Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis = Social Policy VI, October - December 2015 (hdl:21.12137/AMTS6H)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis = Social Policy VI, October - December 2015

Identification Number:

hdl:21.12137/AMTS6H

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-11-22

Version:

1

Bibliographic Citation:

Krupavičius, Algis; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis = Social Policy VI, October - December 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/AMTS6H, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:eDU45CEtAtIVutFJzKCYAQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis = Social Policy VI, October - December 2015

Identification Number:

hdl:21.12137/AMTS6H

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0260

Authoring Entity:

Krupavičius, Algis (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Kaunas University of Technology)

Bartuškaitė, Miglė (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Kaunas University of Technology)

Butkevičienė, Eglė (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Kaunas University of Technology)

Balžekienė, Aistė (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Kaunas University of Technology)

Telešienė, Audronė (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Kaunas University of Technology)

Žvaliauskas, Giedrius (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Kaunas University of Technology)

Other identifications and acknowledgements:

Krupavičius, Algis

Other identifications and acknowledgements:

Bartuškaitė, Miglė

Other identifications and acknowledgements:

Butkevičienė, Eglė

Other identifications and acknowledgements:

Balžekienė, Aistė

Other identifications and acknowledgements:

Telešienė, Audronė

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2015-12-01

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

MIP-082/2014

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Krupavičius, Algis (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Kaunas University of Technology)

Date of Deposit:

2016-01-29

Date of Distribution:

2017-02-17

Series Name:

Lietuvos socialinių problemų stebėsena = Monitoring of Lithuanian Social Problems

Series Information:

Dataverse kolekcijoje „Lietuvos socialinių problemų stebėsena” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie Lietuvoje vykdomą socialinę politiką bei Lietuvos socialines problemas. <hr> Dataverse collection “Monitoring of Lithuanian Social Problems” contains surveys studying Lithuanian public opinion about social policy and social issues in Lithuania.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/AMTS6H

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, socialinės problemos = social problems, socialinė politika = social policy, darbas ir užimtumas = labour and employment, socialinė apsauga = social security, sveikatos apsaugos politika = health policy, šeimos politika = family policy, švietimo politika = educational policy, aplinkos politika = environment policy

Topic Classification:

Švietimo politika = Educational policy, Sveikatos priežiūros paslaugos ir politika = Health care services and policies, Užimtumas = Employment, Socialinės gerovės politika = Social welfare policy

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: respondentų klausta, kuri problema yra pati aktualiausia Lietuvai. Prašyta įvertinti sveikatos apsaugos, šeimos, švietimo, darbo rinkos ir užimtumo, socialinės apsaugos bei aplinkos apsaugos politikas. Norėta sužinoti, ar respondentai yra patenkinti savo gyvenimo kokybe. Klausta, kaip bendrai vertina pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vykstančius pokyčius. Teirautasi, ar planuoja išvykti dirbti ar gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. Norėta sužinoti, ar valdžia turėtų didinti mokesčius ir skirti daugiau lėšų socialinėms išmokoms ir paslaugoms, ar mažinti mokesčius ir skirti mažiau lėšų socialinėms išmokoms ir paslaugoms. Aiškintasi, ar žmonės, kuriuos mes renkame Seimo nariais, stengiasi laikytis rinkimų metu išsakytų pažadų. Toliau teirautasi, ar Lietuva turėtų įsileisti visus imigrantus be didelių suvaržymų bei ar iš esmės tinkamai užtikrinamos visų tautinių mažumų teisės Lietuvoje. Norint sužinoti nuomonę apie skirtingas žmonių grupes, galinčias atvykti gyventi į Lietuvą, teirautasi, ar reiktų leisti žydams, musulmonams, krikščionims, čigonams bei juodaodžiams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje. Taip pat klausta, ar reiktų leisti žmonėms iš kaimyninių ne Europos Sąjungos šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje. <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė. <hr> <b> <i>The purpose of the study </i> </b>: to examine the attitudes of Lithuanian population towards social policy. <br> <b> <i> Major investigated questions </i> </b>: respondents were asked which problem is the most relevant for Lithuania. Respondents were asked to evaluate policies of health protection, family, education, labour market and employment, social security and environmental protection. It was questioned if respondents are satisfied with their quality of life. Respondents were asked how would they generally evaluate current changes in Lithuania's society. It was questioned if respondents are planning to go abroad for work or to live there for longer than 6 months. Respondents were asked if government should increase taxes and appoint more resources for social benefits and services, or lower taxes and appoint less resources for social benefits and services. It was analysed if people who we elect as members of the Seimas are trying to comply with promises given during elections. It was questioned if Lithuania should let in all immigrants without huge restrictions and if essentially rights of all ethnic minorities in Lithuania are properly ensured. In order to find out opinion about different groups of people which could come and live in Lithuania, respondents were asked if Jews, Muslims, Christians, Gypsies and black-skinned from other countries should be allowed to come and live in Lithuania. Respondents were also asked if people form neighboring countries (not EU states) should be allowed to come and live in Lithuania. <br> <b> <i> Socio-demographic characteristics </i> </b>: gender, age, duration of education, education, employment status of the respondent and his / her husband / wife / permanent partner, profession (occupation), respondent's trade union membership, religion, participation in religious rites, political views, political and social activism, voting in the last Seimas elections, nationality, household size, average and total average monthly household income of the respondent, marital status, place of residence.

Time Period:

2015-10-08-2015-12-01

Date of Collection:

2015-10-08-2015-12-01

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utenos apskritis = Utena County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Alytaus apskritis = Alytus County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County, Telšių apskritis = Telšiai County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Kauno apskritis = Kaunas County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir (arba) metaduomenys) „Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis“ nuo 2017-02-17 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0297; parengė 2017-02-17<a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and (or) metadata) “Social Policy VI, March - April 2015” from 2017-02-17 to 2021-10-01 was available in the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0297. The first data edition was prepared by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2017-02-17. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend /Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Eurotela"

Sampling Procedure:

<b>Mišri tikimybinė ir netikimybinė atranka</b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>) <br> <br> <b><i>Imties sudarymo pagrindas</i></b>: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas <a href="http://www.registrucentras.lt/adr" target="_blank"> Lietuvos Respublikos Adresų registras</a>. <br> <b><i>Imties sudarymo būdas</b></i>: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.</ul> <hr> <b>Mixed probability and non-probability sampling</b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: kompiuterizuotas interviu (CAPI/CAMI) = Face-to-face interview: Computer- assisted (CAPI/CAMI); Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) = Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Major files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format).</p> <p>Kortelės (1, PDF formatu) = Showcards (1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (11, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (11, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</P>

Other Study Description Materials

File Description--f897

File: LiDA_SurveyData_0260_Data_v2.tab

 • Number of cases: 1127

 • No. of variables per record: 135

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:eDU45CEtAtIVutFJzKCYAQ==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • SP1a - SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai
 • SP1b_1 - SP1b.1|Aktualiausios problemos Lietuvai: alkoholizmas
 • SP1b_2 - SP1b.2|Aktualiausios problemos Lietuvai: aplinkos tarša
 • SP1b_3 - SP1b.3|Aktualiausios problemos Lietuvai: dideli gyvenimo lygio skirtumai
 • SP1b_4 - SP1b.4|Aktualiausios problemos Lietuvai: emigracija
 • SP1b_5 - SP1b.5|Aktualiausios problemos Lietuvai: atotrūkis tarp valdžios ir žmonių
 • SP1b_6 - SP1b.6|Aktualiausios problemos Lietuvai: GMO plitimas
 • SP1b_7 - SP1b.7|Aktualiausios problemos Lietuvai: korupcija
 • SP1b_8 - SP1b.8|Aktualiausios problemos Lietuvai: mažos gyventojų pajamos
 • SP1b_9 - SP1b.9|Aktualiausios problemos Lietuvai: mokesčių slėpimas
 • SP1b_10 - SP1b.10|Aktualiausios problemos Lietuvai: monopolijos ekonomikoje
 • SP1b_11 - SP1b.11|Aktualiausios problemos Lietuvai: moralinis nuosmukis
 • SP1b_12 - SP1b.12|Aktualiausios problemos Lietuvai: narkomanija
 • SP1b_13 - SP1b.13|Aktualiausios problemos Lietuvai: nedarbas
 • SP1b_14 - SP1b.14|Aktualiausios problemos Lietuvai: nelegalus dabas
 • SP1b_15 - SP1b.15|Aktualiausios problemos Lietuvai: nepagarba žmogaus ir piliečio teisėms
 • SP1b_16 - SP1b.16|Aktualiausios problemos Lietuvai: nusikalstamumas
 • SP1b_17 - SP1b.17|Aktualiausios problemos Lietuvai: nutautėjimas
 • SP1b_18 - SP1b.18|Aktualiausios problemos Lietuvai: pilietiškumo stoka
 • SP1b_19 - SP1b.19|Aktualiausios problemos Lietuvai: skirtingų gyventojų grupių diskriminacija
 • SP1b_20 - SP1b.20|Aktualiausios problemos Lietuvai: skurdas
 • SP1b_21 - SP1b.21|Aktualiausios problemos Lietuvai: šeimos nuvertinimas
 • SP1b_22 - SP1b.22|Aktualiausios problemos Lietuvai: švietimo ir mokslo problemos
 • SP1b_23 - SP1b.23|Aktualiausios problemos Lietuvai: visuomenės senėjimas
 • SP1b_24 - SP1b.24|Aktualiausios problemos Lietuvai: visuomenės sveikatos blogėjimas
 • SP1b_25 - SP1b.25|Aktualiausios problemos Lietuvai: nė viena iš jų
 • SP1b_26 - SP1b.26|Aktualiausios problemos Lietuvai: nežinau, sunku pasakyti
 • SP2_1 - SP2.1|Kaip vertina sveikatos apsaugos politiką
 • SP2_2 - SP2.2|Kaip vertina šeimos politiką
 • SP2_3 - SP2.3|Kaip vertina švietimo politiką
 • SP2_4 - SP2.4|Kaip vertina darbo rinkos ir užimtumo politiką
 • SP2_5 - SP2.5|Kaip vertina socialinės apsaugos politiką
 • SP2_6 - SP2.6|Kaip vertina aplinkos apsaugos politiką
 • SP3 - SP3|Ar yra patenkintas savo gyvenimo kokybe
 • SP4 - SP4|Kaip vertina pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vykstančius pokyčius
 • SP5 - SP5|Ar planuoja išvykti dirbti ar gyventi į užsienį ilgiau nei 6 mėn.
 • SP6 - SP6|Valdžia turėtų didinti mokesčius ir lėšas socialinei sferai ar viską mažinti
 • SP7_1 - SP7.1|Seimo nariai stengiasi laikytis rinkimų metu išsakytų pažadų
 • SP7_2 - SP7.2|Ar pritaria tam, kad Lietuva įsileistų visus imigrantus be didelių suvaržymų
 • SP7_3 - SP7.3|Lietuvoje iš esmės tinkamai užtikrinamos visų tautinių mažumų teisės
 • SP8_a - SP8a|Reiktų leisti: žydams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • SP8_b - SP8b|Reiktų leisti: musulmonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • SP8_c - SP8c|Reiktų leisti: krikščionims iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • SP8_d - SP8d|Reiktų leisti: čigonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • SP8_e - SP8e|Reiktų leisti: juodaodžiams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • SP9 - SP9|Ar reiktų leisti iš kaimyninių ne ES šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • SEX - SD1|Respondento lytis
 • AGE - SD2|Respondento amžius
 • AGE_r1 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • AGE_r2 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • BIRTH - SD2|Respondento gimimo metai (LiDA)
 • EDUCYRS - SD3|Kiek metų mokėsi mokykloje ar studijavo
 • LT_DEGR - SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis
 • DEGREE - SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (LiDA)
 • WORK - SD5|Ar respondentas dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo
 • WRKHRS - SD6|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) respondentas dirba per savaitę
 • EMPREL - SD7|Respondento darbinis statusas
 • NEMPLOY - SD8|Kiek dirbančių darbuotojų respondentas turi/turėjo, neskaičiuojant savęs paties
 • WRKSUP - SD9|Ar respondentas yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • NSUP - SD10|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą yra/buvo atsakingas respondentas
 • TYPORG1 - SD11|Dirba/dirbo pelno siekiančioje ar pelno nesiekiančioje organizacijoje
 • TYPORG2 - SD12|Dirba/dirbo valstybinėje įstaigoje ar privačioje bendrovėje
 • DSPD - SD12a|Kiek žmonių, įskaitant respondentą, dirba/dirbo pagrindinėje darbovietėje
 • ISCO08 - SD13a-c|Respondento profesija (ISCO08)
 • MAINSTAT - SD14|Respondento pagrindinis užsiėmimas
 • PARTLIV - SD15|Ar turi vyrą/žmoną, nuolatinį partnerį, ir, jei taip, ar veda bendrą namų ūkį
 • SPWORK - SD16|Ar partneris dabar dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo
 • SPWRKHRS - SD17|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) partneris dirba per savaitę
 • SPEMPREL - SD18|Partnerio darbinis statusas
 • SPWRKSUP - SD19|Ar partneris yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • SPISCO08 - SD20a-c|Partnerio profesija (ISCO08)
 • SPMAINST - SD21|Partnerio pagrindinis užsiėmimas
 • UNION - SD22|Ar yra ar buvo anksčiau profesinės sąjungos ar kitos panašios org. narys
 • LT_RELIG - SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai
 • RELIGGRP - SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai (LiDA)
 • ATTEND - SD24|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose
 • TOPBOT - SD25|Respondento padėtis visuomenėje
 • DOMPOL - SD25a|Kiek domisi politika
 • VOTE_LE - SD26|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose, vykusiuose 2012 m. spalio mėn.
 • LT_PRTY - SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose
 • LT_PRTY_r - SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)
 • PARTY_LR - SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)
 • PPAR - SD28|Ar jaučiasi artimas kokiai nors konkrečiai politinei partijai
 • KDSK - SD29|Pozicija kairės-dešinės skalėje
 • PKOM1 - SD29a_1|Lietuvos Seimo pirmininkė yra Loreta Graužinienė
 • PKOM2 - SD29a_2|Norvegija yra Europos Sąjungos narė
 • PKOM3 - SD29a_3|Lietuvos Seime yra 141 Seimo narys
 • PKOM4 - SD29a_4|Už viešojo transporto bilietų kainas yra atsakinga LR Vyriausybė
 • DVKP - SD30.1|Per paskutinius metus: kreipėsi į politiką
 • DVKKI - SD30.2|Per paskut. m.: kreipėsi į valstybės kontroliuojančias institucijas
 • DVPPV - SD30.3|Per paskut. m.: dalyvavo politinės partijos veikloje
 • DVNVO - SD30.4|Per paskut. m.: dalyvavo visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje
 • DVVP - SD30.5|Per paskut. m.: dalyvavo visuomeninėje ar pilietinėje kampanijoje
 • DVPP - SD30.6|Per paskut. m.: pasirašė peticiją (ne internetu)
 • DVPPI - SD30.7|Per paskut. m.: pasirašė peticiją internetu
 • DVDDM - SD30.8|Per paskut. m.: dalyvavo demonstracijoje, mitinge ar pikete
 • DVSA - SD30.9|Per paskut. m.: dalyvavo streiko akcijoje
 • DVBP - SD30.10|Per paskut. m.: boikotavo kokios nors firmos arba šalies produktus
 • DVAP - SD30.11|Per paskut. m.: aukojo labdarai pinigų, daiktų, kitaip rėmė asmenis, NVO
 • DVMM - SD30.12|Per paskut. m.: susitiko su žurnalistais, pats rašė, kalbėjo žiniaskl.
 • DVVIG - SD30.13|Per paskut. m.: kreipėsi į advokatą/teismą/prokuratūrą dėl viešo inter.
 • DVSI - SD30.14|Per paskut. m.: siuntė el. paštu pilietinio/politinio pobūdžio informac.
 • DVATT - SD30.15|Per paskut. m.: dalyvavo aplinkos tvarkymo talkose
 • DVVBV - SD30.16|Per paskut. m.: dalyvavo vietos bendruomenės veikloje
 • LT_ETHN1 - SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: pirmas atsakymas
 • LT_ETHN2 - SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: antras atsakymas
 • HOMPOP - SD32a|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): kiek tai sudaro žmonių iš viso
 • HHADU - SD32b|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): suaugusiųjų (18 m. ir vyres.)
 • HHCHILDR - SD33|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų nuo 7 iki 17 metų
 • HHTODD - SD34|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų iki 6 metų
 • VKSK - SD33-34|Ar turi vaikų (LiDA)
 • V85 - SD35|Kokio amžiaus yra jauniausias vaikas namų ūkyje
 • LT_RINC - SD36|Kokios yra respondento vidutinės mėnesio pajamos, atskaičius mokesčius
 • LT_RINC_r - SD36|Pajamų grupės (LiDA)
 • LT_INC - SD37|Kokios yra visų namuose gyvenančių žmonių bendros vidutinės mėnesio pajamos
 • LT_INC_r - SD37|Pajamų grupės (LiDA)
 • MARITAL - SD38|Oficiali šeimyninė padėtis
 • F_BORN - SD39|Kurioje šalyje gimė tėvas
 • M_BORN - SD40|Kurioje šalyje gimė motina
 • URBRURAL - SD41|Gyvenama vietovė respondento vertinimu
 • LT_REG - Regionas (pagal NUTS klasifikacijos 3 lygmenį – apskritis)
 • GVD1 - Gyvenvietės dydis (1)
 • GVD2 - Gyvenvietės dydis (2)
 • PSU - Pirminiai atrankos taškai (PSU)
 • GV1 - Gyvenamoji vietovė (1)
 • GV2 - Gyvenamoji vietovė (2)
 • GV3 - Gyvenamoji vietovė (3)
 • SUBSCASE - Atvejo pakeitimo imtyje žyma
 • DATEYR - Interviu data: metai
 • DATEMO - Interviu data: Mėnuo
 • DATEDY - Interviu data: Diena
 • MODE - Duomenų rinkimo būdas

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f897 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+OMsTXFLr1E0YWQCx5isdQ==

Versija (LiDA)

f897 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ukFzSadCFqLr9n6QuB3Jkg==

Respondento identifikacinis numeris

f897 Location:

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 325.4811822517548; Max. 1127.0; Min. 1.0; Mean 564.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NN8PGHF6D6EbBAhmT1JLFQ==

SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai

f897 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wcJL4qYjwiMV0Rjt2TOMog==

SP1b.1|Aktualiausios problemos Lietuvai: alkoholizmas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

713

1.

Taip

396

Summary Statistics: Max. 99.0; StDev 12.381045893413827; Min. 0.0; Mean 1.9325643300798596; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9+y12ZlhbpRXfjYdli751w==

SP1b.2|Aktualiausios problemos Lietuvai: aplinkos tarša

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

38

0.

Ne

1071

99.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Mean 1.6149068322981375; Valid 1127.0; StDev 12.413711749542257; Min. 0.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lkkry/xbl91JjqMdkKU6MQ==

SP1b.3|Aktualiausios problemos Lietuvai: dideli gyvenimo lygio skirtumai

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

819

1.

Taip

290

Summary Statistics: Valid 1127.0; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 12.391576261796125; Mean 1.838509316770186

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CSepdpZgPJIrjjDBRqcMxA==

SP1b.4|Aktualiausios problemos Lietuvai: emigracija

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

702

1.

Taip

407

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1127.0; StDev 12.37991164559336; Min. 0.0; Mean 1.9423247559893524;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s7XK7ODYBvwvxSdPUmUitg==

SP1b.5|Aktualiausios problemos Lietuvai: atotrūkis tarp valdžios ir žmonių

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

222

0.

Ne

887

Summary Statistics: StDev 12.397950864700215; Mean 1.7781721384205846; Valid 1127.0; Max. 99.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YzJompv3GaMgJ0LW1W91Qw==

SP1b.6|Aktualiausios problemos Lietuvai: GMO plitimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

15

0.

Ne

1094

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1127.0; Mean 1.594498669032835; StDev 12.415529362586248; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qIhF20cTNgzHIBbk164Tag==

SP1b.7|Aktualiausios problemos Lietuvai: korupcija

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

809

1.

Taip

300

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 1.8473824312333622; Max. 99.0; StDev 12.390613740312022; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VknC57NPEx1hok9sV79u0A==

SP1b.8|Aktualiausios problemos Lietuvai: mažos gyventojų pajamos

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

563

0.

Ne

546

Summary Statistics: StDev 12.36298449362535; Min. 0.0; Max. 99.0; Mean 2.0807453416149095; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kPtGan5Rnh1l71VVqJccFA==

SP1b.9|Aktualiausios problemos Lietuvai: mokesčių slėpimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1044

1.

Taip

65

99.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1127.0; StDev 12.411534833883767; Mean 1.6388642413487182; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:llWY+7QSv3NZ0hN1j8weEA==

SP1b.10|Aktualiausios problemos Lietuvai: monopolijos ekonomikoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

1077

1.

Taip

32

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.6095829636202301; Max. 99.0; Valid 1127.0; StDev 12.414189172472684;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mPqEmJdlsOLpbh7/kUrbnA==

SP1b.11|Aktualiausios problemos Lietuvai: moralinis nuosmukis

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

1043

1.

Taip

66

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 12.411453311165346; Valid 1127.0; Mean 1.639751552795034; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0WzlsdGyMm1lOSnUPhPj2Q==

SP1b.12|Aktualiausios problemos Lietuvai: narkomanija

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

55

0.

Ne

1054

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 12.412346539842664; Valid 1127.0; Mean 1.6299911268855354; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0aFeHFhXEfq63g/zPgJzMQ==

SP1b.13|Aktualiausios problemos Lietuvai: nedarbas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

294

0.

Ne

815

99.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; StDev 12.39119202531751; Valid 1127.0; Mean 1.8420585625554606

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8izl5nw/UrUmd/zRdSLNcw==

SP1b.14|Aktualiausios problemos Lietuvai: nelegalus dabas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1075

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

34

Summary Statistics: Valid 1127.0; Min. 0.0; Mean 1.6113575865128682; Max. 99.0; StDev 12.414030287448933

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:10o+km2R7DgYmpw5gafPRA==

SP1b.15|Aktualiausios problemos Lietuvai: nepagarba žmogaus ir piliečio teisėms

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

65

0.

Ne

1044

99.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1127.0; StDev 12.411534833883767; Mean 1.6388642413487182

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7805ig3naZGCl9tQkkR8Wg==

SP1b.16|Aktualiausios problemos Lietuvai: nusikalstamumas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

55

0.

Ne

1054

Summary Statistics: Mean 1.6299911268855358; Max. 99.0; Valid 1127.0; Min. 0.0; StDev 12.412346539842668;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9ssnem9l0jHWBPlawarEEA==

SP1b.17|Aktualiausios problemos Lietuvai: nutautėjimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

1090

1.

Taip

19

Summary Statistics: Mean 1.5980479148181042; StDev 12.415215687028137; Valid 1127.0; Min. 0.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kuhnmYAiOxhrhx9n/4b+VQ==

SP1b.18|Aktualiausios problemos Lietuvai: pilietiškumo stoka

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1080

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

29

Summary Statistics: Max. 99.0; StDev 12.414427020124096; Min. 0.0; Valid 1127.0; Mean 1.6069210292812768

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DVzmbSvrl7xtyImkPXSg9g==

SP1b.19|Aktualiausios problemos Lietuvai: skirtingų gyventojų grupių diskriminacija

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

14

0.

Ne

1095

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Mean 1.5936113575865127; Valid 1127.0; StDev 12.415607621561913

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TBR2pXhRdWLyybxlh3/T4w==

SP1b.20|Aktualiausios problemos Lietuvai: skurdas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

955

1.

Taip

154

99.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 0.0; Mean 1.7178349600709855; StDev 12.404028435091773; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tH0YHgRnkz5mnuaRmsCz1g==

SP1b.21|Aktualiausios problemos Lietuvai: šeimos nuvertinimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1075

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

34

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 1.6113575865128684; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 12.414030287448936

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:O2BPFprFzCFEd1XmgDl9yg==

SP1b.22|Aktualiausios problemos Lietuvai: švietimo ir mokslo problemos

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

1055

1.

Taip

54

Summary Statistics: StDev 12.412427358343576; Mean 1.6291038154392183; Valid 1127.0; Min. 0.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SASWzXm/9HPd7cZUUt7PTQ==

SP1b.23|Aktualiausios problemos Lietuvai: visuomenės senėjimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

61

0.

Ne

1048

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.6353149955634423; Max. 99.0; Valid 1127.0; StDev 12.41186028450932

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GUG5icT7rcxIoejsVQONbA==

SP1b.24|Aktualiausios problemos Lietuvai: visuomenės sveikatos blogėjimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

52

99.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

1057

Summary Statistics: Mean 1.6273291925465803; StDev 12.412588803310062; Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dt1twVL8uctijf3ebMFJAg==

SP1b.25|Aktualiausios problemos Lietuvai: nė viena iš jų

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1109

1.

Taip

0

99.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Mean 1.5811889973380642; Max. 99.0; Min. 0.0; Valid 1127.0; StDev 12.416696531650233

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4Emn/jykuLOYXXCZJyy24g==

SP1b.26|Aktualiausios problemos Lietuvai: nežinau, sunku pasakyti

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1109

1.

Taip

0

99.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1127.0; Mean 1.5811889973380642; StDev 12.416696531650233;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4Emn/jykuLOYXXCZJyy24g==

SP2.1|Kaip vertina sveikatos apsaugos politiką

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei gerai, nei blogai

487

1.

Labai gerai

9

8.

Nežinau, sunku pasakyti

39

2.

Gana gerai

198

4.

Gana blogai

283

5.

Labai blogai

111

Summary Statistics: Valid 1127.0; Min. 1.0; Mean 3.4294587400177474; Max. 8.0; StDev 1.2388551015151388;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2ui+P2kXd1I5Mxz3meTofQ==

SP2.2|Kaip vertina šeimos politiką

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Gana blogai

253

5.

Labai blogai

82

8.

Nežinau, sunku pasakyti

106

2.

Gana gerai

209

1.

Labai gerai

16

3.

Nei gerai, nei blogai

461

Summary Statistics: Mean 3.626441881100268; Max. 8.0; Valid 1127.0; Min. 1.0; StDev 1.648976223629447

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1Uxcuvd7x6WTYSYkZ3L/pg==

SP2.3|Kaip vertina švietimo politiką

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai gerai

20

5.

Labai blogai

80

2.

Gana gerai

304

8.

Nežinau, sunku pasakyti

92

4.

Gana blogai

236

3.

Nei gerai, nei blogai

395

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.634278844933956; Valid 1127.0; Mean 3.4543034605146414; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:O7L1UxmuC+vQxI742lyQlQ==

SP2.4|Kaip vertina darbo rinkos ir užimtumo politiką

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai blogai

303

2.

Gana gerai

86

8.

Nežinau, sunku pasakyti

65

3.

Nei gerai, nei blogai

276

4.

Gana blogai

396

1.

Labai gerai

1

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 4.099378881987579; Valid 1127.0; Min. 1.0; StDev 1.3196390476191737;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ev4pKMbXDsRy2o2SgixApA==

SP2.5|Kaip vertina socialinės apsaugos politiką

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai blogai

185

8.

Nežinau, sunku pasakyti

70

1.

Labai gerai

3

2.

Gana gerai

124

4.

Gana blogai

319

3.

Nei gerai, nei blogai

426

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1127.0; Min. 1.0; StDev 1.4015442545128851; Mean 3.8065661047027493

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ov+GcOvqJsMauJ0QGgVXhQ==

SP2.6|Kaip vertina aplinkos apsaugos politiką

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai gerai

51

8.

Nežinau, sunku pasakyti

133

5.

Labai blogai

44

2.

Gana gerai

369

3.

Nei gerai, nei blogai

410

4.

Gana blogai

120

Summary Statistics: Mean 3.3566992014196972; Max. 8.0; StDev 1.8966659822332974; Min. 1.0; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WB0eRIukgxOoivhsAUPIkQ==

SP3|Ar yra patenkintas savo gyvenimo kokybe

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

194

1.

1 - Labai nepatenkintas/-a

70

8.

Nežinau, sunku pasakyti

27

4.

4

288

5.

5 - Labai patenkintas/-a

83

3.

3

465

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.2328044870852821; Valid 1127.0; Mean 3.226264418811003

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UMnpIXOdlCVY9SuEuNyj0w==

SP4|Kaip vertina pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vykstančius pokyčius

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pokyčiai yra neišvengiami ir reikia prie jų prisitaikyti

549

1.

Pokyčiai nepatinka ir man sunku prie jų prisitaikyti

183

3.

Pokyčiai patinka ir atveria man naujų galimybių

95

4.

Nepastebiu jokių pokyčių

219

8.

Nežinau, sunku pasakyti

81

Summary Statistics: StDev 1.7503771680371616; Mean 2.7417923691215638; Min. 1.0; Valid 1127.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EbrPPy+f4gYZvV5L32+BbA==

SP5|Ar planuoja išvykti dirbti ar gyventi į užsienį ilgiau nei 6 mėn.

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei taip, nei ne

75

5.

Tikrai ne

637

8.

Nežinau, sunku pasakyti

104

2.

Tikriausiai taip

87

1.

Tikrai taip

59

4.

Tikriausiai ne

165

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1127.0; Max. 8.0; Mean 4.55634427684117; StDev 1.6065397373078971

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PErPaSDXtSHIxcd3lG950Q==

SP6|Valdžia turėtų didinti mokesčius ir lėšas socialinei sferai ar viską mažinti

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau, sunku pasakyti

173

1.

1

76

9.

9

24

4.

4

85

2.

2

117

6.

6

28

10.

10 - Didinti mokesčius/išleisti daugiau socialinėms išmokoms

73

8.

8

26

7.

7

46

3.

3

69

0.

0 - Mažinti mokesčius/išleisti mažiau socialinėms išmokoms

185

5.

5

225

Summary Statistics: Mean 16.72582076308784; Max. 88.0; Valid 1127.0; Min. 0.0; StDev 30.48964356412961

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lDg9mFY7o4LhDCYebb6h/w==

SP7.1|Seimo nariai stengiasi laikytis rinkimų metu išsakytų pažadų

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

75

4.

Nepritariu

481

8.

Nežinau, sunku pasakyti

35

5.

Visiškai nepritariu

300

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

208

1.

Visiškai pritariu

28

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.998225377107365; Valid 1127.0; Max. 8.0; StDev 1.1994657080066977

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OGkeNKzY0TJIEJlULKY6cQ==

SP7.2|Ar pritaria tam, kad Lietuva įsileistų visus imigrantus be didelių suvaržymų

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

213

5.

Visiškai nepritariu

272

4.

Nepritariu

420

8.

Nežinau, sunku pasakyti

63

1.

Visiškai pritariu

39

2.

Pritariu

120

Summary Statistics: Mean 3.959183673469388; Max. 8.0; StDev 1.4360625716080013; Min. 1.0; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6wv1K/HCTaX28JlkUQecBA==

SP7.3|Lietuvoje iš esmės tinkamai užtikrinamos visų tautinių mažumų teisės

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau, sunku pasakyti

134

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

268

1.

Visiškai pritariu

135

5.

Visiškai nepritariu

44

2.

Pritariu

422

4.

Nepritariu

124

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 3.1685891748003545; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 2.0167962690249723

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2ufCvahebtnl9/dw3H2hEQ==

SP8a|Reiktų leisti: žydams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neleisti nei vienam

252

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

263

3.

Reiktų leisti vienam kitam

184

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

362

8.

Nežinau, sunku pasakyti

66

Summary Statistics: Mean 2.728482697426796; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.6944470234523452; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hIPJvjtZ7MQ+krWoU1PiSg==

SP8b|Reiktų leisti: musulmonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau, sunku pasakyti

54

3.

Reiktų leisti vienam kitam

216

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

232

4.

Neleisti nei vienam

565

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

60

Summary Statistics: Mean 3.428571428571429; StDev 1.3914225951758419; Valid 1127.0; Min. 1.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:I5QmhScgmQsaG4L9/1o1PA==

SP8c|Reiktų leisti: krikščionims iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neleisti nei vienam

136

3.

Reiktų leisti vienam kitam

179

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

431

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

338

8.

Nežinau, sunku pasakyti

43

Summary Statistics: StDev 1.486131735653674; Mean 2.3291925465838488; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:69eJ5OnDSXOC3OD3+WXs8w==

SP8d|Reiktų leisti: čigonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neleisti nei vienam

642

8.

Nežinau, sunku pasakyti

49

3.

Reiktų leisti vienam kitam

191

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

191

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

54

Summary Statistics: StDev 1.321773322838135; Mean 3.5217391304347827; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J91sChHv7FNVAnwpUbY2DQ==

SP8e|Reiktų leisti: juodaodžiams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neleisti nei vienam

420

3.

Reiktų leisti vienam kitam

247

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

292

8.

Nežinau, sunku pasakyti

55

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

113

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 3.1570541259982265; Valid 1127.0; Min. 1.0; StDev 1.493384291706617

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:68uXtsqFRmW8JV+z6VD9Mg==

SP9|Ar reiktų leisti iš kaimyninių ne ES šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Reiktų leisti vienam kitam

236

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

181

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

497

8.

Nežinau, sunku pasakyti

82

4.

Neleisti nei vienam

131

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 2.7178349600709835; StDev 1.7151170716719286; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AN0II+3XE2owzEfJevztXg==

SD1|Respondento lytis

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

608

1.

Vyras

519

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean 1.539485359361136; Valid 1127.0; StDev 0.49865975036362314; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0ZM4lyGMDXjEz2rAH1ksLA==

SD2|Respondento amžius

f897 Location:

Summary Statistics: StDev 18.181340222639243; Valid 1127.0; Min. 18.0; Max. 97.0; Mean 48.75953859804791

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rx8Bds0ldKiWHLOhg+j/5Q==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

70 metų ir vyresni

202

3.

40-49 metų

196

5.

60-69 metų

143

1.

18-29 metų

206

2.

30-39 metų

191

4.

50-59 metų

189

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.42413487133984; StDev 1.7354478774244815; Max. 6.0; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Fl5QaZrDx7VNnNnEmI7KJw==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

55-64 metų

173

3.

35-44 metų

168

6.

65 metų ir vyresni

262

4.

45-54 metų

208

1.

18-24 metų

123

2.

25-34 metų

193

Summary Statistics: Mean 3.7994676131322107; Max. 6.0; Valid 1127.0; Min. 1.0; StDev 1.6917624263105853;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v8OwFo/pWqHhy24a5OD6Lw==

SD2|Respondento gimimo metai (LiDA)

f897 Location:

Summary Statistics: Min. 1918.0; Valid 1127.0; StDev 18.181340222639243; Mean 1966.2404614019522; Max. 1997.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j4uMcflPWLBxd1Gn9vlPkQ==

SD3|Kiek metų mokėsi mokykloje ar studijavo

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

98.

Nežinau

2

0.

Aš niekada formaliai nesimokiau

0

Summary Statistics: Mean 13.834960070984913; Valid 1127.0; StDev 4.863072015257446; Min. 2.0; Max. 98.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LV5vozh+KbHZaGR2ndCkRw==

SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

13.

Aukštasis neuniversitetinis arba koleginis

98

1.

Nebaigtas pradinis

6

8.

Vidurinis

167

4.

Pagrindinis

59

14.

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus bakalauro studijas

146

9.

Profesinis po pagrindinio, kartu įgyjant vidurinį

50

7.

Profesinis po pagrindinio (programa truko 2 ar daugiau m.)

48

5.

Profesinis, įgytas kartu baigiant ir pagrindinį išsilavinimą

61

12.

Aukštesnysis ar specialusis vidurinis, įgytas po vidurinio

98

17.

Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis

9

10.

Profesinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo baigimo

75

99.

Nėra atsakymo

5

11.

Aukštesnysis ar specialusis vidurinis, įgytas po pagrindinio

76

55.

Kita

0

6.

Profesinis po pagrindinio (programa truko mažiau nei 2 m.)

37

3.

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

28

2.

Pradinis

30

16.

Aukštasis universitetinis: magistrantūra arba rezidentūra

59

15.

Aukštasis universitetinis: vientis. ar spec. prof. studijos

75

Summary Statistics: StDev 7.091118954831552; Min. 1.0; Max. 99.0; Valid 1127.0; Mean 10.498669032830525;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AHA0fwwY55/6RXTI/O4ojg==

SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (LiDA)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Antrosios, trečiosios pakopos universitetinis išsilavinimas

68

5.

Pirmosios pakopos universitetinis išsilavinimas

221

2.

Žemesnysis vidurinis (nesuteikiantis galimybės stoti į uni.)

233

1.

Pagrindinis išsilavinimas

30

3.

Aukštesnysis vidurinis (suteikiantis galimybę stoti į uni.)

167

4.

Aukštasis neuniversitetinis (apima kolegijas ir technikumus)

397

9.

Nėra atsakymo

5

0.

Jokio formalaus išsilavinimo

6

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 3.6761313220940552; StDev 1.320956894056013; Min. 0.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PST9GsR2cV2LcPCJ9sKbHw==

SD5|Ar respondentas dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Niekada nesu dirbęs/dirbusi apmokamo darbo

63

9.

Nėra atsakymo

6

1.

Šiuo metu dirbu apmokamą darbą

581

2.

Šiuo metu nedirbu apmokamo darbo, bet esu dirbęs anksčiau

477

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.8090059914871442; Max. 9.0; Mean 1.5776397515527951; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BJ0AfturOni2KKwV/jcXGA==

SD6|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) respondentas dirba per savaitę

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

9

98.

Nežinau

30

96.

96 valandas ir daugiau

8

0.

Neatsakinėta (WORK = 2, 3)

540

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 26.52333462017699; Mean 24.141526175687673; Min. 0.0; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DrwUJ2whLU1q+0ozeaKe4w==

SD7|Respondento darbinis statusas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Dirbu/dirbau savarankiškai, bet turiu man dirbančių darb.

18

1.

Samdomas/-a darbuotojas/-a

969

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

63

2.

Dirbu/dirbau savarankiškai, bet nėra man dirbančių darbuot.

51

4.

Dirbu/dirbau šeimos versle

18

9.

Nėra atsakymo

8

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 9.0; StDev 0.8647981786940407; Valid 1127.0; Mean 1.1259982253771073;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ciWoLDfQ2LJLExBifIOrMA==

SD8|Kiek dirbančių darbuotojų respondentas turi/turėjo, neskaičiuojant savęs paties

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9999.

Nėra atsakymo

5

0.

Neatsakinėta (WORK = 3 / EMPREL = 1, 2, 4)

1102

Summary Statistics: Mean 44.572315882875124; Min. 0.0; StDev 664.8146938335628; Valid 1127.0; Max. 9999.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CJlNK9PaLCpF27X6wUwvSw==

SD9|Ar respondentas yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

63

9.

Nėra atsakymo

2

1.

Taip

259

2.

Ne

803

Summary Statistics: StDev 0.6575626216843591; Max. 9.0; Valid 1127.0; Min. 0.0; Mean 1.670807453416149;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SV6hehBu3bHcLOH4ueWTGA==

SD10|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą yra/buvo atsakingas respondentas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9999.

Nėra atsakymo

7

0.

Neatsakinėta (WORK = 3 / WRKSUP = 2)

867

Summary Statistics: Max. 9999.0; StDev 788.4984796567729; Min. 0.0; Valid 1127.0; Mean 69.70186335403831

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SV/AWXAgAmyxbKUDOBHtKg==

SD11|Dirba/dirbo pelno siekiančioje ar pelno nesiekiančioje organizacijoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Aš dirbu/dirbau pelno siekiančioje organizacijoje

714

8.

Nežinau

42

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

63

2.

Aš dirbu/dirbau pelno nesiekiančioje organizacijoje

308

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 1.478260869565217; Valid 1127.0; Min. 0.0; StDev 1.3886169407951172

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mS3JKtotCUXYyOTli2QgqA==

SD12|Dirba/dirbo valstybinėje įstaigoje ar privačioje bendrovėje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Valstybinėje įstaigoje

390

2.

Privačioje bendrovėje

651

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

63

8.

Nežinau

23

Summary Statistics: StDev 1.092204490684323; Valid 1127.0; Mean 1.6645962732919246; Min. 0.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sXt7AuazkSY4HJL4tN02RA==

SD12a|Kiek žmonių, įskaitant respondentą, dirba/dirbo pagrindinėje darbovietėje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9998.

Nežinau

109

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

63

Summary Statistics: StDev 2966.1784866160147; Min. 0.0; Mean 1145.5643300798495; Valid 1127.0; Max. 10000.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YG4uWl2Akm4sKk/0D4gD1g==

SD13a-c|Respondento profesija (ISCO08)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5241.

Madų ir panašūs demonstruotojai

0

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

63

7222.

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3323.

Pirkimo specialistai

0

2340.

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

0

4100.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai

0

2130.

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

0

7536.

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

2222.

Akušerijos specialistai

0

3259.

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

2434.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai

0

1220.

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

1

5120.

Virėjai

17

7534.

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2641.

Autoriai ir kiti rašytojai

1

3315.

Nuostolių ir kiti vertintojai

0

7114.

Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

3122.

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

9

5411.

Ugniagesiai

3

7112.

Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3118.

Braižytojai

0

4223.

Telefonų skirstiklių operatoriai

2

3341.

Vyresnieji raštinės darbuotojai

0

5419.

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

0

9210.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

0

3411.

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

0

8159.

Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

1

1221.

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

2

2433.

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specia

0

4000.

Tarnautojai

0

5152.

Namų ūkio ekonomai

1

9329.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

7

5110.

Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai

0

2341.

Pradinio ugdymo mokytojai

1

3313.

Jaunesnieji apskaitos specialistai

28

2500.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

0

3112.

Statybos inžinerijos technikai

1

7544.

Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai

1

5111.

Kelionių palydovai

0

5311.

Vaikų priežiūros darbuotojai

8

2413.

Finansų analitikai

5

2164.

Miestų ir kelių eismo planuotojai

0

3131.

Elektrinių operatoriai

0

8322.

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

13

4311.

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

7

3334.

Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai

2

2622.

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

4

2513.

Saityno ir multimedijos kūrėjai

0

7111.

Statybininkai

21

4419.

Kitur nepriskirti tarnautojai

1

2264.

Fizioterapeutai

1

7127.

Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai

0

2620.

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

0

7510.

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9321.

Pakuotojai (rankomis)

8

7541.

Narai

0

8211.

Mechaninių mašinų surinkėjai

0

4211.

Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

2

8120.

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai

0

5113.

Kelionių vadovai

0

3353.

Socialinių išmokų specialistai

0

2400.

Verslo ir administravimo specialistai

0

3514.

Saityno technikai

0

2510.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

0

2635.

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

4

8350.

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

7412.

Elektromechanikai ir elektromonteriai

1

3121.

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

0

3312.

Kreditų ir paskolų specialistai

0

2353.

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

0

2521.

Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai

0

2142.

Statybos inžinieriai

1

1223.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

2

7500.

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai

0

9600.

Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

2150.

Elektros technologijų inžinieriai

0

7535.

Kailiadirbiai ir odininkai

0

6340.

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

3331.

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai

1

2113.

Chemikai

0

3133.

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai

0

8100.

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

2

2352.

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

1

3311.

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

0

3214.

Medicinos ir dantų technikai

0

5300.

Asmens priežiūros darbuotojai

0

7132.

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai

0

8156.

Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai

1

1200.

Administravimo ir komercijos vadovai

2

8172.

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

14

5242.

Prekių demonstruotojai

0

8111.

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai

0

3140.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

1

1341.

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

1

1300.

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

0

8112.

Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

5100.

Paslaugų asmenims darbuotojai

0

3432.

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

0

5165.

Vairavimo instruktoriai

0

4110.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

0

2650.

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

0

2144.

Mechanikos inžinieriai

2

9111.

Namų valytojai ir pagalbininkai

0

7523.

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

8

2143.

Ekologijos inžinieriai

0

8152.

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

5

3154.

Skrydžių vadovai

0

9621.

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

0

3521.

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai

0

6330.

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai

0

9212.

Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

15

4226.

Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

1

2653.

Šokėjai ir choreografai

0

4132.

Duomenų įvesties operatoriai

1

7516.

Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai

0

7512.

Kepėjai ir konditeriai

6

2160.

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

2

7531.

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

9

4224.

Viešbučių registratoriai

0

3257.

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai

0

2630.

Socialinės ir religinės sričių specialistai

0

8321.

Motociklų vairuotojai

0

2140.

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

7

9330.

Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai

0

4322.

Tiekimo tarnautojai

2

7131.

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

5

1342.

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

1

7130.

Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

8

2519.

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

0

2432.

Viešųjų ryšių specialistai

0

8114.

Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

1

9320.

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

0

9100.

Valytojai ir pagalbininkai

0

7521.

Medienos meistrai

2

3343.

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

18

2659.

Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

0

3511.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai

1

2200.

Sveikatos specialistai

0

2514.

Taikomųjų programų kūrėjai

0

9400.

Maisto ruošimo padėjėjai

0

5320.

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

0

5312.

Mokytojų padėjėjai

1

4225.

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai

0

3113.

Elektros inžinerijos technikai

0

4415.

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai

0

2166.

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

0

3310.

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai

2

1120.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

16

5162.

Tarnai ir palydovai

0

1430.

Kitų paslaugų srities vadovai

0

1112.

Vyresnieji valstybės tarnautojai

0

1100.

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

0

5410.

Apsaugos darbuotojai

0

9214.

Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai

1

5246.

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai

0

3153.

Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai

0

3135.

Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai

0

3253.

Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai

1

4210.

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

3339.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

1

5000.

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

0

3512.

Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai

0

2266.

Audiologai ir kalbos terapeutai

0

5112.

Transporto priemonių konduktoriai

2

3330.

Verslo paslaugų agentai

0

3220.

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

0

3256.

Gydytojo padėjėjai

4

7315.

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

0

9624.

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

0

9999.

Nėra atsakymo

0

7311.

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai

0

4130.

Klavišinių įtaisų operatoriai

0

7230.

Mašinų mechanikai ir taisytojai

0

9129.

Kiti valytojai

0

3423.

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai

0

8131.

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

7321.

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

0

5221.

Krautuvininkai

0

3111.

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

0

3250.

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

2260.

Kiti sveikatos specialistai

0

8332.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

33

2512.

Programinės įrangos kūrėjai

0

4131.

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

1

3130.

Technologinių procesų valdymo technikai

0

6114.

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

0

3254.

Optikai

0

3120.

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai

0

3434.

Vyriausieji virėjai

2

100.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

0

7233.

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai

12

2612.

Teisėjai

0

8151.

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

2

2351.

Švietimo metodų specialistai

0

9611.

Buitinių atliekų surinkėjai

0

2652.

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

1

5321.

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai

1

3435.

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai

0

3352.

Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai

3

7213.

Skardininkai

2

2263.

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

0

7410.

Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

6100.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai

0

7533.

Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1322.

Gavybos vadovai

1

2111.

Fizikai ir astronomai

0

7540.

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

8170.

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

1212.

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

2

3212.

Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai

1

7513.

Pieno produktų gamintojai

2

3355.

Policijos specialistai ir tyrėjai

3

7511.

Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

5

2240.

Paramedikai

0

1222.

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

0

2131.

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

1

3258.

Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai

0

6224.

Medžiotojai

0

3119.

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

0

2643.

Vertėjai ir kalbininkai

2

5414.

Apsaugos darbuotojai

7

2269.

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

0

4213.

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

0

2133.

Aplinkos apsaugos specialistai

0

4323.

Transporto tarnautojai

1

5151.

Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai

10

8341.

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai

13

2120.

Matematikai, aktuarai ir statistikai

0

3359.

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

2

3213.

Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai

0

7113.

Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

1

7224.

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai

0

2162.

Kraštovaizdžio architektai

1

5412.

Policijos pareigūnai

4

9213.

Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai

0

7530.

Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3117.

Gavybos ir metalurgijos technikai

0

2310.

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

10

5230.

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

16

3221.

Jaunesnieji slaugos specialistai

8

3150.

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

0

2151.

Elektros inžinieriai

1

6310.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai

0

5243.

Išnešiojamosios prekybos pardavėjai

1

2640.

Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai

0

3340.

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai

0

2165.

Kartografai ir topografai

0

3342.

Teisės institucijų sekretoriai

0

1111.

Teisės aktų leidėjai

0

3350.

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

4

3252.

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai

0

6222.

Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai

0

5322.

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

0

6111.

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

1

7318.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

1

8130.

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

5249.

Kitur nepriskirti pardavėjai

1

3333.

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

2

6200.

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

0

9211.

Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai

3

9620.

Kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

1110.

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

0

6110.

Kultūrinių augalų augintojai

0

3413.

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

0

3115.

Mechanikos inžinerijos technikai

0

7422.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai

0

5169.

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

0

1213.

Politikos ir planavimo srities vadovai

2

7420.

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

7124.

Darbininkai izoliuotojai

0

2320.

Profesijos mokytojai

0

4229.

Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai

0

1310.

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

0

1343.

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

1

3354.

Licencijų išdavimo specialistai

0

2356.

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

0

5200.

Pardavėjai

1

9110.

Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

0

4312.

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai

0

2210.

Gydytojai

2

2300.

Mokymo specialistai

3

5160.

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

0

1349.

Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

2

8200.

Surinkėjai

0

8153.

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

9

7210.

Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2163.

Produktų ir drabužių dizaineriai

4

7215.

Takelažininkai ir lynų sujungėjai

0

7119.

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

3

110.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

0

9200.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

0

1410.

Viešbučių ir restoranų vadovai

0

2619.

Kitur nepriskirti teisės specialistai

0

7543.

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)

3

2529.

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

1321.

Gamybos vadovai

10

2422.

Politikos ir administravimo specialistai

1

7232.

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

0

8143.

Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

3

5161.

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

9313.

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

3

9333.

Krovikai

9

1312.

Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

0

3222.

Jaunesnieji akušerijos specialistai

0

8113.

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2267.

Optometrijos specialistai ir optikai

0

8340.

Judamųjų įrenginių operatoriai

0

3520.

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

0

2600.

Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

0

2350.

Kiti mokymo specialistai

1

8160.

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai

4

6112.

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

0

4212.

Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai

0

9500.

Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

3510.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai

1

1340.

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

1

3400.

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

0

3431.

Fotografai

1

7300.

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

0

8121.

Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai

1

6221.

Akvakultūros ūkio darbuotojai

0

9623.

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai

0

7316.

Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai

0

8343.

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

5

9622.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

0

7542.

Sprogdintojai

0

3420.

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai

0

7200.

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

0

6300.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

6220.

Žvejai ir medžiotojai

0

8312.

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai

2

2522.

Sistemų administratoriai

3

3210.

Medicinos ir farmacijos technikai

0

1411.

Viešbučių vadovai

0

5132.

Barmenai

6

2330.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

29

2651.

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

0

7532.

Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai

0

3142.

Žemės ūkio technikai

1

7322.

Spaustuvininkai

1

9123.

Langų plovėjai

0

9122.

Transporto priemonių plovėjai

0

1345.

Švietimo srities vadovai

3

5400.

Apsaugos darbuotojai

0

1324.

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

3

6223.

Giliavandenės žvejybos žvejai

0

8110.

Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

2611.

Teisininkai

1

3412.

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

6

2149.

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

2

1211.

Finansų srities vadovai

3

2411.

Buhalteriai

9

7515.

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

0

2354.

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

0

2654.

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

0

8155.

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

0

3200.

Jaunesnieji sveikatos specialistai

0

7122.

Grindų ir plytelių klojėjai

4

1400.

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

0

3141.

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)

2

5142.

Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

1

4313.

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

0

8300.

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

2

2610.

Teisės specialistai

0

1323.

Statybos vadovai

12

9412.

Virtuvės pagalbininkai

4

7212.

Suvirintojai

5

4410.

Kiti tarnautojai

0

3300.

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

1

7549.

Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

9120.

Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)

0

7522.

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

3

2430.

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

0

4214.

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

7514.

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

0

4413.

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

0

7214.

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

4

5244.

Nuotolinės prekybos pardavėjai

1

2152.

Elektronikos inžinieriai

0

2412.

Finansų ir investicijų konsultantai

2

2000.

Specialistai

4

9520.

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

0

8344.

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

2

8122.

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

0

4220.

Klientų informavimo tarnautojai

0

3100.

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

2

8171.

Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

5220.

Parduotuvių pardavėjai

0

2633.

Filosofai, istorikai ir politologai

0

4200.

Klientų aptarnavimo tarnautojai

0

9610.

Buitinių atliekų surinkėjai

0

2621.

Archyvų ir muziejų specialistai

3

300.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

5222.

Vyresnieji parduotuvių darbuotojai

3

2420.

Administravimo specialistai

0

7100.

Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)

1

2523.

Kompiuterių tinklų specialistai

0

2520.

Duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

2511.

Sistemų analitikai

0

7400.

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

0

6121.

Gyvulių augintojai

9

9311.

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai

0

2424.

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

0

7221.

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai

0

9613.

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

4

5153.

Pastatų prižiūrėtojai

0

210.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

1

2261.

Gydytojai odontologai

0

2110.

Fizinių mokslų specialistai

0

1210.

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

0

2423.

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

0

3344.

Medicinos sekretoriai

2

3152.

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

0

3255.

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai

0

5212.

Maisto produktų gatvės pardavėjai

0

7220.

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7234.

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai

0

7323.

Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai

0

7125.

Stikliai

0

3320.

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai

0

5210.

Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai

0

7126.

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

8

3421.

Sportininkai ir žaidėjai

0

8311.

Lokomotyvų mašinistai

1

3110.

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

4

2220.

Slaugos ir akušerijos specialistai

0

9334.

Prekių krovėjai į lentynas

2

6123.

Bitininkai

0

7520.

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1219.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

1

7310.

Amatininkai

0

2161.

Statybos architektai

1

8219.

Kitur nepriskirti surinkėjai

5

3351.

Muitinės ir pasienio inspektoriai

3

2132.

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

6

2631.

Ekonomistai

2

3155.

Skrydžių saugos elektronikos technikai

0

9300.

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

2

5329.

Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

1

3251.

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai

0

3123.

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

1

9121.

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

3

7319.

Kitur nepriskirti amatininkai

1

8210.

Surinkėjai

0

8141.

Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

1311.

Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

5

4300.

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai

0

8154.

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

0

5413.

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

0

8183.

Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai

1

2212.

Gydytojai specialistai

2

8182.

Garo variklių ir katilų operatoriai

2

3422.

Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai

2

3430.

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

0

8150.

Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

2359.

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

1

3410.

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai

0

9411.

Greitojo maisto ruošėjai

2

7317.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų

1

3000.

Technikai ir jaunesnieji specialistai

1

4120.

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

2

6320.

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

0

2656.

Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai

0

2250.

Veterinarai

3

7314.

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

1346.

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

0

2634.

Psichologai

1

4400.

Kiti tarnautojai

0

2114.

Geologai ir geofizikai

2

4321.

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai

14

6120.

Gyvūnų augintojai

0

3322.

Pardavimo atstovai

42

3522.

Telekomunikacijų inžinerijos technikai

0

2342.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

9

2153.

Telekomunikacijų inžinieriai

1

9332.

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai

0

1420.

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

8

9331.

Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai

0

3116.

Cheminės inžinerijos technikai

0

9215.

Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

4

9310.

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

1

2141.

Technologijų ir gamybos inžinieriai

2

7120.

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

1412.

Restoranų vadovai

2

3211.

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai

0

4320.

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

0

4416.

Darbuotojų informacijos tarnautojai

1

2421.

Vadybos ir organizavimo analitikai

0

2265.

Dietistai ir mitybos specialistai

0

9216.

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai

0

6122.

Paukščių augintojai

0

7110.

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

5141.

Kirpėjai

2

7421.

Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai

5

4411.

Bibliotekų tarnautojai

0

9629.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

22

1439.

Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

0

2410.

Finansų specialistai

0

2211.

Bendrosios praktikos gydytojai

1

2431.

Reklamos ir rinkodaros specialistai

8

6113.

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai

2

310.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

3513.

Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai

0

4227.

Apklausų atlikėjai

3

1431.

Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

1

2145.

Chemijos inžinieriai

1

9112.

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

26

8180.

Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

0

8140.

Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

8000.

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

1

8331.

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

2

3500.

Informacinių ir ryšių sistemų technikai

0

7313.

Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai

1

5150.

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai

0

8212.

Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai

0

7320.

Spausdinimo darbininkai

1

6000.

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

0

3143.

Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

2

3134.

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

7133.

Statybinių konstrukcijų valytojai

0

8320.

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai

0

6129.

Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

0

1344.

Socialinės paramos vadovai

0

8157.

Skalbimo mašinų operatoriai

0

5245.

Degalinių operatoriai

1

5140.

Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

9312.

Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

0

3324.

Prekybos brokeriai

0

9612.

Buitinių atliekų rūšiuotojai

1

7312.

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

0

3332.

Konferencijų ir renginių planuotojai

5

3114.

Elektronikos inžinerijos technikai

0

2655.

Aktoriai

0

7413.

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai

3

7115.

Dailidės ir staliai

3

3151.

Laivų mechanikai

0

4222.

Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai

1

9510.

Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

2355.

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

0

5310.

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai

0

7411.

Pastatų ir kitokie elektrikai

3

8310.

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

4221.

Kelionių konsultantai ir tarnautojai

0

5131.

Padavėjai

7

2230.

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

7211.

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

0

2262.

Vaistininkai

4

7123.

Tinkuotojai

0

7223.

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

2

1114.

Specialios paskirties organizacijų vadovai

0

2112.

Meteorologai

0

1113.

Seniūnai

0

9410.

Maisto ruošimo padėjėjai

0

6130.

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

2

200.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

0

2221.

Slaugos specialistai

9

2642.

Žurnalistai

2

8132.

Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

3321.

Draudimo agentai

5

2100.

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

0

8181.

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai

0

3230.

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

2146.

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

1

3132.

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai

0

1320.

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

2

5240.

Kiti pardavėjai

0

7231.

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai

10

3240.

Veterinarijos technikai ir felčeriai

1

5163.

Laidojimo paslaugų darbuotojai

0

5211.

Kioskų ir turgaviečių pardavėjai

2

5164.

Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai

0

8342.

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

7

4412.

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

6

3433.

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

0

9997.

Atsisakau nurodyti

7

8142.

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

9998.

Nežino, nepakankamai tiksliai apibūdinta

25

8189.

Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

1

1000.

Vadovai

0

7121.

Stogdengiai

0

4310.

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

0

2632.

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

5223.

Parduotuvių pardavėjai

40

6210.

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

1

9000.

Nekvalifikuoti darbininkai

0

4414.

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

3314.

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

2636.

Religijų specialistai

0

5130.

Padavėjai ir barmenai

0

3139.

Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai

1

7000.

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

1

1330.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

2

8330.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1127.0; Max. 9998.0; StDev 2945.265582100232; Mean 5080.767524401065;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vQ0qTx82sTU5+Rag06husw==

SD14|Respondento pagrindinis užsiėmimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Esu bedarbis/-ė ir ieškau darbo

75

8.

Atlieku privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

0

99.

Nėra atsakymo

11

5.

Sergu ilgalaike (lėtine) liga arba turiu negalią

57

4.

Esu praktikantas/-ė ar stažuotojas/-a

3

1.

Dirbu apmokamą darbą (samd. darbuot., savar., šeimos versl.)

577

6.

Esu pensininkas/-ė

299

7.

Užsiimu namų ruoša, prižiūriu namus, vaikus ar kitus asmenis

40

9.

Kita

4

3.

Mokausi arba esu akademinėse, vasaros ar pan. atostogose

61

Summary Statistics: Mean 3.9094942324756015; Min. 1.0; StDev 9.726854314701383; Max. 99.0; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jk6KIZ76cb1J1M6H+TQPRQ==

SD15|Ar turi vyrą/žmoną, nuolatinį partnerį, ir, jei taip, ar veda bendrą namų ūkį

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

45

2.

Turiu vyrą/žmoną/nuolatinį partnerį, nevedame bendro namų ū.

45

9.

Nėra atsakymo

3

3.

Ne, aš neturiu vyro/žmonos/nuolatinio partnerio

475

1.

Turiu vyrą/žmoną/nuolatinį partnerį, vedame bendrą namų ūkį

559

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 2.1437444543034605; StDev 1.4238246214880628; Min. 1.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YkejYp2PtGsIQXhJakv3Ow==

SD16|Ar partneris dabar dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Jis/ji apmokamą darbą dirbo anksčiau

193

1.

Jis/ji šiuo metu dirba apmokamą darbą

374

3.

Jis/ji niekada nedirbo apmokamo darbo

30

9.

Nėra atsakymo

10

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7)

520

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 1.131642264565096; Mean 0.8340727595385983; Min. 0.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3lG6/m58vbpvBAjIbQUYXw==

SD17|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) partneris dirba per savaitę

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 2, 3)

747

98.

Nežinau

34

96.

96 valandas ir daugiau

6

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 16.381543921916588; Max. 98.0; Min. 0.0; StDev 25.568803429262136

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lKHMxh9MHzmzFDll1lLw6w==

SD18|Partnerio darbinis statusas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

550

9.

Nėra atsakymo

11

3.

Dirba/dirbo savarankiškai, bet turi jam dirbančių darbuot.

16

4.

Dirba/dirbo šeimos versle

17

1.

Yra/buvo samdomas/-a darbuotojas/-a

502

2.

Dirba/dirbo savarankiškai, bet nėra jam dirbančių darbuot.

31

Summary Statistics: Mean 0.6912156166814549; StDev 1.1128759705991838; Max. 9.0; Min. 0.0; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Pchcg12xjljAT+kj8dGrpQ==

SD19|Ar partneris yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

120

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

550

2.

Ne

445

8.

Nežinau

12

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 0.9813664596273294; StDev 1.185543731500575; Valid 1127.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QS7uvMuinIRwJZlbgMVgCg==

SD20a-c|Partnerio profesija (ISCO08)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3213.

Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai

0

7120.

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1110.

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

0

9629.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

9

3413.

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

1

7223.

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

1

7420.

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

3116.

Cheminės inžinerijos technikai

0

8155.

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

0

2266.

Audiologai ir kalbos terapeutai

0

3221.

Jaunesnieji slaugos specialistai

1

9122.

Transporto priemonių plovėjai

0

2611.

Teisininkai

3

5410.

Apsaugos darbuotojai

0

2421.

Vadybos ir organizavimo analitikai

0

1343.

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

0

7411.

Pastatų ir kitokie elektrikai

2

9520.

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

0

8143.

Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

8341.

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai

8

1310.

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

0

9111.

Namų valytojai ir pagalbininkai

0

3254.

Optikai

0

6123.

Bitininkai

0

7541.

Narai

0

5242.

Prekių demonstruotojai

0

3000.

Technikai ir jaunesnieji specialistai

0

7114.

Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

2113.

Chemikai

1

3324.

Prekybos brokeriai

0

3259.

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

3152.

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

1

5140.

Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

7312.

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

0

8300.

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

3

5241.

Madų ir panašūs demonstruotojai

0

3151.

Laivų mechanikai

0

4214.

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

7100.

Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)

0

8110.

Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

1223.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

0

9300.

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

0

6120.

Gyvūnų augintojai

0

2164.

Miestų ir kelių eismo planuotojai

0

3511.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai

0

3143.

Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

0

4220.

Klientų informavimo tarnautojai

0

1111.

Teisės aktų leidėjai

0

100.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

0

3339.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

0

8151.

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

0

2130.

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

0

7130.

Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2635.

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

2

2523.

Kompiuterių tinklų specialistai

0

2652.

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

0

1220.

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

0

7318.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

0

1349.

Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

2

1112.

Vyresnieji valstybės tarnautojai

0

5110.

Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai

0

9313.

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

1

5221.

Krautuvininkai

0

7532.

Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai

0

8154.

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

0

5243.

Išnešiojamosios prekybos pardavėjai

0

7133.

Statybinių konstrukcijų valytojai

0

6320.

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

0

2133.

Aplinkos apsaugos specialistai

0

2643.

Vertėjai ir kalbininkai

0

5411.

Ugniagesiai

2

8330.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai

0

3258.

Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai

0

1410.

Viešbučių ir restoranų vadovai

0

4323.

Transporto tarnautojai

1

1340.

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

1

3351.

Muitinės ir pasienio inspektoriai

0

6121.

Gyvulių augintojai

5

5240.

Kiti pardavėjai

0

7119.

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

2612.

Teisėjai

0

2320.

Profesijos mokytojai

0

2354.

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

0

3130.

Technologinių procesų valdymo technikai

0

6122.

Paukščių augintojai

0

2131.

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

2634.

Psichologai

2

3120.

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai

3

2514.

Taikomųjų programų kūrėjai

0

9211.

Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai

2

9333.

Krovikai

2

2512.

Programinės įrangos kūrėjai

0

2267.

Optometrijos specialistai ir optikai

0

210.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

1

3154.

Skrydžių vadovai

0

4211.

Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

2152.

Elektronikos inžinieriai

0

1342.

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

0

5249.

Kitur nepriskirti pardavėjai

0

3140.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

6300.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

6200.

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

0

9112.

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

2

2431.

Reklamos ir rinkodaros specialistai

3

9213.

Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai

0

2100.

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

1

2162.

Kraštovaizdžio architektai

0

4313.

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

1

9121.

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

1

2636.

Religijų specialistai

0

300.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

5322.

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

0

8112.

Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

9215.

Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

1

2000.

Specialistai

2

8141.

Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

2153.

Telekomunikacijų inžinieriai

2

1345.

Švietimo srities vadovai

1

8340.

Judamųjų įrenginių operatoriai

0

6130.

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

1

7121.

Stogdengiai

0

8312.

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai

3

4322.

Tiekimo tarnautojai

1

2220.

Slaugos ir akušerijos specialistai

0

3112.

Statybos inžinerijos technikai

1

2140.

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

2

1412.

Restoranų vadovai

0

5222.

Vyresnieji parduotuvių darbuotojai

3

3400.

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

0

4213.

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

0

5132.

Barmenai

4

2146.

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

0

7523.

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

3

8332.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

30

2659.

Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

0

9210.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

2

1344.

Socialinės paramos vadovai

0

2620.

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

0

4120.

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

2

5130.

Padavėjai ir barmenai

0

3253.

Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai

0

7315.

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

0

4300.

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai

0

3514.

Saityno technikai

0

4210.

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

9311.

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai

0

9411.

Greitojo maisto ruošėjai

0

9123.

Langų plovėjai

0

2142.

Statybos inžinieriai

0

6000.

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

0

3150.

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

0

9412.

Virtuvės pagalbininkai

2

5414.

Apsaugos darbuotojai

1

3135.

Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai

0

1311.

Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

2

2434.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai

0

2423.

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

0

3211.

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai

0

3119.

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

0

7531.

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

6

7232.

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

0

6221.

Akvakultūros ūkio darbuotojai

0

2422.

Politikos ir administravimo specialistai

0

3214.

Medicinos ir dantų technikai

0

6129.

Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

0

3513.

Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai

0

2350.

Kiti mokymo specialistai

0

4415.

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai

0

8200.

Surinkėjai

0

2412.

Finansų ir investicijų konsultantai

2

5160.

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

0

7221.

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai

1

3134.

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai

1

3200.

Jaunesnieji sveikatos specialistai

0

3331.

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai

0

7516.

Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai

0

8140.

Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

8150.

Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

5245.

Degalinių operatoriai

0

2230.

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

7300.

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

0

7200.

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

1

8100.

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

0

1210.

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

0

3251.

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai

1

2529.

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

2633.

Filosofai, istorikai ir politologai

0

1330.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

1

2342.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

6

5246.

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai

0

7530.

Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

5163.

Laidojimo paslaugų darbuotojai

0

4310.

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

0

3155.

Skrydžių saugos elektronikos technikai

0

7540.

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

3522.

Telekomunikacijų inžinerijos technikai

0

3423.

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai

0

2200.

Sveikatos specialistai

0

9997.

Atsisakau nurodyti

3

6223.

Giliavandenės žvejybos žvejai

0

9610.

Buitinių atliekų surinkėjai

0

3252.

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai

0

5151.

Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai

6

4226.

Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

0

2149.

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

0

9312.

Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

0

2424.

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

0

2264.

Fizioterapeutai

0

1321.

Gamybos vadovai

2

1213.

Politikos ir planavimo srities vadovai

0

8170.

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

2150.

Elektros technologijų inžinieriai

1

1100.

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

0

3256.

Gydytojo padėjėjai

6

3344.

Medicinos sekretoriai

1

9620.

Kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

1431.

Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

1

3354.

Licencijų išdavimo specialistai

0

8000.

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

1

3433.

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

0

3431.

Fotografai

1

2656.

Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai

0

7126.

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

4

2500.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

2

8160.

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai

1

5162.

Tarnai ir palydovai

0

7000.

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

3312.

Kreditų ir paskolų specialistai

0

5312.

Mokytojų padėjėjai

1

8172.

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

4

7316.

Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai

0

5169.

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

0

3500.

Informacinių ir ryšių sistemų technikai

0

5120.

Virėjai

14

8331.

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

3

8130.

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

9623.

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai

2

3521.

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai

0

5311.

Vaikų priežiūros darbuotojai

4

5321.

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai

1

2310.

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

5

8342.

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

4

3111.

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

0

6110.

Kultūrinių augalų augintojai

0

1211.

Finansų srities vadovai

6

3353.

Socialinių išmokų specialistai

0

8159.

Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

6114.

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

0

3412.

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

5

8113.

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2240.

Paramedikai

0

9332.

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai

0

7110.

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2513.

Saityno ir multimedijos kūrėjai

1

7314.

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2359.

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

1

2330.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

11

4412.

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

3

1320.

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

0

7533.

Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7124.

Darbininkai izoliuotojai

0

3133.

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai

0

2341.

Pradinio ugdymo mokytojai

1

7231.

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai

12

2269.

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

0

6100.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai

0

3313.

Jaunesnieji apskaitos specialistai

8

9621.

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

0

5112.

Transporto priemonių konduktoriai

1

9110.

Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

0

8320.

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai

0

2210.

Gydytojai

2

6112.

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

0

5113.

Kelionių vadovai

0

7521.

Medienos meistrai

0

2400.

Verslo ir administravimo specialistai

0

7320.

Spausdinimo darbininkai

1

3311.

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

0

2340.

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

0

7323.

Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai

0

7311.

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai

0

5161.

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

2356.

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

0

2261.

Gydytojai odontologai

1

4212.

Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai

0

8181.

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai

0

7322.

Spaustuvininkai

0

8153.

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

5

2520.

Duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

3100.

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

0

3142.

Žemės ūkio technikai

0

1341.

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

0

9334.

Prekių krovėjai į lentynas

0

3212.

Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai

3

7534.

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7400.

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

0

2600.

Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

0

5329.

Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

0

7543.

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)

2

9000.

Nekvalifikuoti darbininkai

0

9321.

Pakuotojai (rankomis)

5

1420.

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

4

4416.

Darbuotojų informacijos tarnautojai

0

9330.

Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai

0

2641.

Autoriai ir kiti rašytojai

0

7212.

Suvirintojai

0

8131.

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

8121.

Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai

0

9410.

Maisto ruošimo padėjėjai

0

2145.

Chemijos inžinieriai

0

3340.

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai

0

7222.

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

4110.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

0

5152.

Namų ūkio ekonomai

0

3315.

Nuostolių ir kiti vertintojai

0

6113.

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai

1

3250.

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

9613.

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

3

6210.

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

1

3341.

Vyresnieji raštinės darbuotojai

0

9216.

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai

0

8122.

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

0

7319.

Kitur nepriskirti amatininkai

0

3230.

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

9622.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

0

3350.

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

0

7211.

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

0

3321.

Draudimo agentai

2

3411.

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

0

2300.

Mokymo specialistai

0

7131.

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

4

3222.

Jaunesnieji akušerijos specialistai

0

3310.

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai

0

6224.

Medžiotojai

0

7514.

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

0

7512.

Kepėjai ir konditeriai

3

4225.

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai

0

3352.

Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai

1

2410.

Finansų specialistai

0

1323.

Statybos vadovai

5

2353.

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

0

6220.

Žvejai ir medžiotojai

0

1212.

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

1

9612.

Buitinių atliekų rūšiuotojai

0

3343.

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

4

9600.

Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

9310.

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

0

3510.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai

0

3118.

Braižytojai

0

3320.

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai

0

4321.

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai

2

4229.

Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai

0

1114.

Specialios paskirties organizacijų vadovai

0

5131.

Padavėjai

3

1322.

Gavybos vadovai

0

4221.

Kelionių konsultantai ir tarnautojai

1

3115.

Mechanikos inžinerijos technikai

0

5412.

Policijos pareigūnai

1

4413.

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

0

7125.

Stikliai

0

8182.

Garo variklių ir katilų operatoriai

0

2221.

Slaugos specialistai

0

9129.

Kiti valytojai

0

5141.

Kirpėjai

2

2112.

Meteorologai

0

3520.

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

0

2163.

Produktų ir drabužių dizaineriai

0

4100.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai

0

5000.

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

0

4132.

Duomenų įvesties operatoriai

0

8210.

Surinkėjai

0

2114.

Geologai ir geofizikai

0

3422.

Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai

1

2355.

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

0

5244.

Nuotolinės prekybos pardavėjai

0

9100.

Valytojai ir pagalbininkai

0

5211.

Kioskų ir turgaviečių pardavėjai

0

7310.

Amatininkai

0

2265.

Dietistai ir mitybos specialistai

0

9200.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

0

5419.

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

1

1430.

Kitų paslaugų srities vadovai

0

7122.

Grindų ir plytelių klojėjai

0

3123.

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

1

3342.

Teisės institucijų sekretoriai

0

7213.

Skardininkai

0

9329.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

4

7313.

Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai

1

9611.

Buitinių atliekų surinkėjai

0

8180.

Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

0

6330.

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai

0

1120.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

13

7500.

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai

0

4410.

Kiti tarnautojai

0

1346.

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

0

5210.

Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai

0

9624.

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

0

3132.

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai

0

1200.

Administravimo ir komercijos vadovai

0

7115.

Dailidės ir staliai

2

2619.

Kitur nepriskirti teisės specialistai

0

1400.

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

0

5223.

Parduotuvių pardavėjai

34

3300.

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

1

2640.

Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai

0

2433.

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specia

0

2522.

Sistemų administratoriai

0

310.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

3314.

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

5300.

Asmens priežiūros darbuotojai

0

4411.

Bibliotekų tarnautojai

0

2632.

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

2420.

Administravimo specialistai

0

2519.

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

0

7413.

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai

1

2642.

Žurnalistai

1

9500.

Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

2132.

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

3

2432.

Viešųjų ryšių specialistai

0

7410.

Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

9331.

Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai

0

3113.

Elektros inžinerijos technikai

0

2120.

Matematikai, aktuarai ir statistikai

0

9320.

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

0

7522.

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

1312.

Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

0

6310.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai

0

8157.

Skalbimo mašinų operatoriai

0

3240.

Veterinarijos technikai ir felčeriai

0

3131.

Elektrinių operatoriai

0

5153.

Pastatų prižiūrėtojai

0

3210.

Medicinos ir farmacijos technikai

0

3421.

Sportininkai ir žaidėjai

0

2263.

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

0

2250.

Veterinarai

3

2160.

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

1

8156.

Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

4222.

Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai

0

7542.

Sprogdintojai

0

2111.

Fizikai ir astronomai

0

5142.

Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

1

2621.

Archyvų ir muziejų specialistai

0

6111.

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

1

5310.

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai

0

3334.

Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai

2

6222.

Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai

0

7230.

Mašinų mechanikai ir taisytojai

0

3333.

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

0

2262.

Vaistininkai

0

3255.

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai

0

7317.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų

0

8212.

Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai

0

2630.

Socialinės ir religinės sričių specialistai

0

3110.

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

2

2610.

Teisės specialistai

0

7520.

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2144.

Mechanikos inžinieriai

1

3430.

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

0

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

550

1300.

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

0

8344.

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

3

1324.

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

4

7210.

Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7113.

Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

0

5165.

Vairavimo instruktoriai

1

2161.

Statybos architektai

3

5150.

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai

0

9510.

Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

9400.

Maisto ruošimo padėjėjai

0

5212.

Maisto produktų gatvės pardavėjai

0

3512.

Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai

0

7215.

Takelažininkai ir lynų sujungėjai

0

2222.

Akušerijos specialistai

0

7536.

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8183.

Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai

0

8321.

Motociklų vairuotojai

0

7422.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai

1

8189.

Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

1

7515.

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

0

8350.

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1439.

Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

0

3410.

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai

0

3220.

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

0

110.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

0

5111.

Kelionių palydovai

1

7123.

Tinkuotojai

0

2110.

Fizinių mokslų specialistai

0

8310.

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8311.

Lokomotyvų mašinistai

1

4223.

Telefonų skirstiklių operatoriai

0

4400.

Kiti tarnautojai

0

6340.

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

5320.

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

0

2430.

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

0

3121.

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

0

8111.

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai

0

2650.

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

0

8114.

Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

1

3257.

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai

0

7549.

Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

8132.

Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

1000.

Vadovai

0

7421.

Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai

1

4000.

Tarnautojai

0

5230.

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

2

2622.

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

0

7412.

Elektromechanikai ir elektromonteriai

4

2141.

Technologijų ir gamybos inžinieriai

1

2411.

Buhalteriai

2

9998.

Nežino, nepakankamai tiksliai apibūdinta

36

2510.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

0

3323.

Pirkimo specialistai

0

3330.

Verslo paslaugų agentai

0

7234.

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai

0

2351.

Švietimo metodų specialistai

1

8152.

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

0

7224.

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai

0

4312.

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai

0

2352.

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

0

3114.

Elektronikos inžinerijos technikai

0

5220.

Parduotuvių pardavėjai

0

8171.

Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

1

9212.

Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

19

2631.

Ekonomistai

5

2413.

Finansų analitikai

0

3434.

Vyriausieji virėjai

0

4419.

Kitur nepriskirti tarnautojai

0

2151.

Elektros inžinieriai

0

7535.

Kailiadirbiai ir odininkai

0

8120.

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai

0

5413.

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

1

5400.

Apsaugos darbuotojai

0

3141.

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)

1

2653.

Šokėjai ir choreografai

0

2211.

Bendrosios praktikos gydytojai

0

7544.

Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai

0

4200.

Klientų aptarnavimo tarnautojai

0

8219.

Kitur nepriskirti surinkėjai

3

7220.

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2654.

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

1

2651.

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

3

7132.

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai

1

5100.

Paslaugų asmenims darbuotojai

0

2260.

Kiti sveikatos specialistai

0

3153.

Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai

0

4227.

Apklausų atlikėjai

2

1219.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

0

2166.

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

0

9120.

Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)

0

7321.

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

1

3355.

Policijos specialistai ir tyrėjai

0

3420.

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai

0

5164.

Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai

0

7511.

Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

1221.

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

1

4131.

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

0

9214.

Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai

0

3332.

Konferencijų ir renginių planuotojai

0

8211.

Mechaninių mašinų surinkėjai

0

2655.

Aktoriai

0

2143.

Ekologijos inžinieriai

0

5200.

Pardavėjai

0

8322.

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

17

3117.

Gavybos ir metalurgijos technikai

0

9999.

Nėra atsakymo

2

7510.

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3432.

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

0

3322.

Pardavimo atstovai

21

7112.

Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3359.

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

0

2511.

Sistemų analitikai

0

2212.

Gydytojai specialistai

0

8343.

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

0

7214.

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

0

4311.

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

7

2165.

Kartografai ir topografai

1

3122.

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

1

7111.

Statybininkai

21

7513.

Pieno produktų gamintojai

0

2521.

Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai

0

4320.

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

0

3435.

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai

0

7127.

Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai

0

3139.

Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai

0

4414.

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

1411.

Viešbučių vadovai

0

8142.

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

1

1222.

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

0

4224.

Viešbučių registratoriai

0

4130.

Klavišinių įtaisų operatoriai

0

1113.

Seniūnai

0

7233.

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai

6

200.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

0

Summary Statistics: Mean 2964.167701863354; Valid 1127.0; StDev 3522.971132149865; Min. 0.0; Max. 9999.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tv/mBOjxnxmZaecgX4a6VQ==

SD21|Partnerio pagrindinis užsiėmimas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Užsiima namų ruoša, prižiūri namus, vaikus ar kitus asmenis

31

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7)

520

5.

Serga ilgalaike (lėtine) liga arba turi negalią

25

2.

Yra bedarbis/-ė ir ieško darbo

37

1.

Dirba apmokamą darbą (samd. darbuot., savar., šeimos versl.)

388

6.

Yra pensininkas/-ė

110

9.

Kita

1

3.

Mokosi arba yra akademinėse, vasaros ar pan. atostogose

12

4.

Yra praktikantas/-ė ar stažuotojas/-a

3

8.

Atlieka privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

0

Summary Statistics: Mean 1.3496007098491576; Valid 1127.0; Min. 0.0; Max. 9.0; StDev 2.0698841406038944;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:reKpl3ivumDN1qdxpB9Sfw==

SD22|Ar yra ar buvo anksčiau profesinės sąjungos ar kitos panašios org. narys

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip, esu šiuo metu

32

7.

Atsisakau atsakyti

16

2.

Taip, buvau anksčiau, bet dabar nesu

434

3.

Ne, niekada nebuvau

645

Summary Statistics: Max. 7.0; Valid 1127.0; StDev 0.7602873891150741; Mean 2.614906832298137; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0+x01qwN22FiaYsGye5djw==

SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Hinduistų

2

0.

Nepriskiriu savęs jokiai religijai

103

6.

Islamo

1

2.

Protestantų

9

7.

Budistų

0

997.

Atsisakau atsakyti

19

4.

Kitai krikščionių religijai

25

5.

Judėjų

1

10.

Kitai religijai

3

9.

Kitai Azijos religijai

2

3.

Ortodoksų

15

1.

Katalikų

947

Summary Statistics: Max. 997.0; Mean 17.85980479148181; StDev 128.27887114624534; Valid 1127.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V8K4Jiy9prW5Ekv24Mfbkg==

SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai (LiDA)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Budistų

0

1.

Katalikų

947

10.

Kitai religijai

3

97.

Atsisakė nurodyti

19

9.

Kitai Azijos religijai

2

8.

Hinduistų

2

3.

Ortodoksų

15

5.

Judėjų

1

0.

Nepriskiriu savęs jokiai religijai

103

6.

Islamo

1

4.

Kitai krikščionių religijai

25

2.

Protestantų

9

Summary Statistics: Valid 1127.0; Min. 0.0; Mean 2.686779059449868; StDev 12.388201034608501; Max. 97.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RNmOruM4v1PbJhltxUanpA==

SD24|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Rečiau nei kartą per metus

133

2.

Kartą per savaitę

62

97.

Atsisakau atsakyti

32

4.

Kartą per mėnesį

101

6.

Kartą per metus

100

5.

Kelis kartus per metus

457

1.

Kelis kartus per savaitę ir dažniau

9

8.

Niekada

148

3.

2 ar 3 kartus per mėnesį

70

98.

Nežinau

15

Summary Statistics: Max. 98.0; Mean 9.15794143744454; Min. 1.0; StDev 18.470510470407255; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IaV4YUczRahG9eEjMUeg8g==

SD25|Respondento padėtis visuomenėje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

44

3.

3

110

4.

4

160

98.

Nežinau

33

6.

6

196

8.

8

55

7.

7

124

1.

1 - Žemiausia padėtis

27

9.

9

6

10.

10 - Aukščiausia padėtis

5

5.

5

367

Summary Statistics: Mean 7.756876663708959; Valid 1127.0; Min. 1.0; StDev 15.760400276613833; Max. 98.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0Q0SzS75CQRnMVToNAAPBA==

SD25a|Kiek domisi politika

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

... pakankamai domitės,

413

4.

... ar visiškai nesidomite?

131

3.

... mažai domitės,

449

1.

... labai domitės,

86

8.

Nežinau, sunku pasakyti

48

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 1.3484300077476579; Mean 2.8101153504880227; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ww7RabBHe0fG/Gn+Ov/xqg==

SD26|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose, vykusiuose 2012 m. spalio mėn.

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Paskutiniuose rinkimuose aš neturėjau balsavimo teisės

17

2.

Ne, nebalsavau

288

9.

Nėra atsakymo

25

1.

Taip, balsavau

738

7.

Atsisakau atsakyti

59

Summary Statistics: Mean 1.7320319432120703; Max. 9.0; StDev 1.7440774296698818; Min. 0.0; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mGxkasweNrz5c5TMw7kAIQ==

SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

98.

Nežinau, neatsimenu

11

2.

Krikščionių partiją

13

1.

Darbo partiją

84

6.

Lietuvos socialdemokratų partiją

181

5.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį

27

9.

Politinę partiją „Drąsos kelias“

7

97.

Atsisakau atsakyti

219

4.

Lietuvos lenkų rinkimų akciją

33

99.

Nėra atsakymo

2

96.

Sugadinau rinkimų biuletenį

12

0.

Neatsakinėta (VOTE_LE = 0, 2, 7)

364

11.

Socialistinį liaudies frontą

0

7.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą

28

3.

Liberalų ir centro sąjungą

45

8.

Partiją „Tvarka ir teisingumas“

49

12.

Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus

48

95.

Kita

4

10.

Politinę partiją „Sąjunga Taip“

0

Summary Statistics: Mean 23.84738243123335; Min. 0.0; Valid 1127.0; StDev 38.9907507110442; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gRDO4RP6d4yQoJjZa03GKA==

SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Lietuvos lenkų rinkimų akciją

33

10.

Politinę partiją „Sąjunga Taip“

0

8.

Partiją „Tvarka ir teisingumas“

49

5.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį

27

92.

Neatsakinėta: Neturėjau balsavimo teisės (VOTE_LE = 0)

17

7.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą

28

9.

Politinę partiją „Drąsos kelias“

7

97.

Atsisakau atsakyti

219

94.

Neatsakinėta: Atsisakau atsakyti (VOTE_LE = 7)

59

95.

Kitą

0

12.

Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus

48

6.

Lietuvos socialdemokratų partiją

181

11.

Socialistinį liaudies frontą

0

2.

Krikščionių partiją

13

3.

Liberalų ir centro sąjungą

45

93.

Neatsakinėta: Ne, nebalsavau (VOTE_LE = 2)

288

98.

Nežinau, neatsimenu

11

15.

Kitą

4

99.

Nėra atsakymo

2

1.

Darbo partiją

84

96.

Sugadinau rinkimų biuletenį

12

Summary Statistics: Valid 1127.0; Max. 99.0; StDev 44.51499332890337; Min. 1.0; Mean 53.63797692990241;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aL2rZN51+M0k9Khko1oaww==

SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

97.

Atsisakau atsakyti

219

98.

Nepakanka informacijos kodavimui į schemą

11

99.

Nėra atsakymo

2

3.

Centro, liberaliąją

156

5.

Kraštutinę dešiniąją (fašistų ir pan.)

0

96.

Sugadinau rinkimų biuletenį

12

1.

Kraštutinę kairiąją (komunistų ir pan.)

0

4.

Dešiniąją, konservatyviąją

61

6.

Kitą

121

2.

Kairiąją, centro kairiąją

181

0.

Neatsakinėta (VOTE_LE = 0, 2, 7)

364

Summary Statistics: Mean 22.600709849157052; Valid 1127.0; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 39.17676749549649

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2Ktb0AJqFEH6n+5Ofl+iPA==

SD28|Ar jaučiasi artimas kokiai nors konkrečiai politinei partijai

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams

53

9.

Tautininkų sąjungai

2

1.

Darbo partijai

56

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui

20

6.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai

11

11.

Lietuvos žaliųjų partijai

3

5.

Lietuvos socialdemokratų partijai

120

96.

Nesijaučiu artimas jokiai politinei partijai

598

7.

Partijai „Rusų aljansas“

2

8.

Partijai „Tvarka ir teisingumas“

30

97.

Atsisakau atsakyti

203

2.

Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams)

8

12.

Kitai

4

3.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijai

17

Summary Statistics: Max. 97.0; Mean 69.96539485359362; Min. 1.0; Valid 1127.0; StDev 41.25829105975724

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hSDHehJoZ2Uu7zWbXNxSdA==

SD29|Pozicija kairės-dešinės skalėje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

10 - Dešinė

34

5.

5

195

1.

1

32

6.

6

45

88.

Nežinau

337

4.

4

59

3.

3

41

0.

0 - Kairė

38

77.

Atsisakė

205

8.

8

28

9.

9

13

7.

7

43

2.

2

57

Summary Statistics: Mean 42.74445430346049; Max. 88.0; Valid 1127.0; Min. 0.0; StDev 39.78700398821541

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rs+x+3uLFbmeE4NoYZ3XnA==

SD29a_1|Lietuvos Seimo pirmininkė yra Loreta Graužinienė

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

89

1.

Taip

987

2.

Ne

51

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.8868799383605235; Max. 8.0; Mean 1.5980479148181002; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/cACVIN6Sw/8CeeCjwcUZw==

SD29a_2|Norvegija yra Europos Sąjungos narė

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

175

8.

Nežinau

186

2.

Ne

766

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 2.834960070984914; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 2.3247266447153505;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7n3REC9Ar3GbHfWayutSCA==

SD29a_3|Lietuvos Seime yra 141 Seimo narys

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

239

2.

Ne

50

1.

Taip

838

Summary Statistics: Valid 1127.0; Min. 1.0; Mean 2.5288376220053244; Max. 8.0; StDev 2.847019066356305;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qm9LrgHUupRKwAowP+MaKg==

SD29a_4|Už viešojo transporto bilietų kainas yra atsakinga LR Vyriausybė

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

440

8.

Nežinau

414

1.

Taip

273

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 3.102648751110426; Valid 1127.0; Max. 8.0; Mean 3.9618456078083413

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M8s5C5Kw0fKIMS3MU8VZdQ==

SD30.1|Per paskutinius metus: kreipėsi į politiką

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

58

8.

Nežinau

3

2.

Ne

1066

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1127.0; Max. 8.0; Mean 1.964507542147294; StDev 0.38231358624698214

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S1M5lck1b2CvpqEWNabrFg==

SD30.2|Per paskut. m.: kreipėsi į valstybės kontroliuojančias institucijas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

933

8.

Nežinau

5

1.

Taip

189

Summary Statistics: Mean 1.858917480035492; Max. 8.0; StDev 0.5547853178996863; Min. 1.0; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IlD4ymJ9aInHZQ1Zz8Wgiw==

SD30.3|Per paskut. m.: dalyvavo politinės partijos veikloje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

59

8.

Nežinau

4

2.

Ne

1064

Summary Statistics: Valid 1127.0; Max. 8.0; Mean 1.9689440993788818; Min. 1.0; StDev 0.4234605841418112

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A8qfjb61mcgiUm1Iy1f+Yw==

SD30.4|Per paskut. m.: dalyvavo visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1049

8.

Nežinau

3

1.

Taip

75

Summary Statistics: Mean 1.9494232475598934; Valid 1127.0; Max. 8.0; StDev 0.39995240071019494; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j5ljoXr/VEOu54LhKan7GQ==

SD30.5|Per paskut. m.: dalyvavo visuomeninėje ar pilietinėje kampanijoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

66

8.

Nežinau

6

2.

Ne

1055

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.499734760641253; Mean 1.9733806566104704; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J+m7+LvNyQLPiyHvtsLrIw==

SD30.6|Per paskut. m.: pasirašė peticiją (ne internetu)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1012

8.

Nežinau

7

1.

Taip

108

Summary Statistics: StDev 0.5623906022214494; Min. 1.0; Mean 1.941437444543035; Valid 1127.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5eNAOuzLdMrTRhwNfSvJZA==

SD30.7|Per paskut. m.: pasirašė peticiją internetu

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1024

1.

Taip

94

8.

Nežinau

9

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 0.6082472720435211; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 1.964507542147294

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ry4PtsUwCOaQSsW0irpfdg==

SD30.8|Per paskut. m.: dalyvavo demonstracijoje, mitinge ar pikete

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

85

8.

Nežinau

6

2.

Ne

1036

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 1.956521739130435; Min. 1.0; Valid 1127.0; StDev 0.5151950131882314;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lYnj+8rz0kDeJm0tvOgTNw==

SD30.9|Per paskut. m.: dalyvavo streiko akcijoje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

5

2.

Ne

1091

1.

Taip

31

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1127.0; StDev 0.43288358659780457; Min. 1.0; Mean 1.999112688553682

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vlwMPhSMeEhMMsKa8bUChw==

SD30.10|Per paskut. m.: boikotavo kokios nors firmos arba šalies produktus

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1072

1.

Taip

47

8.

Nežinau

8

Summary Statistics: Mean 2.0008873114463177; Min. 1.0; Valid 1127.0; StDev 0.5454470950249696; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wopkC7WWBon5DRZ5i6WJTQ==

SD30.11|Per paskut. m.: aukojo labdarai pinigų, daiktų, kitaip rėmė asmenis, NVO

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

570

8.

Nežinau

11

1.

Taip

546

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.8093390516370869; Mean 1.5740905057675245; Valid 1127.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rVTT4EaoMwOowYNTD3AgJA==

SD30.12|Per paskut. m.: susitiko su žurnalistais, pats rašė, kalbėjo žiniaskl.

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

69

2.

Ne

1052

8.

Nežinau

6

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; Valid 1127.0; StDev 0.5022451527482524; Mean 1.9707187222715175;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Kcum9UkdN+LDSpTVSs6rYQ==

SD30.13|Per paskut. m.: kreipėsi į advokatą/teismą/prokuratūrą dėl viešo inter.

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

80

8.

Nežinau

6

2.

Ne

1041

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1127.0; Min. 1.0; StDev 0.5112258150375997; Mean 1.9609582963620233

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JS7DrOcGkQIFp+54ZvSUUw==

SD30.14|Per paskut. m.: siuntė el. paštu pilietinio/politinio pobūdžio informac.

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

13

2.

Ne

1109

8.

Nežinau

5

Summary Statistics: StDev 0.41373356056806554; Min. 1.0; Mean 2.0150842945874006; Valid 1127.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HMOHVX5M0tPt7t96HKEg6A==

SD30.15|Per paskut. m.: dalyvavo aplinkos tvarkymo talkose

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

6

1.

Taip

445

2.

Ne

676

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1127.0; Max. 8.0; Mean 1.6370896184560786; StDev 0.6746946246591792;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ze7Jq0JRiFMVCplwHp2xaw==

SD30.16|Per paskut. m.: dalyvavo vietos bendruomenės veikloje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

780

1.

Taip

338

8.

Nežinau

9

Summary Statistics: Valid 1127.0; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 1.7480035492457853; StDev 0.7241292976908492

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zR+v1pOnC9tL+8zyyTVZCg==

SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: pirmas atsakymas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Žydai

2

4.

Baltarusiai

4

3.

Rusai

33

2.

Lenkai

57

7.

Latviai

0

1.

Lietuviai

1014

11.

Kita

0

8.

Totoriai

1

5.

Ukrainiečiai

1

9.

Vokiečiai

3

97.

Atsisako pasakyti

10

10.

Romai

0

98.

Nežino

2

Summary Statistics: Max. 98.0; Min. 1.0; Mean 2.183673469387757; Valid 1127.0; StDev 9.88077144749966

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eCq9sOGb6Y4ox4hhPgFy9g==

SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: antras atsakymas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Antra grupė nepaminėta

1094

9.

Vokiečiai

1

1.

Lietuviai

0

8.

Totoriai

0

97.

Atsisako pasakyti

10

7.

Latviai

0

12.

Ispanai

1

5.

Ukrainiečiai

0

4.

Baltarusiai

1

6.

Žydai

0

98.

Nežino

0

2.

Lenkai

10

10.

Romai

1

3.

Rusai

9

Summary Statistics: StDev 13.504017243195442; Mean 97.03460514640638; Min. 2.0; Valid 1127.0; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SEglX6zNIGcMlRMh/vBVvg==

SD32a|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): kiek tai sudaro žmonių iš viso

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

3

7.

7 žmonės

6

3.

3 žmonės

255

0.

Tai ne privatus namų ūkis

0

9.

9 žmonės

1

5.

5 žmonės

61

4.

4 žmonės

141

8.

8 žmonės

3

6.

6 žmonės

28

1.

1 žmogus

264

2.

2 žmonės

365

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1127.0; Mean 2.8110026619343396; Min. 1.0; StDev 5.1507249629411715

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pkM3Bz6is2l8d4wPecp0cg==

SD32b|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): suaugusiųjų (18 m. ir vyres.)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2 žmonės

527

7.

7 žmonės

1

1.

1 žmogus

290

3.

3 žmonės

214

6.

6 žmonės

4

4.

4 žmonės

67

99.

Nėra atsakymo

3

8.

8 žmonės

1

0.

Tai ne privatus namų ūkis

0

5.

5 žmonės

20

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 1.0; StDev 5.086754090653031; Mean 2.3868677905945; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lakDoo85oAxcLXPdLf6YlQ==

SD33|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų nuo 7 iki 17 metų

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4 vaikai

2

2.

2 vaikai

55

0.

Nėra vaikų

914

3.

3 vaikai

13

1.

1 vaikas

143

Summary Statistics: Mean 0.2661934338952972; Valid 1127.0; Min. 0.0; Max. 4.0; StDev 0.6195038766111562

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hnkx9BJv27JKP/ZLwv6OLw==

SD34|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų iki 6 metų

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2 vaikai

35

0.

Nėra vaikų

987

1.

1 vaikas

103

3.

3 vaikai

2

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 1127.0; StDev 0.4544722056899659; Min. 0.0; Mean 0.1588287488908607;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KG1njuTMRuzo3G93TcxAOQ==

SD33-34|Ar turi vaikų (LiDA)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

309

0.

Ne

818

Summary Statistics: StDev 0.44629779203772096; Mean 0.2741792369121563; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SpHfB8ZTXo8BZVfMMULKhQ==

SD35|Kokio amžiaus yra jauniausias vaikas namų ūkyje

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

97.

Netaikoma/ nėra vaikų namų ūkyje

823

99.

Nėra atsakymo

1

Summary Statistics: Mean 73.05634427684117; Valid 1127.0; Max. 99.0; Min. 1.0; StDev 39.59759479367913

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TbtNKfyfYQ7kilzOPH7B7g==

SD36|Kokios yra respondento vidutinės mėnesio pajamos, atskaičius mokesčius

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4000.

4000 EUR, atskaičius mokesčius

1

999997.

Atsisakau atsakyti

323

999998.

Nežinau

19

30.

30 EUR, atskaičius mokesčius

1

0.

Neturi pajamų

23

Summary Statistics: StDev 459783.42676126625; Mean 303719.7231588286; Max. 999998.0; Min. 0.0; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Keg8ufcJu8H9GZLjeF21Rg==

SD36|Pajamų grupės (LiDA)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Nuo 351 Lt iki 400 Eur

72

3.

Nuo 201 iki 250 Eur

88

1.

Iki 150 Eur

83

6.

Nuo 301 iki 350 Eur

67

0.

Neturi pajamų

23

98.

Nežino

19

10.

698 Eur ir daugiau

76

8.

Nuo 401 Lt iki 500 Eur

87

4.

Nuo 251 iki 286 Eur

55

99.

Nėra atsakymo

0

2.

Nuo 151 iki 200 Eur

79

97.

Atsisakė nurodyti

323

5.

Nuo 287 iki 300 Eur

96

9.

Nuo 501 iki 697 Eur

59

Summary Statistics: Mean 33.088731144631765; Max. 98.0; Min. 0.0; StDev 42.313524945653064; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kvUNhwTQlBtdmjpuReEgtA==

SD37|Kokios yra visų namuose gyvenančių žmonių bendros vidutinės mėnesio pajamos

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999998.

Nežinau

111

999997.

Atsisakau atsakyti

275

0.

Neturi pajamų

2

50.

50 EUR, atskaičius mokesčius

1

4000.

4000 EUR, atskaičius mokesčius

1

999999.

Nėra atsakymo

62

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 397900.0390417035; Max. 999999.0; StDev 489287.1779614705; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Uq8uQ6ec8b6fW6o201a+7Q==

SD37|Pajamų grupės (LiDA)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neturi pajamų

2

98.

Nežino

111

3.

Nuo 261 iki 300 Eur

73

5.

Nuo 401 iki 500 Eur

81

8.

Nuo 701 iki 950 Eur

66

10.

Nuo 1201 Eur ir daugiau

63

9.

Nuo 951 iki 1200 Eur

73

1.

Iki 200 Eur

75

2.

Nuo 201 iki 260 Eur

63

99.

Nėra atsakymo

62

97.

Atsisakė atsakyti

275

4.

Nuo 301 iki 400 Eur

63

6.

Nuo 501 iki 600 Eur

66

7.

Nuo 601 Eur iki 700 Eur

54

Summary Statistics: StDev 45.16298224231602; Min. 0.0; Mean 42.0204081632653; Valid 1127.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:siRDPHz8AVktXgjGsam6kQ==

SD38|Oficiali šeimyninė padėtis

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Našlys/našlė

181

3.

Gyvename atskirai, nors oficialiai nesame išsiskyrę

17

4.

Oficialiai išsiskyręs/išsiskyrusi

139

1.

Vedęs/ištekėjusi

505

7.

Atsisakau atsakyti

32

6.

Niekada nebuvau vedęs/ištekėjusi

253

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 2.219167548968457; Mean 3.3354037267080754; Min. 1.0; Max. 7.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fbKNLvHFnO/U0SahNE38ug==

SD39|Kurioje šalyje gimė tėvas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

688.

Serbija

0

440.

Lietuva

1035

112.

Baltarusija

22

422.

Libanas

0

756.

Šveicarija

1

762.

Tadžikistanas

1

398.

Kazachstanas

1

804.

Ukraina

5

616.

Lenkija

6

840.

Jungtinės Amerikos Valstijos

2

642.

Rumunija

0

999.

Nėra atsakymo

2

31.

Azerbaidžanas

1

276.

Vokietija

2

997.

Atsisakau atsakyti

8

643.

Rusijos Federacija

35

268.

Gruzija

1

428.

Latvija

5

233.

Estija

0

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 86.74573685418397; Max. 999.0; Min. 31.0; Mean 447.77817213842053

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xHH07jnlMh7LNmmRiS3qnQ==

SD40|Kurioje šalyje gimė motina

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

997.

Atsisakau atsakyti

5

233.

Estija

0

688.

Serbija

0

642.

Rumunija

0

428.

Latvija

5

762.

Tadžikistanas

0

398.

Kazachstanas

0

276.

Vokietija

0

999.

Nėra atsakymo

0

616.

Lenkija

1

268.

Gruzija

1

756.

Šveicarija

0

440.

Lietuva

1068

31.

Azerbaidžanas

0

643.

Rusijos Federacija

24

422.

Libanas

0

112.

Baltarusija

20

840.

Jungtinės Amerikos Valstijos

2

804.

Ukraina

1

Summary Statistics: Valid 1127.0; Mean 441.9565217391304; StDev 67.96589671918507; Min. 112.0; Max. 997.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hEaRy+tprE/KqcUvzEVB4A==

SD41|Gyvenama vietovė respondento vertinimu

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Vienkiemis arba atskiras ūkis

11

3.

Miestas arba miestelis

359

1.

Didmiestis

396

2.

Didmiesčio priemiestis arba pakraštys

7

4.

Kaimas

354

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 2.6246672582076296; Valid 1127.0; Max. 5.0; StDev 1.2749235515763075

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SWv40TP2T4QRBjtg/B+FZg==

Regionas (pagal NUTS klasifikacijos 3 lygmenį – apskritis)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Vilniaus

313

8.

Telšių

55

9.

Utenos

54

1.

Alytaus

57

5.

Panevėžio

90

3.

Klaipėdos

124

2.

Kauno

231

7.

Tauragės

40

4.

Marijampolės

57

6.

Šiaulių

106

Summary Statistics: Max. 10.0; Min. 1.0; StDev 3.3004739986902627; Valid 1127.0; Mean 5.803904170363792

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XenJJmraI0AhQwUsSx5pQg==

Gyvenvietės dydis (1)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Vilnius

186

1.

Iki 2 000 gyventojų

387

3.

50 001-100 000 gyventojų

15

2.

2 001-50 000 gyventojų

266

4.

100 001-500 000 gyventojų

273

Summary Statistics: StDev 1.5463695039085479; Min. 1.0; Valid 1127.0; Max. 5.0; Mean 2.6495119787045223

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EklW7Er+upTlVg+am7dgQQ==

Gyvenvietės dydis (2)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

100 001 ir daugiau gyventojų

459

1.

Iki 2 000 gyventojų

387

2.

2 001-100 000 gyventojų

281

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 1.0; StDev 0.8644345257195777; Mean 2.0638864241348718; Valid 1127.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y/6Ms4jMXxtU548a2IWUvg==

Pirminiai atrankos taškai (PSU)

f897 Location:

Summary Statistics: Valid 1127.0; Max. 125.0; StDev 35.45551685122176; Min. 1.0; Mean 67.34161490683233

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EAH00uJuYDs2uc/lpNtlzA==

Gyvenamoji vietovė (1)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kaunas

114

6.

Kaimas

362

4.

Šiauliai

39

1.

Vilnius

207

3.

Klaipėda

59

5.

Kiti miestai

346

Summary Statistics: Max. 6.0; Valid 1127.0; Mean 4.14374445430346; StDev 1.9194973713030927; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TURDq60vlemWwLvrSfe3rQ==

Gyvenamoji vietovė (2)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kaimas

362

2.

Miestas

346

3.

Didmiestis

419

Summary Statistics: Valid 1127.0; Max. 3.0; StDev 0.8312914075002588; Min. 1.0; Mean 2.0505767524401057;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kgTYQYb/gnoKm9aQEfiO7A==

Gyvenamoji vietovė (3)

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Miestas

765

1.

Kaimas

362

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 0.46714730698126516; Max. 2.0; Mean 1.6787932564330084; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DhxuBPBbjEctIuKt/0SB8A==

Atvejo pakeitimo imtyje žyma

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Netaikoma, apklausoje atvejų keitimas netaikytas

1127

Summary Statistics: Valid 1127.0; Min. 0.0; Mean 0.0; Max. 0.0; StDev 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UxD+7W5WgdgL8VkoDlCUPw==

Interviu data: metai

f897 Location:

Summary Statistics: Max. 2015.0; Min. 2015.0; StDev 0.0; Valid 1127.0; Mean 2015.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IfTTcP/wIrQcBKK2V+waoA==

Interviu data: Mėnuo

f897 Location:

Summary Statistics: Max. 12.0; Min. 10.0; Mean 10.314995563442768; Valid 1127.0; StDev 0.4797651280919158

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+0LGGfpLMsa4cNObD4ywNQ==

Interviu data: Diena

f897 Location:

Summary Statistics: Mean 17.19343389529724; Valid 1127.0; StDev 8.59952864433963; Min. 1.0; Max. 31.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bI1JjaaEU06wBA2GQ2Be3Q==

Duomenų rinkimo būdas

f897 Location:

Value

Label

Frequency

Text

11.

F2F, PAPI, naudotos kortelės

512

21.

CAPI, tiesioginis interviu naudojant kompiuterį, kortelės

615

Summary Statistics: Valid 1127.0; StDev 4.981284941055694; Max. 21.0; Mean 16.45696539485359; Min. 11.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1Lr9Ajzov7MOTDcaOZvPkQ==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0260_Archive_v1.tar.gz

Text:

Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0260_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0260_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0260_Showcards_v1.pdf

Text:

Kortelės = Showcards

Notes:

application/pdf