriųpriežiūrairrėmimas(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. 3.2418E7; Min. 479000.0; Valid 21.0; Mean 1.3256047619047621E7; StDev 9516391.440436814

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OYd7oIBSFs2iHQW+ZW03Jw==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Transportation(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Transportasirkomunikacija(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. 1698000.0; StDev 5652144.215546285; Mean 9757333.333333332; Max. 2.3849E7; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:i4jaDJ3zMMRs3XbmLAojgA==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Statefinances(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Valstybėsfinansai(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. 1.2004E7; Valid 21.0; StDev 2725935.2209051903; Min. 955000.0; Mean 5049857.142857144;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n7lw+Mm01Y6P67cTumiqrA==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Statedebt(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Valstybėsskola(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. 1.1966E7; StDev 2666102.765675558; Valid 21.0; Min. 264000.0; Mean 3535428.571428572

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fPgD33JCGJUwSwfxzQJXRA==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Statecapitalinvestments(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Valstybėskapitaloinvesticijos(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. 9439000.0; Mean 2.625495238095238E7; StDev 1.3247940109602666E7; Max. 5.9815E7; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hkfsuqgKhH1KQjWYab42Ng==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Variuosgovernmentagencies(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Įvairiosvaldžiossektoriausinstitucijos(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. 3376000.0; Valid 21.0; Min. 214000.0; Mean 1048000.0; StDev 714245.7560251934

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sXOIwUWi0LKSdrSPSHHPTA==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Miscellaneousexpenditures(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Įvairiosišlaidos(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. 177000.0; Mean 2667285.714285714; Max. 5270000.0; StDev 1101743.9876331135; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mIc7O/r43QGXFmhe9xwJJw==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Kraštoapsauga(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Nationaldefense(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Min. 2.0438E7; Mean 3.804809523809524E7; StDev 1.6076677669545913E7; Max. 9.9358E7;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z8P9wl64vgWUoSeyo1TfrA==

Latvia:Centralgovernmentexpenditurebypurpose:Total(Latvianlats,LVL)=Latvija:Valstybėsbiudžetoišlaidospagaltikslus:Išviso(Latvijoslatas,LVL)

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean 1.563382380952381E8; StDev 6.1070538006394506E7; Max. 3.6693E8; Valid 21.0; Min. 6.0617E7;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rP+/6JMnqsNLLqE0BXtQcg==

R

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

S

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

T

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

U

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

V

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

W

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

X

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

Y

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

Z

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AA

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AB

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AC

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AD

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AE

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AF

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AG

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AH

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AI

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AJ

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AK

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AL

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AM

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AN

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AO

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AP

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AQ

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AR

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AS

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AT

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AU

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AV

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AW

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AX

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AY

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

AZ

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BA

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BB

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BC

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BD

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BE

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BF

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BG

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BH

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BI

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BJ

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BK

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BL

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BM

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BN

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BO

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BP

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BQ

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BR

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BS

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BT

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BU

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BV

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BW

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BX

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BY

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

BZ

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CA

f1601 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CB

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CC

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CD

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CE

f1601 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CF

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CG

f1601 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CH

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CI

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CJ

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CK

f1601 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

CL

f1601 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z3jHx7a2wcJz5mgWmnZSpg==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0108_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip