Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m. (hdl:21.12137/GN0KNP)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/GN0KNP

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-11-24

Version:

2

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:QWgm2/ZglQ8W5nJVrSULAA== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/GN0KNP

Identification Number:

LiDA_HistatData_0237

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Other identifications and acknowledgements:

Norkus, Zenonas

Other identifications and acknowledgements:

Ambrulevičiūtė, Aelita

Other identifications and acknowledgements:

Markevičiūtė, Jurgita

Other identifications and acknowledgements:

Morkevičius, Vaidas

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2021-11-12

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2021-11-12

Series Name:

Demography = Demografija

Series Information:

<p>Dataverse collection “Demography” contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast; demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickness rate, etc.); data about population migration; census data, etc.</p> <hr> <p>Dataverse rinkinyje „Demografija“ talpinami duomenys apie gyventojų skaičių, tankumą, gyventojų skaičių pagal gyvenamąją vietą (miestas ar kaimas), lytį, konfesiją, etninę ar tautinę, socialinę ar luominę sudėtį; istorinius demografinius duomenis (gimstamumas, mirtingumas, santuokos, ištuokos, sergamumas ir kt.); gyventojų migracijos duomenis; gyventojų surašymų duomenis ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, population increase = gyventojų skaičiaus didėjimas, Lithuania = Lietuva

Topic Classification:

History = Istorija, Demography (population, vital statistics, and censuses) = demografija (gyventojai, natūralios kaitos statistika ir gyventojų surašymai)

Abstract:

<p>This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see metadata field <b>Origin of Sources</b> below.</p> <p>Dataset "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie natūralią gyventojų kaitą (1000-čiui gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 metais. Duomenys langeliuose (metai pagal administracinius regionus) apskaičiuoti padauginant natūralios gyventojų kaitos (prieaugio) skaičių iš 1000 ir padalinant iš metų vidurio gyventojų skaičiaus. Duomenų šaltiniai pateikiami žemiau esančiame metaduomenų lauke <b>Origin of Sources</b>.</p> <p>Duomenų rinkinys "Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2021-2021

Geographic Coverage:

Lithuania = Lietuva (1919-1939)

Geographic Unit(s):

Alytus County = Alytaus apskritis, Kėdainiai County = Kėdainių apskritis, Sejny County = Seinų apskritis, Vilnius Region = Vilniaus kraštas, Šilutė County = Šilutės apskritis, Mažeikiai County = Mažeikių apskritis, Marijampolė County = Marijampolės apskritis, Zarasai (Ežerėnai) County = Zarasų (Ežerėnų) apskritis, Vilkaviškis County = Vilkaviškio apskritis, Ukmergė County = Ukmergės apskritis, Rokiškis County = Rokiškio apskritis, Kaunas County = Kauno apskritis, Utena County = Utenos apskritis, Klaipėda Region = Klaipėdos kraštas, Biržai County = Biržų apskritis, Telšiai County = Telšių apskritis, Kretinga County = Kretingos apskritis, Raseiniai County = Raseinių apskritis, Šakiai County = Šakių apskritis, Trakai County = Trakų apskritis, Panevėžys County = Panevėžio apskritis, Tauragė County = Tauragės apskritis, Šiauliai County = Šiaulių apskritis, Pagėgiai County = Pagėgių apskritis

Unit of Analysis:

Individual: natural increase of population (per 1000 population) = Asmuo: natūrali gyventojų kaita (1000-čiui gyventojų)<a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas</a>)

Unit of Analysis:

Geographic unit: political-administrative area = Geografinis vienetas: politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas</a>)

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statisitikos duomenų lentelė

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių

Data Collector:

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Mode of Data Collection:

Other: Calculations = Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection = DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

Research data: published = Tyrimų duomenys: publikuoti <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Origins of Sources:

<p>Data and sources on the number of natural increase of population are provided in the dataset “<a href=" https://hdl.handle.net/21.12137/4Q0TIP" target="_blank">Natural Increase of Population (N) in Lithuania, 1919-1939</a>”.</p> <p>Data and sources on the number population are provided in the dataset “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/FZKGYG" target="_blank">Number of Population in Counties in Lithuania, 1919-1939</a>” (see the data table of the mid-year population data<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/PLK4QN"target="_blank"><i> LiDA_HistatData_0238_Data_0002_v1</i></a>).</p> <hr> <p>Duomenys ir šaltiniai apie natūralią gyventojų kaitą (prieaugį) pateikiami duomenų rinkinyje „<a href=" https://hdl.handle.net/21.12137/4Q0TIP" target="_blank">Natūrali gyventojų kaita (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.</a>“.</p> <p>Duomenys ir šaltiniai apie gyventojų skaičių pateikiami duomenų rinkinyje „<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/FZKGYG" target="_blank">Gyventojų skaičius apskrityse Lietuvoje, 1919-1939 m.</a>“ (žr. metų vidurio gyventojų skaičiaus duomenų lentelę <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/PLK4QN"target="_blank"><i> LiDA_HistatData_0238_Data_0002_v1</i></a>).</p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (1, MS Excel format) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (1, MS Excel formatu).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f1082

File: LiDA_HistatData_0237_Data_v1.tab

  • Number of cases: 38

  • No. of variables per record: 100

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:QWgm2/ZglQ8W5nJVrSULAA==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f1082 Location:

Summary Statistics: Min. 1919.0; Max. 1939.0; StDev 6.2048368229954285; Mean 1929.0; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tm8ahimUmuuEt0jJrsUqHQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:AlytusCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Alytausapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:tDNLABTObvQd+cSpuUkP6w==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:AlytusCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Alytausapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Vvq+uZFYxRvPweW4Vd1L3g==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:AlytusCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Alytausapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8E5lt9Vs8w4AMp/DojrzUA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:BiržaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Biržųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qrTcQEowqh+d+PT6MTLH/w==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:BiržaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Biržųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ZitNt6XwvEyK/QnsYwTpBQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:BiržaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Biržųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:fv7jUaRi6im4dblZ5ErAdw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kaunoapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:94+Fagj5PpQt+uhdtE0BSQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kaunoapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lgMe+rNTtDs66gnhuf8T/g==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kaunoapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uAa8obpnQFmoLx4V499/Nw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kaunomiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:w2WvzViN4xYQdRTSN5CevA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kaunomiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:kTBCLzlr2NQzpXtfP4zQQg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCity:County:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kaunomiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:OELCg8UIwvkVg1ALmIZluw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCountyandKaunasCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:KaunoapskritisirKaunomiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:65irHDdqFVfook00B6N3Qw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCountyandKaunasCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:KaunoapskritisirKaunomiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:FM544/cZ4StnJtGh+7eGOA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KaunasCountyandKaunasCity:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:KaunoapskritisirKaunomiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:S5bXlOZBD27BZUmPqgvkuQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KėdainiaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kėdainiųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:k6FpXYmg2PO94cEJGkwdXQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KėdainiaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kėdainiųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Wv8A3ZSDQ1Z+ZuMyAglpnw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KėdainiaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kėdainiųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:FZnRyUkkVkpS0+HWIfgKCA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KretingaCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kretingosapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:MkaQ4rkVELXWsc1iD3xodA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KretingaCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kretingosapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:280oi4cBNs6PBUnjhV2ywg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KretingaCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Kretingosapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:yikGhjWvrNGKQG9/BX9fRg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:MarijampolėCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Marijampolėsapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5Ev//tRws6z1F+7YehLYKA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:MarijampolėCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Marijampolėsapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:c9qFfsGrGaBht+x1oYjuGQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:MarijampolėCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Marijampolėsapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IeDYGAMpGuVtpxCA0XX4Cg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:MažeikiaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Mažeikiųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:MO0mAKq6JyW4652BnSiYzA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:MažeikiaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Mažeikiųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:16fgV67FytZvfW1yMtu8Og==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:MažeikiaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Mažeikiųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:XMcN08Hmsuf1jpgRx2uLfg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Panevėžioapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ju2M6RgHY+HezyxmM0qiwg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Panevėžioapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:abYTAL1LZ5eshMECm68nUg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Panevėžioapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ThfeGkWze487qu61geMdbw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Panevėžiomiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5wRxYYQABEBiF/gSv5+Nhw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Panevėžiomiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+DqXj2q2E7pPi0rOn/43Pw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCity:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Panevėžiomiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wxx6lI0I7rFCeQfoDYMOLA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCountyandPanevėžysCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:PanevėžioapskritisirPanevėžiomiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:B3p9AFGtOYhP/uYKEHNGQA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCountyandPanevėžysCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:PanevėžioapskritisirPanevėžiomiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:E6BrPQvldujJxgaiHHJx5A==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PanevėžysCountyandPanevėžysCity:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:PanevėžioapskritisirPanevėžiomiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EX5ikArg/QsUetvFlTNv5Q==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:RaseiniaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Raseiniųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:sMjY1AayTBUw8oxKHS5uwQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:RaseiniaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Raseiniųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5qs1+pZ8tRsr9SBwKQTMag==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:RaseiniaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Raseiniųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:unwGjDFcKCZnjzvczBZNKw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:RokiškisCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Rokiškioapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8uTHnMC1VK6F0dQZ3nkMyQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:RokiškisCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Rokiškioapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Vwm1NPAkf2B8qfbNKNhyMQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:RokiškisCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Rokiškioapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GwufULG1Cf4FY+3IMMlNAA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:SejnyCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Seinųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:6SQLTvBCbwXNEaK94ZxXEQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:SejnyCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Seinųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:YhfzIeeuZXM9j/zfTOvYGg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:SejnyCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Seinųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QI4xOLcZlBAfTTe1IdrGng==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠakiaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šakiųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wRiCEqfwKRYiGoVSUyVsfw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠakiaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šakiųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wzdQWGYjf+bmteuusAEiJg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠakiaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šakiųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:FOygKsfvrd6N4PWMFxJPhw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šiauliųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zpylx0gQQBz3PfqJLhsXzw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šiauliųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:fCwhDLCntxmqkmxQ+FC8Uw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šiauliųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mJ+CQ2wCrYAMjKd2ep3+3g==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šiauliųmiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ZskkJVcGSHM1W2/n6UZogQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šiauliųmiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:4gKpJNO7LSczHikvBuEj9w==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCity:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šiauliųmiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8ULOOCAyJqrGIci9lED5Xg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCountyandŠiauliaiCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:ŠiauliųapskritisirŠiauliųmiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:YjzE2yNCaV4YIMzzdFkNJQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCountyandŠiauliaiCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:ŠiauliųapskritisirŠiauliųmiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/e6cgKHaQ5BPKOBAWi3dlQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠiauliaiCountyandŠiauliaiCity:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:ŠiauliųapskritisirŠiauliųmiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:FBdOl1Qo5jCGZEuJ2yKBVA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TauragėCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Tauragėsapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:b4QGcQKWlFRNLzPscMLwoQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TauragėCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Tauragėsapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1XO6x0p4lN6J9lznIgV1hA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TauragėCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Tauragėsapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RA169/FSd53oh8zOmV5Wiw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TelšiaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Telšiųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IkQxEJAVZKFkOw7k49J62g==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TelšiaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Telšiųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5YJohS+Am+4ii2p0V77XjA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TelšiaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Telšiųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wEANMgszCTEC5lq86wWBCw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TrakaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Trakųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Dy6Tew280sUukLPUXPzgww==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TrakaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Trakųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+pYwaB03uuA+/LRMwuanbQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:TrakaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Trakųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qK9zVF21DYyorwneyHMsUw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:UkmergėCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Ukmergėsapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:60YF+cgdurMsMEMXCapWZQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:UkmergėCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Ukmergėsapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GlCK4n+dIhoOCvmF/Y4xUQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:UkmergėCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Ukmergėsapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:m5hY435um844FnzVDN1e5g==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:UtenaCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Utenosapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Jek+L0pQ7MG1grfB3Z/w5Q==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:UtenaCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Utenosapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:BL/srpXGbNjh0uZlY7+Umg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:UtenaCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Utenosapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:tjKm75VPLOanGZd2YUlmcg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:VilkaviškisCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Vilkaviškioapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:y+r60NDxa2mW24jT+PWu7Q==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:VilkaviškisCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Vilkaviškioapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ger7XmYzAqVj1XruQJjyiw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:VilkaviškisCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Vilkaviškioapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JpcV63fzYRRKMZ5CvvvZNQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:Zarasai/EžerėnaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Zarasų/Ežerėnųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:prKd09k2ghQwtK/qZFzvuw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:Zarasai/EžerėnaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Zarasų/Ežerėnųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ur9K5tgRa19Vg9xlgPmaWw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:Zarasai/EžerėnaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Zarasų/Ežerėnųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:g6NxhQyIRrVBALcjUUYcDQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdosapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jhrhiOZ7hO0xxwS9JRH7FQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdosapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QAs9EBGLmH8WlCZl7EQ0yg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdosapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:sVplHEteYU0qZTwmtBLf4A==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdosmiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aSEINwAp06MhwL5f5lbqOg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdosmiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mY88qWkqHmFk0rRWh7dF+Q==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCity:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdosmiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:DXhUlaz1sVqB0C+bB8IcrA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCountyandKlaipėdaCity:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:KlaipėdosapskritisirKlaipėdosmiestas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RSYDxnv7oSXXLJg3wPRHvw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCountyandKlaipėdaCity:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:KlaipėdosapskritisirKlaipėdosmiestas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RwXxpkGIEa6h6UhDgBzZ9g==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaCountyandKlaipėdaCity:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:KlaipėdosapskritisirKlaipėdosmiestas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:DzV0wWnQgjYMecqAZ/sHGA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PagėgiaiCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Pagėgiųapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:R3IPokJScq2tvWJGEYFnWg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PagėgiaiCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Pagėgiųapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:BF5Yze37UmgodfO+Wzedsw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:PagėgiaiCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Pagėgiųapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:scYKCGiAd0Iazh2HKgUBYQ==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠilutėCounty:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šilutėsapskritis:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SDwCR2QEmVJaxY2z0oNQcw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠilutėCounty:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šilutėsapskritis:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:tWlDu2cmxLSDoMMPc5XCqg==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:ŠilutėCounty:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Šilutėsapskritis:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:xLQiJY799WdOP2Vq3YHbOw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaRegion:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdoskraštas:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:T/CamfV7xIZDB2+zByIflA==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaRegion:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdoskraštas:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Vcw+had/jkAj/VMzILJdGw==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:KlaipėdaRegion:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Klaipėdoskraštas:Išviso(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zgSFVlGfkazuOUWpUiP/3A==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:total:Male(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Išviso:vyrai(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:R1OFP02Yo4cbqAhJcSxL4A==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:total:Female(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Išviso:moterys(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ld4xvAB3RbuBRuqkXokx/w==

Lithuania:Naturalincreaseofpopulation:total(‰)=Lietuva:Natūraligyventojųkaita:Išviso:(‰)

f1082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:h9fXUVshN8Dn37nKMbVA1g==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0237_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip