Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis = Barometer of the Public Opinion Research Center, March – April 1990 (hdl:21.12137/QHFGTY)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

(external link)

Document Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis = Barometer of the Public Opinion Research Center, March – April 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/QHFGTY

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-10-07

Version:

3

Bibliographic Citation:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis = Barometer of the Public Opinion Research Center, March – April 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/QHFGTY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:bPobJC+MWHvl4g/n+0j4Pg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis = Barometer of the Public Opinion Research Center, March – April 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/QHFGTY

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0316

Authoring Entity:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Other identifications and acknowledgements:

Vilčinskas, Vidas

Producer:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Date of Production:

1990-04-02

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Gaidys, Vladas (Lietuvos socialinių tyrimų centras = Lithuanian Social Research Centre)

Date of Deposit:

2019-12-18

Date of Distribution:

2021-10-18

Series Name:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center

Series Information:

Dataverse kolekcijoje „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“ talpinamos 1989-1993 metais Viešosios nuomonės tyrimų centro vykdytos apklausos, kuriose buvo tiriamos tuometinės Lietuvos gyventojų nuomonės aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais. <hr> Dataverse collection “Barometer of the Public Opinion Research Center” contains surveys conducted in 1989-1993 by the Public Opinion Research Center that studied Lithuanian public opinion about then relevant political, social and economic issues.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/QHFGTY

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, įstatymų leidžiamoji valdžia = legislature, gyvenimo lygis = standard of living, privatizacija = privatization, vaikų priežiūra = child care, aids = aids (disease)

Topic Classification:

Valdžia, politinės sistemos ir organizacijos = governmental, political systems and organizations, Vaikai = children

Abstract:

<li> <b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: respondentų klausta, kaip jie vertina 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos paskelbtą aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo bei TSRS vyriausybės pareiškimą į šį aktą. Teirautasi, ar pateisina lūkesčius naujai išrinkta Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Aiškintasi, ar respondentai sutinka, kad Lietuva 1940 m. prieš jos valią buvo įjungta į TSRS bei ar dar kokiais nors būdais reikia papildomai įrodinėti Maskvai, kad dauguma žmonių nori laisvos Lietuvos. Toliau vertinta įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų bei M. Gorbačiovo politinė veikla. Klausta, geriau ar blogiau negu dabar respondentai gyvens metų pabaigoje bei kaip keisis Lietuvos žmonių gerovė artimiausią dešimtmetį. Apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai nurodė, kaip, jų nuomone, reikėtų įgyvendinti ekonominį Lietuvos savarankiškumą. Teirautasi, ar pritaria siūlymui parduoti valstybines įmones privatiems asmenims bei kaip valstybė turėtų keisti rublius į naujuosius pinigus, jei Lietuvoje būtų įvedami nauji piniginiai vienetai. Prašyta atsakyti, ar šiais metais gali tekti keisti darbovietę bei ar būtų sunku respondento profesijos žmogui susirasti darbą. Teirautasi, ar apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai yra patenkinti savo šeimos materialine padėtimi. Klausta nuomonės apie skyrybas (ištuokas), nedraudžiamus abortus, mirties bausmę bei kaip reikėtų elgtis su žmonėmis, apsikrėtusiais AIDS virusu. Toliau aiškintasi, kiek respondentai turi vaikų, kiek jų ruošiasi turėti bei kiek jų norėtų turėti, jei būtų visos tam reikiamos sąlygos. Klausta, ar yra gero, kad vaikai lanko ikimokyklines vaikų įstaigas bei kokiu būdu galima būtų geriausiai materialiai pagelbėti šeimoms auginančioms vaikus. Prašyta nurodyti, kaip reikėtų prižiūrėti ikimokyklinio amžiaus vaikus. Toliau aiškintasi, kaip patogiau būtų dirbti motinai, kai šeimoje yra ikimokyklinio amžiaus vaikų, kas yra reikalingiausia, kad motina pati augintų vaikus namuose bei teirautasi, ar yra toks įstatymas, pagal kurį motina (iki vaikui sueis 8 metai) gali iš administracijos reikalauti nustatyti jai nevisą darbo dieną (savaitę) su atitinkamai mažesniu atlyginimu. Respondentų dar klausta nuomonės, kokį žmogų dabar galima vadinti kultūringu, ar dabar daug yra Lietuvoje sąžiningų, padorių žmonių bei ką reikėtų padaryti, kad tokių žmonių padaugėtų. Apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai taip pat vertino teiginius: "Žmonės dabar gyvena taip skurdžiai, kad jiems dažnai tenka elgtis nesąžiningai, nedorai" ir "Visi norėtų dirbti mažiau, o gauti daugiau". Apklausos pabaigoje norėta sužinoti, ar respondentai norėtų laisvalaikiu papildomai uždarbiauti bei prašyta atskleisti jų požiūrį į roko muziką. <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, gyvenamoji vieta. <hr> <li> <b> <i> The purpose of the study </i> </b>: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. <br> <b> <i> Major investigated questions </i> </b>: Respondents were asked how they evaluate the Law on the Restoration of the Independent State of Lithuania promulgated by the Supreme Council of the Republic of Lithuania in the 1990s on March 11 and the declaration of the USSR government on this law. It was asked whether the newly elected Supreme Council of the Republic of Lithuania fulfilled the expectations. It was clarified whether the respondents agree with the fact that Lithuania was included in the USSR against its will in 1940 and whether it is necessary to prove to Moscow in other ways that most people want Lithuania to be free. Further, the political activities of various Lithuanian political forces and movements and M. Gorbachev were evaluated. Respondents were asked whether they would live better or worse at the end of the year than they do now and how the well-being of the Lithuanian people would change in the next decade. Lithuanian residents who participated in the survey indicated how they thought Lithuania's economic independence should be implemented. They were asked whether they supported the proposal to sell state-owned enterprises to private individuals and how the state should exchange rubles for the new currency if new currency units were introduced in Lithuania. It was asked whether it might be necessary to change jobs this year and whether it would be difficult for respondents of their profession to find a job. It was asked whether Lithuanian residents who participated in the survey were satisfied with their family's financial situation. Opinions were asked about divorce, unauthorized abortion, the death penalty, and dealing with people infected with the AIDS virus. Furthermore, it was asked how many of the respondents have children, how many they will have and how many they would like to have if all the necessary conditions were given. It was asked whether it is good for children to attend preschool institutions and how best to provide material support to families raising children. Please indicate how preschool children should be cared for. Further, it was explained how convenient it would be for the mother to work if there are preschool children in the family, what is most necessary for the mother to raise the children at home by herself, and whether there is a law that requires the mother (until the child reaches the age of 8) to work part-time (during the week) with a corresponding lower salary. Respondents were also asked what kind of person can be called cultural now, whether there are many honest, decent people in Lithuania now, and what should be done to increase the number of such people. The residents of Lithuania who participated in the survey also rated the statements, "People live so badly now that they often have to act dishonestly and unfairly" and "Everyone would like to work less and get more." At the end of the survey they wanted to know if the respondents would like to earn more money in their free time and were asked to reveal their views on rock music. <br> <b> <i> Socio-demographic characteristics </i> </b>: gender, age, education, social status, nationality, income per family member, place of residence.

Time Period:

1990-03-28-1990-04-02

Date of Collection:

1990-03-28-1990-04-02

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Vilniaus miestas = Vilnius City, Kauno miestas = Kaunas City, Klaipėdos miestas = Klaipėda City, Šiaulių miestas = Šiauliai City, Panevėžio miestas = Panevėžys City, Alytaus miestas = Alytus City, Kapsuko (Marijampolės) miestas = Kapsukas (Marijampolė) City, Tauragės rajonas = Tauragė District, Telšių rajonas = Telšiai District, Skuodo rajonas = Skuodas District, Kėdainių rajonas = Kėdainiai District, Radviliškio rajonas = Radviliškis District, Kupiškio rajonas = Kupiškis District, Molėtų rajonas = Molėtai District, Šalčininkų rajonas = Šalčininkai District, Varėnos rajonas = Varėna District, Šakių rajonas = Šakiai District, Druskininkų miestas = Druskininkai City, Sniečkaus (Visagino) miestas = Sniečkus (Visaginas) City

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir (arba) metaduomenys) „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis“ nuo 2020-07-31 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0330; parengė 2020-07-31 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and (or) metadata) “Barometer of the Public Opinion Resarch Center, March - April 1990” from 2020-07-31 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0330; prepared by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas Giedrius</a> 2020-07-31. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend /Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Sampling Procedure:

<p> <b> Mišri tikimybinė ir netikimybinė atranka </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>) </p> </b> <p> Daugiapakopis (4 pakopų) atrankos dizainas </p> <p> <b> Pirma pakopa. Lietuvos teritorija suskirstyta į 4 sluoksnius. </p> </b> <p> a) Didieji miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (dabar Marijampolė). <p> </p> b) Lietuvos rajonai buvo suskirstyti į 6 sluoksnius pagal etnografinius Lietuvos regionus: Pirmas sluoksnis – Žemaitija, į kurią įėjo šie rajonai: Akmenės, Joniškio, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių. Antras sluoksnis – Aukštaitija: Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Ukmergės, Zarasų rajonai. Trečias sluoksnis – Vidurio Lietuva: Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių rajonai. Ketvirtas sluoksnis – Rytų Lietuva: Trakų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Vilniaus rajonai. Penktas sluoksnis – Dzūkija: Alytaus, Varėnos rajonai. Šeštas sluoksnis – Suvalkija: Lazdijų, Kapsuko (dabar Marijampolės), Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonai. </p> c) Kurortiniai miestai: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. </p> <p> d) Specifinis miestas: Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> Atrankos imtis paskirstyta pagal sluoksnius proporcingai jų gyventojų skaičiui. </p> <p> <b> Antra pakopa. Kiekviename sluoksnyje atrinktas tam tikras skaičius lizdų (miestų ir rajonų). </p> </b> <p> a) Į atranką įtraukti visi didieji miestai. <p> </p> b) Iš kiekvieno rajonų sluoksnio atrinkti rajonai, remiantis kriterijumi – 60 m. ir vyresnių gyventojų dalimi tarp visų administracinio rajono gyventojų. Apskaičiavus kvadratinius nuokrypius nuo vidurkio, kiekvienoje grupėje kaip tipiški – mažiausiai besiskiriantys nuo vidurkio – buvo išskirti šie kiekvieno sluoksnio rajonai (lizdai): Žemaitijos sluoksnyje – Tauragės, Telšių ir Skuodo rajonai. Vidurio Lietuvos sluoksnyje – Kėdainių ir Radviliškio rajonai. Aukštaitijos sluoksnyje – Kupiškio ir Molėtų rajonai. Rytų Lietuvos sluoksnyje – Šalčininkų rajonas. Dzūkijos sluoksnyje – Varėnos rajonas. Suvalkijos sluoksnyje – Šakių rajonas. </p> <p> c) Iš kurortinių miestų sluoksnių, remiantis tuo pačiu kriterijumi (mažiausiu kvadratiniu nuokrypiu nuo 60 m. ir vyresnių gyventojų dalies miestuose), atrinktas vienas lizdas – Druskininkai. </p> <p> d) Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> <b> Trečia pakopa. Kiekviename antros pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) trečios pakopos lizdų, išskirtų pagal rinkimines apylinkes. </p> </b> <p> Buvo atrinktos rinkiminės apylinkės, įeinančios į 19 lizdų – antros pakopos atrankos vienetų (7 didieji miestai, 10 rajonų, kurortinis miestas Druskininkai, Sniečkus (dabar Visaginas)) pagal administracinio padalijimo ribas. Prieš atrenkant rinkimines apylinkes Vilniuje, Vilnius buvo suskirstytas į 7 sluoksnius, iš kurių buvo atrinkta po vieną lizdą (7 rinkiminės apylinkės); Kaunas suskirstytas į 5 sluoksnius ir atrinktos 5 rinkiminės apylinkės kiekvienoje iš jų; kiti didieji miestai suskirstyti į 3 sluoksnius ir kiekvienoje iš jų atrinkta po vieną lizdą, iš viso 3 rinkiminės apylinkės. Didžiuosiuose miestuose rinkiminės apylinkės buvo atrenkamos iš sunumeruotų apylinkių sąrašų pagal atitinkamą žingsnį. Rajonuose apylinkių atrinkimo kriterijus – rinkiminių apylinkių atstumas nuo rajono centro. Buvo atrinktos tolimiausios, vidutiniškai nutolusios ir esančios arčiausiai rajono centro apylinkės. Atrankos imtis buvo paskirstyta proporcingai kaimo apylinkių, miestelių, rajono centrų ir miestų gyventojų skaičiui. Iš viso buvo atrinktos 76 rinkiminės apylinkės. </p> <p> <b> Ketvirta pakopa. Kiekviename trečios pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) rinkėjų – respondentų. </p> </b> <p> Iš rinkiminėse apylinkėse esančių rinkėjų sąrašų sisteminės atrankos būdu atrinkti potencialūs respondentai. Atrinkimo iš apylinkių rinkėjų sąrašų žingsnis buvo apskaičiuojamas padalinus visų apylinkės rinkėjų skaičių iš numatomų apklausti žmonių skaičiaus. Rinkėjų sąrašai paprastai buvo sudaryti pagal gatves (ne abėcėlės tvarka), todėl toks atrinkimo būdas užtikrino atsitiktinį respondentų atrinkimą. Reikiamų apklausti respondentų pavardės ir gyvenamosios vietos adresai buvo užrašomi kortelėse. </p> <hr> <p> <b> Mixed probability and non-probability sampling </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>) </p> <p> Multistage (4-stage) sampling design. </p> <p> <b> First stage. The territory of Lithuania was divided into 4 strata. </p> </b> <p> a) Biggest cities: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (currently Marijampolė). </p> <p> b) Lithuanian districts were divided into 6 strata according to the ethnographic regions of Lithuania: The first stratum – Žemaitija (Samogitia), which included the following districts: Akmenė, Joniškis, Kelmė, Klaipėda, Kretinga, Mažeikiai, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė, Telšiai. The second stratum – Aukštaitija: Anykščiai, Biržai, Ignalina, Kupiškis, Molėtai, Panevėžys, Pasvalys, Rokiškis, Ukmergė, Zarasai districts. The third stratum – Central Lithuania: Jonava, Kaunas, Kaišiadorys, Kėdainiai, Pakruojis, Radviliškis, Raseiniai districts. The fourth stratum – East Lithuania: Trakai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Vilnius districts. The fifth stratum – Dzūkija: districts of Alytus, Varėna. The sixth stratum – Suvalkija: Lazdijai, Kapsukas (currently Marijampolė), Prienai, Šakiai, Vilkaviškis districts. <p> </p> c) Resort towns: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. <p> </p> d) Specific town: Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> The sample was divided into strata proportionally to their population. </p> <p> <b> Second stage. In each stratum a number of clusters (cities and districts) was selected. </p> </b> <p> a) All the biggest cities were included into the sample. </p> <p> b) From each stratum of districts, districts were selected on the basis of the share of population 60 years and older in the district. After calculating squared deviations from the mean, the most typical 10 districts (clusters) – deviating the least from the mean – in each stratum of districts were selected: In the stratum of Žemaitija (Samogitia): the districts of Tauragė, Telšiai and Skuodas. In the stratum of Central Lithuania: the districts of Kėdainiai and Radviliškis. In the Aukštaitija stratum: the districts of Kupiškis and Molėtai. In the East Lithuania stratum – Šalčininkai district. In the Dzūkija stratum – Varėna district. In the Suvalkija stratum – Šakiai district. </p> <p> c) From the strata of resort towns, on the basis of the same criterion (least squared deviation from the city proportion of the population aged 60 and over), one cluster was selected – Druskininkai. <p> </p> d) Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> <b> Third stage. In each cluster of the second stage, a certain number (proportionally to the population) of third stage clusters, identified as electoral districts, was chosen. </p> </b> <p> Electoral districts belonging to 19 clusters – selected on the second stage (7 biggest cities, 10 districts, the resort town of Druskininkai, and Sniečkus (currently Visaginas)) based on the administrative unit boundaries – were selected. Prior to the selection of electoral districts in Vilnius, Vilnius was divided into 7 strata, from each of which a cluster (district) was selected (7 districts in total); Kaunas was divided into 5 strata and in each of them 1 district was selected (5 in total); the other major cities were divided into 3 strata and in each of them a cluster (electoral district) was selected (3 districts in total). In the biggest cities stratum, electoral districts were systematically selected from the numbered lists of electoral districts. In the district strata, the selection criterion was the distance of the electoral districts from the center of the administrative units. The furthest, the average and the closest electoral districts were selected. The sample was proportional to the population of rural areas, towns, administrative units’ centers and cities. A total of 76 electoral districts were selected. <p> </p> <b> Fourth stage. In each cluster of the third stage, a certain number (proportionally to the population) of voters – respondents was selected. </p> </b> <p> The potential respondents were systematically sampled from the electoral rolls of the electoral districts. The sampling interval was calculated by dividing the total number of voters in the electoral district by the number of respondents expected to be surveyed. Electoral rolls were usually sorted by street (not alphabetically), so this method of selection ensured a random selection of respondents. The names and addresses of the persons to be interviewed were written on special cards. </p>

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) ir savipildos klausimynas: popieriuje = Face-to-face interview: Paper-and- pencil (PAPI) and Self-administered questionnaire: Paper <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Notes:

Originali tyrimo anketa neišliko, todėl klausimynas atkurtas LiDA, naudojantis SPSS faile esančių kintamųjų pavadinimais ir žymėmis bei leidiniu Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. <hr> The original research questionnaire has not survived, therefore the questionnaire was restored from the SPSS data file, using the labels and categories of the variables, and information retrieved from the following publication: Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Public opinion research in the period of Lithuania's historical transition. Lithuanian Social Research Center.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Main files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (3, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Publications

Citation

Identification Number:

978-9955-531-54-8

Bibliographic Citation:

Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

File Description--f726

File: LiDA_SurveyData_0316_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1680

 • No. of variables per record: 56

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:bPobJC+MWHvl4g/n+0j4Pg==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • K1 - K1|Kaip vertina kovo 11 d. akt� d�l Lietuvos nepriklausomos valstyb�s atstatymo
 • K2 - K2|Kaip vertina TSRS vyriausyb�s parei�kim� d�l Lietuvos valstybingumo atstatymo
 • K3_a - K3a|Ar pateisina l�kes�ius naujai i�rinkta LR Auk��iausioji Taryba
 • K3_b - K3b|Ar sutinka, kad Lietuva 1940 m. prie� jos vali� buvo �jungta � TSRS
 • K3_c - K3c|Ar reikia �rodin�ti Maskvai, kad dauguma �moni� nori laisvos Lietuvos
 • K4 - K4|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: S�j�dis
 • K5 - K5|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: savaranki�ka LKP
 • K6 - K6|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: LKP TSKP platformoje
 • K7 - K7|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: Socialdemokrat� partija
 • K8 - K8|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: Demokrat� partija
 • K9 - K9|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: Krik��ioni� demokrat� partija
 • K10 - K10|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: �ali�j� partija
 • K11 - K11|Ar reikalingas Lietuvai prezidentas
 • K12 - K12|Kaip vertina dabartin� M. Gorba�iovo politin� veikl�
 • K13 - K13|Ar geriau ar blogiau negu dabar gyvens �i� met� pabaigoje
 • K14 - K14|Kaip keisis Lietuvos �moni� gerov� artimiausi� de�imtmet�
 • K15 - K15|Kaip reik�t� �gyvendinti ekonomin� Lietuvos savaranki�kum�
 • K16 - K16|Ar pritaria si�lymui parduoti valstybines �mones privatiems asmenims
 • K17 - K17|Jei b�t� pinigai, kaip valstyb� tur�t� keisti rublius � naujuosius pinigus
 • K18 - K18|Ar �iais metais gali tekti keisti darboviet�
 • K19 - K19|Ar respondento profesijos �mogui �iuo metu b�t� sunku susirasti darb�
 • K20 - K20|Ar patenkintas savo �eimos materialine pad�timi
 • K21 - K21|K� pasakyt� apie skyrybas (i�tuokas)
 • K22 - K22|Kaip vertina tai, kad visai nedraud�iami abortai
 • K23 - K23|K� galvoja apie mirties bausm�
 • K24 - K24|Kaip reik�t� elgtis su �mon�mis, apsikr�tusiais AIDS virusu
 • K25a - K25a|Ar turi nepilname�i� vaik�
 • K25 - K25|Kiek turi vaik�
 • K26 - K26|Kiek i� viso vaik� ruo�iasi tur�ti
 • K27 - K27|Kiek vaik� nor�t� tur�ti, jeigu b�t� visos tam reikiamos s�lygos
 • K28 - K28|Kiek geriausia tur�ti vaik� �eimoje
 • K29 - K29|Ar gerai, kad vaikai lanko ikimokyklines vaik� �staigas
 • K30 - K30|Kokiu b�du b�t� geriausiai materialiai pagelb�ti �eimoms auginan�ioms vaikus
 • K31_a - K31a|Kaip pri�i�r�ti ikimokyklinio am�iaus vaikus (iki 3 met� am�iaus)
 • K31_b - K31b|Kaip pri�i�r�ti ikimokyklinio am�iaus vaikus (nuo 3 iki mokyklinio am�iaus)
 • K32 - K32|Kaip patogiau dirbti motinai, kai �eimoje yra ikimokyklinio am�iaus vaik�
 • K33 - K33|Kas reikalingiausia, kad motina pati augint� vaikus namuose
 • K34 - K34|Ar yra �statymas, pagal kur� motina gali dirbti nevis� darbo dien�
 • K35 - K35|Kok� �mog� dabar galima vadinti kult�ringu
 • K36 - K36|Ar dabar daug yra Lietuvoje s��ining�, padori� �moni�
 • K37 - K37|K� reik�t� padaryti, kad s��ining�, dor� �moni� padaug�t�
 • K38 - K38|Teiginys: �mon�s dabar gyvena taip skurd�iai, kad jiems tenka elgtis nedorai
 • K39 - K39|Ar nor�t� laisvalaikiu papildomai u�darbiauti
 • K40 - K40|Teiginys: visi nor�t� dirbti ma�iau, o gauti daugiau
 • K41 - K41|Po�i�ris � roko muzik�
 • S1 - S1|Lytis
 • S2 - S2|Am�ius
 • S2_r1 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)
 • S2_r2 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)
 • S3 - S3|I�simokslinimas
 • S4 - S4|Tautyb�
 • S5 - S5|Kiek vidutini�kai pinig� per m�nes� tenka vienam �eimos nariui (TSRS rubliais)
 • S6 - S6|Gyvenamoji vieta

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f726 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SN8eOLX7IA1iX5sHakb2dA==

Versija (LiDA)

f726 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:i8YMB/V7/Q6tAxaXTZG6mg==

Respondento identifikacinis numeris

f726 Location:

Summary Statistics: StDev 485.11854221416854; Min. 1.0; Mean 840.5; Valid 1680.0; Max. 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m0E34+iKW7Q8ksyUZPWsUA==

K1|Kaip vertina kovo 11 d. akt� d�l Lietuvos nepriklausomos valstyb�s atstatymo

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

22

1.

Pritariu

987

3.

Nepritariu

145

2.

Pritariu, ta�iau manau, kad jis paskelbtas per anksti

526

Summary Statistics: StDev 0.669572003871412; Mean 1.4726190476190473; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 1680.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:46RqSKjZsSNoCpycCg2ZYg==

K2|Kaip vertina TSRS vyriausyb�s parei�kim� d�l Lietuvos valstybingumo atstatymo

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

O kas beliko daryti TSRS vyriausybei?

260

0.

Neatsak�

28

3.

Parei�kimas teis�tas

250

1.

Toks parei�kimas neteis�tas ir nedemokrati�kas

902

4.

Nieko apie tai ne�inau

240

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.8642857142857148; Max. 4.0; StDev 1.142877350285062; Valid 1680.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lhqmQiA0/0HbRBf1ljs0jw==

K3a|Ar pateisina l�kes�ius naujai i�rinkta LR Auk��iausioji Taryba

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

17

2.

Tik i� dalies

569

1.

Taip, naujoji Auk��iausioji Taryba mane patenkina

716

3.

Visi�kai nepatenkina

185

4.

Neturiu nuomon�s

193

Summary Statistics: Valid 1680.0; Max. 4.0; StDev 1.0127031083101226; Min. 0.0; Mean 1.8934523809523798

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:F3Njp+15i+m42vUbLOCvRg==

K3b|Ar sutinka, kad Lietuva 1940 m. prie� jos vali� buvo �jungta � TSRS

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

9

1.

Taip

1090

3.

Ne�inau

337

2.

Ne

244

Summary Statistics: Mean 1.5410714285714293; Max. 3.0; StDev 0.8127798721455691; Min. 0.0; Valid 1680.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aL8c/FeTAaPxBdEKkr9Gkw==

K3c|Ar reikia �rodin�ti Maskvai, kad dauguma �moni� nori laisvos Lietuvos

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Reikia nauj� �rodym� - gyventoj� apklausos

468

3.

Ne�inau

144

0.

Neatsak�

15

1.

�rod� rinkimai � AT, para�ai d�l okupacin�s armijos i�vedimo

1053

Summary Statistics: StDev 0.6603580126274774; Mean 1.4410714285714281; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 1680.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tbcEnhn2onqTTGLdO1iy8Q==

K4|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: S�j�dis

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N�ra atsakymo

1

5.

5 - Labai gerai

451

6.

Neturiu nuomon�s

183

-5.

-5 - Labai blogai

121

Summary Statistics: StDev 3.1267820863817954; Min. -5.0; Valid 1680.0; Max. 9.0; Mean 2.869047619047622

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XEU6BOqcuohV2+NkyHuEqA==

K5|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: savaranki�ka LKP

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N�ra atsakymo

1

5.

5 - Labai gerai

267

-5.

-5 - Labai blogai

90

6.

Neturiu nuomon�s

295

Summary Statistics: Valid 1680.0; Max. 9.0; StDev 2.860973503787777; Min. -5.0; Mean 2.950595238095237;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RB79N6mqezN/kqgFLUUABQ==

K6|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: LKP TSKP platformoje

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

341

5.

5 - Labai gerai

74

-5.

-5 - Labai blogai

884

9.

N�ra atsakymo

1

Summary Statistics: Valid 1680.0; Max. 9.0; StDev 4.604597969060693; Mean -1.2827380952380918; Min. -5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ENdIZPem6YvcWMor+f3Ktw==

K7|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: Socialdemokrat� partija

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai gerai

107

9.

N�ra atsakymo

1

-5.

-5 - Labai blogai

45

6.

Neturiu nuomon�s

918

Summary Statistics: StDev 2.6576264309885107; Mean 4.194047619047619; Valid 1680.0; Max. 9.0; Min. -5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:srOE3EFxuhDnJbWfeQk2lg==

K8|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: Demokrat� partija

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

950

5.

5 - Labai gerai

132

-5.

-5 - Labai blogai

27

9.

N�ra atsakymo

1

Summary Statistics: Mean 4.369047619047619; Min. -5.0; Max. 9.0; Valid 1680.0; StDev 2.4798401546248683

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XkH25aypv9el4QDVWHlWlA==

K9|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: Krik��ioni� demokrat� partija

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N�ra atsakymo

1

6.

Neturiu nuomon�s

852

-5.

-5 - Labai blogai

33

5.

5 - Labai gerai

235

Summary Statistics: Min. -5.0; Valid 1680.0; Mean 4.354166666666667; Max. 9.0; StDev 2.4392891437266044;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:X4j3ghS+m2bMmouv3wcj0w==

K10|Kaip vertina veikl� toki� politini� j�g�: �ali�j� partija

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-5.

-5 - Labai blogai

41

9.

N�ra atsakymo

1

6.

Neturiu nuomon�s

353

5.

5 - Labai gerai

499

Summary Statistics: Min. -5.0; Mean 3.830357142857144; Valid 1680.0; Max. 9.0; StDev 2.3291727572261234;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J0AmCiLE04YvNnza2tDuug==

K11|Ar reikalingas Lietuvai prezidentas

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

29

3.

Ne, tokioje ma�oje �alyje prezidentas nereikalingas

303

2.

Taip, bet ateityje, kai bus pasiekta visi�ka nepriklausomyb�

1021

1.

Taip, ir nedelsiant

327

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.6647768813623313; Max. 3.0; Mean 1.9511904761904764; Valid 1680.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nSjnnma2KgJ8plq40RiSWw==

K12|Kaip vertina dabartin� M. Gorba�iovo politin� veikl�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturiu nuomon�s

162

-5.

-5 - Labai blogai

513

5.

5 - Labai gerai

115

Summary Statistics: Min. -5.0; Valid 1680.0; Mean -0.6589285714285623; Max. 6.0; StDev 3.9838541075926592

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ROu/GGleQL575dqyYDL4NQ==

K13|Ar geriau ar blogiau negu dabar gyvens �i� met� pabaigoje

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Gyvensiu blogiau

563

0.

Neatsak�

9

4.

Ne�inau

542

2.

Taip pat

386

1.

Gyvensiu geriau

180

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 1.0054163915063803; Max. 4.0; Valid 1680.0; Mean 2.8625000000000007;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OqOUFfL0vWRzkSsa0wPrYw==

K14|Kaip keisis Lietuvos �moni� gerov� artimiausi� de�imtmet�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Gerov� smuks

195

5.

Nesikeis

89

2.

I� prad�i� ger�s, bet v�liau smuks

29

3.

I� prad�i� smuks, bet v�liau ger�s

1150

0.

Neatsak�

51

1.

Nuolatos ger�s

166

Summary Statistics: Mean 2.916071428571429; Valid 1680.0; Max. 5.0; Min. 0.0; StDev 1.0036164717122562;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NQjG0Ip8Y3W7yEitUs7BUw==

K15|Kaip reik�t� �gyvendinti ekonomin� Lietuvos savaranki�kum�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Keisti staigiai, net jei blog�t� �moni� materialin� pad�tis

393

0.

Neatsak�

12

2.

Keisti laipsni�kai, kad nenukent�t� �moni� materialin� gerov�

1074

3.

Neturiu nuomon�s

201

Summary Statistics: Valid 1680.0; Max. 3.0; StDev 0.6048388222087276; Min. 0.0; Mean 1.8714285714285714;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mXPSm2eDEi8IwwV6zqakVA==

K16|Ar pritaria si�lymui parduoti valstybines �mones privatiems asmenims

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

11

4.

Neturiu nuomon�s

258

2.

Pritariu tik nuostoling� �moni� pardavimui

720

3.

A� prie� pardavim�

486

1.

Pritariu bet koki� �moni� pardavimui

205

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.9162308264657171; Valid 1680.0; Max. 4.0; Mean 2.4613095238095233

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S/6f/KAt7mMy6QCSWJRXjQ==

K17|Jei b�t� pinigai, kaip valstyb� tur�t� keisti rublius � naujuosius pinigus

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

48

2.

Keisti tik tam tikr� pinig� sum�

580

3.

Keisti visus turimus pinigus

710

1.

Rubli� visai nekeisti

206

4.

Kita nuomon�

136

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 0.0; Mean 2.404761904761904; StDev 0.9055325629759694; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JiOHd31m+Q8QlHH5sJgcpQ==

K18|Ar �iais metais gali tekti keisti darboviet�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Jau �inau, kad reik�s

48

4.

Apie tai negalvojau

236

1.

Tikrai nereik�s

501

2.

Taip gali atsitikti

444

0.

Neatsak�

451

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.4744047619047598; Max. 4.0; StDev 1.298943402742033; Valid 1680.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ua59mJkBwcxrLdnDTC8kFA==

K19|Ar respondento profesijos �mogui �iuo metu b�t� sunku susirasti darb�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Beveik ne�manoma

143

2.

Sunkoka

432

1.

Lengva

439

0.

Neatsak�

432

4.

Ne�inau

234

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.5880952380952402; StDev 1.3279785550756706; Max. 4.0; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0WIIx9hEjW2YVMAjLDgzXg==

K20|Ar patenkintas savo �eimos materialine pad�timi

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N�ra atsakymo

1

6.

Neturiu nuomon�s

1

5.

5 - Visi�kai patenkintas

101

-5.

-5 - Visi�kai nepatenkintas

327

Summary Statistics: Min. -5.0; StDev 3.387907935055037; Max. 9.0; Mean -0.11845238095237838; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f4tIkXDWZ8NGp9qj7j5MRQ==

K21|K� pasakyt� apie skyrybas (i�tuokas)

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

10

4.

Neturiu nuomon�s

145

3.

I�tuokas reikia u�drausti

212

2.

Leistinos tik tam tikrais �statyme numatytais atvejais

561

1.

Teis� i�situokti turi b�ti garantuota kiekvienam

752

Summary Statistics: Max. 4.0; Valid 1680.0; Mean 1.8392857142857137; Min. 0.0; StDev 0.9579009533167815

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q5Q3I5nJ0yba6fyQOaht1A==

K22|Kaip vertina tai, kad visai nedraud�iami abortai

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Abortai tur�t� b�ti u�drausti

301

0.

Neatsak�

15

4.

Neturiu nuomon�s

147

2.

�statymai turi numatyti i�imtis, bet visuotinai draud�iama

530

1.

Pritariu �statymams, kurie nevar�o galimyb�s apsispr�sti

687

Summary Statistics: Mean 1.9273809523809518; Max. 4.0; StDev 0.9844352952935516; Min. 0.0; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jaPCiENPiLIUuNZh5fuRDg==

K23|K� galvoja apie mirties bausm�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

21

5.

Neturiu nuomon�s

205

1.

Lietuvoje neturi b�ti skiriama mirties bausm�

464

4.

A� pritariu dabartiniams �statymams

252

3.

Mirties bausm� reik�t� taikyti da�niau negu dabar

634

2.

Ji tur�t� b�ti skiriama re�iau, negu dabar

104

Summary Statistics: Mean 2.7422619047619055; Min. 0.0; Valid 1680.0; StDev 1.3608583032330077; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KohwBoNg6x7SB5nU4n6WGg==

K24|Kaip reik�t� elgtis su �mon�mis, apsikr�tusiais AIDS virusu

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

23

1.

Juos visus reikia izoliuoti

472

3.

Reik�t� izoliuoti tik apsikr�tusius AIDS amoralius �mones

1015

2.

�i� �moni� izoliuoti nereikia

60

4.

Apie AIDS ne�inau

110

Summary Statistics: Mean 2.4267857142857148; Max. 4.0; Min. 0.0; Valid 1680.0; StDev 1.0100727489757475

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WOd3+7rrYBPwBbWd+qNroQ==

K25a|Ar turi nepilname�i� vaik�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

162

2.

Ne

0

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.29526597515817127; Valid 1680.0; Mean 0.09642857142857134; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z+HHH8AohCLAGOAt6UyGZQ==

K25|Kiek turi vaik�

f726 Location:

Summary Statistics: Max. 7.0; Min. 0.0; Valid 1680.0; Mean 1.8434523809523813; StDev 1.4544560877289785

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OXuQmqhqu04gFGBt4r6jGA==

K26|Kiek i� viso vaik� ruo�iasi tur�ti

f726 Location:

Summary Statistics: Max. 7.0; Min. 0.0; Valid 1680.0; Mean 2.869047619047618; StDev 2.322840274823256;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ivyBZK5JvAj8LPrhWtE7IA==

K27|Kiek vaik� nor�t� tur�ti, jeigu b�t� visos tam reikiamos s�lygos

f726 Location:

Summary Statistics: Max. 7.0; Valid 1680.0; Min. 0.0; StDev 1.9355807620337677; Mean 3.4684523809523817

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uLdfNTTqCapoKzrymvGb7A==

K28|Kiek geriausia tur�ti vaik� �eimoje

f726 Location:

Summary Statistics: StDev 1.279881916323189; Valid 1680.0; Max. 7.0; Mean 3.2589285714285716; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oNma5tLozqKXyIl6srmvqA==

K29|Ar gerai, kad vaikai lanko ikimokyklines vaik� �staigas

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ne

483

1.

Taip

344

0.

Neatsak�

41

3.

Grei�iau ne, negu taip

444

2.

Grei�iau taip, negu ne

225

5.

Negalvojau apie tai

143

Summary Statistics: Mean 2.8410714285714307; Max. 5.0; StDev 1.3328144375168112; Min. 0.0; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wn1yLDSNdXx3kQQLLnx09g==

K30|Kokiu b�du b�t� geriausiai materialiai pagelb�ti �eimoms auginan�ioms vaikus

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Sudaryti s�lygas vyrui u�dirbti, kad gal�t� i�laikyti �eim�

1073

0.

Neatsak�

28

5.

Sunku pasakyti

139

2.

Reikia sukurti lengvatini� kredit� jaunoms �eimoms sistem�

135

3.

Jei neveda � lop�elius/dar�elius, kas m�nes� 5 rub. pa�alpa

144

4.

Dirban�iai motinai pa�alp� vaiko auginimui, kol sueis _ m.

161

Summary Statistics: Valid 1680.0; Mean 1.8535714285714293; StDev 1.3779464767581946; Max. 5.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E22zwnMqAe5iAC+pFR15zA==

K31a|Kaip pri�i�r�ti ikimokyklinio am�iaus vaikus (iki 3 met� am�iaus)

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Tik namuose, pri�i�rint auklei

76

0.

Neatsak�

64

2.

Dal� dienos lop�elyje

105

4.

Namuose, pri�i�rint dirbantiems t�vams, su seneli� pagalba

164

5.

Tik namuose, pri�i�rint nedirban�iai motinai (arba t�vui)

1228

1.

Vis� dien� lop�elyje

43

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 4.331547619047619; StDev 1.325591774800606; Valid 1680.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rKFTBmbd8o39lS+wjNcgKg==

K31b|Kaip pri�i�r�ti ikimokyklinio am�iaus vaikus (nuo 3 iki mokyklinio am�iaus)

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Tik namuose, pri�i�rint auklei

37

5.

Tik namuose, pri�i�rint nedirban�iai motinai (arba t�vui)

692

2.

Dal� dienos vaik� dar�elyje

432

7.

Negalvojau apie tai

67

4.

Namuose, pri�i�rint dirbantiems t�vams, su seneli� pagalba

192

0.

Neatsak�

86

1.

Vis� dien� vaik� dar�elyje

152

6.

Kitokiu b�du

22

Summary Statistics: Mean 3.5452380952380973; Valid 1680.0; Max. 7.0; StDev 1.817223189912187; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ascc+Hs3mKXbJWrALa5wIA==

K32|Kaip patogiau dirbti motinai, kai �eimoje yra ikimokyklinio am�iaus vaik�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dirbti ne vis� darbo dien�

558

1.

U�siimti namudiniu darbu

511

4.

Laikinai palikti darb�

393

6.

Negalvojau apie tai

115

3.

Dirbti pagal slank�j� grafik�

57

5.

Dirbti vis� darbo dien�

15

0.

Neatsak�

31

Summary Statistics: Mean 2.461309523809523; Valid 1680.0; Max. 6.0; StDev 1.5204551525069077; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5fg8m6MAYxvyS6P67yZNkw==

K33|Kas reikalingiausia, kad motina pati augint� vaikus namuose

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Pagerinti apr�pinim� butais

272

0.

Neatsak�

53

2.

Pailginti i� dalies apmokamas atostogas vaiko auginimui

463

4.

Padidinti i�mok�jimus apmokam� atostog� vaiko auginimui

850

1.

Leisti pedagogin�, medicinin� literat�r� apie vaik� aukl�jim�

42

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 3.085714285714285; Valid 1680.0; StDev 1.076484567901379; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Yi+snhRgqgAkqGjy4hTOlg==

K34|Ar yra �statymas, pagal kur� motina gali dirbti nevis� darbo dien�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Yra, ir a� (mano �mona) juo pasinaudojau

126

2.

Yra, bet vir�ininkai neleid�ia taip dirbti

179

5.

Tokio �statymo n�ra

110

4.

Ne�inau

707

0.

Neatsak�

55

3.

Gird�jau apie �� �statym�

503

Summary Statistics: Mean 3.197023809523809; Valid 1680.0; Max. 5.0; StDev 1.1601341851718292; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+zxFf+0DPI2HS2bUB7HTBA==

K35|Kok� �mog� dabar galima vadinti kult�ringu

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kult�ringas �mogus � tai mokantis elgtis, mandagus

144

1.

Tai doras, teisingas, gyvenantis pagal savo s��in�

1152

4.

Kult�ringas �mogus � apsiskait�s, mokytas, daug �inantis

152

0.

Neatsak�

13

5.

Toks, kuris r�pinasi savo sveikata (pvz., ner�ko ir pan.)

28

3.

Kult�ringas �mogus � tai prisidedantis prie tautos atgimimo

165

6.

Kita

26

Summary Statistics: StDev 1.2161872231026578; Valid 1680.0; Min. 0.0; Mean 1.6898809523809517; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AO1yRYL7FvXN4QEJtu3Z8g==

K36|Ar dabar daug yra Lietuvoje s��ining�, padori� �moni�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ne�inau

139

0.

Neatsak�

40

1.

Manau, dauguma

336

2.

Manau, kad j� ma�ai

720

3.

Manau, kad apie pus�

445

Summary Statistics: Mean 2.1827380952380953; StDev 0.9263849329150593; Max. 4.0; Min. 0.0; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PHKYq5TU2uJ+oBXw3TnO4A==

K37|K� reik�t� padaryti, kad s��ining�, dor� �moni� padaug�t�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Reikia nuo pat ma�ens teisingai aukl�ti �mog�

691

3.

Reikia, kad �mon�s daugiau tik�t� � Diev�

261

5.

Jeigu pager�s gyvenimo s�lygos, jie ir patys taps doresniais

366

6.

Ne�inau

42

1.

Reikia grie��iau bausti tuos, kurie nedorai elgiasi

203

4.

Kiekvienas turi pats nugal�ti savo ydas, trukumus

95

0.

Neatsak�

22

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 2.875; Valid 1680.0; Max. 6.0; StDev 1.4666736603511492;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+918WJLzlkUuNvG+B2jG9g==

K38|Teiginys: �mon�s dabar gyvena taip skurd�iai, kad jiems tenka elgtis nedorai

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Ne�inau

136

0.

Neatsak�

70

1.

Visi�kai sutinku

383

2.

Nesutinku: �mogus visada privalo elgtis s��iningai

1091

Summary Statistics: StDev 0.6502172568216511; Valid 1680.0; Mean 1.769642857142857; Min. 0.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f0yjvDJc/jqA9obn4B4Kkg==

K39|Ar nor�t� laisvalaikiu papildomai u�darbiauti

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

131

3.

Grei�iau ne, negu taip

133

1.

Nor��iau

769

4.

Nenor��iau

393

2.

Grei�iau taip, negu ne

254

Summary Statistics: Valid 1680.0; Min. 0.0; StDev 1.3345934089462212; Mean 1.9333333333333336; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qkx9tuW1cbWg0e3bQRgoXg==

K40|Teiginys: visi nor�t� dirbti ma�iau, o gauti daugiau

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nesutinku

851

0.

Neatsak�

148

1.

Sutinku

417

3.

Ne�inau

264

Summary Statistics: Valid 1680.0; Mean 1.7327380952380953; Min. 0.0; StDev 0.8286844575433137; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UL7mVAHPq06I5un2QmcpLg==

K41|Po�i�ris � roko muzik�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Tai, mano nuomone, ne muzika, o �alingas triuk�mas

267

1.

Man�s tai nedomina

468

5.

Ne�inau

106

3.

Daugelis roko grupi� groja tikr� muzik�

277

0.

Neatsak�

66

2.

Tai tiesiog jaunimo mada, kuri greit praeis

496

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 2.314880952380952; Min. 0.0; Valid 1680.0; StDev 1.3061516557507427

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:toQO1UPYEwIBY6JmgawpoQ==

S1|Lytis

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N�ra atsakymo

13

2.

Moteris

892

1.

Vyras

775

Summary Statistics: StDev 0.8216524430521097; Min. 1.0; Mean 1.592857142857143; Valid 1680.0; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ywVhUgZZOsKedU47qSTnHQ==

S2|Am�ius

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

22

Summary Statistics: StDev 16.986298089843384; Mean 44.30654761904763; Min. 0.0; Valid 1680.0; Max. 93.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:530fVFWhuMBCSkBwdKuyVw==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

70 met� ir vyresni

116

4.

50-59 met�

301

1.

18-29 met�

359

0.

Neatsak�

21

3.

40-49 met�

302

2.

30-39 met�

330

5.

60-69 met�

251

Summary Statistics: StDev 1.6008945569270998; Max. 6.0; Mean 3.0238095238095233; Valid 1680.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cJY154/COkd5g17pT3345Q==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

45-54 met�

323

1.

18-24 met�

165

5.

55-64 met�

276

0.

Neatsak�

21

3.

35-44 met�

295

2.

25-34 met�

385

6.

65 met� ir vyresni

215

Summary Statistics: Mean 3.441666666666667; StDev 1.5944146357123428; Min. 0.0; Valid 1680.0; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gtr/bKgKe1xig/V0c3bzgg==

S3|I�simokslinimas

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Vidurinis (bendrojo lavinimo arba profesinis)

457

0.

Neatsak�

13

4.

Specialus vidurinis (technikumas)

356

2.

Nepilnas vidurinis (arba profesinis be vidurinio)

219

5.

Auk�tasis arba nebaigtas auk�tasis

271

1.

Pradinis

364

Summary Statistics: Valid 1680.0; Min. 0.0; Mean 2.9476190476190482; Max. 5.0; StDev 1.3864378573220917

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PwkpskD070hPadcKVxkcbg==

S4|Tautyb�

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Rusas

162

3.

Lenkas

128

0.

Neatsak�

4

4.

Baltarusis

35

1.

Lietuvis

1327

5.

Kita

24

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 0.0; StDev 0.8282770823888713; Mean 1.3660714285714317; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TGOQadIVcqv4HKOwHCBzug==

S5|Kiek vidutini�kai pinig� per m�nes� tenka vienam �eimos nariui (TSRS rubliais)

f726 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1680.0; Max. 3000.0; Mean 100.8922619047619; StDev 105.22493986063701;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vV7mzlYB/2Q75jvPdaOemQ==

S6|Gyvenamoji vieta

f726 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

10

1.

Mieste

1164

2.

Kaime

506

Summary Statistics: Mean 1.2952380952380953; StDev 0.469157053802622; Max. 2.0; Min. 0.0; Valid 1680.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0BBm91el+7rOoRHYb6fojQ==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0316_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf