Number of Sheep in Latvia, 1919-1939 = Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. (hdl:21.12137/5FTRY1)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Number of Sheep in Latvia, 1919-1939 = Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/5FTRY1

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-20

Version:

2

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Sheep in Latvia, 1919-1939 = Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/5FTRY1, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:T7TVb93tKHVzOkP8WX4jUA== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Number of Sheep in Latvia, 1919-1939 = Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/5FTRY1

Identification Number:

LiDA_HistatData_0081

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2018-10-12

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2018-10-12

Date of Distribution:

2018-12-24

Series Name:

Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Series Information:

<p> Dataverse collection "Economy: agriculture, forestry and fishing" contains data about land-tenure, farming manufacture, crop, harvest and fertility, number of birds and efficiency, wood area and wood industry, fishery and fishing, melioration, etc.</p> <hr> <p>Dataverse kolekcijoje "Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis" talpinami duomenys apie žemėnaudą, žemės ūkio gamybą, pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių, paukščių skaičių ir produktyvumą, miškų plotus ir miškų verslą, žuvininkystę ir žvejybą, melioraciją ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/5FTRY1

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, agricultural production = žemės ūkio gamyba, livestock = gyvuliai, sheep = avys, Latvia = Latvija

Topic Classification:

History = Istorija, Agriculture and rural industry = Žemės ūkis ir kaimo pramonė

Abstract:

<p>This dataset contains data on number of sheep in Latvia in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Number of Sheep in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie avių skaičių Latvijoje 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2018-2018

Geographic Coverage:

Latvia = Latvija (1919-1939), Vidzeme ([lat] Vidzeme) = Vidžemė ([lat] Vidzeme), Courland ([lav] Kurzeme) = Kuršas ([lav] Kurzeme), Semigallia ([lav] Zemgale) = Žiemgala ([lav] Zemgale), Latgale ([lav] Latgale) = Latgala ([lav] Latgale)

Geographic Unit(s):

Ventspils County = Ventspilio apskritis ([lav] Ventspils apriņķis), Valka County = Valkos apskritis ([lav] Valkas apriņķis), Tukums County = Tukumo apskritis ([lav] Tukuma apriņķis), Valmiera County = Valmieros apskritis ([lav] Valmieras), Ludza County = Ludzos apskritis ([lav] Ludzas apriņķis), Aizpute County = Aizputės apskritis ([lav] Aizputes apriņķis), Riga County = Rygos apskritis ([lav] Rīgas apriņķis), Rezekne County = Rėzeknės apskritis ([lav] Rēzeknes apriņķis), Liepaja County = Liepojos apskritis ([lav] Liepājas apriņķis), Jekabpils / Jaunjengavas County = Jekabpilio / Jaunjelgavos apskritis ([lav] Jēkabpils / Jaunjelgavas apriņķis), Madona County = Maduonos apskritis ([lav] Madonas apriņķis), Abrene / Jaunlatgale County = Abrenės / Jaunlatgalės apskritis ([lav] Abrenes / Jaunlatgales apriņķis), Talsi County = Talsų apskritis ([lav] Talsu apriņķis), Daugavpils County = Daugpilio apskritis ([lav] Daugavpils apriņķis), Jelgava County = Jelgavos apskritis ([lav] Jelgavas apriņķis), Kuldiga County = Kuldygos apskritis ([lav] Kuldīgas apriņķis), Ilukste County = Alūkštos apskritis ([lav] Ilūkstes apriņķis), Bauska County = Bauskės apskritis ([lav] Bauskas apriņķis), Cesis County = Cėsių apskritis ([lav] Cēsu apriņķis)

Unit of Analysis:

Other: sheep = Kita: avys <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas</a>)

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statisitikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Latvian (lat).</p> <p>Dataset (metadata) “Number of Sheep in Latvia, 1919-1939” from 2018-12-24 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0081; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2018-12-24. </p> <hr> <p>Duomenų šaltinių kalba – latvių kalba (lat).</p> <p> Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.“ nuo 2018-12-24 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0081; parengė 2018-12-24 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde)

Mode of Data Collection:

Transcription = Transkripcija; Compilation/Synthesis = Kompiliacija (sintezė); Other: Calculations = Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection = DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. g. Riga: Latvijas PSR Tautsaimniecības statistikas pārvalde, 1940, p. 113

Latvijas statistiskās gada grāmata 1920 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1920. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1921 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1921, p. 94-97

Latvijas statistiskās gada grāmata 1921 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1921. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1922 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1922, p. 110

Latvijas statistiskās gada grāmata 1922 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1922. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1923 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1923, p. 74

Latvijas statistiskās gada grāmata 1923 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1923. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1924 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1924, p. 96

Latvijas statistiskās gada grāmata 1924 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1924. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1925 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1925, p. 123

Latvijas statistiskās gada grāmata 1925 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1925. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1926 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1926, p. 122

Latvijas statistiskās gada grāmata 1926 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1926. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1927 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1927, p. 137

Latvijas statistiskās gada grāmata 1927 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1927. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1928 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1928, p. 192

Latvijas statistiskās gada grāmata 1928 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1928. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1929 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1929, p. 155

Latvijas statistiskās gada grāmata 1929 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1929. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1930 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1930, p. 157

Latvijas statistiskās gada grāmata 1930 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1930. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1931 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1931, p. 181

Latvijas statistiskās gada grāmata 1931 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1931. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1932 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1932, p. 144

Latvijas statistiskās gada grāmata 1932 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1932. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1933 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1933, p. 113

Latvijas statistiskās gada grāmata 1933 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1933. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1934 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1934, p. 112

Latvijas statistiskās gada grāmata 1934 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1934. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1935 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1935, p. 116

Latvijas statistiskās gada grāmata 1935 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1935. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1936 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1936, p. 124

Latvijas statistiskās gada grāmata 1936 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1936. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1937 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1937, p. 128

Latvijas statistiskās gada grāmata 1937/38 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1937/38. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1938 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1938, p. 128

Latvijas statistiskās gada grāmata 1939 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1939. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1939 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1939, p. 115

Origins of Sources:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde)

Notes:

Important territorial changes of counties before 1921: <p> <li>According to the Peace Treaty of August 11, 1920 between Latvia and Russia several territories of the Russian governorates of Vitebsk and Pskov were incorporated into the Ludza County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis) (later renamed to the Abrene / Jaunlatgale County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes / Jaunlatgales</a> apriņķis)). <li>After some battles with Russia and Lithuania and after drawing the border between Latvia and Lithuania in 1921, several territories from Lithuania were incorporated into the Ilukste County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Il%C5%Abkstes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ilūkstes</a> apriņķis). </p> In 1925 two new counties were formed: <p> <li>Jaunlatgale County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Jaunlatgales</a> apriņķis) (formerly part of the territory of the Ludza County ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis). <li>Madona County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Madonas</a> apriņķis) (formerly part of the territory of the Cesis County ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/C%C4%93su_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Cēsu</a> apriņķis) and the Valka County ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Valkas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Valkas</a> apriņķis)). </p> <p> In 1938 Jaunlatgale County ([lav] Jaunlatgales apriņķis) was renamed into the Abrene County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes</a> apriņķis). </p> <hr> Svarbūs teritoriniai apskričių pokyčiai iki 1921 m.: <p> <li>Pagal 1920 m. rugpjūčio 11 d. Latvijos ir Rusijos taikos sutartį prie Ludzos apskrities ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis) (vėliau pervadintos į Abrenės / Jaunlatgalės apskritį ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes / Jaunlatgales</a> apriņķis)) prijungtos kelios Rusijos Vitebsko ir Pskovo gubernijų dalys. <li>Po kovų su Rusija ir Lietuva, 1921 m. nubrėžus Latvijos ir Lietuvos sieną prie Alūkštos apskrities ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Il%C5%Abkstes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ilūkstes</a> apriņķis) prijungtos kelios teritorijos iš Lietuvos. </p> 1925 m. suformuotos dvi naujos apskritys: <p> <li>Jaunlatgalės apskritis ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Jaunlatgales</a> apriņķis) (anksčiau Ludzos apskrities ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis) teritorijos dalis). <li>Maduonos apskritis ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Madonas</a> apriņķis) (anksčiau Cėsių apskrities ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/C%C4%93su_apri%C5%86%C4%B7is">Cēsu</a> apriņķis) ir Valkos apskrities ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Valkas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Valkas</a> apriņķis) teritorijų dalis). </p> <p> 1938 m. Jaunlatgalės apskritis ([lav] Jaunlatgales apriņķis) pervadinta į Abrenės apskritį ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes</a> apriņķis). </p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (22, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (22, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/EAOBDX " target="_blank"> Number of Sheep in Lithuania, 1919-1939 = Avių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m. <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/P0TVH5 " target="_blank"> Number of Sheep in Estonia, 1919-1939 = Avių skaičius Estijoje, 1919-1939 m. </a></p>

File Description--f1487

File: LiDA_HistatData_0081_Data_v1.tab

  • Number of cases: 22

  • No. of variables per record: 39

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:T7TVb93tKHVzOkP8WX4jUA==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f1487 Location:

Summary Statistics: Mean 1929.0; Max. 1939.0; Valid 21.0; Min. 1919.0; StDev 6.2048368229954285

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4ZlpoC+oPvAuJQ1pPRu3PQ==

Latvia:RigaCounty:Sheep(N)=Latvija:Rygosapskritis:Avys(N)([lav]Rīgasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:yzTTRaIqjUzqobwHvlZqww==

Latvia:CesisCounty:Sheep(N)=Latvija:Cėsiųapskritis:Avys(N)([lav]Cēsuapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:WXJDVXqe6tMfGWWCvhPeCA==

Latvia:ValmieraCounty:Sheep(N)=Latvija:Valmierosapskritis:Avys(N)([lav]Valmieras)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:w0UPmbNXofwyv9UKL/hePw==

Latvia:ValkaCounty:Sheep(N)=Latvija:Valkosapskritis:Avys(N)([lav]Valkasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RkC8NBrk62tFxQm1JGcbYQ==

Latvia:MadonaCounty:Sheep(N)=Latvija:Maduonosapskritis:Avys(N)([lav]Madonasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qTVlTFA6K/48nHUf15YNXA==

Latvia:Vidzeme:Sheep(N)=Latvija:Vidžemė:Avys(N)([lat]Vidzeme)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:DP6nZn7Km3E6An9JpnWX6g==

Latvia:LiepajaCounty:Sheep(N)=Latvija:Liepojosapskritis:Avys(N)([lav]Liepājasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zbGKUkwRkGKEQNFlurnyAQ==

Latvia:AizputeCounty:Sheep(N)=Latvija:Aizputėsapskritis:Avys(N)([lav]Aizputesapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:LXMaNAdDqkngsfrNayliyA==

Latvia:KuldigaCounty:Sheep(N)=Latvija:Kuldygosapskritis:Avys(N)([lav]Kuldīgasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5XXxhLbUTHYphPlYtOv8NQ==

Latvia:VentspilsCounty:Sheep(N)=Latvija:Ventspilioapskritis:Avys(N)([lav]Ventspilsapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ez6kGy7VBrrnClO1ObXdKA==

Latvia:TalsiCounty:Sheep(N)=Latvija:Talsųapskritis:Avys(N)([lav]Talsuapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uQfIowCATcC3DGK/ffQKYA==

Latvia:Courland:Sheep(N)=Latvija:Kuršas:Avys(N)([lav]Kurzeme)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:a0HOjzOjq54QJKpAGidQvg==

Latvia:TukumsCounty:Sheep(N)=Latvija:Tukumoapskritis:Avys(N)([lav]Tukumaapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Uv3NRJbJFglGPo+bKiihAg==

Latvia:JelgavaCounty:Sheep(N)=Latvija:Jelgavosapskritis:Avys(N)([lav]Jelgavasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Pyj2LJDmr9ylUXz5aSjs8Q==

Latvia:BauskaCounty:Sheep(N)=Latvija:Bauskėsapskritis:Avys(N)([lav]Bauskasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jWXPfuV5p2iFYFdIOmM18w==

Latvia:Jekabpils/JaunjengavasCounty:Sheep(N)=Latvija:Jekabpilio/Jaunjelgavosapskritis:Avys(N)([lav]Jēkabpils/Jaunjelgavasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Oew7v4wOG5FdRKifIVIf6A==

Latvia:IluksteCounty:Sheep(N)=Latvija:Alūkštosapskritis:Avys(N)([lav]Ilūkstesapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:h41k4mvZofZhXg7gCldVHQ==

Latvia:Semigallia:Sheep(N)=Latvija:Žiemgala:Avys(N)([lav]Zemgale)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:BuZvxuVDPJetjkVkCtQ5wQ==

Latvia:DaugavpilsCounty:Sheep(N)=Latvija:Daugpilioapskritis:Avys(N)([lav]Daugavpilsapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bj9KgkGJevtIvZ47AP578g==

Latvia:RezekneCounty:Sheep(N)=Latvija:Rėzeknėsapskritis:Avys(N)([lav]Rēzeknesapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0q/umBcqhJKf9w4ChX4SlQ==

Latvia:LudzaCounty:Sheep(N)=Latvija:Ludzosapskritis:Avys(N)([lav]Ludzasapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+Qqai3J6PzEezT1xYaebIg==

Latvia:Abrene/JaunlatgaleCounty:Sheep(N)=Latvija:Abrenės/Jaunlatgalėsapskritis:Avys(N)([lav]Abrenes/Jaunlatgalesapriņķis)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UjDSZRsB2m28h9I5+Yg1PQ==

Latvia:Latgale:Sheep(N)=Latvija:Latgala:Avys(N)([lav]Latgale)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pZ6+fVe32zeEmyFqpcBcKA==

Latvia:Total:Sheep(N)=Latvija:Išviso:Avys(N)

f1487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:J31IRADq3gWP1qH6jGHQMg==

Z

f1487 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AA

f1487 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AB

f1487 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AC

f1487 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AD

f1487 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AE

f1487 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AF

f1487 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AG

f1487 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AH

f1487 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AI

f1487 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AJ

f1487 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AK

f1487 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AL

f1487 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

AM

f1487 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0081_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip