Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990 (hdl:21.12137/BNEHBY)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

(external link)

Document Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/BNEHBY

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-10-07

Version:

3

Bibliographic Citation:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/BNEHBY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:trdcsOH+mOCofoou6i/J7Q== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/BNEHBY

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0315

Authoring Entity:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Other identifications and acknowledgements:

Vilčinskas, Vidas

Producer:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Date of Production:

1990-01-03

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Gaidys, Vladas (Lietuvos socialinių tyrimų centras = Lithuanian Social Research Centre)

Date of Deposit:

2019-12-18

Date of Distribution:

2021-10-18

Series Name:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center

Series Information:

Dataverse kolekcijoje „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“ talpinamos 1989-1993 metais Viešosios nuomonės tyrimų centro vykdytos apklausos, kuriose buvo tiriamos tuometinės Lietuvos gyventojų nuomonės aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais. <hr> Dataverse collection “Barometer of the Public Opinion Research Center” contains surveys conducted in 1989-1993 by the Public Opinion Research Center that studied Lithuanian public opinion about then relevant political, social and economic issues.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/BNEHBY

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, politinės partijos = political parties, politiniai vadovai = political leaders, parlamento rinkimai = parliamentary elections

Topic Classification:

Rinkimai = elections, Valdžia, politinės sistemos ir organizacijos = governmental, political systems and organizations

Abstract:

<li> <b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: respondentų teirautasi, kaip jie vertina 1989 m. gruodžio mėn. įvykusio LKP XX suvažiavimo nutarimą – savarankiškos LKP sukūrimą bei ar Lietuvai būtų buvęs priimtinas kitoks suvažiavimo sprendimas. Norėta sužinoti, ar pritaria vardiniam balsavimui, kai kiekvienas suvažiavimo delegatas, balsuodamas dėl LKP savarankiškumo, pasirašė, už kokią LKP balsuoja. Klausta nuomonės, ar XX LKP suvažiavimas turėjo teisę spręsti apie LKP savarankiškumą bei ar kam nors buvo trukdoma išreikšti savo nuomonę suvažiavimo, kuris buvo transliuojamas per radiją ir televiziją, metu. Toliau teirautasi, kokie turėtų būti savarankiškos LKP ryšiai su TSKP bei su savarankiška LKP TSKP sudėtyje („platformininkais“). Respondentai vertino LKP CK ir savarankiškos LKP TSKP sudėtyje partijos sekretorius bei M. Gorbačiovo vidaus politiką. Klausta nuomonės, ar Maskva gali imtis ekonominių bausmių prieš Lietuvą (pvz., nebetiekti dabartinėmis kainomis naftos, dujų). Toliau vertinta įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų veikla bei respondentų prašyta atsakyti už kurios partijos ar judėjimo atstovą jie balsuotų artimiausiuose rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. Apklausos pabaigoje teirautasi, ar pateisinama Lietuvoje vieningo fronto idėja, kai įvairių partijų ir judėjimų nariai kartu veikia Lietuvos labui bei ar Lietuvai reikalingas prezidentas. <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, gyvenamoji vieta, ar yra komunistų partijos narys. <hr> <li> <b> <i> The purpose of the study </i> </b>: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. <br> <b> <i> Major investigated questions </i> </b>: Respondents were asked how they evaluate the December 1989 survey on the resolution of the XX Congress of the LCP - the establishment of an independent LCP - and whether a different decision of the Congress would have been acceptable to Lithuania. The aim was to find out whether the respondent was in favour of a roll-call vote in which each delegate to the Congress voting on LCP independence signed the one for which the LCP voted. It was asked whether the XX Congress of the LCP had the right to decide on the independence of the LCP and whether anyone was prevented from expressing their opinion during the Congress which was broadcast on radio and television. It was further asked what the relations of the independent LCP should be with the CPSU and with the independent LCP within the CPSU ("platformers"). Respondents evaluated the secretary of the Central Committee of the LCP and an independent party within the LCP of the LCP, as well as the domestic policy of M. Gorbachev. It was asked whether Moscow could impose economic sanctions on Lithuania (e.g., stopping oil and gas supplies at current prices). Further, the activities of various Lithuanian political forces and movements were assessed, and respondents were asked to answer for which party or movement they would vote in the next elections to the Supreme Council Lithuanian SSR. At the end of the survey, respondents were asked whether the idea of a united front in Lithuania is justified if members of different parties and movements work together for the good of Lithuania and whether Lithuania needs a president. <br> <b> <i> Socio-demographic characteristics </i> </b>: gender, age, education, social status, nationality, place of residence, or membership of the Communist Party.

Time Period:

1989-12-29-1990-01-03

Date of Collection:

1989-12-29-1990-01-03

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Vilniaus miestas = Vilnius City, Kauno miestas = Kaunas City, Klaipėdos miestas = Klaipėda City, Šiaulių miestas = Šiauliai City, Panevėžio miestas = Panevėžys City, Alytaus miestas = Alytus City, Kapsuko (Marijampolės) miestas = Kapsukas (Marijampolė) City, Tauragės rajonas = Tauragė District, Telšių rajonas = Telšiai District, Skuodo rajonas = Skuodas District, Kėdainių rajonas = Kėdainiai District, Radviliškio rajonas = Radviliškis District, Kupiškio rajonas = Kupiškis District, Molėtų rajonas = Molėtai District, Šalčininkų rajonas = Šalčininkai District, Varėnos rajonas = Varėna District, Šakių rajonas = Šakiai District, Druskininkų miestas = Druskininkai City, Sniečkaus (Visagino) miestas = Sniečkus (Visaginas) City

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir (arba) metaduomenys) „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis“ nuo 2020-07-21 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0329; parengė 2020-07-21 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and (or) metadata) “BBarometer of the Public Opinion Resarch Center, December 1989 - January 1990” from 2020-07-21 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0329; prepared by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas Giedrius</a> 2020-07-21. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend /Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Sampling Procedure:

<p> <b> Mišri tikimybinė ir netikimybinė atranka </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>) </p> </b> <p> Daugiapakopis (4 pakopų) atrankos dizainas </p> <p> <b> Pirma pakopa. Lietuvos teritorija suskirstyta į 4 sluoksnius. </p> </b> <p> a) Didieji miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (dabar Marijampolė). <p> </p> b) Lietuvos rajonai buvo suskirstyti į 6 sluoksnius pagal etnografinius Lietuvos regionus: Pirmas sluoksnis – Žemaitija, į kurią įėjo šie rajonai: Akmenės, Joniškio, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių. Antras sluoksnis – Aukštaitija: Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Ukmergės, Zarasų rajonai. Trečias sluoksnis – Vidurio Lietuva: Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių rajonai. Ketvirtas sluoksnis – Rytų Lietuva: Trakų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Vilniaus rajonai. Penktas sluoksnis – Dzūkija: Alytaus, Varėnos rajonai. Šeštas sluoksnis – Suvalkija: Lazdijų, Kapsuko (dabar Marijampolės), Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonai. </p> c) Kurortiniai miestai: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. </p> <p> d) Specifinis miestas: Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> Atrankos imtis paskirstyta pagal sluoksnius proporcingai jų gyventojų skaičiui. </p> <p> <b> Antra pakopa. Kiekviename sluoksnyje atrinktas tam tikras skaičius lizdų (miestų ir rajonų). </p> </b> <p> a) Į atranką įtraukti visi didieji miestai. <p> </p> b) Iš kiekvieno rajonų sluoksnio atrinkti rajonai, remiantis kriterijumi – 60 m. ir vyresnių gyventojų dalimi tarp visų administracinio rajono gyventojų. Apskaičiavus kvadratinius nuokrypius nuo vidurkio, kiekvienoje grupėje kaip tipiški – mažiausiai besiskiriantys nuo vidurkio – buvo išskirti šie kiekvieno sluoksnio rajonai (lizdai): Žemaitijos sluoksnyje – Tauragės, Telšių ir Skuodo rajonai. Vidurio Lietuvos sluoksnyje – Kėdainių ir Radviliškio rajonai. Aukštaitijos sluoksnyje – Kupiškio ir Molėtų rajonai. Rytų Lietuvos sluoksnyje – Šalčininkų rajonas. Dzūkijos sluoksnyje – Varėnos rajonas. Suvalkijos sluoksnyje – Šakių rajonas. </p> <p> c) Iš kurortinių miestų sluoksnių, remiantis tuo pačiu kriterijumi (mažiausiu kvadratiniu nuokrypiu nuo 60 m. ir vyresnių gyventojų dalies miestuose), atrinktas vienas lizdas – Druskininkai. </p> <p> d) Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> <b> Trečia pakopa. Kiekviename antros pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) trečios pakopos lizdų, išskirtų pagal rinkimines apylinkes. </p> </b> <p> Buvo atrinktos rinkiminės apylinkės, įeinančios į 19 lizdų – antros pakopos atrankos vienetų (7 didieji miestai, 10 rajonų, kurortinis miestas Druskininkai, Sniečkus (dabar Visaginas)) pagal administracinio padalijimo ribas. Prieš atrenkant rinkimines apylinkes Vilniuje, Vilnius buvo suskirstytas į 7 sluoksnius, iš kurių buvo atrinkta po vieną lizdą (7 rinkiminės apylinkės); Kaunas suskirstytas į 5 sluoksnius ir atrinktos 5 rinkiminės apylinkės kiekvienoje iš jų; kiti didieji miestai suskirstyti į 3 sluoksnius ir kiekvienoje iš jų atrinkta po vieną lizdą, iš viso 3 rinkiminės apylinkės. Didžiuosiuose miestuose rinkiminės apylinkės buvo atrenkamos iš sunumeruotų apylinkių sąrašų pagal atitinkamą žingsnį. Rajonuose apylinkių atrinkimo kriterijus – rinkiminių apylinkių atstumas nuo rajono centro. Buvo atrinktos tolimiausios, vidutiniškai nutolusios ir esančios arčiausiai rajono centro apylinkės. Atrankos imtis buvo paskirstyta proporcingai kaimo apylinkių, miestelių, rajono centrų ir miestų gyventojų skaičiui. Iš viso buvo atrinktos 76 rinkiminės apylinkės. </p> <p> <b> Ketvirta pakopa. Kiekviename trečios pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) rinkėjų – respondentų. </p> </b> <p> Iš rinkiminėse apylinkėse esančių rinkėjų sąrašų sisteminės atrankos būdu atrinkti potencialūs respondentai. Atrinkimo iš apylinkių rinkėjų sąrašų žingsnis buvo apskaičiuojamas padalinus visų apylinkės rinkėjų skaičių iš numatomų apklausti žmonių skaičiaus. Rinkėjų sąrašai paprastai buvo sudaryti pagal gatves (ne abėcėlės tvarka), todėl toks atrinkimo būdas užtikrino atsitiktinį respondentų atrinkimą. Reikiamų apklausti respondentų pavardės ir gyvenamosios vietos adresai buvo užrašomi kortelėse. </p> <hr> <p> <b> Mixed probability and non-probability sampling </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>) </p> <p> Multistage (4-stage) sampling design. </p> <p> <b> First stage. The territory of Lithuania was divided into 4 strata. </p> </b> <p> a) Biggest cities: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (currently Marijampolė). </p> <p> b) Lithuanian districts were divided into 6 strata according to the ethnographic regions of Lithuania: The first stratum – Žemaitija (Samogitia), which included the following districts: Akmenė, Joniškis, Kelmė, Klaipėda, Kretinga, Mažeikiai, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė, Telšiai. The second stratum – Aukštaitija: Anykščiai, Biržai, Ignalina, Kupiškis, Molėtai, Panevėžys, Pasvalys, Rokiškis, Ukmergė, Zarasai districts. The third stratum – Central Lithuania: Jonava, Kaunas, Kaišiadorys, Kėdainiai, Pakruojis, Radviliškis, Raseiniai districts. The fourth stratum – East Lithuania: Trakai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Vilnius districts. The fifth stratum – Dzūkija: districts of Alytus, Varėna. The sixth stratum – Suvalkija: Lazdijai, Kapsukas (currently Marijampolė), Prienai, Šakiai, Vilkaviškis districts. <p> </p> c) Resort towns: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. <p> </p> d) Specific town: Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> The sample was divided into strata proportionally to their population. </p> <p> <b> Second stage. In each stratum a number of clusters (cities and districts) was selected. </p> </b> <p> a) All the biggest cities were included into the sample. </p> <p> b) From each stratum of districts, districts were selected on the basis of the share of population 60 years and older in the district. After calculating squared deviations from the mean, the most typical 10 districts (clusters) – deviating the least from the mean – in each stratum of districts were selected: In the stratum of Žemaitija (Samogitia): the districts of Tauragė, Telšiai and Skuodas. In the stratum of Central Lithuania: the districts of Kėdainiai and Radviliškis. In the Aukštaitija stratum: the districts of Kupiškis and Molėtai. In the East Lithuania stratum – Šalčininkai district. In the Dzūkija stratum – Varėna district. In the Suvalkija stratum – Šakiai district. </p> <p> c) From the strata of resort towns, on the basis of the same criterion (least squared deviation from the city proportion of the population aged 60 and over), one cluster was selected – Druskininkai. <p> </p> d) Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> <b> Third stage. In each cluster of the second stage, a certain number (proportionally to the population) of third stage clusters, identified as electoral districts, was chosen. </p> </b> <p> Electoral districts belonging to 19 clusters – selected on the second stage (7 biggest cities, 10 districts, the resort town of Druskininkai, and Sniečkus (currently Visaginas)) based on the administrative unit boundaries – were selected. Prior to the selection of electoral districts in Vilnius, Vilnius was divided into 7 strata, from each of which a cluster (district) was selected (7 districts in total); Kaunas was divided into 5 strata and in each of them 1 district was selected (5 in total); the other major cities were divided into 3 strata and in each of them a cluster (electoral district) was selected (3 districts in total). In the biggest cities stratum, electoral districts were systematically selected from the numbered lists of electoral districts. In the district strata, the selection criterion was the distance of the electoral districts from the center of the administrative units. The furthest, the average and the closest electoral districts were selected. The sample was proportional to the population of rural areas, towns, administrative units’ centers and cities. A total of 76 electoral districts were selected. <p> </p> <b> Fourth stage. In each cluster of the third stage, a certain number (proportionally to the population) of voters – respondents was selected. </p> </b> <p> The potential respondents were systematically sampled from the electoral rolls of the electoral districts. The sampling interval was calculated by dividing the total number of voters in the electoral district by the number of respondents expected to be surveyed. Electoral rolls were usually sorted by street (not alphabetically), so this method of selection ensured a random selection of respondents. The names and addresses of the persons to be interviewed were written on special cards. </p>

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) ir savipildos klausimynas: popieriuje = Face-to-face interview: Paper-and- pencil (PAPI) and Self-administered questionnaire: Paper <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Notes:

Originali tyrimo anketa neišliko, todėl klausimynas atkurtas LiDA, naudojantis SPSS faile esančių kintamųjų pavadinimais ir žymėmis bei leidiniu Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. <hr> The original research questionnaire has not survived, therefore the questionnaire was restored from the SPSS data file, using the labels and categories of the variables, and information retrieved from the following publication: Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Public opinion research in the period of Lithuania's historical transition. Lithuanian Social Research Center.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Main files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (3, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Publications

Citation

Identification Number:

978-9955-531-54-8

Bibliographic Citation:

Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

File Description--f724

File: LiDA_SurveyData_0315_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1616

 • No. of variables per record: 40

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:trdcsOH+mOCofoou6i/J7Q==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • K1 - K1|Kaip vertina LKP XX suva�iavimo nutarim� � savaranki�kos LKP suk�rim�
 • K2 - K2|Ar dabartiniu metu b�t� buv�s priimtinas kitoks suva�iavimo sprendimas
 • K3 - K3|Ar pritaria vardiniam balsavimui d�l LKP savaranki�kumo
 • K4 - K4|Ar XX LKP suva�iavimas tur�jo teis� spr�sti apie LKP savaranki�kum�
 • K5 - K5|Ar XX LKP suva�iavimo metu kam nors buvo trukdoma i�reik�ti savo nuomon�
 • K6 - K6|Kokie tur�t� b�ti savaranki�kos LKP ry�iai su TSKP
 • K7 - K7|Kokie tur�t� b�ti savaranki�kos LKP ry�iai su LKP TSKP sud�tyje
 • K8 - K8|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK pirmojo sekretoriaus A. Brazausko
 • K9 - K9|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK sekretoriaus V. Beriozovo
 • K10 - K10|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK sekretoriaus J. V. Paleckio
 • K11 - K11|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK sekretoriaus K. Glavecko
 • K12 - K12|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus M.Burokevi�iaus
 • K13 - K13|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus V.Kardamavi�iaus
 • K14 - K14|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus J. Kuolelio
 • K15 - K15|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus V. �vedo
 • K16 - K16|Kaip vertina dabartin� veikl�: buvusio LKP CK sekretoriaus V. Baltr�no
 • K17 - K17|Kaip vertina dabartin� veikl�: buvusio LKP CK sekretoriaus B. Zaikausko
 • K18 - K18|Kaip vertina dabartin� veikl�: buvusio LKP CK sekretoriaus S. Giedrai�io
 • K19 - K19|Kaip vertina M. Gorba�iovo vidaus politik�
 • K20 - K20|Ar Maskva gali imtis ekonomini� bausmi� prie� Lietuv�
 • K21 - K21|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: savaranki�ka LKP
 • K22 - K22|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: S�j�dis
 • K23 - K23|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: Jedinstvo
 • K24 - K24|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: Lietuvos laisv�s lyga
 • K25 - K25|U� kurios partijos ar jud�jimo atstov� balsuot� rinkimuose � Lietuvos TSR AT
 • K26 - K26|Ar pritaria, kad � savaranki�kos LKP CK biur� i�rinkti S�j�d�io lyderiai
 • K27 - K27|Ar pateisinama vieningo fronto id�ja, kai partijos, jud�jimai veikia kartu
 • K28 - K28|Ar �iuo metu Lietuvai reikalingas prezidentas
 • S1 - S1|Lytis
 • S2 - S2|Am�ius
 • S2_r1 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)
 • S2_r2 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)
 • S3 - S3|I�simokslinimas
 • S4 - S4|Socialin� pad�tis
 • S5 - S5|Tautyb�
 • S6 - S6|Gyvenamoji vieta
 • S7 - S7|Ar yra komunist� partijos narys

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f724 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ONmK6uf95/jPn7+oVWO0qg==

Versija (LiDA)

f724 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9X2u7YJURazd6mkqBqpGYw==

Respondento identifikacinis numeris

f724 Location:

Summary Statistics: StDev 466.64333274997085; Min. 1.0; Valid 1616.0; Max. 1616.0; Mean 808.5

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QSKvqf4uuTE2j8CzydCrgw==

K1|Kaip vertina LKP XX suva�iavimo nutarim� � savaranki�kos LKP suk�rim�

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

166

5.

5 - Labai gerai

977

8.

Neatsak�

8

-5.

-5 - Labai blogai

49

Summary Statistics: Valid 1616.0; Mean 4.250618811881189; Min. -5.0; StDev 2.1964648463312972; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:g8IUXqZiVw/f/Yi+B+lpnA==

K2|Ar dabartiniu metu b�t� buv�s priimtinas kitoks suva�iavimo sprendimas

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kita nuomon�

14

3.

Ne�inau

356

1.

Taip

235

2.

Ne

1003

0.

Neatsak�

8

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 0.6431606536461592; Min. 0.0; Mean 2.0823019801980203; Valid 1616.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m4lQpV6/uIHzv2Q+jPBjqQ==

K3|Ar pritaria vardiniam balsavimui d�l LKP savaranki�kumo

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

1250

2.

Ne

141

3.

Man tai nesvarbu

214

0.

Neatsak�

11

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 1616.0; Min. 0.0; Mean 1.345297029702971; StDev 0.7105242722385179

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:93KAA1MbWwX3KLf9mowDug==

K4|Ar XX LKP suva�iavimas tur�jo teis� spr�sti apie LKP savaranki�kum�

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

1219

4.

Ne�inau

114

0.

Neatsak�

6

2.

Ne

106

3.

Sunku pasakyti

171

Summary Statistics: Max. 4.0; Mean 1.4851485148514842; StDev 0.9448060932175797; Valid 1616.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c4rYLBcTuPv/w9rU88MHlQ==

K5|Ar XX LKP suva�iavimo metu kam nors buvo trukdoma i�reik�ti savo nuomon�

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

848

4.

Suva�iavimo eiga nesidom�jau

185

0.

Neatsak�

3

1.

Taip, buvo trukdoma

230

3.

Sunku pasakyti

350

Summary Statistics: StDev 0.857326683767588; Mean 2.29950495049505; Valid 1616.0; Min. 0.0; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wfRPrD8tjkyI/nenM/PGeA==

K6|Kokie tur�t� b�ti savaranki�kos LKP ry�iai su TSKP

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

31

2.

Ry�iai su TSKP turi b�ti nutraukti

192

3.

Kita nuomon�

86

1.

Tur�t� b�ti bendradarbiaujama kaip lygi� su lygiais

1307

Summary Statistics: Valid 1616.0; Min. 0.0; Mean 1.2060643564356437; Max. 3.0; StDev 0.5555130779348251

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DtrBZb5a7VJgQXOchIRuLQ==

K7|Kokie tur�t� b�ti savaranki�kos LKP ry�iai su LKP TSKP sud�tyje

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

18

2.

Tarp �i� partij� neturi b�ti joki� ry�i�

332

1.

Jos tur�t� bendradarbiauti

783

3.

Sunku pasakyti

362

4.

Nesidomiu

121

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 4.0; StDev 1.0176143475024155; Mean 1.866955445544554; Valid 1616.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:b0ERt/EkXuVwMDPD0JXkig==

K8|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK pirmojo sekretoriaus A. Brazausko

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai gerai

1132

9.

N�ra atsakymo

1

8.

Neatsak�

3

-5.

-5 - Labai blogai

22

6.

Neturiu nuomon�s

92

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. -5.0; Valid 1616.0; StDev 1.5368057736819491; Mean 4.532797029702971;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:63shp34ojS7IWslwBDHGnw==

K9|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK sekretoriaus V. Beriozovo

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Neatsak�

9

6.

Neturiu nuomon�s

198

5.

5 - Labai gerai

871

-5.

-5 - Labai blogai

34

Summary Statistics: Valid 1616.0; StDev 1.9032034447836104; Mean 4.354579207920791; Min. -5.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:il/ZY1MApJa27vE2Y2U+OQ==

K10|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK sekretoriaus J. V. Paleckio

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Neatsak�

6

5.

5 - Labai gerai

802

6.

Neturiu nuomon�s

136

9.

N�ra atsakymo

206

-5.

-5 - Labai blogai

27

Summary Statistics: Mean 4.964727722772276; StDev 2.2663222181339475; Valid 1616.0; Max. 9.0; Min. -5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OTnLk5VNBZLImnqGki0cMQ==

K11|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP CK sekretoriaus K. Glavecko

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

225

5.

5 - Labai gerai

500

9.

N�ra atsakymo

435

-5.

-5 - Labai blogai

29

8.

Neatsak�

10

Summary Statistics: Min. -5.0; StDev 2.7647384226742346; Max. 9.0; Mean 5.545173267326733; Valid 1616.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RxH9ZX3vxem7pUbf4v3bJg==

K12|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus M.Burokevi�iaus

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-5.

-5 - Labai blogai

562

9.

N�ra atsakymo

473

8.

Neatsak�

12

6.

Neturiu nuomon�s

220

5.

5 - Labai gerai

47

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. -5.0; StDev 6.02101328064697; Valid 1616.0; Mean 1.888613861386136

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wqAZ3V/JDkTsd8F9k+4c8g==

K13|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus V.Kardamavi�iaus

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai gerai

42

6.

Neturiu nuomon�s

245

8.

Neatsak�

18

9.

N�ra atsakymo

586

-5.

-5 - Labai blogai

481

Summary Statistics: Mean 2.863861386138605; Min. -5.0; StDev 6.0406286709172505; Max. 9.0; Valid 1616.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jTdM8Iog8UpWbHex6IMsMg==

K14|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus J. Kuolelio

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

211

8.

Neatsak�

15

-5.

-5 - Labai blogai

575

9.

N�ra atsakymo

504

5.

5 - Labai gerai

55

Summary Statistics: Valid 1616.0; Min. -5.0; StDev 6.121168689684905; Mean 1.9950495049504957; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:72wyOC1ssJ4G0eq+B6+Pcg==

K15|Kaip vertina dabartin� veikl�: LKP TSKP sud�tyje sekretoriaus V. �vedo

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai gerai

76

8.

Neatsak�

13

-5.

-5 - Labai blogai

615

9.

N�ra atsakymo

422

6.

Neturiu nuomon�s

188

Summary Statistics: Min. -5.0; Max. 9.0; StDev 5.9884640337582455; Valid 1616.0; Mean 1.4424504950495074

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yBHcjMakcZ4dQJvPykNLTQ==

K16|Kaip vertina dabartin� veikl�: buvusio LKP CK sekretoriaus V. Baltr�no

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

194

-5.

-5 - Labai blogai

306

5.

5 - Labai gerai

52

9.

N�ra atsakymo

411

8.

Neatsak�

72

Summary Statistics: StDev 5.312103686413477; Min. -5.0; Valid 1616.0; Mean 2.674504950495034; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AFo9eoKTHiu8LuJX3zw1VQ==

K17|Kaip vertina dabartin� veikl�: buvusio LKP CK sekretoriaus B. Zaikausko

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N�ra atsakymo

540

-5.

-5 - Labai blogai

87

6.

Neturiu nuomon�s

264

5.

5 - Labai gerai

113

8.

Neatsak�

11

Summary Statistics: Mean 4.665841584158417; Valid 1616.0; StDev 4.168699112959998; Min. -5.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S/jbKlBR21NdNCDH3HUssg==

K18|Kaip vertina dabartin� veikl�: buvusio LKP CK sekretoriaus S. Giedrai�io

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Neatsak�

15

9.

N�ra atsakymo

562

6.

Neturiu nuomon�s

280

-5.

-5 - Labai blogai

120

5.

5 - Labai gerai

57

Summary Statistics: Max. 9.0; Valid 1616.0; StDev 4.524823776540726; Mean 4.399133663366334; Min. -5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1nLt07ddCCCcZMXKAujEDw==

K19|Kaip vertina M. Gorba�iovo vidaus politik�

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Neatsak�

16

5.

5 - Labai gerai

318

-5.

-5 - Labai blogai

41

6.

Neturiu nuomon�s

143

9.

N�ra atsakymo

3

Summary Statistics: Mean 3.0934405940593996; Min. -5.0; Max. 9.0; StDev 2.5632422471396237; Valid 1616.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SFyK73bRYP5CoDA5tPtqHA==

K20|Ar Maskva gali imtis ekonomini� bausmi� prie� Lietuv�

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neturiu nuomon�s

236

3.

Ne, nesiims

241

2.

Vargu, ar imsis

591

0.

Neatsak�

15

1.

Manau, kad imsis

533

Summary Statistics: Mean 2.0928217821782167; Max. 4.0; Min. 0.0; Valid 1616.0; StDev 1.0451351943220946

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pqfu/9hLCSAEJ3UA3CwQYw==

K21|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: savaranki�ka LKP

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

259

5.

5 - Labai gerai

616

8.

Neatsak�

12

-5.

-5 - Labai blogai

41

9.

N�ra atsakymo

1

Summary Statistics: Min. -5.0; Mean 4.060643564356433; StDev 2.1581520777095324; Valid 1616.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XPr2dNBZHitlDelaF2M/vw==

K22|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: S�j�dis

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai gerai

637

6.

Neturiu nuomon�s

166

-5.

-5 - Labai blogai

84

8.

Neatsak�

10

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1616.0; Mean 3.5823019801980194; Min. -5.0; StDev 2.7120935256795873

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TBzJEhc2MHl0zyy6aaOkWA==

K23|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: Jedinstvo

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-5.

-5 - Labai blogai

960

8.

Neatsak�

12

5.

5 - Labai gerai

44

6.

Neturiu nuomon�s

282

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean -1.8855198019802006; StDev 4.472123574460209; Min. -5.0; Valid 1616.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h+oFHrXsPjcQsagnh3cteg==

K24|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: Lietuvos laisv�s lyga

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai gerai

111

9.

N�ra atsakymo

1

8.

Neatsak�

12

-5.

-5 - Labai blogai

264

6.

Neturiu nuomon�s

568

Summary Statistics: Valid 1616.0; Mean 2.159653465346533; Max. 9.0; StDev 4.129843766933826; Min. -5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:selkhlOwd+wj9GtFHKiGTA==

K25|U� kurios partijos ar jud�jimo atstov� balsuot� rinkimuose � Lietuvos TSR AT

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Demokrat� partijos

67

2.

�Jedinstvo�

29

11.

Visai nebalsuo�iau

76

4.

Savaranki�kos Lietuvos Komunist� partijos

616

5.

Lietuvos Komunist� partijos TSKP sud�tyje

128

0.

Neatsak�

23

9.

�ali�j� partijos

57

10.

Kitos

21

6.

Lietuvos Laisv�s Lygos

23

3.

Krik��ioni� demokrat� partijos

98

8.

Socialdemokrat� partijos

48

7.

S�j�d�io

430

Summary Statistics: StDev 2.372121632580691; Valid 1616.0; Max. 11.0; Mean 5.330445544554456; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PlPVWLhgsD9mUoWjb9gwUw==

K26|Ar pritaria, kad � savaranki�kos LKP CK biur� i�rinkti S�j�d�io lyderiai

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Neturiu nuomon�s

207

0.

Neatsak�

8

1.

Taip

1215

2.

Ne

186

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 1.3663366336633667; StDev 0.706067780567986; Valid 1616.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lD/Gwf1ZUgMqN8GdxnRXFg==

K27|Ar pateisinama vieningo fronto id�ja, kai partijos, jud�jimai veikia kartu

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

1139

3.

Ne

79

0.

Neatsak�

32

4.

Kita nuomon�

21

2.

I� dalies

345

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.6609600294270878; Max. 4.0; Valid 1616.0; Mean 1.3304455445544552;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3PyHZG0WzyrctdRjrZ/ZyA==

K28|Ar �iuo metu Lietuvai reikalingas prezidentas

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

561

3.

Ne�inau

477

0.

Neatsak�

19

2.

Ne

559

Summary Statistics: Valid 1616.0; StDev 0.8270914400054448; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 1.92450495049505;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+jj3wlG1uYs+r0B4wJfpyw==

S1|Lytis

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

873

0.

Neatsak�

6

1.

Vyras

737

Summary Statistics: Mean 1.536509900990099; Max. 2.0; Min. 0.0; StDev 0.5062127429039961; Valid 1616.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pahZFnSaK5UYTdjb5cahcg==

S2|Am�ius

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

35

Summary Statistics: Max. 99.0; StDev 17.67210738756185; Mean 43.82054455445546; Valid 1616.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xBNPoy77qIVIy8k2Xaa+PQ==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

30-39 met�

361

1.

18-29 met�

327

0.

Neatsak�

35

3.

40-49 met�

280

6.

70 met� ir vyresni

133

4.

50-59 met�

265

5.

60-69 met�

215

Summary Statistics: Valid 1616.0; Mean 2.983910891089108; Max. 6.0; Min. 0.0; StDev 1.6327874479732534

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6bWqwG6LFYuw5wbDauBzrg==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

35

4.

45-54 met�

277

5.

55-64 met�

261

6.

65 met� ir vyresni

217

1.

18-24 met�

173

2.

25-34 met�

349

3.

35-44 met�

304

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1616.0; Max. 6.0; StDev 1.644684087067381; Mean 3.4022277227722775

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VWmaV8WgpDIUvAOR1YaPOQ==

S3|I�simokslinimas

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Vidurinis (bendrojo lavinimo arba profesinis)

381

0.

Neatsak�

7

5.

Auk�tasis arba nebaigtas auk�tasis

292

2.

Nepilnas vidurinis (arba profesinis be vidurinio)

234

4.

Specialus vidurinis (technikumas)

377

1.

Pradinis

325

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1616.0; Mean 3.034653465346533; StDev 1.394384892949044; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uQrkIbbpRLwFHOCWJAAcXA==

S4|Socialin� pad�tis

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Tarnautojas be specialaus i�simokslinimo

91

1.

Darbininkas

553

4.

Tarnautojas su specialiu viduriniu/auk�tuoju i�simokslinimu

406

6.

Studentas

74

9.

Kita

26

8.

Laikinai nedirbu

46

5.

Moksleivis

2

7.

Pensininkas

307

2.

Valstietis

107

0.

Neatsak�

4

Summary Statistics: Valid 1616.0; StDev 2.4618356467391798; Min. 0.0; Max. 9.0; Mean 3.631806930693069

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8JxJJAkdAIns6ydtiYvPaw==

S5|Tautyb�

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Baltarusis

39

0.

Neatsak�

16

2.

Rusas

122

1.

Lietuvis

1328

5.

Kita

32

3.

Lenkas

79

Summary Statistics: Mean 1.3149752475247523; Min. 0.0; Max. 5.0; Valid 1616.0; StDev 0.8462913444166879

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sCo5BexpjDQ02FszKi7BXw==

S6|Gyvenamoji vieta

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kaime

463

1.

Mieste

1141

0.

Neatsak�

12

Summary Statistics: Valid 1616.0; Max. 2.0; Min. 0.0; Mean 1.2790841584158414; StDev 0.4649531715522625

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p4/3B6hes0VH4GBXEEFDYA==

S7|Ar yra komunist� partijos narys

f724 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1431

1.

Taip

168

0.

Neatsak�

17

Summary Statistics: Mean 1.875; Valid 1616.0; StDev 0.3612414096378649; Max. 2.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m7P+4OeKJQPkTWZxU4yFbw==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0315_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf