Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m. (hdl:21.12137/IP1WAZ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/IP1WAZ

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-20

Version:

3

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/IP1WAZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:sZQkSJqqUM9ZkZumM4WmaQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/IP1WAZ

Identification Number:

LiDA_HistatData_0139

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2020-01-17

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2020-01-17

Date of Distribution:

2020-03-27

Series Name:

Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Series Information:

<p> Dataverse collection "Economy: agriculture, forestry and fishing" contains data about land-tenure, farming manufacture, crop, harvest and fertility, number of birds and efficiency, wood area and wood industry, fishery and fishing, melioration, etc.</p> <hr> <p>Dataverse kolekcijoje "Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis" talpinami duomenys apie žemėnaudą, žemės ūkio gamybą, pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių, paukščių skaičių ir produktyvumą, miškų plotus ir miškų verslą, žuvininkystę ir žvejybą, melioraciją ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/IP1WAZ

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, agricultural production = žemės ūkio gamyba, animal products = gyvūninės kilmės produktai, economic value = ekonominė vertė, Latvia = Latvija

Topic Classification:

History = Istorija, Agriculture and rural industry = Žemės ūkis ir kaimo pramonė

Abstract:

<p>This dataset contains data on volume and value of animal production in Latvia in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie gyvulininkystės produkcijos apimtis ir vertę Latvijoje 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2020-2021

Geographic Coverage:

Latvia = Latvija (1919-1939)

Unit of Analysis:

Other: volume and value of animal production = Kita: gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statisitikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Latvian (lat).</p> <p>Dataset (metadata) “Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939” from 2020-03-27 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0139; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2020-03-27. </p> <hr> <p>Duomenų šaltinių kalba – latvių kalba (lat).</p> <p> Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.“ nuo 2020-03-27 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0139; parengė 2020-03-27 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde); Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Mode of Data Collection:

Transcription = Transkripcija; Compilation/Synthesis = Kompiliacija (sintezė); Other: Calculations = Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection = DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Latvijas kooperācijas gada grāmatā = Annuaire de la coopération de la Lettonie. Astotais gads, 1930. Rigā: Latvijas kooperatīvu kongresu padome, p. 206

Latvijas kooperācijas gada grāmatā = Annuaire de la coopération de la Lettonie. Septītais gads, 1929. Rigā: Latvijas kooperatīvu kongresu padome, p. 205

Latvijas lauksaimniecība 1920.-1925. g.g. Tekošā statistika. Sastādījis A. Maldups. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1926, p. 141

Latvijas lauksaimniecība 1928. gadā. Sastādījis A. Maldups, rediģējis V. Salnais. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1929, p. 35

Latvijas lauksaimniecība 1930. g. Piektais izdevums. Sastādījis A. Maldups, rediģējis V. Salnais. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1931, p. 68

Latvijas lauksaimniecība 1932. g. Septītais izdevums. Sastādījis A. Maldups, rediģējis V. Salnais. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1933, p. 78, 80

Latvijas lauksaimniecība 1933. g. Astotais izdevums. Sastādījis A. Maldups, rediģējis V. Salnais. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1934, p. 113, 115, 117

Latvijas lauksaimniecība 1934. g. Devītais izdevums. Sastādījis A. Maldups, rediģējis V. Salnais. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1935, p. 110-111, 113-114

Latvijas lauksaimniecība 1936. g. Vienpadsmitais izdevums. Sastādījis A. Maldups, rediģējis V. Salnais. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1937, p. 70-72

Latvijas lauksaimniecība 1937. g. Divpadsmitais izdevums. Sastādījis A. Maldups. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938, p. 53-55

Latvijas lauksaimniecība 1938. g. Trīspadsmitais izdevums. Sastādījis A. Maldups. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1939, p. 47-49

Latvijas lauksaimniecība 1939. g. Četrpadsmitais izdevums. Sastādījis A. Maldups. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1940, p. 44-45

Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. g. Riga: Latvijas PSR Tautsaimniecības statistikas pārvalde, 1940, p. 114

Latvijas statistiskās gada grāmata 1939 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l'année 1939. Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1939 = Riga: Bureau de statistique de l'état, 1939, p. 214-215

Origins of Sources:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras ([lav] Valsts statistiskā pārvalde)

Notes:

<p>The annual volumes of pork, beef and veal and sheepmeat for the years 1934-1938 are for the 1934/1935 - 1938/1939 business years, which ran from 1 May to 30 April of the following year. In the table, e.g., the 1934/1935 business year is treated as 1934 calendar year. </p> <p>The annual volumes of sheep's wool for the years 1925-1928 and 1930-1939, honey for the years 1923-1939, beeswax for the years 1923-1934 and butter for the years 1923-1937 are for calendar years. </p> <p>The annual volumes of milk for the years 1923-1928 are for the calendar year and for the years 1929-1938 are for the business year 1929/1930 - 1938/1939. </p> <p>The annual volumes of egg for the year 1930 and for the years 1934-1938 are for the 1930/1931 and 1934/1935 - 1938/1939 business years. </p> <p>The annual value of pork was calculated using the annual average price of pork per 1 kg in the dataset <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939</a>. In order to calculate the value of production of pork, the price of pork was calculated per 1 tonne and multiplied by the annual volume of pork. </p> <p>The publications provide data on total annual volumes of beef and veal. The annual value of beef and veal production was calculated using provided separately the annual average price of bone-in beef (for soup) per 1 kg and veal per 1 kg in the dataset <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939</a>. In order to calculate the value of production of beef and veal, the annual average price of bone-in beef (for soup) and veal was calculated per 1 tonne and multiplied by the annual volume of beef and veal. </p> <p>The publications provide data on total annual volumes of sheepmeat. The annual value of sheepmeat production was calculated using provided the annual average price of sheepmeat per 1 kg and lamb meat per 1 kg in the dataset <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939</a>. In order to calculate the value of production of sheepmeat, the annual average price of sheepmeat and lamb meat was calculated per 1 tonne and multiplied by the annual volume of sheepmeat. </p> <p>The annual value of milk was calculated using the annual average price of milk (non-skimmed) per 1 litre in the dataset <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939</a>. In order to calculate the value of production of milk, the price of 1 litre of milk (non-skimmed) was converted into a price per kg (density of milk is approximately 1,033 kg/m3, therefore 1 litre of milk weighs 1,03 kilogram), then it was calculated per 1 tonne and multiplied by the annual volume of milk. </p> <p>The publications provide data on total annual volumes of butter. The annual value of butter production was calculated using provided the annual average price of butter for the year 1923 per 1 kg and unsalted butter for the years 1924-1937 per 1 kg in the dataset <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939</a>. In order to calculate the value of production of butter, the annual average price of butter and unsalted butter was calculated per 1 tonne and multiplied by the annual volume of butter. </p> <p>The annual value of honey for the year 1925-1932 was calculated using the annual average price of honey per 1 kg in the dataset <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939</a>. In order to calculate the value of production of honey, the price of honey was calculated per 1 tonne and multiplied by the annual volume of honey. </p> <p>The annual value of eggs was calculated using the annual average price of eggs per 10 pieces in the dataset <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939</a>. In order to calculate the value of production of eggs, the price of eggs was calculated per 1 egg and multiplied by the annual volume of eggs. </p> <p>The annual value of butter is provided in Russian rubbles in 1923 and in Latvian lats (LVL) in 1924-1938. The value of other animal production is provided in Latvian lats (LVL). </p> <p>The publications provide milk production in kilograms, which were converted into tonnes for the years 1923-1928. Milk production for the year 1929 and for the years 1931-1933 is provided in the publications in 1000 tonnes, which were converted into tonnes. </p> <hr> <p>1934-1938 m. kiaulienos, jautienos ir veršienos, avienos metinės apimtys yra 1934/1935 – 1938/1939 ūkinių metų, kurie truko nuo gegužės 1 d. iki kitų metų balandžio 30 d., duomenys. Lentelėje, pvz., 1934/1935 ūkiniai metai yra prilyginti 1934 kalendoriniams metams. </p> <p>1925-1928 m. ir 1930-1939 m. avių vilnos, 1923-1939 m. medaus, 1923-1934 m. bičių vaško, 1923-1937 m. sviesto metinės apimtys yra kalendorinių metų duomenys. </p> <p>1923-1928 m. pieno metinės apimtys yra kalendorinių metų duomenys, o 1929-1938 m. yra 1929/1930 – 1938/1939 m. ūkinių metų duomenys. </p> <p>1930 m. ir 1934-1938 m. kiaušinių metinės apimtys yra 1930/1931 ir 1934/1935 – 1938/1939 m. ūkinių metų duomenys. </p> <p>Metinė kiaulienos vertė paskaičiuota naudojantis duomenų rinkinyje <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.</a> pateikiama kiaulienos metinio vidurkio kaina už 1 kg. Skaičiuojant kiaulienos produkcijos vertę buvo paskaičiuota kiaulienos kaina už 1 toną, kuri padauginta iš kiaulienos metinės apimties. </p> <p>Leidiniuose pateikiami duomenys apie bendras jautienos ir veršienos metines apimtis. Metinė jautienos ir veršienos produkcijos vertė paskaičiuota naudojantis duomenų rinkinyje <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.</a> atskirai pateikiama metinio vidurkio jautienos su kaulais kaina (sriubai) už 1 kg ir veršienos kaina už 1 kg. Todėl skaičiuojant jautienos ir veršienos produkcijos vertę pirmiausia buvo paskaičiuoti jautienos su kaulais (sriubai) ir veršienos kainos už 1 toną metinis vidurkis, kuris buvo padaugintas iš jautienos ir veršienos metinės apimties. </p> <p> Leidiniuose pateikiami duomenys apie avienos metines apimtis. Metinė avienos vertė paskaičiuota naudojantis duomenų rinkinyje <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.</a> pateikiama avienos ir ėrienos metinio vidurkio kaina už 1 kg. Skaičiuojant avienos produkcijos vertę buvo paskaičiuota avienos ir ėrienos kainos už 1 toną metinis vidurkis, kuris padaugintas iš avienos metinės apimties. </p> <p> Metinė pieno vertė paskaičiuota naudojantis duomenų rinkinyje <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.</a> pateikiama nenugriebto pieno metinio vidurkio kaina už 1 litrą. Skaičiuojant pieno produkcijos vertę 1 litro pieno kaina buvo perskaičiuota į kainą už 1 kilogramą (pieno tankis yra maždaug lygus 1,033 kg/m3, todėl 1 l pieno yra sveria 1,03 kg), toliau už 1 toną, kuri padauginta iš pieno metinės apimties. </p> <p> Leidiniuose pateikiami duomenys apie sviesto metines apimtis. Metinė avienos vertė paskaičiuota naudojantis duomenų rinkinyje <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.</a> pateikiama 1923 m. sviesto bei 1924-1937 m. nesūdyto sviesto metinio vidurkio kaina už 1 kg. Skaičiuojant sviesto produkcijos vertę buvo paskaičiuota sviesto ir nesūdyto sviesto kainos už 1 toną metinis vidurkis, kuris padaugintas iš sviesto metinės apimties. </p> <p>Metinė medaus vertė 1925-1932 m. paskaičiuota naudojantis duomenų rinkinyje <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.</a> pateikiama medaus metinio vidurkio kaina už 1 kg. Skaičiuojant medaus produkcijos vertę buvo paskaičiuota medaus kaina už 1 toną, kuri padauginta iš medaus metinės apimties. </p> <p>Metinė kiaušinių vertė paskaičiuota naudojantis duomenų rinkinyje <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4" target="_blank"> Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.</a> pateikiama kiaušinių metinio vidurkio kaina už 10 vnt. Skaičiuojant kiaušinių produkcijos vertę buvo paskaičiuota vieno kiaušinio kaina, kuri padauginta iš kiaušinių metinės apimties. </p> <p>1923 m. sviesto metinė vertė pateikiama Rusijos rubliais, o 1924-1938 m. – Latvijos latais (LVL). Kitos gyvulininkystės produkcijos vertė pateikiama Latvijos latais (LVL). </p> <p>Leidiniuose pateikiamos 1923-1928 m. pieno gamybos apimtys kilogramais perskaičiuotos į tonas. 1929 ir 1931-1933 m. pieno gamybos apimtys pateiktos 1000 tonų perskaičiuotos į tonas. </p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (16, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (16, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/YXF3XR " target="_blank"> Volume and Value of Animal Production in Lithuania, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m. <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/KPFS4E " target="_blank"> Volume and Value of Animal Production in Estonia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m. </a></p>

File Description--f1491

File: LiDA_HistatData_0139_Data_v1.tab

  • Number of cases: 159

  • No. of variables per record: 20

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:sZQkSJqqUM9ZkZumM4WmaQ==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f1491 Location:

Summary Statistics: Min. 1919.0; Valid 21.0; Max. 1939.0; Mean 1929.0; StDev 6.2048368229954285;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Mc5nYf5Y09g4KeKL1eANkQ==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Pork(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Kiauliena(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lbW8T1h+qKuu+Pa4zieCvg==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Pork(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Kiauliena(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9sG0//yozwfkDwszix7/Ew==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Beefandveal(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Jautienairveršiena(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Rw2j2liIufx4zvrXYxx5zw==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Beefandveal(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Jautienairveršiena(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:fS7gU4ATatnpe3cwIGGPgQ==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Mutton(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Aviena(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Wv7HRa9j6uehwLFn5DUniw==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Mutton(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Aviena(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uol6Xr0HYvqfl1yTReS8Og==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Sheepwool(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Aviųvilna(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:MISwtx//RsKU2IiVteyzvw==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Sheepwool(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Aviųvilna(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:t6sqn4Ba5a4EdAEXW6nDOA==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Milk(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Pienas(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/p773OGOAmlYEWRuDppkNg==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Milk(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Pienas(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3XGu5pd5pQqqh0cdhNIiZw==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Butter(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Sviestas(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:u6pg5i+eROiL7ygdpY1UAQ==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Butter(1923Russianruble,RUB;1924-1938Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Sviestas(1923m.Rusijosrublis,RUB;1924-1938m.Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/qUA+PE4ggpBISYIpwh7og==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Eggs(units)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Kiaušiniai(vienetai)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8av9CS+CX32Nv4/1fiTcmw==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Eggs(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Kiaušiniai(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:p0HwrknA4pZphUQGjGycEw==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Honey(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Medus(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bpLLP6efBEkAkmRMz5GqqA==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Honey(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Medus(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:vsL6yN6OUeCx0jBAtMDz+g==

Latvia:Annualanimalproductionvolume:Beeswax(t)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosapimtis:Bičiųvaškas(t)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:6GC33Tb+zWcpy0+/oGrHkQ==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Beeswax(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Bičiųvaškas(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:oeK4BHP1IPSKEFsMuHyKEg==

Latvia:Annualanimalproductionvalue:Total(Latvianlats,LVL)=Latvija:Metinėgyvulininkystėsprodukcijosvertė:Išviso(Latvijoslatas,LVL)

f1491 Location:

Summary Statistics: Max. 4.294917E8; Min. 3.31464432E8; StDev 4.553214598225386E7; Mean 3.776284018E8; Valid 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:91lNRMn8Wp8lqEEUXRtq4Q==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0139_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip