Socialinė politika IV, 2013 m. spalis - lapkritis = Social Policy IV, October - November 2013 (hdl:21.12137/Q4PIQZ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Socialinė politika IV, 2013 m. spalis - lapkritis = Social Policy IV, October - November 2013

Identification Number:

hdl:21.12137/Q4PIQZ

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-11-22

Version:

2

Bibliographic Citation:

Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Bartuškaitė, Miglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Socialinė politika IV, 2013 m. spalis - lapkritis = Social Policy IV, October - November 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/Q4PIQZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:ywweIZLQmXfVUlfczEEWPA== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Socialinė politika IV, 2013 m. spalis - lapkritis = Social Policy IV, October - November 2013

Identification Number:

hdl:21.12137/Q4PIQZ

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0259

Authoring Entity:

Butkevičienė, Eglė (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Balžekienė, Aistė (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Bartuškaitė, Miglė (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Morkevičius, Vaidas (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Šarkutė, Ligita (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Telešienė, Audronė (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Žvaliauskas, Giedrius (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Other identifications and acknowledgements:

Butkevičienė, Eglė

Other identifications and acknowledgements:

Bartuškaitė, Miglė

Other identifications and acknowledgements:

Šarkutė, Ligita

Other identifications and acknowledgements:

Balžekienė, Aistė

Other identifications and acknowledgements:

Morkevičius, Vaidas

Other identifications and acknowledgements:

Telešienė, Audronė

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2013-11-14

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

SIN-07/12

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Butkevičienė, Eglė (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology)

Date of Deposit:

2013-12-18

Date of Distribution:

2015-03-09

Series Name:

Lietuvos socialinių problemų stebėsena = Monitoring of Lithuanian Social Problems

Series Information:

Dataverse kolekcijoje „Lietuvos socialinių problemų stebėsena” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie Lietuvoje vykdomą socialinę politiką bei Lietuvos socialines problemas. <hr> Dataverse collection “Monitoring of Lithuanian Social Problems” contains surveys studying Lithuanian public opinion about social policy and social issues in Lithuania.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/Q4PIQZ

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, socialinės problemos = social problems, socialinė politika = social policy, darbas ir užimtumas = labour and employment, socialinė apsauga = social security, sveikatos apsaugos politika = health policy, šeimos politika = family policy, švietimo politika = educational policy

Topic Classification:

Švietimo politika = Educational policy, Sveikatos priežiūros paslaugos ir politika = Health care services and policies, Užimtumas = Employment, Socialinės gerovės politika = Social welfare policy

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą. <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: respondentų klausta, kurios problemos yra pačios aktualiausios Lietuvai. Klausta, kuriam tipui respondentai priskirtų šiandieninę Lietuvos visuomenę bei kokia Lietuva turėtų būti - kurį tipą jie pasirinktų. Teirautasi, kas turėtų pasirūpinti žmogumi sulaukus pensijos, ligos atveju, netekus darbo, ilgalaikės fizinės ar protinės negalios atveju bei gimus vaikui. Klausta, kaip respondentai asmeniškai jaučiasi saugūs tose pačiose gyvenimo situacijose. Toliau respondentai vertino sveikatos apsaugos, šeimos, švietimo, darbo rinkos ir užimtumo, socialinės apsaugos bei aplinkos apsaugos politikas. Teirautasi, kaip respondentai bendrai vertina pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vykstančius pokyčius. Pateikus įvairių socialinių grupių sąrašą, prašyta įvertinti, ar šiuo metu Lietuvoje šioms žmonių grupėms apskritai gyventi yra gerai ar blogai. Vertintas respondentų pasitenkinimas gyvenimo kokybe. Toliau aiškintasi dėl skirtingai uždirbančių žmonių pajamų apmokestinimo. Klausta, ar respondentai pritaria skalūnų dujų gavybai Lietuvoje. Teirautasi, ar respondentai pritaria tam, kad būtų uždrausti abortai Lietuvoje bei ar artimiausiu metu būtų įvestas euras. Pabaigoje buvo užduoti klausimai, ar Lietuva turėtų įsileistų visus imigrantus be didelių suvaržymų bei ar Lietuvoje homoseksualams būtų leista susituokti. <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė, pasitenkinimas gyvenimo kokybe, gyvenimo sąlygų kaita, gautos socialinės išmokos, gauta finansinė parama iš užsienyje gyvenančių artimųjų. <hr> <b> <i> The purpose of the study </i> </b>: to examine the attitudes of Lithuanian population towards social policy. <br> <b> <i> Major investigated questions </i> </b>: respondents were asked which problems are the most relevant for Lithuania. Respondents were asked to which type they appointed this days Lithuanian society and what Lithuanian should be - which type they would choose. Respondents were asked who should care for a person in case of retirement, illness, loss of work, longterm physical or mental disability and child birth. Respondents were asked how safe they personally feel in same life situation. Further, respondents evaluated policies of health protection, family, education, labour market and employment, social security and environmental protection. Respondents were asked how would they generally evaluate current changes in Lithuania's society. After a list of various social groups was presented, respondents were asked to evaluate if currently it is good or bad for these groups of people to live in Lithuania. Respondents satisfaction with quality of life was assessed. Further it was questioned about income taxation of people with different salaries. It was questioned if respondents would agree with shale gas extraction in Lithuania. Respondents were asked if they agree that abortions would be prohibited in Lithuania and that euro would be adopted in the near future. At the end, respondents were asked if Lithuania should let in all immigrants without huge restrictions and if homosexuals should be allowed to get married in Lithuania. <br> <b> <i> Socio-demographic characteristics </i> </b>: gender, age, duration of education, education, employment status of the respondent and his / her husband / wife / permanent partner, profession (occupation), respondent's trade union membership, religion, participation in religious rites, political views, political and social activism, voting in the last Seimas elections, nationality, household size, respondent's average and total average monthly household income, marital status, place of residence, satisfaction with quality of life, change in living conditions, received social benefits, received financial support from abroad living relatives.

Time Period:

2013-10-05-2013-11-14

Date of Collection:

2013-10-05-2013-11-14

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utenos apskritis = Utena County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Alytaus apskritis = Alytus County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County, Telšių apskritis = Telšiai County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Kauno apskritis = Kaunas County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir (arba) metaduomenys) „Socialinė politika IV, 2013 m. spalis - lapkritis“ nuo 2015-03-09 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0272; parengė 2017-02-17<a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and (or) metadata) “Social Policy IV, October - November 2013” from 2015-03-09 to 2021-10-01 was available in the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0272. The first data edition was prepared by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2017-02-17. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend /Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Baltijos tyrimai"

Sampling Procedure:

<b>Mišri tikimybinė ir netikimybinė atranka</b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>) <br> <br> <b><i>Imties sudarymo pagrindas</i></b>: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas <a href="http://www.registrucentras.lt/adr" target="_blank"> Lietuvos Respublikos Adresų registras</a>. <br> <b><i>Imties sudarymo būdas</b></i>: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka: <ul> <li>Pirmoje pakopoje Lietuvos Respublikos teritorija buvo suskirstyta į 10 administracinių vienetų (apskričių). Papildomai teritorija suskirstyta į 6 stratas pagal gyvenamosios vietovės dydį (iki 2 000 gyventojų; nuo 2 001 iki 10 000 gyventojų; nuo 10 000 iki 50 000 gyventojų; nuo 50 001 iki 100 000 gyventojų; nuo 100 001 iki 500 000 gyventojų; daugiau nei 500 000 gyventojų). Iš viso išskirta 60 stratifikacinių vienetų iš kurių dalis yra tušti. Kiekvienos stratos teritorija suskirstyta į pirminius atrankos taškus (PSU). Pirminių atrankos taškų dydis ir skaičius priklausė nuo gyvenamosios vietovės tipo - gyvenvietėms turinčioms iki 2000 gyventojų buvo sudaroma daugiau smulkesnių (apie 3 atrankos elementus) atrankos taškų. Pirminių atrankos taškų skaičiaus didinimas ir smulkinimas mažų gyvenviečių stratoje yra susijęs su itin dideliu šio tipo gyvenviečių skaičiumi kai kuriuose regionuose. Kiekvienoje stratoje atsitiktinai iš vietovių sąrašų atrinktas tam tikras pirminių atrankos taškų skaičius proporcingai gyventojų skaičiui stratose. <li>Antroje pakopoje kiekviename pirminiame atrankos taške atsitiktinai (naudojant atsitiktinių skaičių generatorių) atrinktas tam tikras kiekis adresų iš VĮ "Registrų centras" Lietuvos Respublikos Adresų registro. <li>Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.</ul> <hr> <b>Mixed probability and non-probability sampling</b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) = Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Weighting:

"Svoriai" kintamasis = reprezentatyvumo (dažniniai) svoriai (apskaičiuoti pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, kad atitiktų pasiskirstymus pagal lytį, amžių ir gyvenvietės dydį (miesto/kaimo). <hr> "Svoriai" variable = frequency weights (calculated according to the data on gender, age and settlement size (urban/rural) provided by Statistics Lithuania).

Cleaning Operations:

10 % klausimynų suvesta pakartotinai.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Politikos ir viešojo administravimo institutas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Policy and Public Administration, Kaunas University of Technology

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Major files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format).</p> <p>Kortelės (1, PDF formatu) = Showcards (1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (9, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (9, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</P>

Other Study Description Materials

File Description--f899

File: LiDA_SurveyData_0259_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1194

 • No. of variables per record: 180

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:ywweIZLQmXfVUlfczEEWPA==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • SP1 - SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai
 • SP11 - SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai
 • SP12 - SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai
 • SP14 - SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai
 • SP2_1r - SP2.1|Aktualiausia Lietuvai problema: alkoholizmas
 • SP2_2r - SP2.2|Aktualiausia Lietuvai problema: aplinkos tarša
 • SP2_3r - SP2.3|Aktualiausia Lietuvai problema: dideli gyvenimo lygio skirtumai
 • SP2_4r - SP2.4|Aktualiausia Lietuvai problema: emigracija
 • SP2_5r - SP2.5|Aktualiausia Lietuvai problema: atotrūkis tarp valdžios ir paprastų žmonių
 • SP2_6r - SP2.6|Aktualiausia Lietuvai problema: GMO plitimas
 • SP2_7r - SP2.7|Aktualiausia Lietuvai problema: korupcija
 • SP2_8r - SP2.8|Aktualiausia Lietuvai problema: mažos gyventojų pajamos
 • SP2_9r - SP2.9|Aktualiausia Lietuvai problema: mokesčių slėpimas
 • SP2_10r - SP2.10|Aktualiausia Lietuvai problema: monopolijos ekonomikoje
 • SP2_11r - SP2.11|Aktualiausia Lietuvai problema: moralinis nuosmukis
 • SP2_12r - SP2.12|Aktualiausia Lietuvai problema: narkomanija
 • SP2_13r - SP2.13|Aktualiausia Lietuvai problema: nedarbas
 • SP2_14r - SP2.14|Aktualiausia Lietuvai problema: nelegalus darbas
 • SP2_15r - SP2.15|Aktualiausia Lietuvai problema: nepagarba žmogaus ir piliečio teisėms
 • SP2_16r - SP2.16|Aktualiausia Lietuvai problema: nusikalstamumas
 • SP2_17r - SP2.17|Aktualiausia Lietuvai problema: nutautėjimas
 • SP2_18r - SP2.18|Aktualiausia Lietuvai problema: pilietiškumo stoka
 • SP2_19r - SP2.19|Aktualiausia Lietuvai problema: skirtingų gyventojų grupių diskriminacija
 • SP2_20r - SP2.20|Aktualiausia Lietuvai problema: skurdas
 • SP2_21r - SP2.21|Aktualiausia Lietuvai problema: šeimos nuvertinimas
 • SP2_22r - SP2.22|Aktualiausia problema: švietimo ir mokslo problemos
 • SP2_23r - SP2.23|Aktualiausia Lietuvai problema: visuomenės senėjimas
 • SP2_24r - SP2.24|Aktualiausia Lietuvai problema: visuomenės sveikatos blogėjimas
 • SP2_25r - SP2.25|Aktualiausia Lietuvai problema: nė viena iš jų
 • SP2_26r - SP2.26|Aktualiausia Lietuvai problema: nežinau, sunku pasakyti
 • SP3a - SP3a|Kuriam tipui priskirtų šiandieninę Lietuvos visuomenę
 • SP3b - SP3b|Koks visuomenės tipas Lietuvoje turėtų būti
 • SP4_1 - SP4.1|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi sulaukus pensijos
 • SP4_2 - SP4.2|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi ligos atveju
 • SP4_3 - SP4.3|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi netekus darbo
 • SP4_4 - SP4.4|Didžiausia atsakom. rūpinantis ilgalaikės fizinės, protinės negalios atveju
 • SP4_5 - SP4.5|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi gimus vaikui/-ams
 • SP5_1 - SP5.1|Asmeniškai jaučiasi saugus sulaukus pensijos
 • SP5_2 - SP5.2|Asmeniškai jaučiasi saugus ligos atveju
 • SP5_3 - SP5.3|Asmeniškai jaučiasi saugus netekus darbo
 • SP5_4 - SP5.4|Asmeniškai jaučiasi saugus ilgalaikės fizinės, protinės negalios atveju
 • SP5_5 - SP5.5|Asmeniškai jaučiasi saugus gimus vaikui/-ams
 • SP6_1 - SP6.1|Kaip vertina sveikatos apsaugos politiką
 • SP6_2 - SP6.2|Kaip vertina šeimos politiką
 • SP6_3 - SP6.3|Kaip vertina švietimo politiką
 • SP6_4 - SP6.4|Kaip vertina darbo rinkos ir užimtumo politiką
 • SP6_5 - SP6.5|Kaip vertina socialinės apsaugos politiką
 • SP6_6 - SP6.6|Kaip vertina aplinkos apsaugos politiką
 • SP7 - SP7|Kaip vertina pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vykstančius pokyčius
 • SP8_1 - SP8.1|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: nepasiturintiesiems
 • SP8_2 - SP8.2|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: turtingiesiems
 • SP8_3 - SP8.3|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: jauniems žmonėms (iki 29 metų)
 • SP8_4 - SP8.4|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vidutinio amžiaus ž. (30-50 m.)
 • SP8_5 - SP8.5|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vyresnio amžiaus ž. (nuo 51 metų)
 • SP8_6 - SP8.6|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: fizinį darbą dirbantiesiems
 • SP8_7 - SP8.7|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: protinį darbą dirbantiesiems
 • SP8_8 - SP8.8|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: miesto gyventojams
 • SP8_9 - SP8.9|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: kaimo gyventojams
 • SP8_10 - SP8.10|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: moterims
 • SP8_11 - SP8.11|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vyrams
 • SP8_12 - SP8.12|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: šeimoms su vaikais
 • SP8_13 - SP8.13|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: gausioms šeimoms
 • SP8_14 - SP8.14|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vienišiems tėvams
 • SP8_15 - SP8.15|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: turintiems aukštąjį išsilavinimą
 • SP8_16 - SP8.16|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: turintiems pradinį išsilavinimą
 • SP8_17 - SP8.17|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: bedarbiams
 • SP8_18 - SP8.18|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: kitataučiams
 • SP8_19 - SP8.19|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: gėjams ir lesbietėms
 • SP8_20 - SP8.20|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: nesinaudojantiems internetu
 • SP9a - SP9a|Ar patenkintas savo gyvenimo kokybe
 • SP9b_a - SP9b.a|Ar yra patenkintas savo sveikata
 • SP9b_b - SP9b.b|Ar yra patenkintas darbu ar kita kasdiene veikla
 • SP9b_c - SP9b.c|Ar yra patenkintas savo namų ūkio pajamomis
 • SP9b_d - SP9b.d|Ar yra patenkintas gyvenamuoju būstu
 • SP9b_e - SP9b.e|Ar yra patenkintas bendravimu su draugais, pažįstamais, artimaisiais
 • SP9b_f - SP9b.f|Ar yra patenkintas šeimyniniu gyvenimu
 • SP9b_g - SP9b.g|Ar yra patenkintas galimybėmis įgyti išsilavinimą
 • SP9b_h - SP9b.h|Ar yra patenkintas reikalingomis socialinėmis paslaugomis
 • SP9b_i - SP9b.i|Ar yra patenkintas savo gyvenamąja aplinka (užterštumas, triukšmas)
 • SP10 - SP10|Skirtingai uždirbančių dviejų žmonių pajamų apmokestinimas
 • SP11a - SP11a|Ar pritaria skalūnų dujų gavybai Lietuvoje
 • SP11b - SP11b|Ar pritaria tam, kad Lietuvoje abortai būtų uždrausti
 • SP11c - SP11c|Ar pritaria tam, kad Lietuvoje artimiausiu metu būtų įvestas euras
 • SP11d - SP11d|Ar pritaria tam, kad Lietuva įsileistų visus imigrantus be didelių suvaržymų
 • SP11e - SP11e|Ar pritaria tam, kad Lietuvoje homoseksualams būtų leista susituokti
 • SP12a - SP12a|Lietuvoje iš esmės tinkamai užtikrinamos visų tautinių mažumų teisės
 • SP12b - SP12b|Tautinėms mažumoms turi būti leista pasuose rašyti pavardes gimtąja kalba
 • SP12c - SP12c|Turi būti leidžiama vietovardžius, gatvių pavadinimus rašyti gimtąja kalba
 • SP12d - SP12d|Visose mokyklose mokiniai privalo laikyti vienodą lietuvių kalbos egzaminą
 • SP13 - SP13|Ar planuoja išvykti dirbti ar gyventi į užsienį ilgiau nei 6 mėn.
 • KT1_a - KT1a|Kaip dažnai lankosi bibliotekoje
 • KT1_b - KT1b|Kaip dažnai lankosi muziejuje
 • KT1_c - KT1c|Kaip dažnai lankosi filharmonijoje
 • KT1_d - KT1d|Kaip dažnai lankosi teatre
 • KT1_e - KT1e|Kaip dažnai lankosi kino teatre
 • SEX - SD1|Respondento lytis
 • BIRTH - SD2|Respondento gimimo metai (LiDA)
 • AGE - SD2|Respondento amžius
 • AGE_r1 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • AGE_r2 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • EDUCYRS - SD3|Kiek metų mokėsi mokykloje ar studijavo
 • LT_DEGR - SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis
 • DEGREE - SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (LiDA)
 • WORK - SD5|Ar respondentas dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo
 • WRKHRS - SD6|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) respondentas dirba per savaitę
 • EMPREL - SD7|Respondento darbinis statusas
 • NEMPLOY - SD8|Kiek dirbančių darbuotojų respondentas turi/turėjo, neskaičiuojant savęs paties
 • WRKSUP - SD9|Ar respondentas yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • NSUP - SD10|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą yra/buvo atsakingas respondentas
 • TYPORG1 - SD11|Dirba/dirbo pelno siekiančioje ar pelno nesiekiančioje organizacijoje
 • TYPORG2 - SD12|Dirba/dirbo valstybinėje įstaigoje ar privačioje bendrovėje
 • ISCO88 - SD13a-c|Respondento profesija ISCO/ COM 1988
 • MAINSTAT - SD14|Respondento pagrindinis užsiėmimas
 • PARTLIV - SD15|Ar turi vyrą/žmoną, nuolatinį partnerį, ir, jei taip, ar veda bendrą namų ūkį
 • SPWORK - SD16|Ar partneris dabar dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo
 • SPWRKHRS - SD17|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) partneris dirba per savaitę
 • SPEMPREL - SD18|Partnerio darbinis statusas
 • SPWRKSUP - SD19|Ar partneris yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • SPISCO88 - SD20a-c|Partnerio profesija ISCO/ COM 1988
 • SPMAINST - SD21|Partnerio pagrindinis užsiėmimas
 • UNION - SD22|Ar yra ar buvo anksčiau profesinės sąjungos ar kitos panašios org. narys
 • LT_RELIG - SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai
 • RELIGGRP - SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai (LiDA)
 • ATTEND - SD24|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose
 • TOPBOT - SD25|Respondento padėtis visuomenėje
 • VOTE_LE - SD26|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose, vykusiuose 2012 m. spalio mėn.
 • LT_PRTY - SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose
 • LT_PRTY_r - SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)
 • PARTY_LR - SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)
 • KDSK - SD28|Pozicija kairės-dešinės skalėje
 • DVKP - SD29.1|Per paskutinius metus: kreipėsi į politiką
 • DVKKI - SD29.2|Per paskutinius metus: kreipėsi į valstybės kontroliuojančias instituc.
 • DVPPV - SD29.3|Per paskutinius metus: dalyvavo politinės partijos veikloje
 • DVNVO - SD29.4|Per paskutinius m.: dalyvavo visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje
 • DVVP - SD29.5|Per paskutinius metus: dalyvavo visuomeninėje ar pilietinėje kampanijoje
 • DVPP - SD29.6|Per paskutinius metus: pasirašė peticiją (ne internetu)
 • DVDDM - SD29.7|Per paskutinius metus: dalyvavo demonstracijoje, mitinge ar pikete
 • DVSA - SD29.8|Per paskutinius metus: dalyvavo streiko akcijoje
 • DVBP - SD29.9|Per paskutinius metus: boikotavo kokios nors firmos arba šalies produktus
 • DVAP - SD29.10|Per paskut. m.: aukojo labdarai pinigų, daiktų, kitaip rėmė asmenis, NVO
 • DVMM - SD29.11|Per paskut. m.: susitiko su žurnalistais, pats rašė, kalbėjo žiniaskl.
 • DVVIG - SD29.12|Per pask. m.: kreipėsi į advokatą, teismą, prokuratūrą dėl viešo inter.
 • DVSI - SD29.13|Per pask. m.: siuntė el. paštu pilietinio, politinio pobūdžio informac.
 • DVATT - SD29.14|Per paskutinius metus: dalyvavo aplinkos tvarkymo talkose
 • DVVBV - SD29.15|Per paskutinius metus: dalyvavo vietos bendruomenės veikloje
 • PPAR - SD30|Ar jaučiasi artimas, kuriai nors partijai
 • LT_ETHN1 - SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: pirmas atsakymas
 • LT_ETHN2 - SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: antras atsakymas
 • HOMPOP - SD32a|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): kiek tai sudaro žmonių iš viso
 • HHADU - SD32b|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): suaugusiųjų (18 m. ir vyres.)
 • HHCHILDR - SD33|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų nuo 7 iki 17 metų
 • HHTODD - SD34|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų iki 6 metų
 • VKSK - SD33-34|Ar turi vaikų (LiDA)
 • LT_RINC - SD35|Kokios yra respondento vidutinės mėnesio pajamos atskaičius mokesčius
 • LT_RINC_r - SD35|Pajamų grupės (LiDA)
 • LT_INC - SD36|Kokios yra visų namuose gyvenančių žmonių bendros vidutinės mėnesio pajamos
 • LT_INC_r - SD35|Pajamų grupės (LiDA)
 • MARITAL - SD37|Oficiali šeimyninė padėtis
 • URBRURAL - SD38|Gyvenama vietovė respondento vertinimu
 • F_BORN - SD39|Kurioje šalyje gimė tėvas
 • M_BORN - SD40|Kurioje šalyje gimė motina
 • GSIMOK - SD41|Ar per pastaruosius vienerius metus yra gavęs kokią nors socialinę išmoką
 • GPUZ - SD42|Ar per past. m. yra gavęs finansin. paramos iš užsien. gyvenančių artimųjų
 • GPUZD - SD43|Apytiksliai kokią dalį pajamų sudaro parama iš užsienyje gyvenančių artimųjų
 • PAVGLP - SD44|Kiek reikia pajamų visaverčiam gyvenimo lygiui palaikyti
 • BTA - Gyvenvietės dydis
 • GVBT3 - Gyvenamoji vietovė (BT 3)
 • GVBT1 - Gyvenamoji vietovė (BT 1)
 • GVBT2 - Gyvenamoji vietovė (BT 2)
 • PSU - Pirminiai atrankos taškai (PSU)
 • LT_REG - Apskritis
 • SUBSCASE - Atvejo pakeitimo imtyje žyma
 • DATEYR - Interviu data: metai
 • DATEMO - Interviu data: Mėnuo
 • DATEDY - Interviu data: Diena
 • WEIGHT - Dažniniai svoriai
 • MODE - Duomenų rinkimo būdas

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f899 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:kMMx26ItbATh4zb2DQsGOg==

Versija (LiDA)

f899 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VVescRKILtDUkI6VvF514A==

Respondento identifikacinis numeris

f899 Location:

Summary Statistics: StDev 344.8224180647192; Max. 1194.0; Mean 597.5; Valid 1194.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KvjU6BtFWAwEovm1H9A70g==

SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai

f899 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pboO2/qdXBSl96bv/IuLMw==

SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai

f899 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+0muxdfcm057HCsI5CfErQ==

SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai

f899 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+0muxdfcm057HCsI5CfErQ==

SP1|Kokia problema šiandien yra pati svarbiausia Lietuvai

f899 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+0muxdfcm057HCsI5CfErQ==

SP2.1|Aktualiausia Lietuvai problema: alkoholizmas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

955

1.

Taip

239

Summary Statistics: Valid 1194.0; StDev 0.40029323545330125; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.2001675041876047;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9zFsP+fx17zy8Nzhx9CWGw==

SP2.2|Aktualiausia Lietuvai problema: aplinkos tarša

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1182

1.

Taip

12

Summary Statistics: Valid 1194.0; StDev 0.09978769157841412; Max. 1.0; Min. 0.0; Mean 0.010050251256281395;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wTgQPnFurK63NhtKDWntng==

SP2.3|Aktualiausia Lietuvai problema: dideli gyvenimo lygio skirtumai

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

962

1.

Taip

232

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.3958303981934292; Min. 0.0; Mean 0.19430485762144084; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:I7xeFqJos6hJaKgM5ushtg==

SP2.4|Aktualiausia Lietuvai problema: emigracija

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

426

0.

Ne

768

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.47925099623701944; Mean 0.3567839195979895; Valid 1194.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ERobWSgcUdZHjN3PoYW45g==

SP2.5|Aktualiausia Lietuvai problema: atotrūkis tarp valdžios ir paprastų žmonių

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

120

0.

Ne

1074

Summary Statistics: Mean 0.10050251256281399; Valid 1194.0; StDev 0.3007948376565431; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tgba/yEy73L6Mx9IQkZO1A==

SP2.6|Aktualiausia Lietuvai problema: GMO plitimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1182

1.

Taip

12

Summary Statistics: Mean 0.010050251256281425; Min. 0.0; StDev 0.09978769157841424; Max. 1.0; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QZYU9faOZwxfn3QdZqIpWg==

SP2.7|Aktualiausia Lietuvai problema: korupcija

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

332

0.

Ne

862

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.2780569514237858; StDev 0.44822934881905274; Valid 1194.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pOhaokyXEctQ9RCjQqQ7gQ==

SP2.8|Aktualiausia Lietuvai problema: mažos gyventojų pajamos

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

559

0.

Ne

635

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.4681742043551092; Valid 1194.0; StDev 0.4991951777141427; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4ODLHY0iUUc/HpslwMqZjQ==

SP2.9|Aktualiausia Lietuvai problema: mokesčių slėpimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

61

0.

Ne

1133

Summary Statistics: StDev 0.22027108306177157; Min. 0.0; Valid 1194.0; Max. 1.0; Mean 0.05108877721943054

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:08KzzfX8lOB3Xm7TEtkYqA==

SP2.10|Aktualiausia Lietuvai problema: monopolijos ekonomikoje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1151

1.

Taip

43

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 1194.0; Mean 0.03601340033500841; StDev 0.18640154356859928; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nJY+jS4BBvCNX/ceD4SoLQ==

SP2.11|Aktualiausia Lietuvai problema: moralinis nuosmukis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

94

0.

Ne

1100

Summary Statistics: Mean 0.07872696817420438; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1194.0; StDev 0.269424995420381;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lMzAeOO6bVwrgE/gMwdetQ==

SP2.12|Aktualiausia Lietuvai problema: narkomanija

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1115

1.

Taip

79

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 0.0; StDev 0.2486729773104062; Max. 1.0; Mean 0.06616415410385255

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qN6pN0F4xCrY9S94u134pQ==

SP2.13|Aktualiausia Lietuvai problema: nedarbas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

718

1.

Taip

476

Summary Statistics: Valid 1194.0; StDev 0.48982766864239485; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.39865996649916247

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lXRoYtwuO3rRYVgjCbSHfA==

SP2.14|Aktualiausia Lietuvai problema: nelegalus darbas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1156

1.

Taip

38

Summary Statistics: Mean 0.03182579564489108; Valid 1194.0; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.17560963091180545

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c3UEv6MJG7ppKS85XNAU0g==

SP2.15|Aktualiausia Lietuvai problema: nepagarba žmogaus ir piliečio teisėms

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1111

1.

Taip

83

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.06951423785594645; Max. 1.0; StDev 0.25443314747969836; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:l8UFEgbiHQmRXUnsvl+DBA==

SP2.16|Aktualiausia Lietuvai problema: nusikalstamumas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

298

0.

Ne

896

Summary Statistics: Valid 1194.0; Mean 0.2495812395309883; StDev 0.4329520014472961; Min. 0.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d95ASTGvJ/Eu54V4Y/zQrw==

SP2.17|Aktualiausia Lietuvai problema: nutautėjimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

18

0.

Ne

1176

Summary Statistics: Mean 0.015075376884422117; Min. 0.0; Valid 1194.0; Max. 1.0; StDev 0.1219038798519196;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+3rLysN7fD0Dn4mZzdqW3Q==

SP2.18|Aktualiausia Lietuvai problema: pilietiškumo stoka

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1180

1.

Taip

14

Summary Statistics: Mean 0.011725293132328264; Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1194.0; StDev 0.10769180006993455;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A5mg08iNe41X8e3uxXYo2w==

SP2.19|Aktualiausia Lietuvai problema: skirtingų gyventojų grupių diskriminacija

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1177

1.

Taip

17

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 1.0; Mean 0.014237855946398627; StDev 0.11851963542234939; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:k2zIk8LPQFhWGjXUDRCI4A==

SP2.20|Aktualiausia Lietuvai problema: skurdas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

965

1.

Taip

229

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.19179229480737023; Min. 0.0; Valid 1194.0; StDev 0.39387554091917953;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IB+FmqLlQqufbTOHeOmEmA==

SP2.21|Aktualiausia Lietuvai problema: šeimos nuvertinimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

45

0.

Ne

1149

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.037688442211055224; StDev 0.1905214534509577

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/jJOdNMH9TRgYZCUSmreWw==

SP2.22|Aktualiausia problema: švietimo ir mokslo problemos

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

30

0.

Ne

1164

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.1565722282590706; Valid 1194.0; Mean 0.0251256281407035

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:edii91hog5jzjiPeoVFpvw==

SP2.23|Aktualiausia Lietuvai problema: visuomenės senėjimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

59

0.

Ne

1135

Summary Statistics: Mean 0.04941373534338345; Valid 1194.0; Min. 0.0; StDev 0.2168211039709753; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eB2lA3BrBQqyayCTKBJXBw==

SP2.24|Aktualiausia Lietuvai problema: visuomenės sveikatos blogėjimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

37

0.

Ne

1157

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.17335850627560953; Max. 1.0; Mean 0.03098827470686764; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4+6jpJZYz456gIwY3qfB0w==

SP2.25|Aktualiausia Lietuvai problema: nė viena iš jų

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

0

0.

Ne

1194

Summary Statistics: Max. 0.0; Mean 0.0; Min. 0.0; StDev 0.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2N7bDO8w78oHeqsMGIqbqw==

SP2.26|Aktualiausia Lietuvai problema: nežinau, sunku pasakyti

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1188

1.

Taip

6

Summary Statistics: StDev 0.07073941439936404; Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1194.0; Mean 0.005025125628140705

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iGS4CrNpHXYJmMFFIHGzXA==

SP3a|Kuriam tipui priskirtų šiandieninę Lietuvos visuomenę

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Tipas B

444

1.

Tipas A

505

4.

Tipas D

38

8.

Nežino, sunku pasakyti

71

5.

Tipas E

17

3.

Tipas C

119

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1194.0; StDev 1.7034166097345946; Min. 1.0; Mean 2.139865996649916

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qt1iCCN3WU7BY6iSIUxpIg==

SP3b|Koks visuomenės tipas Lietuvoje turėtų būti

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Tipą A

33

2.

Tipą B

59

4.

Tipą D

524

3.

Tipą C

145

5.

Tipą E

361

8.

Nežino, sunku pasakyti

72

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.3336870214290208; Mean 4.240368509212731

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:onPOPIUhKyv9VlD7wax/0w==

SP4.1|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi sulaukus pensijos

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

20

4.

Bendruomenės nariai, NVO

13

1.

Valstybė

853

2.

Pats žmogus

232

3.

Artimieji

76

Summary Statistics: Mean 1.4715242881072015; StDev 1.0706524108730835; Valid 1194.0; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aG+moq9l7ObRfL0Tz4b24g==

SP4.2|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi ligos atveju

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bendruomenės nariai, NVO

13

2.

Pats žmogus

308

3.

Artimieji

312

1.

Valstybė

551

8.

Nežino, sunku pasakyti

10

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.0258169816135956; Max. 8.0; Valid 1194.0; Mean 1.8718592964824117

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sJ8146RmsQwwuiWQUbWj2Q==

SP4.3|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi netekus darbo

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Valstybė

822

2.

Pats žmogus

311

3.

Artimieji

32

4.

Bendruomenės nariai, NVO

13

8.

Nežino, sunku pasakyti

16

Summary Statistics: Mean 1.4405360134003349; Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 0.963838223718906; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sF6HCVFaLkh7ImV198q1ng==

SP4.4|Didžiausia atsakom. rūpinantis ilgalaikės fizinės, protinės negalios atveju

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bendruomenės nariai, NVO

108

2.

Pats žmogus

102

8.

Nežino, sunku pasakyti

45

1.

Valstybė

638

3.

Artimieji

301

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 1.5784610046012806; Mean 2.1247906197654953; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dDCUOgU/n2btvZpCwZGvCA==

SP4.5|Didžiausia atsakomybė rūpinantis žmogumi gimus vaikui/-ams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

24

2.

Pats žmogus

710

4.

Bendruomenės nariai, NVO

5

1.

Valstybė

298

3.

Artimieji

157

Summary Statistics: StDev 1.0593686375751532; Valid 1194.0; Min. 1.0; Mean 2.0108877721943057; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f1+iOlPlqVXwTI2y4gF0dQ==

SP5.1|Asmeniškai jaučiasi saugus sulaukus pensijos

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei saugus/i, nei nesaugus/i

302

1.

Labai saugus/i

9

4.

Nesaugus/i

486

5.

Labai nesaugus/i

163

2.

Saugus/i

163

8.

Nežinau, sunku pasakyti

71

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 3.8257956448911243; Valid 1194.0; StDev 1.3878183637193795; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zylcRUZzcfw2QcM1INmJsA==

SP5.2|Asmeniškai jaučiasi saugus ligos atveju

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau, sunku pasakyti

13

5.

Labai nesaugus/i

200

3.

Nei saugus/i, nei nesaugus/i

310

2.

Saugus/i

146

4.

Nesaugus/i

518

1.

Labai saugus/i

7

Summary Statistics: Mean 3.6892797319932997; Min. 1.0; Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 1.023497111594859;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DAEa1sy1hEk//aVFTjbwhg==

SP5.3|Asmeniškai jaučiasi saugus netekus darbo

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei saugus/i, nei nesaugus/i

154

8.

Nežinau, sunku pasakyti

63

4.

Nesaugus/i

528

2.

Saugus/i

28

1.

Labai saugus/i

3

5.

Labai nesaugus/i

418

Summary Statistics: Mean 4.377721943048576; StDev 1.1393471034029818; Valid 1194.0; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GNxxjdl3YS/yxsDe+H0Org==

SP5.4|Asmeniškai jaučiasi saugus ilgalaikės fizinės, protinės negalios atveju

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Saugus/i

35

8.

Nežinau, sunku pasakyti

77

3.

Nei saugus/i, nei nesaugus/i

121

1.

Labai saugus/i

1

4.

Nesaugus/i

470

5.

Labai nesaugus/i

490

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 4.505862646566164; StDev 1.1889611578735937;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lDZ4/ubQO6MirbQErnVIfQ==

SP5.5|Asmeniškai jaučiasi saugus gimus vaikui/-ams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei saugus/i, nei nesaugus/i

546

8.

Nežinau, sunku pasakyti

170

1.

Labai saugus/i

8

5.

Labai nesaugus/i

38

2.

Saugus/i

223

4.

Nesaugus/i

209

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 1.8748846939945814; Min. 1.0; Mean 3.7504187604690125

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W/u7vg+R0+29LcPZ3m6Oyg==

SP6.1|Kaip vertina sveikatos apsaugos politiką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Gana gerai

245

3.

Nei gerai, nei blogai

474

5.

Labai blogai

63

1.

Labai gerai

9

4.

Gana blogai

375

8.

Nežinau, sunku pasakyti

28

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.316582914572865; StDev 1.1169394696909198; Valid 1194.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mf3FYXxpcoSCFnAW9Of7bA==

SP6.2|Kaip vertina šeimos politiką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai blogai

62

2.

Gana gerai

214

3.

Nei gerai, nei blogai

526

4.

Gana blogai

317

8.

Nežinau, sunku pasakyti

66

1.

Labai gerai

9

Summary Statistics: Mean 3.4514237855946392; Min. 1.0; StDev 1.3646484398048904; Max. 8.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S+vd+3mEmCjXeo1E5WGTuQ==

SP6.3|Kaip vertina švietimo politiką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei gerai, nei blogai

439

5.

Labai blogai

57

8.

Nežinau, sunku pasakyti

94

1.

Labai gerai

14

2.

Gana gerai

249

4.

Gana blogai

341

Summary Statistics: Valid 1194.0; StDev 1.5516590931509642; Min. 1.0; Mean 3.5427135678391957; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WCAMUdxBQ9lx+FSlmSlK5w==

SP6.4|Kaip vertina darbo rinkos ir užimtumo politiką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Gana blogai

591

8.

Nežinau, sunku pasakyti

37

5.

Labai blogai

259

1.

Labai gerai

1

2.

Gana gerai

56

3.

Nei gerai, nei blogai

250

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.056859053389033; Mean 4.035175879396984

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pjKSdDVfE9mvUBzmdCuQaA==

SP6.5|Kaip vertina socialinės apsaugos politiką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Gana blogai

515

8.

Nežinau, sunku pasakyti

48

5.

Labai blogai

116

1.

Labai gerai

4

2.

Gana gerai

120

3.

Nei gerai, nei blogai

391

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1194.0; StDev 1.1926743469388477; Mean 3.719430485762143; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UJlG5pGvYktXwyD0xkfyCw==

SP6.6|Kaip vertina aplinkos apsaugos politiką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai gerai

22

8.

Nežinau, sunku pasakyti

82

2.

Gana gerai

316

3.

Nei gerai, nei blogai

497

5.

Labai blogai

50

4.

Gana blogai

227

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 1.5215589533268314; Mean 3.31574539363484; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PhqgwksVlTt/lI4xGo24Mw==

SP7|Kaip vertina pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vykstančius pokyčius

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pokyčiai yra neišvengiami ir reikia prie jų prisitaikyti

520

8.

Nežino, sunku pasakyti

71

4.

Nepastebiu jokių pokyčių

157

1.

Pokyčiai nepatinka ir man sunku prie jų prisitaikyti

338

3.

Pokyčiai patinka ir atveria man naujų galimybių

108

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.6911982598389346; Mean 2.4271356783919584; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1PfICqHggvWtanjzpB3rPQ==

SP8.1|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: nepasiturintiesiems

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7 - Gerai gyventi

2

8.

Nežino, sunku pasakyti

9

1.

1 - Blogai gyventi

668

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 1.0790866023049681; Mean 1.7303182579564496; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zix7GVJDx8+JPCKlXjQw/A==

SP8.2|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: turtingiesiems

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

22

7.

7 - Gerai gyventi

771

1.

1 - Blogai gyventi

5

Summary Statistics: Mean 6.5; Max. 8.0; StDev 0.948153011090103; Min. 1.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vgxy18Yzq3/nbsl9RW63IA==

SP8.3|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: jauniems žmonėms (iki 29 metų)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

122

7.

7 - Gerai gyventi

18

8.

Nežino, sunku pasakyti

15

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.490787269681742; Max. 8.0; StDev 1.520576571494869; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BJOB6UNTCUbJxGVIQIHBMg==

SP8.4|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vidutinio amžiaus ž. (30-50 m.)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

65

8.

Nežino, sunku pasakyti

13

7.

7 - Gerai gyventi

4

Summary Statistics: Mean 3.699329983249581; StDev 1.3232904529197076; Max. 8.0; Min. 1.0; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GCOsfSLXeyjjrVVcCbMjpg==

SP8.5|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vyresnio amžiaus ž. (nuo 51 metų)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

15

1.

1 - Blogai gyventi

133

7.

7 - Gerai gyventi

8

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 3.1876046901172526; Min. 1.0; Valid 1194.0; StDev 1.4312921697836276

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a3PwC6ZHXjVfUMvI6JzM2g==

SP8.6|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: fizinį darbą dirbantiesiems

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

32

1.

1 - Blogai gyventi

90

7.

7 - Gerai gyventi

12

Summary Statistics: Mean 3.5201005025125633; Min. 1.0; StDev 1.428959723358382; Valid 1194.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m6cV9W6xzorp75tQeYSx0Q==

SP8.7|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: protinį darbą dirbantiesiems

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

41

7.

7 - Gerai gyventi

42

8.

Nežino, sunku pasakyti

41

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 4.556113902847571; Valid 1194.0; StDev 1.4332713852569896

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j4ksRQTC0ikwY/UZ8UlFFg==

SP8.8|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: miesto gyventojams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

31

7.

7 - Gerai gyventi

25

1.

1 - Blogai gyventi

57

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.4467698986221686; Valid 1194.0; Min. 1.0; Mean 4.0812395309882765

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hv9KMqYRIv04a6irftWDBw==

SP8.9|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: kaimo gyventojams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7 - Gerai gyventi

13

1.

1 - Blogai gyventi

127

8.

Nežino, sunku pasakyti

28

Summary Statistics: StDev 1.5065330153615162; Max. 8.0; Mean 3.2152428810720264; Min. 1.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jLm0l7W1kC3ojXUQozHHYA==

SP8.10|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: moterims

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

66

1.

1 - Blogai gyventi

59

7.

7 - Gerai gyventi

13

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.5208978711751273; Mean 3.757118927973199; Valid 1194.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jjw7YuhL3im1F/hvvzvsxQ==

SP8.11|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vyrams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

35

8.

Nežino, sunku pasakyti

55

7.

7 - Gerai gyventi

18

Summary Statistics: StDev 1.4158401060950923; Max. 8.0; Valid 1194.0; Mean 4.2269681742043534; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RUqJ2mCospOAX7gRZ37q+A==

SP8.12|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: šeimoms su vaikais

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

17

7.

7 - Gerai gyventi

5

1.

1 - Blogai gyventi

95

Summary Statistics: Mean 3.239530988274706; Valid 1194.0; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.2907219814205741

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PompTEYko/QhPN9+8opAPw==

SP8.13|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: gausioms šeimoms

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

296

8.

Nežino, sunku pasakyti

18

7.

7 - Gerai gyventi

4

Summary Statistics: Mean 2.4673366834170847; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.342835489026665; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bFJY31xRQE2/bl4ucBHi2A==

SP8.14|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: vienišiems tėvams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

282

8.

Nežino, sunku pasakyti

36

7.

7 - Gerai gyventi

6

Summary Statistics: StDev 1.4983304642759; Min. 1.0; Mean 2.559463986599664; Valid 1194.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZsUH8hhQQVO/8MgPd05GPg==

SP8.15|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: turintiems aukštąjį išsilavinimą

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

52

7.

7 - Gerai gyventi

64

1.

1 - Blogai gyventi

25

Summary Statistics: StDev 1.423464182568936; Valid 1194.0; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 4.793969849246233;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L8PW6U6g+k0DP4x3bRQK8Q==

SP8.16|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: turintiems pradinį išsilavinimą

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

287

8.

Nežino, sunku pasakyti

54

7.

7 - Gerai gyventi

2

Summary Statistics: Mean 2.747906197654941; StDev 1.6804980116182666; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wmJ4on+NiJ8wPTlVraF7ng==

SP8.17|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: bedarbiams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

15

1.

1 - Blogai gyventi

599

7.

7 - Gerai gyventi

1

Summary Statistics: StDev 1.2168980724611969; Min. 1.0; Valid 1194.0; Mean 1.8542713567839204; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R2dJNLjNn4OQ4ZwWndxYQw==

SP8.18|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: kitataučiams

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

264

7.

7 - Gerai gyventi

11

1.

1 - Blogai gyventi

107

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 4.395309882747069; Min. 1.0; Valid 1194.0; StDev 2.2821538288117087

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+ipvWXI8pQDqF1TU21ve8g==

SP8.19|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: gėjams ir lesbietėms

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

476

1.

1 - Blogai gyventi

110

7.

7 - Gerai gyventi

75

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1194.0; Mean 5.435510887772199; StDev 2.5532935419667018; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C/UDlWdv5zdu2CWdZr16aQ==

SP8.20|Ar šiuo metu gyventi yra gerai ar blogai: nesinaudojantiems internetu

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Blogai gyventi

84

8.

Nežino, sunku pasakyti

412

7.

7 - Gerai gyventi

46

Summary Statistics: StDev 2.4318305718281192; Min. 1.0; Mean 5.16834170854271; Max. 8.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/+9N74dkKRR9J8Tp6x1NaA==

SP9a|Ar patenkintas savo gyvenimo kokybe

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai nepatenkintas/-a

51

1.

1 - Labai patenkintas/-a

44

8.

Nežino, sunku pasakyti

94

Summary Statistics: Mean 3.4505862646566166; Max. 8.0; Valid 1194.0; StDev 1.5883018998525487; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gWCTTH97/p72Je+6IKttfA==

SP9b.a|Ar yra patenkintas savo sveikata

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepatenkintas/-ą

207

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

371

8.

Nežino, sunku pasakyti

3

2.

Patenkintas/-a

510

5.

Labai nepatenkintas/-a

21

1.

Labai patenkintas/-a

82

Summary Statistics: Valid 1194.0; Mean 2.6566164154103853; Max. 8.0; StDev 0.9440388390783507; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+IMeHiosZ+bE30lZb2cHRA==

SP9b.b|Ar yra patenkintas darbu ar kita kasdiene veikla

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepatenkintas/-ą

170

2.

Patenkintas/-a

477

5.

Labai nepatenkintas/-a

25

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

441

8.

Nežino, sunku pasakyti

27

1.

Labai patenkintas/-a

54

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.1557992348288586; Valid 1194.0; Mean 2.807370184254606

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VT+8frSD0b2IhY3F1KJA8Q==

SP9b.c|Ar yra patenkintas savo namų ūkio pajamomis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepatenkintas/-ą

465

1.

Labai patenkintas/-a

15

5.

Labai nepatenkintas/-a

103

2.

Patenkintas/-a

220

8.

Nežino, sunku pasakyti

15

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

376

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.054251938167198; Mean 3.4154103852596305; Valid 1194.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y4yXKOvdgYNhS2bwofSr9A==

SP9b.d|Ar yra patenkintas gyvenamuoju būstu

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepatenkintas/-a

19

8.

Nežino, sunku pasakyti

15

4.

Nepatenkintas/-ą

124

1.

Labai patenkintas/-a

49

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

315

2.

Patenkintas/-a

672

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1194.0; StDev 1.0050457422617358; Mean 2.5536013400335005; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+Td9xIdn1BJJI3uv/ERrTg==

SP9b.e|Ar yra patenkintas bendravimu su draugais, pažįstamais, artimaisiais

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepatenkintas/-ą

42

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

224

5.

Labai nepatenkintas/-a

7

2.

Patenkintas/-a

760

1.

Labai patenkintas/-a

158

8.

Nežino, sunku pasakyti

3

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 0.7611054928917727; Mean 2.1582914572864325; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MQD93t46Haih7bKnhXOd5w==

SP9b.f|Ar yra patenkintas šeimyniniu gyvenimu

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

293

5.

Labai nepatenkintas/-a

16

4.

Nepatenkintas/-ą

135

1.

Labai patenkintas/-a

106

8.

Nežino, sunku pasakyti

41

2.

Patenkintas/-a

603

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 2.628978224455612; Min. 1.0; Valid 1194.0; StDev 1.3225231015349916

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hrxdnNsJHhb110pgSoC4FA==

SP9b.g|Ar yra patenkintas galimybėmis įgyti išsilavinimą

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

272

1.

Labai patenkintas/-a

40

5.

Labai nepatenkintas/-a

20

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

394

4.

Nepatenkintas/-ą

155

2.

Patenkintas/-a

313

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1194.0; Mean 3.9731993299832498; StDev 2.312026645069217; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iHsBcxDx36tvAyrOsHbogw==

SP9b.h|Ar yra patenkintas reikalingomis socialinėmis paslaugomis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

490

2.

Patenkintas/-a

236

1.

Labai patenkintas/-a

17

5.

Labai nepatenkintas/-a

48

8.

Nežino, sunku pasakyti

83

4.

Nepatenkintas/-ą

320

Summary Statistics: StDev 1.4840347838302315; Mean 3.4698492462311554; Valid 1194.0; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jhTDQlb8geIA1oY0u9f+jw==

SP9b.i|Ar yra patenkintas savo gyvenamąja aplinka (užterštumas, triukšmas)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepatenkintas/-ą

90

1.

Labai patenkintas/-a

74

3.

Nei patenkintas /-a, nei nepatenkintas /-a

287

5.

Labai nepatenkintas/-a

10

2.

Patenkintas/-a

720

8.

Nežino, sunku pasakyti

13

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1194.0; Mean 2.419597989949748; StDev 0.9465078564967271; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1UE4xjFYDjpvy3y7Cz6qYw==

SP10|Skirtingai uždirbančių dviejų žmonių pajamų apmokestinimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nė vienas iš pateiktų variantų

46

1.

Abu mokėtų tokią pačią dalį (proc.) mokesčių nuo pajamų

208

2.

Daugiau uždirbantis mokėtų didesnę dalį (proc.) mokesčių

750

8.

Nežino, sunku pasakyti

123

3.

Abu mokėtų tokią pačią sumą, nepriklausomai nuo paj. dydžio

67

Summary Statistics: StDev 1.9398782427334975; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 1194.0; Mean 2.577051926298158

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JnsApGpsTvxJqRaqCzljhg==

SP11a|Ar pritaria skalūnų dujų gavybai Lietuvoje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Visiškai pritariu

36

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

262

8.

Nežino, sunku pasakyti

173

5.

Visiškai nepritariu

169

4.

Nepritariu

310

2.

Pritariu

244

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 4.002512562814069; Max. 8.0; StDev 1.941947170151906; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+ZZIJCnYvQudPdb2hNzkbA==

SP11b|Ar pritaria tam, kad Lietuvoje abortai būtų uždrausti

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Visiškai pritariu

39

8.

Nežino, sunku pasakyti

86

2.

Pritariu

123

5.

Visiškai nepritariu

241

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

257

4.

Nepritariu

448

Summary Statistics: Mean 3.970686767169179; Valid 1194.0; StDev 1.5088379025939855; Min. 1.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DX7YSFE/sXV6HZp7F2yeAg==

SP11c|Ar pritaria tam, kad Lietuvoje artimiausiu metu būtų įvestas euras

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

228

5.

Visiškai nepritariu

250

8.

Nežino, sunku pasakyti

54

1.

Visiškai pritariu

31

2.

Pritariu

172

4.

Nepritariu

459

Summary Statistics: Mean 3.8333333333333326; Max. 8.0; Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 1.3811791229844517

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4jkD2nKhY3tDurJbCELEmw==

SP11d|Ar pritaria tam, kad Lietuva įsileistų visus imigrantus be didelių suvaržymų

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

98

4.

Nepritariu

491

2.

Pritariu

68

5.

Visiškai nepritariu

254

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

276

1.

Visiškai pritariu

7

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.4168790042885075; Valid 1194.0; Mean 4.178391959798996; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ozuk/umHN2+2tEKdRC4RbQ==

SP11e|Ar pritaria tam, kad Lietuvoje homoseksualams būtų leista susituokti

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Visiškai pritariu

7

2.

Pritariu

43

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

135

8.

Nežino, sunku pasakyti

83

5.

Visiškai nepritariu

643

4.

Nepritariu

283

Summary Statistics: Mean 4.61390284757119; Min. 1.0; Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 1.259002523231798;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mk6pqwJuSo0GyouSSH+W6A==

SP12a|Lietuvoje iš esmės tinkamai užtikrinamos visų tautinių mažumų teisės

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino, sunku pasakyti

134

2.

Pritariu

478

4.

Nepritariu

124

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

382

5.

Visiškai nepritariu

17

1.

Visiškai pritariu

59

Summary Statistics: StDev 1.878747168883187; Min. 1.0; Mean 3.1943048576214412; Valid 1194.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:++P5Vb4/q9orcoBOY4aJMw==

SP12b|Tautinėms mažumoms turi būti leista pasuose rašyti pavardes gimtąja kalba

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

322

8.

Nežino, sunku pasakyti

100

2.

Pritariu

236

5.

Visiškai nepritariu

90

4.

Nepritariu

428

1.

Visiškai pritariu

18

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1194.0; StDev 1.5885856384464274; Min. 1.0; Mean 3.700167504187605;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xXQRZ6X93cI9PNuxmrcndQ==

SP12c|Turi būti leidžiama vietovardžius, gatvių pavadinimus rašyti gimtąja kalba

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

476

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

304

5.

Visiškai nepritariu

149

8.

Nežino, sunku pasakyti

81

1.

Visiškai pritariu

14

2.

Pritariu

170

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 3.8216080402010046; Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 1.4525182665995402

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:H5fs6rnnDof9A3o8UNrabQ==

SP12d|Visose mokyklose mokiniai privalo laikyti vienodą lietuvių kalbos egzaminą

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

512

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

299

8.

Nežino, sunku pasakyti

83

5.

Visiškai nepritariu

17

4.

Nepritariu

138

1.

Visiškai pritariu

145

Summary Statistics: Mean 2.819932998324958; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.6717878947389655; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dcUCjVskzZv/P9iC0To7cA==

SP13|Ar planuoja išvykti dirbti ar gyventi į užsienį ilgiau nei 6 mėn.

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Tikrai ne

602

4.

Tikriausiai ne

265

3.

Nei taip, nei ne

137

8.

Nežino, sunku pasakyti

73

1.

Tikrai taip

23

2.

Tikriausiai taip

94

Summary Statistics: Mean 4.418760469011724; Valid 1194.0; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.382630777589144

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/0PNJIA0NcvNV3WpvEj+Cg==

KT1a|Kaip dažnai lankosi bibliotekoje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per metus

67

8.

Nežino, sunku pasakyti

17

4.

Kelis kartus per metus

149

1.

Niekada

518

2.

Rečiau nei kartą per metus

163

5.

Kartą per mėnesį

144

6.

Kelis kartus per mėnesį

136

Summary Statistics: Mean 2.7747068676716915; StDev 1.9525803735505949; Valid 1194.0; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZZkOwFl4BaTr2wUr684/1w==

KT1b|Kaip dažnai lankosi muziejuje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per metus

160

4.

Kelis kartus per metus

156

1.

Niekada

518

8.

Nežino, sunku pasakyti

19

6.

Kelis kartus per mėnesį

7

2.

Rečiau nei kartą per metus

315

5.

Kartą per mėnesį

19

Summary Statistics: Valid 1194.0; Mean 2.1281407035175883; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.3731329539677781

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uKmQt8UsincNQJ3IbG3Nnw==

KT1c|Kaip dažnai lankosi filharmonijoje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kelis kartus per metus

44

5.

Kartą per mėnesį

11

3.

Kartą per metus

111

1.

Niekada

815

8.

Nežino, sunku pasakyti

21

2.

Rečiau nei kartą per metus

192

6.

Kelis kartus per mėnesį

0

Summary Statistics: Mean 1.6172529313232835; Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 1.2222046607271078; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:So9WzPVr7HlURrCyeT7yTw==

KT1d|Kaip dažnai lankosi teatre

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Rečiau nei kartą per metus

257

6.

Kelis kartus per mėnesį

5

3.

Kartą per metus

201

4.

Kelis kartus per metus

176

5.

Kartą per mėnesį

31

1.

Niekada

510

8.

Nežino, sunku pasakyti

14

Summary Statistics: StDev 1.3671265605880847; Valid 1194.0; Mean 2.201005025125629; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HONcRQ5+ChYMsDA7F6YYOg==

KT1e|Kaip dažnai lankosi kino teatre

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per metus

115

8.

Nežino, sunku pasakyti

19

5.

Kartą per mėnesį

89

1.

Niekada

541

4.

Kelis kartus per metus

226

2.

Rečiau nei kartą per metus

174

6.

Kelis kartus per mėnesį

30

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; Mean 2.4413735343383585; Min. 1.0; StDev 1.6612531619938091

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gDH6cOxnOPFy3N5EYNXxOA==

SD1|Respondento lytis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

709

1.

Vyras

485

Summary Statistics: Mean 1.5938023450586265; Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 0.4913280985045314; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FrFKvYcf2ACT1cpKF3fOkA==

SD2|Respondento gimimo metai (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9999.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1924.0; Valid 1194.0; Max. 1995.0; Mean 1964.8065326633166; StDev 17.77168012471936

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4hPCgnj2/p9cvEQWEdYMyA==

SD2|Respondento amžius

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 17.77168012471935; Mean 48.19346733668342; Max. 89.0; Valid 1194.0; Min. 18.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QR/B28igEd8IHjj33EOo2g==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

70 metų ir vyresni

164

4.

50-59 metų

228

2.

30-39 metų

153

5.

60-69 metų

192

3.

40-49 metų

213

1.

18-29 metų

244

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 6.0; Mean 3.387772194304857; Min. 1.0; StDev 1.6935015764095587

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n+8/pSGvrqJwp4cidJ5b3w==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

55-64 metų

181

3.

35-44 metų

184

1.

18-24 metų

152

2.

25-34 metų

166

6.

65 metų ir vyresni

284

4.

45-54 metų

227

Summary Statistics: Max. 6.0; Mean 3.813232830820771; Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 1.71071053341807

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:b2JZweztSgBt8RQUqtsypg==

SD3|Kiek metų mokėsi mokykloje ar studijavo

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Aš niekada formaliai nesimokiau

2

98.

Nežino

11

Summary Statistics: StDev 8.749546492372312; Max. 98.0; Min. 0.0; Valid 1194.0; Mean 13.314907872696821

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nVt4XZ0OJYH8CX/lG9ORoA==

SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Profesinis po pagrindinio (programa truko mažiau nei 2 m.)

27

2.

Profesinis, įgytas nebaigus pagrindinio išsilavinimo

14

14.

Aukštasis universitetinis: vientis. ar spec. prof. studijos

89

3.

Pagrindinis (apima jaunimo, vakarines mokyklas)

122

7.

Vidurinis (apima gimnazijas, licėjus, vakarines mokyklas)

198

11.

Aukštesnysis ar specialusis vidurinis, įgytas po vidurinio

108

16.

Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis

1

1.

Pradinis

40

55.

Kita

0

99.

Nežino

6

8.

Profesinis po pagrindinio, kartu įgyjant vidurinį

99

4.

Profesinis, įgytas kartu baigiant ir pagrindinį išsilavinimą

32

13.

Aukštasis universitetinis, įgytas baigus bakalauro studijas

81

0.

Nebaigtas pradinis

9

12.

Aukštasis neuniversitetinis arba koleginis

54

15.

Aukštasis universitetinis: magistrantūra arba rezidentūra

40

10.

Aukštesnysis ar specialusis vidurinis, įgytas po pagrindinio

86

6.

Profesinis po pagrindinio (programa truko 2 ar daugiau m.)

100

9.

Profesinis, įgytas po vidurinio išsilavinimo baigimo

88

Summary Statistics: StDev 7.4346057853539556; Mean 8.770519262981574; Min. 0.0; Valid 1194.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e8xjr9wPsLa928IEODmE8g==

SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Aukštesnysis vidurinis (suteikiantis galimybę stoti į uni.)

198

9.

Nėra atsakymo

6

4.

Aukštasis neuniversitetinis (apima kolegijas ir technikumus)

435

6.

Antrosios, trečiosios pakopos universitetinis išsilavinimas

41

5.

Pirmosios pakopos universitetinis išsilavinimas

170

2.

Žemesnysis vidurinis (nesuteikiantis galimybės stoti į uni.)

295

0.

Jokio formalaus išsilavinimo

9

1.

Pagrindinis išsilavinimas

40

Summary Statistics: Mean 3.445561139028475; StDev 1.2944401949507556; Valid 1194.0; Min. 0.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rpY4EFg4kCQaATOGdCXMgQ==

SD5|Ar respondentas dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Šiuo metu nedirbu apmokamo darbo, bet esu dirbęs anksčiau

460

3.

Niekada nesu dirbęs / dirbusi apmokamo darbo

153

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Šiuo metu dirbu apmokamą darbą

581

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.6976067124857714; Max. 3.0; Valid 1194.0; Mean 1.6415410385259628;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wl4EdvvoBiaJtPyHosbByA==

SD6|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) respondentas dirba per savaitę

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

98.

Nežino

36

0.

Neatsakinėta (WORK = 2, 3)

613

96.

96 valandas ir daugiau

7

Summary Statistics: Mean 22.551926298157444; Min. 0.0; Max. 98.0; StDev 25.773032173205884; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9oQB3CU7VXGt2TBTvLZe0g==

SD7|Respondento darbinis statusas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dirbu/dirbau savarankiškai, bet nėra man dirbančių darbuot.

47

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

153

4.

Dirbu/dirbau šeimos versle

17

3.

Dirbu/dirbau savarankiškai, bet turiu man dirbančių darb.

16

1.

Samdomas/-a darbuotojas/-a

961

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.5909040564048941; Valid 1194.0; Max. 4.0; Mean 0.9807370184254603; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6cPGFTfs81FMQzjRbTXSEw==

SD8|Kiek dirbančių darbuotojų respondentas turi/turėjo, neskaičiuojant savęs paties

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsakinėta (WORK = 3 / EMPREL = 1, 2, 4)

1178

9999.

Nėra atsakymo

1

Summary Statistics: Valid 1194.0; StDev 289.37915457444467; Max. 9999.0; Min. 0.0; Mean 8.51926298157447;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6S8BF4zecRTp8MOkJ0s+3A==

SD9|Ar respondentas yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

914

1.

Taip

127

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

153

Summary Statistics: Max. 2.0; Valid 1194.0; StDev 0.6984439877800864; Mean 1.6373534338358458; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:49d4YH6puQwj5CGBBhMHHg==

SD10|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą yra/buvo atsakingas respondentas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9999.

Nežino

8

0.

Neatsakinėta (WORK = 3 / WRKSUP = 2)

1067

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 816.0386006340216; Max. 9999.0; Valid 1194.0; Mean 68.5134003350083;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8cgxhscUVtBkxYuUJD4vUA==

SD11|Dirba/dirbo pelno siekiančioje ar pelno nesiekiančioje organizacijoje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Aš dirbu / dirbau pelno nesiekiančioje organizacijoje

238

1.

Aš dirbu / dirbau pelno siekiančioje organizacijoje

758

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

153

8.

Nežino

45

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.3350083752093793; Max. 8.0; StDev 1.4365591311875572; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t73bD9hljKPJtQE4OjAh3g==

SD12|Dirba/dirbo valstybinėje įstaigoje ar privačioje bendrovėje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Privačioje bendrovėje

612

8.

Nežino

10

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

153

1.

Valstybinėje įstaigoje

419

Summary Statistics: Valid 1194.0; Mean 1.4430485762144054; Min. 0.0; Max. 8.0; StDev 0.9249395907790863

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cwfbIZW+N6hRlMy6OJiTGA==

SD13a-c|Respondento profesija ISCO/ COM 1988

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3140.

Laivų ir orlaivių valdymo bei pilotavimo vadovai ir technikai

0

7241.

Elektromechanikai ir elektromonteriai

6

8240.

Medienos apdirbimo mašinų operatoriai

0

4143.

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

0

8222.

Šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatoriai

0

2110.

Fizikai, chemikai ir giminiškų profesijų specialistai

0

8262.

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

7

8322.

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

23

2432.

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

2

7346.

Šilkografai, ksilografai ir spaudėjai ant audinių

0

2431.

Archyvų ir muziejų specialistai

1

3230.

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

0

8320.

Variklinių kelių transporto priemonių vairuotojai

9

8220.

Chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

7411.

Mėsininkai, žuvininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

3

3100.

Fizinių ir inžinerijos mokslų jaunesnieji specialistai

0

2470.

Viešojo administravimo specialistai

5

2146.

Cheminės inžinerijos specialistai

1

3330.

Jaunesnieji specialiojo ugdymo specialistai

2

7436.

Siuvėjai, siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

12

2359.

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

1

8282.

Elektrinės įrangos surinkėjai

1

5160.

Apsaugos darbuotojai

0

7000.

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

4190.

Kiti įstaigų tarnautojai

1

2100.

Fizinių ir inžinerijos mokslų specialistai

0

4221.

Kelionių agentūrų ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

8264.

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

0

8229.

Kitur nepriskirti chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

3143.

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

5149.

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

0

8340.

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8110.

Kasybos ir mineralinių rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

1

7322.

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

1

3480.

Pagalbinis religinis personalas

1

7330.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų

0

8223.

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

0

3228.

Farmakotechnikai

0

5110.

Kelionių palydovai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

3440.

Jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

0

6153.

Giliavandenės žvejybos žvejai

0

2411.

Finansininkai

2

2149.

Kitur nepriskirti architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

7

5113.

Kelionių gidai

0

6122.

Paukštininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

0

5131.

Vaikų priežiūros darbuotojai

2

8311.

Lokomotyvų mašinistai

2

7244.

Telegrafo ir telefono įrenginių montuotojai ir remontininkai

0

3150.

Saugos ir kokybės inspektoriai

0

2144.

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinieriai

0

8150.

Cheminio žaliavų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

3112.

Statybos inžinerijos technikai

1

7240.

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai ir derintojai

0

5121.

Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų darbuotojai

1

8269.

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

9200.

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

1

5200.

Modeliai, pardavėjai ir prekių demonstruotojai

0

5141.

Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų profesijų darbuotojai

8

1110.

Teisės aktų leidėjai ir aukšti valstybės pareigūnai

1

8161.

Elektros gamybos jėgainių operatoriai

0

8278.

Alaus, vyno ir kitų gėrimų gamybos įrenginių operatoriai

1

3471.

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių produktų dizaineriai

1

2131.

Kompiuterių sistemų projektuotojai, analitikai ir programuotojai

4

8152.

Cheminio šiluminio apdorojimo įrenginių operatoriai

0

2440.

Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų specialistai

0

4141.

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai

6

9000.

Nekvalifikuoti darbininkai

0

1222.

Gamybos įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

6

8280.

Surinkėjai

3

2400.

Kiti specialistai

0

2460.

Dvasininkai

0

1140.

Įvairių interesų organizacijų vadovai

0

7120.

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

4110.

Sekretoriai ir klavišinių įtaisų operatoriai

0

9140.

Pastatų prižiūrėtojai, langų valytojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

8260.

Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

7424.

Pynėjai, šepečių gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1318.

Mažųjų asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų įmonių vadovai

1

2222.

Gydytojai odontologai

1

4114.

Skaičiavimo mašinų operatoriai

0

9142.

Transporto priemonių, langų ir kitokie plovėjai

0

6121.

Pienininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

1

8265.

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

0

3431.

Administratoriai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

9

8113.

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2453.

Kompozitoriai, muzikantai ir dainininkai

0

7332.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

0

7415.

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

0

3417.

Vertintojai ir aukcionų vedėjai

1

8321.

Motociklų vairuotojai

0

4132.

Tiekimo tarnautojai

0

8263.

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

25

8159.

Kitur nepriskirti cheminio žaliavų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

8160.

Elektros gamybos ir panašių jėgainių operatoriai

0

5133.

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

1

2224.

Vaistininkai

3

2139.

Kitur nepriskirti kompiuterijos specialistai

0

9330.

Nekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai

10

8140.

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

1200.

Įmonių vadovai

0

8310.

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7242.

Elektroninės įrangos mechanikai, montuotojai ir remontininkai

3

5220.

Parduotuvių, kioskų ir turgaus pardavėjai bei prekių demonstruotojai

79

3132.

Radijo ir televizijos transliavimo bei telekomunikacijų įrangos operatoriai

0

3211.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir laborantai

2

3227.

Veterinarijos felčeriai

1

3422.

Prekių priėmimo ir siuntimo agentai

0

7321.

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2141.

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai

4

1236.

Informatikos ir kompiuterijos padalinių vadovai

0

7440.

Kailiadirbiai, odininkai, batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2442.

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

1

6111.

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

2

3420.

Verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai

0

3472.

Radijo, televizijos ir kiti diktoriai, laidų ir renginių vedėjai

4

2121.

Matematikai ir giminiškų profesijų specialistai

0

1100.

Teisės aktų leidėjai ir aukšti pareigūnai bei vadovai

0

6152.

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai

0

8221.

Farmacijos ir parfumerijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

7300.

Tiksliųjų prietaisų, rankų darbo gaminių, spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai

0

6112.

Sodininkai, medelynų, daigynų darbuotojai

0

3130.

Optinės ir elektroninės įrangos operatoriai

0

3223.

Dietos specialistai

0

3450.

Policijos inspektoriai ir sekliai

1

3122.

Kompiuterių įrangos operatoriai

0

9161.

Šiukšlių surinkėjai

0

9113.

Išnešiojamosios prekybos ir prekybos telefonu agentai

0

8111.

Kasybos įrenginių operatoriai

0

3441.

Muitinės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos inspektoriai

0

1314.

Mažųjų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių vadovai

11

7430.

Tekstilininkai, siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2210.

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

0

1226.

Vežimo, sandėliavimo, logistikos ir ryšių paslaugų įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

3

2143.

Elektros inžinieriai

0

6120.

Gyvulininkystės produktų gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7214.

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

1

3119.

Kitur nepriskirti fizinių ir inžinerijos mokslų technikai

0

3221.

Pagalbinis medicinos personalas

15

8120.

Metalų apdirbimo įrenginių operatoriai

0

3142.

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

0

2445.

Psichologai

1

8332.

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

3

9312.

Nekvalifikuoti kelių, užtvankų ir panašių statinių statybos ir eksploatavimo darbininkai

1

8155.

Naftos ir gamtinių dujų valymo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

0

1300.

Mažųjų įmonių vadovai

0

4212.

Bankų kasininkai ir panašūs klientų aptarnavimo tarnautojai

3

8261.

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

1

7441.

Kailiadirbiai ir odininkai

0

7312.

Muzikos instrumentų meistrai ir derintojai

0

8224.

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai

0

8251.

Spausdinimo mašinų operatoriai

1

7133.

Tinkuotojai

2

7132.

Grindų ir plytelių klojėjai

4

3310.

Jaunesnieji pradinio ugdymo specialistai

1

2130.

Kompiuterijos specialistai

0

8200.

Mašinų operatoriai ir surinkėjai

0

9152.

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

13

3415.

Techniniai pardavimo atstovai ir atstovai prekybai

17

3123.

Pramoninių robotų kontrolieriai

0

2443.

Filosofai, istorikai ir politologai

0

8154.

Cheminio distiliavimo įrenginių ir reaktorių operatoriai (išskyrus naftos ir gamtinių dujų perdirbimą)

0

100.

Ginkluotosios pajėgos

1

7140.

Dažytojai, statybos konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9162.

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

5

7344.

Fotografijos ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1230.

Kitų padalinių vadovai

0

2455.

Kino, teatro ir kiti aktoriai bei režisieriai

0

7400.

Kiti amatininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

9310.

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

1

2330.

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

0

8170.

Automatinių surinkimo linijų ir pramoninių robotų operatoriai

0

3430.

Jaunesnieji administravimo darbuotojai

0

5162.

Policijos pareigūnai

3

7340.

Spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3340.

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai

1

9311.

Nekvalifikuoti gavybos darbininkai

1

7420.

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2220.

Sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

0

9131.

Namų ruošos pagalbininkai ir valytojai

55

7437.

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3200.

Jaunesnieji gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

0

3213.

Žemės ir miškų ūkio konsultantai

0

8250.

Spausdinimo, įrišimo, popieriaus ir kartono gamybos mašinų operatoriai

0

4100.

Įstaigų tarnautojai

0

8153.

Cheminio filtravimo ir separavimo įrenginių operatoriai

0

7221.

Kalviai, kalimo ir presavimo įrenginių operatoriai

0

3224.

Optometrijos specialistai ir optikai

0

3114.

Elektronikos ir telekomunikacijų technikai

0

5122.

Virėjai

25

9999.

Nėra atsakymo

1

5142.

Tarnai ir patarnautojai

0

7215.

Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai

0

2450.

Rašytojai ir kūrybiniai darbuotojai ar atlikėjai

0

2331.

Pradinio ugdymo mokytojai

16

5123.

Padavėjai ir bufetininkai

15

3473.

Gatvės, naktinių klubų ir panašūs muzikantai, dainininkai ir šokėjai

0

7433.

Siuvėjai ir kepurininkai

0

2300.

Mokymo specialistai

0

9151.

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

1

2122.

Statistikai

0

3118.

Braižytojai

0

2446.

Socialiniai darbuotojai

0

7412.

Kepėjai ir konditeriai

9

2320.

Vidurinio ir papildomojo ugdymo ir profesijos mokytojai

34

7313.

Juvelyrai ir tauriųjų metalų meistrai

2

9313.

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

3

1210.

Direktoriai ir kiti vadovai

10

2421.

Teisininkai

0

9320.

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

18

8211.

Metalo apdirbimo staklių operatoriai

1

3117.

Gavybos ir metalurgijos technikai

0

5163.

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

0

1220.

Produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių [skyrių] vadovai

0

5132.

Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų asmens priežiūros darbuotojai

12

2213.

Agronomai ir giminiškų profesijų specialistai

5

2223.

Veterinarijos gydytojai

2

3423.

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

1

3120.

Jaunesnieji kompiuterijos specialistai

0

8276.

Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių operatoriai

0

3000.

Jaunesnieji specialistai ir technikai

0

3116.

Cheminės technologijos technikai

0

1000.

Teisės aktų leidėjai, aukšti pareigūnai ir vadovai

0

8141.

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

3

2140.

Architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

1

8333.

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

0

1221.

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

7

2200.

Gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

0

5139.

Kitur nepriskirti asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

1

7216.

Narai ir darbininkai povandenininkai

0

4121.

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

15

2430.

Archyvarai, bibliotekininkai ir giminiškų profesijų specialistai

0

8273.

Grūdų ir prieskonių malimo mašinų operatoriai

0

3434.

Jaunesnieji statistikos, matematikos ir giminiškų profesijų specialistai

0

4111.

Stenografininkai ir mašininkai

0

8300.

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

0

4200.

Klientų aptarnavimo tarnautojai

0

2114.

Geologai ir geofizikai

0

3300.

Jaunesnieji mokymo specialistai

0

8232.

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

7124.

Statybininkai dailidės ir staliai

5

9153.

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų tikrintojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

4222.

Klientų priėmimo ir informavimo tarnautojai

1

4223.

Telefonų stočių operatoriai

0

1223.

Statybos įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

10

7112.

Sprogdintojai

0

8266.

Avalynės ir panašių gaminių mašinų operatoriai

0

4215.

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

8122.

Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo įrenginių operatoriai

0

1232.

Personalo ir darbo santykių padalinių vadovai

1

7113.

Akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

0

2452.

Skulptoriai, dailininkai ir giminiškų profesijų specialistai

1

2420.

Teisės specialistai

0

8312.

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai ir sukabintojai

1

7310.

Metalo ir kitų medžiagų tiksliojo apdirbimo darbininkai

0

7343.

Spausdinimo graveriai

0

7442.

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

3226.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai

1

8286.

Kartono, tekstilės ir panašių gaminių surinkėjai

0

8123.

Metalo terminio apdorojimo įrenginių operatoriai

0

7141.

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

15

5143.

Laidojimo paslaugų darbuotojai

0

8277.

Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir perdirbimo mašinų operatoriai

0

8274.

Kepinių, grūdinių ir šokoladinių produktų gamybos įrenginių operatoriai

1

3139.

Kitur nepriskirti optinės ir elektroninės įrangos operatoriai

0

1229.

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

3

2147.

Kasybos ir metalurgijos inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

0

4210.

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

3225.

Burnos priežiūros specialistai

2

1233.

Rinkotyros, rinkodaros ir pardavimo padalinių vadovai

0

8112.

Mineralinių rūdų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

3115.

Mašinų gamybos technikai

0

7222.

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9132.

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai darbininkai, valytojai ir kambarių tvarkytojai

9

5210.

Modeliai, drabužių ir panašūs demonstruotojai

0

7143.

Statinių konstrukcijų valytojai

0

7212.

Suvirintojai

9

3131.

Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo įrangos operatoriai

0

1311.

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių vadovai

0

4115.

Sekretoriai

3

1225.

Maitinimo įmonių ir viešbučių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

1

1317.

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

0

1235.

Tiekimo ir platinimo padalinių vadovai

0

4133.

Transporto paslaugų tarnautojai

0

1313.

Mažųjų statybos įmonių vadovai

0

6000.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai

0

8281.

Mechaninių mašinų surinkėjai

0

3320.

Jaunesnieji ikimokyklinio ugdymo specialistai

0

5130.

Asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

8330.

Žemės ūkio ir kitų judamųjų įrenginių operatoriai

0

1315.

Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių vadovai

1

2441.

Ekonomistai

2

2451.

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų profesijų specialistai

4

8131.

Stiklo ir keramikos degimo krosnių ir kitokių įrenginių operatoriai

0

7211.

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

0

7134.

Darbininkai izoliuotojai

0

5112.

Transporto konduktoriai

3

8253.

Popierinių ir kartoninių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

8151.

Cheminių medžiagų smulkinimo, malimo ir maišymo įrenginių operatoriai

0

7233.

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir derintojai

8

2410.

Verslo specialistai

0

2229.

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

0

3460.

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

3

1234.

Reklamos ir ryšių su visuomene padalinių vadovai

0

7331.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos ir panašių medžiagų

0

8331.

Žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių operatoriai

20

8230.

Guminių ir plastikinių gaminių mašinų operatoriai

0

3210.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

2112.

Meteorologai

0

7224.

Metalo šlifuotojai, poliruotojai ir įrankių galąstojai

0

7110.

Sprogdintojai, akmens tašytojai ir raižytojai

0

7136.

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

5

2230.

Slaugos ir akušerijos specialistai

0

7122.

Mūrininkai

6

9120.

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų darbuotojai

0

3433.

Jaunesnieji apskaitos specialistai

9

8271.

Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

1

4000.

Jaunesnieji tarnautojai

0

8100.

Stacionariųjų įrenginių operatoriai

0

2148.

Kartografai ir topografai

0

7200.

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3231.

Slaugytojai

2

3110.

Fizinių ir inžinerijos mokslų technikai

0

2422.

Teisėjai

0

2412.

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

0

8272.

Pieno produktų gamybos įrenginių operatoriai

0

7220.

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9300.

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

0

9211.

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir samdiniai

53

9210.

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3421.

Prekybos brokeriai

0

9110.

Gatvės pardavėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

1310.

Mažųjų įmonių vadovai

1

8252.

Knygų įrišimo mašinų operatoriai

1

3432.

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

0

6110.

Sodininkai ir kultūrinių lauko augalų augintojai

0

3419.

Kitur nepriskirti jaunesnieji finansų ir pardavimo specialistai

0

8231.

Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

153

7323.

Stiklo graveriai ir ėsdintojai

0

7232.

Orlaivių variklių mechanikai ir derintojai

0

8290.

Kitų mašinų operatoriai

0

8334.

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

5

6140.

Miškininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3229.

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialis

1

4122.

Statistikos ir finansinių operacijų tarnautojai

1

6151.

Vandens gyvūnų augintojai ir darbininkai

0

4144.

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

7231.

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir derintojai

12

4120.

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

0

8210.

Metalo ir mineralų apdirbimo mašinų operatoriai

0

9150.

Kurjeriai, pasiuntiniai, bagažo nešikai, durininkai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

7210.

Metalo liejikai, formuotojai, suvirintojai, skardininkai, metalinių konstrukcijų ruošėjai, montuotojai ir giminiškų prof

0

3145.

Oro eismo saugos technikai

0

3121.

Kompiuterijos specialistų asistentai

2

9141.

Pastatų prižiūrėtojai

0

3414.

Kelionių konsultantai ir organizatoriai

0

3222.

Jaunesnieji visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

0

5161.

Ugniagesiai

0

4220.

Klientų informavimo tarnautojai

0

7423.

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir derintojai operatoriai

2

3152.

Darbų ir sveikatos saugos bei kokybės inspektoriai

2

4211.

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

2

7137.

Pastatų ir kitokie elektrikai

6

2212.

Farmakologai, patologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

1142.

Darbdavių, darbuotojų ir kitų ekonominių interesų organizacijų vadovai

0

3212.

Agronomijos ir miškininkystės technikai

0

4140.

Bibliotekų, pašto ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

2211.

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

1316.

Mažųjų vežimo, sandėliavimo, logistikos ir ryšių paslaugų įmonių vadovai

0

3443.

Socialinės rūpybos specialistai

0

7129.

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

8

7432.

Verpėjai, audėjai, mezgėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3220.

Jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai išskyrus slaugos specialistus)

0

7121.

Statybininkai, naudojantys tradicines medžiagas

7

7139.

Kitur nepriskirti statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

2340.

Specialiojo ugdymo mokytojai

1

2310.

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų dėstytojai

3

7111.

Šachtų ir karjerų darbininkai

0

3141.

Laivų mechanikai

0

8163.

Atliekų deginimo, vandens valymo ir kitokių įrenginių operatoriai

0

7123.

Betonuotojai, tinkuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

6129.

Kitur nepriskirti gyvulininkystės produktų gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

4

2352.

Mokyklų inspektoriai

0

7213.

Valcuotojai, skardininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

4112.

Tekstų tvarkytojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

3411.

Vertybinių popierių ir finansų makleriai bei brokeriai

0

9213.

Nekvalifikuoti žuvininkystės, medžioklės ir spąstų spendimo darbininkai

0

7341.

Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9133.

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

3

8279.

Tabako gaminių gamybos įrenginių operatoriai

1

4213.

Lažybų tarpininkai ir lošimo namų tarnautojai

2

2454.

Choreografai ir šokėjai

0

1231.

Finansų ir valdymo padalinių vadovai

2

3133.

Medicininės įrangos operatoriai

0

9212.

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai

2

9130.

Namų ruošos ir kitokie pagalbininkai, valytojai ir skalbėjai

0

3113.

Elektros inžinerijos technikai

1

3442.

Mokesčių surinkimo tarnybos pareigūnai

1

9100.

Prekybos ir paslaugų sektoriaus nekvalifikuoti darbuotojai

0

3416.

Tiekėjai

4

8287.

Sudėtinių produktų surinkėjai

0

2000.

Specialistai

0

2332.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

16

7422.

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

8143.

Popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

2120.

Matematikai, statistikai ir giminiškų profesijų specialistai

0

8323.

Autobusų, tramvajų ir troleibusų vairuotojai

11

3144.

Skrydžių vadovai

0

2350.

Kiti mokymo specialistai

0

7320.

Keramikai, puodžiai, stiklo dirbinių meistrai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

4113.

Duomenų įvesties operatoriai

1

3470.

Jaunesnieji meno, pramogų ir sporto specialistai

0

3474.

Cirko artistai, magai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

3111.

Chemijos ir fizinių mokslų technikai

0

8142.

Popieriaus plaušienos paruošimo įrenginių operatoriai

0

6142.

Medžio anglių gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2145.

Mechanikos inžinieriai

2

2419.

Kitur nepriskirti verslo specialistai

2

7434.

Kailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8130.

Stiklo, keramikos gamybos ir kitokių įrenginių operatoriai

0

4130.

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

0

4142.

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

9

5100.

Paslaugų asmenims ir apsaugos darbuotojai

0

3400.

Kiti jaunesnieji specialistai

0

7421.

Medienos meistrai

0

1239.

Kitur nepriskirti padalinių vadovai

19

1227.

Verslo paslaugų įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

0

7130.

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

1228.

Asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

0

7324.

Piešėjai ant stiklo, keramikos ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7410.

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7413.

Pieno produktų gamintojai

2

8270.

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

0

3412.

Draudimo agentai

8

6141.

Miškininkystės ir medienos ruošos darbininkai

2

7414.

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

0

2142.

Civilinės statybos inžinieriai

4

5111.

Kelionių palydovai

0

8000.

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

0

7135.

Stikliai

0

8212.

Cemento gamybos ir kitokios mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

0

8162.

Garo variklių ir katilų operatoriai

5

8275.

Vaisių, daržovių ir riešutų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

1312.

Mažųjų gamybos įmonių vadovai

3

8124.

Metalo trauktuvų ir ekstruderių operatoriai

0

6150.

Žuvininkai ir medžiotojai

0

5120.

Ūkvedžiai ir maitinimo įmonių darbuotojai

0

2444.

Filologai ir vertėjai

3

3429.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai

0

7230.

Mašinų mechanikai ir derintojai

0

7223.

Staklių derintojai ir derintojai operatoriai

3

7131.

Stogdengiai

0

7435.

Tekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai

1

4214.

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

0

2429.

Kitur nepriskirti teisės specialistai

3

9160.

Šiukšlių surinkėjai, kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

5169.

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

3

1237.

Tyrimų ir plėtros padalinių vadovai

0

7100.

Gavybos ir statybos darbininkai

0

7431.

Pluošto ruošėjai

0

2111.

Fizikai ir astronomai

0

8121.

Metalo lydymo krosnių operatoriai

0

1224.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

2

1143.

Humanitarinių ir kitų interesų organizacijų vadovai

0

7416.

Tabako produktų gamintojai

0

1319.

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

1

3449.

Kitur nepriskirti jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

1

3413.

Nekilnojamojo turto agentai

0

8283.

Elektroninės įrangos surinkėjai

2

2113.

Chemikai

0

1141.

Politinių partijų vadovai

0

2221.

Gydytojai

8

7311.

Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai ir remontininkai

1

8324.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

34

5140.

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

0

6100.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai

0

3410.

Jaunesnieji finansų ir pardavimo specialistai

1

9111.

Gatvės pardavėjai

0

3444.

Licencijų išdavimo pareigūnai

1

3232.

Akušeriai

1

9998.

Nežino, nepakankamai tiksliai apibūdinta

7

8284.

Metalinių, guminių ir plastikinių gaminių surinkėjai

0

4131.

Sandėliavimo tarnautojai

11

6154.

Medžiotojai

0

8285.

Medinių ir panašių gaminių surinkėjai

1

7345.

Knygrišiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7245.

Elektros linijų montuotojai ir remontininkai

2

2351.

Metodininkai

0

3475.

Sportininkai, treneriai, teisėjai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

1

5000.

Paslaugų sektoriaus ir parduotuvių bei turgaviečių darbuotojai

0

6130.

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

5

8139.

Kitur nepriskirti stiklo, keramikos gamybos ir kitokių įrenginių operatoriai

0

3151.

Pastatų ir priešgaisrinės saugos inspektoriai

0

7342.

Stereotipininkai ir elektrotipininkai

0

Summary Statistics: Valid 1194.0; Mean 5021.3986599664995; Min. 0.0; StDev 3198.857169439736; Max. 9999.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4SuNmQBiPxV10JOI6sYU1Q==

SD14|Respondento pagrindinis užsiėmimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Esu bedarbis/-ė ir ieškau darbo

100

9.

Kita

2

5.

Sergu ilgalaike (lėtine) liga arba turiu negalią

36

7.

Užsiimu namų ruoša, prižiūriu namus, vaikus ar kt. asmenis

49

99.

Nėra atsakymo

0

4.

Esu praktikantas/-ė ar stažuotojas/-a

0

3.

Mokausi arba esu akademinėse, vasaros ar pan. atostogose

104

8.

Atlieku privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnyb

1

6.

Esu pensininkas/-ė

302

1.

Dirbu apmokamą darbą (samd. darbuot., savar., šeimos versl.)

600

Summary Statistics: StDev 2.2857570244815415; Min. 1.0; Max. 9.0; Valid 1194.0; Mean 2.908710217755445

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cSCioaJZXuSXwlvOyryqxA==

SD15|Ar turi vyrą/žmoną, nuolatinį partnerį, ir, jei taip, ar veda bendrą namų ūkį

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Turiu vyrą/žmoną/nuolatinį partnerį, nevedame bendro namų ū.

29

1.

Turiu vyrą/žmoną/nuolatinį partnerį, vedame bendrą namų ūkį

610

3.

Ne, aš neturiu vyro/žmonos/nuolatinio partnerio

550

7.

Atsisakė atsakyti

5

Summary Statistics: StDev 1.0374278418845704; Max. 7.0; Min. 1.0; Valid 1194.0; Mean 1.9706867671691797

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EBTwbv5Rus1vwHae17AqOg==

SD16|Ar partneris dabar dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7)

555

1.

Jis/ji šiuo metu dirba apmokamą darbą

400

9.

Nėra atsakymo

3

2.

Jis/ji apmokamą darbą dirbo anksčiau

194

3.

Jis/ji niekada nedirbo apmokamo darbo

42

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 0.0; Mean 0.7881072026800672; Valid 1194.0; StDev 0.9405599811749381;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RPrHVcSWNk2jhZiBIlgiQQ==

SD17|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) partneris dirba per savaitę

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 2, 3)

791

98.

Nežino

49

96.

96 valandas ir daugiau

10

Summary Statistics: StDev 26.85459848966653; Min. 0.0; Valid 1194.0; Mean 17.16582914572865; Max. 98.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:724jzpVw5/KvqGXugCPZ0w==

SD18|Partnerio darbinis statusas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

3

4.

Dirba/dirbo šeimos versle

14

3.

Dirba/dirbo savarankiškai, bet turi jam dirbančių darbuot.

11

1.

Yra/buvo samdomas/-a darbuotojas/-a

535

2.

Dirba/dirbo savarankiškai, bet nėra jam dirbančių darbuot.

34

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

597

Summary Statistics: StDev 0.8209506982257925; Valid 1194.0; Mean 0.6021775544388612; Min. 0.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iEiYcQgTvucsau+qDVHTiw==

SD19|Ar partneris yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino

7

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

597

1.

Taip

80

2.

Ne

510

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 0.0; Mean 0.9681742043551091; Max. 8.0; StDev 1.1020025282683041

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yV8i+fflfTNI2S7aeMpUqw==

SD20a-c|Partnerio profesija ISCO/ COM 1988

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2130.

Kompiuterijos specialistai

0

1141.

Politinių partijų vadovai

0

3449.

Kitur nepriskirti jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

1

7232.

Orlaivių variklių mechanikai ir derintojai

0

4114.

Skaičiavimo mašinų operatoriai

0

3143.

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

2230.

Slaugos ir akušerijos specialistai

0

8261.

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

0

1110.

Teisės aktų leidėjai ir aukšti valstybės pareigūnai

0

8163.

Atliekų deginimo, vandens valymo ir kitokių įrenginių operatoriai

0

7414.

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

0

7400.

Kiti amatininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8266.

Avalynės ir panašių gaminių mašinų operatoriai

0

1310.

Mažųjų įmonių vadovai

0

7244.

Telegrafo ir telefono įrenginių montuotojai ir remontininkai

0

1231.

Finansų ir valdymo padalinių vadovai

0

1229.

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

2

3419.

Kitur nepriskirti jaunesnieji finansų ir pardavimo specialistai

0

9110.

Gatvės pardavėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

2140.

Architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

0

2300.

Mokymo specialistai

0

7122.

Mūrininkai

6

2100.

Fizinių ir inžinerijos mokslų specialistai

0

1300.

Mažųjų įmonių vadovai

0

2445.

Psichologai

1

5210.

Modeliai, drabužių ir panašūs demonstruotojai

0

2111.

Fizikai ir astronomai

0

2429.

Kitur nepriskirti teisės specialistai

3

2411.

Finansininkai

0

7135.

Stikliai

0

7136.

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

2

7000.

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

3475.

Sportininkai, treneriai, teisėjai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

1

8222.

Šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatoriai

0

1100.

Teisės aktų leidėjai ir aukšti pareigūnai bei vadovai

0

4221.

Kelionių agentūrų ir giminiškų profesijų tarnautojai

2

6141.

Miškininkystės ir medienos ruošos darbininkai

0

4141.

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai

1

2446.

Socialiniai darbuotojai

0

8152.

Cheminio šiluminio apdorojimo įrenginių operatoriai

0

8273.

Grūdų ir prieskonių malimo mašinų operatoriai

0

7432.

Verpėjai, audėjai, mezgėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

6120.

Gyvulininkystės produktų gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1143.

Humanitarinių ir kitų interesų organizacijų vadovai

0

7342.

Stereotipininkai ir elektrotipininkai

0

3110.

Fizinių ir inžinerijos mokslų technikai

2

7442.

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2400.

Kiti specialistai

0

4130.

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

0

7422.

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3433.

Jaunesnieji apskaitos specialistai

6

8131.

Stiklo ir keramikos degimo krosnių ir kitokių įrenginių operatoriai

0

7411.

Mėsininkai, žuvininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

3

3441.

Muitinės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos inspektoriai

4

2455.

Kino, teatro ir kiti aktoriai bei režisieriai

0

8312.

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai ir sukabintojai

1

8000.

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

0

2212.

Farmakologai, patologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

2112.

Meteorologai

0

7340.

Spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3411.

Vertybinių popierių ir finansų makleriai bei brokeriai

0

8224.

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai

0

7133.

Tinkuotojai

1

7430.

Tekstilininkai, siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3421.

Prekybos brokeriai

0

5169.

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

5

5161.

Ugniagesiai

2

8265.

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

0

2444.

Filologai ir vertėjai

0

8282.

Elektrinės įrangos surinkėjai

0

7415.

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

0

6142.

Medžio anglių gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8260.

Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

3123.

Pramoninių robotų kontrolieriai

0

4211.

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

2

2131.

Kompiuterių sistemų projektuotojai, analitikai ir programuotojai

3

1200.

Įmonių vadovai

0

7131.

Stogdengiai

2

1315.

Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių vadovai

2

3119.

Kitur nepriskirti fizinių ir inžinerijos mokslų technikai

0

2422.

Teisėjai

0

5139.

Kitur nepriskirti asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

8324.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

38

8212.

Cemento gamybos ir kitokios mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

0

1314.

Mažųjų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių vadovai

4

4214.

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

0

3100.

Fizinių ir inžinerijos mokslų jaunesnieji specialistai

0

7141.

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

6

2139.

Kitur nepriskirti kompiuterijos specialistai

1

3220.

Jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai išskyrus slaugos specialistus)

0

7121.

Statybininkai, naudojantys tradicines medžiagas

9

3139.

Kitur nepriskirti optinės ir elektroninės įrangos operatoriai

0

9998.

Nežino, nepakankamai tiksliai apibūdinta

4

9160.

Šiukšlių surinkėjai, kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

7110.

Sprogdintojai, akmens tašytojai ir raižytojai

0

7436.

Siuvėjai, siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2453.

Kompozitoriai, muzikantai ir dainininkai

0

7200.

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3330.

Jaunesnieji specialiojo ugdymo specialistai

0

2420.

Teisės specialistai

0

8142.

Popieriaus plaušienos paruošimo įrenginių operatoriai

0

6129.

Kitur nepriskirti gyvulininkystės produktų gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

7210.

Metalo liejikai, formuotojai, suvirintojai, skardininkai, metalinių konstrukcijų ruošėjai, montuotojai ir giminiškų prof

0

7132.

Grindų ir plytelių klojėjai

1

2452.

Skulptoriai, dailininkai ir giminiškų profesijų specialistai

2

7111.

Šachtų ir karjerų darbininkai

0

7421.

Medienos meistrai

0

3422.

Prekių priėmimo ir siuntimo agentai

0

7312.

Muzikos instrumentų meistrai ir derintojai

0

2431.

Archyvų ir muziejų specialistai

0

3430.

Jaunesnieji administravimo darbuotojai

0

2412.

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

0

3413.

Nekilnojamojo turto agentai

1

2145.

Mechanikos inžinieriai

2

3132.

Radijo ir televizijos transliavimo bei telekomunikacijų įrangos operatoriai

0

4215.

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

2114.

Geologai ir geofizikai

0

9311.

Nekvalifikuoti gavybos darbininkai

1

3471.

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių produktų dizaineriai

1

1225.

Maitinimo įmonių ir viešbučių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

0

3431.

Administratoriai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

6

8280.

Surinkėjai

0

8284.

Metalinių, guminių ir plastikinių gaminių surinkėjai

0

8141.

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

1

9153.

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų tikrintojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

1233.

Rinkotyros, rinkodaros ir pardavimo padalinių vadovai

1

9200.

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3133.

Medicininės įrangos operatoriai

0

6130.

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

5

5111.

Kelionių palydovai

0

3210.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

4120.

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

0

8155.

Naftos ir gamtinių dujų valymo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

0

4200.

Klientų aptarnavimo tarnautojai

0

1226.

Vežimo, sandėliavimo, logistikos ir ryšių paslaugų įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

0

2121.

Matematikai ir giminiškų profesijų specialistai

0

8170.

Automatinių surinkimo linijų ir pramoninių robotų operatoriai

0

8229.

Kitur nepriskirti chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

2432.

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

0

8143.

Popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

1

2330.

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

0

3229.

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialis

0

5100.

Paslaugų asmenims ir apsaugos darbuotojai

1

4140.

Bibliotekų, pašto ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

3480.

Pagalbinis religinis personalas

0

3223.

Dietos specialistai

0

9300.

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

0

6000.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai

0

8253.

Popierinių ir kartoninių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

1224.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

3

4132.

Tiekimo tarnautojai

0

8331.

Žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių operatoriai

14

9130.

Namų ruošos ir kitokie pagalbininkai, valytojai ir skalbėjai

0

8123.

Metalo terminio apdorojimo įrenginių operatoriai

0

6122.

Paukštininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

0

7139.

Kitur nepriskirti statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

5140.

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

0

3423.

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

1

3415.

Techniniai pardavimo atstovai ir atstovai prekybai

10

8340.

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9131.

Namų ruošos pagalbininkai ir valytojai

20

5143.

Laidojimo paslaugų darbuotojai

0

9213.

Nekvalifikuoti žuvininkystės, medžioklės ir spąstų spendimo darbininkai

0

8124.

Metalo trauktuvų ir ekstruderių operatoriai

0

7100.

Gavybos ir statybos darbininkai

0

2440.

Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų specialistai

0

8269.

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

2

2211.

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

9132.

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai darbininkai, valytojai ir kambarių tvarkytojai

0

3150.

Saugos ir kokybės inspektoriai

0

7214.

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

1

8275.

Vaisių, daržovių ir riešutų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

0.

Neatsakinėta (WORK = 3)

597

5220.

Parduotuvių, kioskų ir turgaus pardavėjai bei prekių demonstruotojai

56

2340.

Specialiojo ugdymo mokytojai

1

7341.

Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9320.

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

11

6151.

Vandens gyvūnų augintojai ir darbininkai

0

7120.

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2223.

Veterinarijos gydytojai

3

2410.

Verslo specialistai

0

5149.

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

0

9152.

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

11

7420.

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8330.

Žemės ūkio ir kitų judamųjų įrenginių operatoriai

0

5120.

Ūkvedžiai ir maitinimo įmonių darbuotojai

0

5132.

Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų asmens priežiūros darbuotojai

3

9133.

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

0

8271.

Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

0

6100.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai

0

8140.

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

8332.

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

1

8274.

Kepinių, grūdinių ir šokoladinių produktų gamybos įrenginių operatoriai

0

8251.

Spausdinimo mašinų operatoriai

0

1228.

Asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

0

8162.

Garo variklių ir katilų operatoriai

2

5113.

Kelionių gidai

0

8120.

Metalų apdirbimo įrenginių operatoriai

0

8320.

Variklinių kelių transporto priemonių vairuotojai

4

3221.

Pagalbinis medicinos personalas

6

6150.

Žuvininkai ir medžiotojai

0

3222.

Jaunesnieji visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

0

7330.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų

0

3232.

Akušeriai

0

7230.

Mašinų mechanikai ir derintojai

0

7231.

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir derintojai

11

8279.

Tabako gaminių gamybos įrenginių operatoriai

0

5110.

Kelionių palydovai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

8161.

Elektros gamybos jėgainių operatoriai

0

7440.

Kailiadirbiai, odininkai, batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2222.

Gydytojai odontologai

0

4111.

Stenografininkai ir mašininkai

0

3412.

Draudimo agentai

6

5142.

Tarnai ir patarnautojai

0

2350.

Kiti mokymo specialistai

0

8121.

Metalo lydymo krosnių operatoriai

0

1221.

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

4

7331.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos ir panašių medžiagų

1

7112.

Sprogdintojai

0

3121.

Kompiuterijos specialistų asistentai

0

3145.

Oro eismo saugos technikai

0

4220.

Klientų informavimo tarnautojai

0

6140.

Miškininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3416.

Tiekėjai

2

7412.

Kepėjai ir konditeriai

7

5121.

Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų darbuotojai

5

2441.

Ekonomistai

0

7216.

Narai ir darbininkai povandenininkai

0

4121.

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

6

3440.

Jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

0

1236.

Informatikos ir kompiuterijos padalinių vadovai

0

2148.

Kartografai ir topografai

0

7211.

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

0

3144.

Skrydžių vadovai

0

7215.

Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai

0

1210.

Direktoriai ir kiti vadovai

12

9999.

Nėra atsakymo

5

2144.

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinieriai

0

2220.

Sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

0

8112.

Mineralinių rūdų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

3142.

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

0

2229.

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

0

5131.

Vaikų priežiūros darbuotojai

0

2450.

Rašytojai ir kūrybiniai darbuotojai ar atlikėjai

0

4000.

Jaunesnieji tarnautojai

0

1223.

Statybos įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

6

8290.

Kitų mašinų operatoriai

0

8321.

Motociklų vairuotojai

0

3300.

Jaunesnieji mokymo specialistai

0

2451.

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų profesijų specialistai

0

2352.

Mokyklų inspektoriai

0

2224.

Vaistininkai

2

7233.

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir derintojai

2

1142.

Darbdavių, darbuotojų ir kitų ekonominių interesų organizacijų vadovai

0

3111.

Chemijos ir fizinių mokslų technikai

0

2122.

Statistikai

0

3472.

Radijo, televizijos ir kiti diktoriai, laidų ir renginių vedėjai

0

3141.

Laivų mechanikai

0

9000.

Nekvalifikuoti darbininkai

0

8230.

Guminių ir plastikinių gaminių mašinų operatoriai

0

3200.

Jaunesnieji gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

0

7323.

Stiklo graveriai ir ėsdintojai

0

5112.

Transporto konduktoriai

1

4110.

Sekretoriai ir klavišinių įtaisų operatoriai

0

4223.

Telefonų stočių operatoriai

0

8277.

Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir perdirbimo mašinų operatoriai

0

2454.

Choreografai ir šokėjai

0

4212.

Bankų kasininkai ir panašūs klientų aptarnavimo tarnautojai

0

3112.

Statybos inžinerijos technikai

0

7431.

Pluošto ruošėjai

0

8221.

Farmacijos ir parfumerijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

8270.

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

0

3231.

Slaugytojai

6

8240.

Medienos apdirbimo mašinų operatoriai

3

7320.

Keramikai, puodžiai, stiklo dirbinių meistrai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8151.

Cheminių medžiagų smulkinimo, malimo ir maišymo įrenginių operatoriai

0

4122.

Statistikos ir finansinių operacijų tarnautojai

0

7130.

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

8

2141.

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai

0

8278.

Alaus, vyno ir kitų gėrimų gamybos įrenginių operatoriai

0

9312.

Nekvalifikuoti kelių, užtvankų ir panašių statinių statybos ir eksploatavimo darbininkai

0

7322.

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

0

7220.

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1220.

Produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių [skyrių] vadovai

0

6152.

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai

0

9161.

Šiukšlių surinkėjai

0

8272.

Pieno produktų gamybos įrenginių operatoriai

0

3114.

Elektronikos ir telekomunikacijų technikai

0

9140.

Pastatų prižiūrėtojai, langų valytojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

7433.

Siuvėjai ir kepurininkai

2

7324.

Piešėjai ant stiklo, keramikos ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7424.

Pynėjai, šepečių gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

5160.

Apsaugos darbuotojai

0

2221.

Gydytojai

5

4115.

Sekretoriai

2

9120.

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų darbuotojai

0

9141.

Pastatų prižiūrėtojai

2

3429.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai

1

8262.

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

0

7343.

Spausdinimo graveriai

0

8310.

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3117.

Gavybos ir metalurgijos technikai

0

8281.

Mechaninių mašinų surinkėjai

0

3226.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai

1

2470.

Viešojo administravimo specialistai

1

5141.

Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų profesijų darbuotojai

7

1237.

Tyrimų ir plėtros padalinių vadovai

0

7245.

Elektros linijų montuotojai ir remontininkai

5

3450.

Policijos inspektoriai ir sekliai

0

1230.

Kitų padalinių vadovai

0

8232.

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

7137.

Pastatų ir kitokie elektrikai

5

3230.

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

0

9162.

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

7129.

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7311.

Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai ir remontininkai

0

3122.

Kompiuterių įrangos operatoriai

0

8286.

Kartono, tekstilės ir panašių gaminių surinkėjai

0

7223.

Staklių derintojai ir derintojai operatoriai

1

100.

Ginkluotosios pajėgos

0

3400.

Kiti jaunesnieji specialistai

0

3140.

Laivų ir orlaivių valdymo bei pilotavimo vadovai ir technikai

0

8263.

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

12

7310.

Metalo ir kitų medžiagų tiksliojo apdirbimo darbininkai

0

7434.

Kailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

4144.

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

7435.

Tekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai

0

9330.

Nekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai

4

7441.

Kailiadirbiai ir odininkai

0

1312.

Mažųjų gamybos įmonių vadovai

0

4133.

Transporto paslaugų tarnautojai

4

2113.

Chemikai

0

8223.

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

0

2147.

Kasybos ir metalurgijos inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

0

3000.

Jaunesnieji specialistai ir technikai

0

8211.

Metalo apdirbimo staklių operatoriai

0

3118.

Braižytojai

0

3152.

Darbų ir sveikatos saugos bei kokybės inspektoriai

0

4131.

Sandėliavimo tarnautojai

5

8276.

Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių operatoriai

0

3211.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir laborantai

3

2200.

Gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

0

3417.

Vertintojai ir aukcionų vedėjai

0

7124.

Statybininkai dailidės ir staliai

6

7437.

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7224.

Metalo šlifuotojai, poliruotojai ir įrankių galąstojai

0

2443.

Filosofai, istorikai ir politologai

0

6121.

Pienininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

5

9313.

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

3

7213.

Valcuotojai, skardininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2332.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

0

3420.

Verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai

0

5162.

Policijos pareigūnai

2

7423.

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir derintojai operatoriai

0

8264.

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

0

2460.

Dvasininkai

0

7344.

Fotografijos ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2210.

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

0

2351.

Metodininkai

0

3224.

Optometrijos specialistai ir optikai

0

9210.

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8285.

Medinių ir panašių gaminių surinkėjai

1

8113.

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1140.

Įvairių interesų organizacijų vadovai

0

3116.

Cheminės technologijos technikai

0

7410.

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8210.

Metalo ir mineralų apdirbimo mašinų operatoriai

0

3473.

Gatvės, naktinių klubų ir panašūs muzikantai, dainininkai ir šokėjai

0

4113.

Duomenų įvesties operatoriai

0

4190.

Kiti įstaigų tarnautojai

0

7345.

Knygrišiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3225.

Burnos priežiūros specialistai

0

8122.

Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo įrenginių operatoriai

1

5133.

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

0

3113.

Elektros inžinerijos technikai

0

5130.

Asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

1317.

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

1

6111.

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

1

4143.

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

0

3340.

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai

1

8322.

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

10

4112.

Tekstų tvarkytojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

1232.

Personalo ir darbo santykių padalinių vadovai

0

8139.

Kitur nepriskirti stiklo, keramikos gamybos ir kitokių įrenginių operatoriai

0

3228.

Farmakotechnikai

0

5122.

Virėjai

20

2000.

Specialistai

0

2421.

Teisininkai

0

8200.

Mašinų operatoriai ir surinkėjai

0

7143.

Statinių konstrukcijų valytojai

0

1234.

Reklamos ir ryšių su visuomene padalinių vadovai

0

8252.

Knygų įrišimo mašinų operatoriai

1

2143.

Elektros inžinieriai

1

5123.

Padavėjai ir bufetininkai

1

8130.

Stiklo, keramikos gamybos ir kitokių įrenginių operatoriai

0

7123.

Betonuotojai, tinkuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3434.

Jaunesnieji statistikos, matematikos ir giminiškų profesijų specialistai

0

7222.

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

7

1316.

Mažųjų vežimo, sandėliavimo, logistikos ir ryšių paslaugų įmonių vadovai

0

2419.

Kitur nepriskirti verslo specialistai

0

1313.

Mažųjų statybos įmonių vadovai

1

2146.

Cheminės inžinerijos specialistai

0

9310.

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

0

7321.

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2430.

Archyvarai, bibliotekininkai ir giminiškų profesijų specialistai

0

3227.

Veterinarijos felčeriai

0

5000.

Paslaugų sektoriaus ir parduotuvių bei turgaviečių darbuotojai

0

8111.

Kasybos įrenginių operatoriai

0

2110.

Fizikai, chemikai ir giminiškų profesijų specialistai

0

7416.

Tabako produktų gamintojai

0

3120.

Jaunesnieji kompiuterijos specialistai

0

9212.

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai

0

1222.

Gamybos įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

6

8287.

Sudėtinių produktų surinkėjai

0

3320.

Jaunesnieji ikimokyklinio ugdymo specialistai

4

9151.

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

0

3460.

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

0

1311.

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių vadovai

0

2213.

Agronomai ir giminiškų profesijų specialistai

0

7242.

Elektroninės įrangos mechanikai, montuotojai ir remontininkai

2

6112.

Sodininkai, medelynų, daigynų darbuotojai

0

5163.

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

0

8250.

Spausdinimo, įrišimo, popieriaus ir kartono gamybos mašinų operatoriai

0

9100.

Prekybos ir paslaugų sektoriaus nekvalifikuoti darbuotojai

0

3130.

Optinės ir elektroninės įrangos operatoriai

0

9150.

Kurjeriai, pasiuntiniai, bagažo nešikai, durininkai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

4213.

Lažybų tarpininkai ir lošimo namų tarnautojai

0

3443.

Socialinės rūpybos specialistai

3

2149.

Kitur nepriskirti architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

0

3414.

Kelionių konsultantai ir organizatoriai

0

1000.

Teisės aktų leidėjai, aukšti pareigūnai ir vadovai

0

7413.

Pieno produktų gamintojai

0

8283.

Elektroninės įrangos surinkėjai

2

6154.

Medžiotojai

0

7134.

Darbininkai izoliuotojai

0

3151.

Pastatų ir priešgaisrinės saugos inspektoriai

0

7332.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

0

3470.

Jaunesnieji meno, pramogų ir sporto specialistai

0

7346.

Šilkografai, ksilografai ir spaudėjai ant audinių

0

8220.

Chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

9211.

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir samdiniai

13

3310.

Jaunesnieji pradinio ugdymo specialistai

1

7241.

Elektromechanikai ir elektromonteriai

2

8334.

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

4

8150.

Cheminio žaliavų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

8159.

Kitur nepriskirti cheminio žaliavų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

9111.

Gatvės pardavėjai

0

6110.

Sodininkai ir kultūrinių lauko augalų augintojai

0

2359.

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

0

8311.

Lokomotyvų mašinistai

3

8231.

Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

8333.

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

2

7113.

Akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

0

3131.

Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo įrangos operatoriai

0

4100.

Įstaigų tarnautojai

0

1318.

Mažųjų asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų įmonių vadovai

0

6153.

Giliavandenės žvejybos žvejai

0

1227.

Verslo paslaugų įmonių produktų gamybos ir paslaugų teikimo padalinių vadovai

0

9113.

Išnešiojamosios prekybos ir prekybos telefonu agentai

0

3212.

Agronomijos ir miškininkystės technikai

1

2320.

Vidurinio ir papildomojo ugdymo ir profesijos mokytojai

11

2310.

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų dėstytojai

0

8300.

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

0

8160.

Elektros gamybos ir panašių jėgainių operatoriai

0

8323.

Autobusų, tramvajų ir troleibusų vairuotojai

12

2442.

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

2120.

Matematikai, statistikai ir giminiškų profesijų specialistai

0

1235.

Tiekimo ir platinimo padalinių vadovai

0

4142.

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

4

8154.

Cheminio distiliavimo įrenginių ir reaktorių operatoriai (išskyrus naftos ir gamtinių dujų perdirbimą)

0

7300.

Tiksliųjų prietaisų, rankų darbo gaminių, spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai

0

4210.

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

3213.

Žemės ir miškų ūkio konsultantai

0

7313.

Juvelyrai ir tauriųjų metalų meistrai

0

3115.

Mašinų gamybos technikai

0

9142.

Transporto priemonių, langų ir kitokie plovėjai

2

7221.

Kalviai, kalimo ir presavimo įrenginių operatoriai

1

3432.

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

1

3442.

Mokesčių surinkimo tarnybos pareigūnai

0

2331.

Pradinio ugdymo mokytojai

6

7140.

Dažytojai, statybos konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3410.

Jaunesnieji finansų ir pardavimo specialistai

2

2142.

Civilinės statybos inžinieriai

1

1239.

Kitur nepriskirti padalinių vadovai

5

7240.

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai ir derintojai

0

8100.

Stacionariųjų įrenginių operatoriai

0

4222.

Klientų priėmimo ir informavimo tarnautojai

2

7212.

Suvirintojai

4

3444.

Licencijų išdavimo pareigūnai

0

8153.

Cheminio filtravimo ir separavimo įrenginių operatoriai

0

8110.

Kasybos ir mineralinių rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

3474.

Cirko artistai, magai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

1319.

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

1

5200.

Modeliai, pardavėjai ir prekių demonstruotojai

0

Summary Statistics: Mean 2941.4522613065337; Min. 0.0; StDev 3458.8643209045763; Valid 1194.0; Max. 9999.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LkhpLyfyM/6YBZVDOaPZyQ==

SD21|Partnerio pagrindinis užsiėmimas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Atlieka privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnyb

0

4.

Yra praktikantas/-ė ar stažuotojas/-a

0

5.

Serga ilgalaike (lėtine) liga arba turi negalią

20

0.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7)

555

7.

Užsiima namų ruoša, prižiūri namus, vaikus ar kt. asmenis

35

3.

Mokosi arba yra akademinėse, vasaros ar pan. atostogose

10

6.

Yra pensininkas/-ė

123

99.

Atsisakė atsakyti

6

1.

Dirba apmokamą darbą (samd. darbuot., savar., šeimos versl.)

408

9.

Kita

2

2.

Yra bedarbis/-ė ir ieško darbo

35

Summary Statistics: StDev 7.219718728101959; Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1194.0; Mean 1.8450586264656637

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XOYpIq6Dj5sGv2mSN1LQkw==

SD22|Ar yra ar buvo anksčiau profesinės sąjungos ar kitos panašios org. narys

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakė atsakyti

4

1.

Taip, esu šiuo metu

38

3.

Ne, niekada nebuvau

770

9.

Nėra atsakymo

5

2.

Taip, buvau anksčiau, bet dabar nesu

377

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.7291473819178927; Mean 2.6591289782244556; Max. 9.0; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EtjK2lwpd9S5XLJhj3OxEQ==

SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Hinduistų

0

0.

Nepriskiriu savęs jokiai religijai

94

3.

Ortodoksų

18

10.

Kitai religijai

0

1.

Katalikų

1053

2.

Protestantų

16

6.

Islamo

0

997.

Atsisakė nurodyti

9

4.

Kitai krikščionių religijai

4

7.

Budistų

0

9.

Kitai Azijos religijai

0

5.

Judėjų

0

Summary Statistics: Max. 997.0; Valid 1194.0; Mean 8.482412060301433; StDev 86.1854086806439; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c0KSj9o0lQmVI7tppcQ8RQ==

SD23|Ar priskiria save kuriai nors religijai (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Katalikų

1053

6.

Islamo

0

8.

Hinduistų

0

7.

Budistų

0

5.

Judėjų

0

3.

Ortodoksų

18

10.

Kitai religijai

0

97.

Atsisakė nurodyti

9

4.

Kitai krikščionių religijai

4

0.

Nepriskiriu savęs jokiai religijai

94

2.

Protestantų

16

9.

Kitai Azijos religijai

0

Summary Statistics: StDev 8.319855631285174; Mean 1.6984924623115636; Min. 0.0; Max. 97.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U/4nZjdx+3a1fiSj8V2VHw==

SD24|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

2 ar 3 kartus per mėnesį

86

4.

Kartą per mėnesį

144

2.

Kartą per savaitę

90

8.

Niekada

109

5.

Kelis kartus per metus

469

7.

Rečiau nei kartą per metus

130

1.

Kelis kartus per savaitę ir dažniau

6

97.

Atsisakė nurodyti

16

6.

Kartą per metus

138

98.

Nežino

6

Summary Statistics: Max. 98.0; StDev 12.503060655509456; Valid 1194.0; Mean 6.796482412060303; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XuUluZdXjs5s8i4fuXYJwg==

SD25|Respondento padėtis visuomenėje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

10 - Aukščiausia padėtis

2

98.

Nežino

12

1.

01 - Žemiausia padėtis

15

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 5.828308207705189; Valid 1194.0; StDev 9.445915360690291; Max. 98.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e98/T+OeiChG5F3GA9QhDA==

SD26|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose, vykusiuose 2012 m. spalio mėn.

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne, nebalsavau

437

1.

Taip, balsavau

719

9.

Nėra atsakymo

2

7.

Atsisakė atsakyti

8

0.

Paskutiniuose rinkimuose aš neturėjau balsavimo teisės

28

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 9.0; Valid 1194.0; Mean 1.3961474036850925; StDev 0.7625025403923101

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4UN/GcF1aXGlMVcqbCua7w==

SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Lietuvos lenkų rinkimų akciją

40

97.

Atsisakė atsakyti

43

96.

Sugadinau rinkimų biuletenį

2

7.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą

26

0.

Neatsakinėta (VOTE_LE = 0, 2, 7)

473

1.

Darbo partiją

150

5.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį

42

11.

Socialistinį liaudies frontą

4

10.

Politinę partiją "Sąjunga Taip"

2

9.

Politinę partiją "Drąsos kelias"

17

13.

Kitą

1

8.

Partiją "Tvarka ir teisingumas"

61

3.

Liberalų ir centro sąjungą

27

2.

Krikščionių partiją

13

12.

Tėvynės sąjungą - Lietuvos krikščionis demokratus

89

6.

Lietuvos socialdemokratų partiją

204

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 97.0; Mean 6.8525963149078954; Valid 1194.0; StDev 18.234158620926184;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xZUTNtqaK+fqvO6jTOGSpg==

SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

94.

Ne, nebalsavo

437

4.

Lietuvos lenkų rinkimų akciją

40

12.

Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus

89

97.

Atsisakė atsakyti

43

8.

Partiją „Tvarka ir teisingumas“

61

11.

Socialistinį liaudies frontą

4

9.

Politinę partiją „Drąsos kelias“

17

1.

Darbo partiją

150

6.

Lietuvos socialdemokratų partiją

204

13.

Kitą

1

96.

Sugadino rinkimų biuletenį

2

93.

Paskutiniuose rinkimuose neturėjo balsavimo teisės

28

95.

Neatsakinėta (VOTE_LE = 7)

8

3.

Liberalų ir centro sąjungą

27

2.

Krikščionių partiją

13

7.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą

26

5.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį

42

10.

Politinę partiją „Sąjunga Taip“

2

Summary Statistics: Max. 97.0; Mean 44.07370184254607; Valid 1194.0; StDev 43.99469900855301; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZkKeBSHGvdZywNXW7+gmUQ==

SD27|Už kurią partiją balsavo 2012 m. Seimo rinkimuose (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kraštutinę kairiąją (komunistų ir pan.)

4

99.

Nėra atsakymo

0

4.

Dešiniąją, konservatyviąją

102

6.

Kitą

145

96.

Sugadinau rinkimų biuletenį

2

3.

Centro, liberaliąją

221

0.

Neatsakinėta (VOTE_LE = 0, 2, 7)

473

97.

Atsisakė nurodyti

43

98.

Nepakanka informacijos kodavimui į schemą

0

2.

Kairiąją, centro kairiąją

204

5.

Kraštutinę dešiniąją (fašistų ir pan.)

0

Summary Statistics: Max. 97.0; Min. 0.0; StDev 18.193886996874294; Valid 1194.0; Mean 5.624790619765509

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o/Z+pM0j1EKMcbjRQtAa5Q==

SD28|Pozicija kairės-dešinės skalėje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0 - Kairė

19

10.

10 - Dešinė

16

88.

Nežino

346

77.

Atsisakė

74

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 88.0; StDev 38.86842301924144; Min. 0.0; Mean 33.47738693467335;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iiOt5+khPFmlfh6DjjWesw==

SD29.1|Per paskutinius metus: kreipėsi į politiką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1140

1.

Taip

49

8.

Nežinau

5

Summary Statistics: StDev 0.4378351595539606; Valid 1194.0; Mean 1.9840871021775546; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:H0H9B3N1X2Ond9Ja9DjR9g==

SD29.2|Per paskutinius metus: kreipėsi į valstybės kontroliuojančias instituc.

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1095

8.

Nežinau

7

1.

Taip

92

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 1.9581239530988277; Valid 1194.0; StDev 0.5353444008671042

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tI1lGEAFg4WlU4eAzmIEIA==

SD29.3|Per paskutinius metus: dalyvavo politinės partijos veikloje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

3

1.

Taip

24

2.

Ne

1167

Summary Statistics: Mean 1.9949748743718594; Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 0.33259608931937507; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XP0m9hmKfwmmmrpCRyMBeA==

SD29.4|Per paskutinius m.: dalyvavo visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

5

1.

Taip

56

2.

Ne

1133

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 0.44423647811470646; Mean 1.9782244556113906; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v7L2bXHg7Iif0ocTVk6Drg==

SD29.5|Per paskutinius metus: dalyvavo visuomeninėje ar pilietinėje kampanijoje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

39

2.

Ne

1152

8.

Nežinau

3

Summary Statistics: Mean 1.9824120603015074; Min. 1.0; StDev 0.35058405736628057; Valid 1194.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3WMIFoW++HZ6voeIipAYPg==

SD29.6|Per paskutinius metus: pasirašė peticiją (ne internetu)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1138

8.

Nežinau

4

1.

Taip

52

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 8.0; StDev 0.40464961464521243; Mean 1.9765494137353434; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:54RiL4xnZhNHN/u/fXI4nQ==

SD29.7|Per paskutinius metus: dalyvavo demonstracijoje, mitinge ar pikete

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

16

2.

Ne

1172

8.

Nežinau

6

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.4406664460807201; Mean 2.016750418760469

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jGF2WLufSZsP8PjzXAHwXA==

SD29.8|Per paskutinius metus: dalyvavo streiko akcijoje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

9

8.

Nežinau

5

2.

Ne

1180

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 2.0175879396984926; Min. 1.0; StDev 0.3976361979327269; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CWeIOHh+EuojDmVmFERwhg==

SD29.9|Per paskutinius metus: boikotavo kokios nors firmos arba šalies produktus

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1173

8.

Nežinau

4

1.

Taip

17

Summary Statistics: Mean 2.0058626465661638; StDev 0.3673138961457713; Max. 8.0; Valid 1194.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A8gyxcTwnTvVPq9DiCiloQ==

SD29.10|Per paskut. m.: aukojo labdarai pinigų, daiktų, kitaip rėmė asmenis, NVO

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

863

8.

Nežinau

4

1.

Taip

327

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 1194.0; Mean 1.746231155778895; Min. 1.0; StDev 0.5747611772708178;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xpyXhkL2U6WA7+tL1jrwjQ==

SD29.11|Per paskut. m.: susitiko su žurnalistais, pats rašė, kalbėjo žiniaskl.

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

6

1.

Taip

34

2.

Ne

1154

Summary Statistics: StDev 0.45776952029398643; Valid 1194.0; Mean 2.001675041876047; Min. 1.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a6bR30iaR+ulZ3YIPNwhmA==

SD29.12|Per pask. m.: kreipėsi į advokatą, teismą, prokuratūrą dėl viešo inter.

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

3

1.

Taip

34

2.

Ne

1157

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 0.344743298500114; Min. 1.0; Valid 1194.0; Mean 1.9865996649916249

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wOnOK+7KfVs5ChFwxXQjxQ==

SD29.13|Per pask. m.: siuntė el. paštu pilietinio, politinio pobūdžio informac.

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

5

1.

Taip

19

2.

Ne

1170

Summary Statistics: StDev 0.4083153498840822; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 1194.0; Mean 2.009212730318258

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WeyztE70GBg9VgI3SEXgoA==

SD29.14|Per paskutinius metus: dalyvavo aplinkos tvarkymo talkose

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

3

1.

Taip

353

2.

Ne

838

Summary Statistics: Mean 1.7194304857621439; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.5546490343673742; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fhY0kyEwjKumkMQ3f7hobw==

SD29.15|Per paskutinius metus: dalyvavo vietos bendruomenės veikloje

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

226

2.

Ne

964

8.

Nežinau

4

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 0.5305628095941801; Valid 1194.0; Mean 1.8308207705192627;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dTXItvqZAtjo68Leagz2/g==

SD30|Ar jaučiasi artimas, kuriai nors partijai

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Darbo partijai (leiboristams)

95

5.

Liberalų ir centro sąjungai

9

4.

Krikščionių partijai

8

15.

Politinei partijai "Drąsos kelias"

4

6.

Lietuvos centro partijai

0

10.

Lietuvos socialdemokratų sąjungai

19

13.

Partijai "Jaunoji Lietuva"

2

96.

Nesijaučiu artimas jokiai politinei partijai

720

16.

Politinei partijai "Sąjunga Taip"

2

11.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai

18

17.

Respublikonų partijai

0

20.

Tautos vienybės sąjungai

0

3.

Emigrantų partijai

0

2.

Demokratinei darbo ir vienybės partijai

0

18.

Socialistiniam liaudies frontui

2

22.

Kitai

0

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijai

29

12.

Lietuvos žmonių partijai

1

21.

Tėvynės sąjungai - Lietuvos krikščionims demokratams

64

14.

Partijai "Tvarka ir teisingumas"

39

9.

Lietuvos socialdemokratų partijai

100

97.

Atsisakė atsakyti

56

19.

Tautininkų sąjungai

1

8.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui

25

Summary Statistics: StDev 41.52523166541463; Min. 1.0; Valid 1194.0; Mean 65.7370184254607; Max. 97.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CFXQ6JmbNUII6bshoIn6OA==

SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: pirmas atsakymas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Ukrainiečiai

0

7.

Latviai

0

6.

Žydai

0

3.

Rusai

38

9.

Vokiečiai

0

4.

Baltarusiai

0

2.

Lenkai

84

1.

Lietuviai

1063

11.

Kita

0

97.

Atsisakė atsakyti

2

8.

Totoriai

0

10.

Romai

0

98.

Nežino

7

Summary Statistics: Max. 98.0; StDev 8.373147311369829; Valid 1194.0; Mean 1.8634840871021838; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4kOTbetLd7Vq8s3ia6uxIw==

SD31|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: antras atsakymas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Antra grupė nepaminėta

1140

98.

Nežino

7

1.

Lietuviai

0

9.

Vokiečiai

2

7.

Latviai

0

97.

Atsisakė atsakyti

2

4.

Baltarusiai

1

6.

Žydai

0

3.

Rusai

20

10.

Romai

0

2.

Lenkai

20

8.

Totoriai

2

11.

Kita

0

5.

Ukrainiečiai

0

Summary Statistics: Min. 2.0; Mean 95.3752093802345; StDev 18.279150178926873; Max. 99.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8gMfehHSU9ZYlbtpjf6eRA==

SD32a|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): kiek tai sudaro žmonių iš viso

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 žmonės

45

4.

4 žmonės

208

3.

3 žmonės

263

6.

6 žmonės

8

2.

2 žmonės

383

7.

7 žmonės

3

1.

1 žmogus

284

Summary Statistics: Mean 2.4832495812395305; Max. 7.0; StDev 1.1965881195856898; Valid 1194.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/fm3EQwO79HxDg71gB6Thw==

SD32b|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): suaugusiųjų (18 m. ir vyres.)

f899 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8367622209050934; Max. 5.0; Valid 1194.0; Min. 1.0; Mean 2.037688442211055;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GCfWhOTfW8fEscOv1Mvj9A==

SD33|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų nuo 7 iki 17 metų

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 vaikas

196

0.

Nėra vaikų

922

2.

2 vaikai

69

3.

3 vaikai

7

Summary Statistics: Valid 1194.0; Mean 0.29731993299832515; Max. 3.0; StDev 0.599980038635254; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o6yq/FIkOGiB2HSI5Td4nQ==

SD34|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų iki 6 metų

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3 vaikai

1

0.

Nėra vaikų

1045

2.

2 vaikai

26

1.

1 vaikas

122

Summary Statistics: Mean 0.14824120603015137; Max. 3.0; Valid 1194.0; StDev 0.4183162939943571; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/Z1kw/OGJaDmCJ/NlwfomA==

SD33-34|Ar turi vaikų (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

831

1.

Taip

363

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 0.0; Mean 0.3040201005025126; Max. 1.0; StDev 0.46018391993378094

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EdEcLwcefvEVIgQS+3EXkw==

SD35|Kokios yra respondento vidutinės mėnesio pajamos atskaičius mokesčius

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999998.

Nežino

16

999997.

Atsisakė atsakyti

241

0.

Neturi pajamų

117

Summary Statistics: StDev 410705.2343478503; Min. 0.0; Mean 216114.88609715248; Max. 999998.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vdw1JYxndJQ6gb1m0LlM2g==

SD35|Pajamų grupės (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

8.

Nuo 1501 Lt iki 1900 Lt

66

3.

Nuo 751 iki 810 Lt

84

1.

Iki 600 Lt

88

9.

Nuo 1901 iki 2400 Lt

70

5.

Nuo 903 iki 1000 Lt

90

97.

Atsisakė nurodyti

241

0.

Neturi pajamų

117

2.

Nuo 601 iki 750 Lt

94

6.

Nuo 1001 iki 1200 Lt

95

98.

Nežino

16

7.

Nuo 1201 Lt iki 1500 Lt

82

4.

Nuo 811 iki 902 Lt

81

10.

2401 Lt ir daugiau

70

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 24.49664991624792; StDev 38.12262922258861; Valid 1194.0; Max. 98.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2RlKu900t0PD+LzGlqqwxA==

SD36|Kokios yra visų namuose gyvenančių žmonių bendros vidutinės mėnesio pajamos

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999998.

Nežino

80

999997.

Atsisakė atsakyti

300

0.

Neturi pajamų

5

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 0.0; StDev 464968.5211753454; Mean 319759.51926298166; Max. 999998.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t+DCVRha46NjFys8I8Rhyw==

SD35|Pajamų grupės (LiDA)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

6.

Nuo 1981 iki 2200 Lt

90

0.

Neturi pajamų

5

7.

Nuo 2201 Lt iki 2700 Lt

75

2.

Nuo 751 iki 930 Lt

81

3.

Nuo 931 iki 1200 Lt

81

1.

Iki 750 Lt

81

8.

Nuo 2701 iki 3200 Lt

84

10.

Nuo 4001 Lt ir daugiau

80

98.

Nežino

80

97.

Atsisakė atsakyti

300

5.

Nuo 1601 iki 1980 Lt

71

9.

Nuo 3201 iki 4000 Lt

78

4.

Nuo 1201 iki 1600 Lt

88

Summary Statistics: Valid 1194.0; Max. 98.0; Mean 34.6499162479062; Min. 0.0; StDev 42.82960708525883

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+xXOOSw86dI7Giq7Xos0EQ==

SD37|Oficiali šeimyninė padėtis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vedęs/ištekėjusi

591

7.

Atsisakė atsakyti

6

4.

Oficialiai išsiskyręs/išsiskyrusi

126

3.

Gyvename atskirai, nors oficialiai nesame išsiskyrę

4

6.

Niekada nebuvau vedęs/ištekėjusi

253

5.

Našlys/našlė

214

Summary Statistics: StDev 2.1856191105609564; Min. 1.0; Valid 1194.0; Max. 7.0; Mean 3.1298157453936346

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8lf+5Vh8lr+UqjkPXjDLgA==

SD38|Gyvenama vietovė respondento vertinimu

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Didmiestis

439

9.

Neatsakė

0

3.

Miestas arba miestelis

372

2.

Didmiesčio priemiestis arba pakraštys

11

4.

Kaimas

363

5.

Vienkiemis arba atskiras ūkis

9

Summary Statistics: Mean 2.574539363484087; Max. 5.0; Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 1.2784453299094964;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BcLFhoxyvJKmcb5DZs/18w==

SD39|Kurioje šalyje gimė tėvas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

616.

Lenkija

4

99.

Neatsakė

5

233.

Estija

1

804.

Ukraina

5

112.

Baltarusija

12

643.

Rusijos Federacija

28

428.

Latvija

2

398.

Kazachstanas

1

440.

Lietuva

1136

Summary Statistics: StDev 56.83126448845828; Min. 99.0; Max. 804.0; Mean 441.92127303182576; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EaZxJ2S3BGKYp+bjUrAcJA==

SD40|Kurioje šalyje gimė motina

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

112.

Baltarusija

14

643.

Rusijos Federacija

19

804.

Ukraina

7

233.

Estija

1

398.

Kazachstanas

1

99.

Neatsakė

4

440.

Lietuva

1138

616.

Lenkija

9

428.

Latvija

1

Summary Statistics: StDev 57.9233690203825; Mean 441.48408710217757; Max. 804.0; Min. 99.0; Valid 1194.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A58/qEHCJcqgVYkW3PfmCw==

SD41|Ar per pastaruosius vienerius metus yra gavęs kokią nors socialinę išmoką

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežino

15

1.

Taip

501

2.

Ne

678

Summary Statistics: Mean 1.655778894472361; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 1194.0; StDev 0.8683332424670167

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AgtZ9EJzB1VUPhyR8h60zQ==

SD42|Ar per past. m. yra gavęs finansin. paramos iš užsien. gyvenančių artimųjų

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

115

8.

Nežino

0

2.

Ne

1079

Summary Statistics: StDev 0.29514624160771064; Min. 1.0; Max. 2.0; Valid 1194.0; Mean 1.903685092127303

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JEErjAsNG8QFIm/iapWPCQ==

SD43|Apytiksliai kokią dalį pajamų sudaro parama iš užsienyje gyvenančių artimųjų

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsakinėta (GPUZ = 2)

1079

5.

Labai didelę dalį

5

7.

Atsisakė atsakyti

15

2.

Mažiau nei pusę

17

1.

Labai nedidelę dalį

55

8.

Nežino, sunku pasakyti

1

3.

Apie pusę

12

4.

Daugiau nei pusę

10

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 8.0; StDev 1.018729893203699; Valid 1194.0; Mean 0.2537688442211051

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pyafs91LjoPo9TDFulzK5Q==

SD44|Kiek reikia pajamų visaverčiam gyvenimo lygiui palaikyti

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999998.

Nežino, sunku pasakyti

129

Summary Statistics: StDev 309480.7821242703; Mean 111170.47068676709; Max. 999998.0; Valid 1194.0; Min. 400.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f7vyqjfEPZxC1MRY+fub6g==

Gyvenvietės dydis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Iki 2000 gyventojų

393

4.

100,001 - 500 000

232

5.

Vilnius

207

2.

2,001 - 50,000

299

3.

50,001 - 100,000

63

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 2.6323283082077062; Min. 1.0; Valid 1194.0; StDev 1.523658666232227

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DoRt/uTRqVCW46KBPT44oA==

Gyvenamoji vietovė (BT 3)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kaimas

393

3.

Didmiestis

502

2.

Miestas

299

Summary Statistics: Mean 2.0912897822445555; StDev 0.8613180282547238; Min. 1.0; Valid 1194.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FSGrsOjJtCOmwXvAASoWlw==

Gyvenamoji vietovė (BT 1)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kaimas

393

2.

Miestas

801

Summary Statistics: Mean 1.670854271356784; Valid 1194.0; Max. 2.0; StDev 0.47009988830220056; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qSstp/NGlHTEDcMa7jLbzw==

Gyvenamoji vietovė (BT 2)

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vilnius

207

5.

Kiti miestai

367

2.

Kaunas

125

6.

Kaimas

388

4.

Šiauliai

43

3.

Klaipėda

64

Summary Statistics: StDev 1.9006694665046473; Max. 6.0; Mean 4.174204355108875; Valid 1194.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3h9DEI+ulK/57TPNw6vAuQ==

Pirminiai atrankos taškai (PSU)

f899 Location:

Summary Statistics: Mean 96.36097152428802; Max. 246.0; Min. 1.0; Valid 1194.0; StDev 69.83902831034838

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mfc9xlWfK3k4EugxFy+eAg==

Apskritis

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Tauragės

43

3.

Klaipėdos

132

5.

Panevėžio

104

6.

Šiaulių

117

8.

Telšių

58

1.

Alytaus

62

9.

Utenos

60

4.

Marijampolės

62

2.

Kauno

238

10.

Vilniaus

318

Summary Statistics: Max. 10.0; Mean 5.769681742043551; Valid 1194.0; Min. 1.0; StDev 3.2675680926009476

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dr7zJBHrDKsU4OSs7p/GSw==

Atvejo pakeitimo imtyje žyma

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Netaikoma, apklausoje atvejų keitimas netaikytas

1194

Summary Statistics: Mean 0.0; Max. 0.0; Min. 0.0; StDev 0.0; Valid 1194.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2N7bDO8w78oHeqsMGIqbqw==

Interviu data: metai

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2013.

2013 metai

1194

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 2013.0; Mean 2013.0; Max. 2013.0; StDev 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ueu634VAJNVrwnfksCtv1w==

Interviu data: Mėnuo

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

11.

Lapkritis

127

10.

Spalis

1067

Summary Statistics: Valid 1194.0; Min. 10.0; StDev 0.30843360143918636; Max. 11.0; Mean 10.106365159128977

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:loAqORF/imnmU7ieW0wKPg==

Interviu data: Diena

f899 Location:

Summary Statistics: Valid 1194.0; Mean 15.5678391959799; StDev 6.915791242068942; Min. 2.0; Max. 31.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fZlblbCNOPW4mIrWYKrtBQ==

Dažniniai svoriai

f899 Location:

Summary Statistics: StDev 0.2988713993763296; Valid 1194.0; Max. 2.6582439102573545; Mean 0.9999998478258331; Min. 0.5732341113044462

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XHqyIurg3Sm7kHDG3HIWKQ==

Duomenų rinkimo būdas

f899 Location:

Value

Label

Frequency

Text

11.

F2F, PAPI, naudotos kortelės

1194

Summary Statistics: Min. 11.0; Max. 11.0; Mean 11.0; Valid 1194.0; StDev 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AfKXu5IDpTvK2PQzj65MVg==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0259_Archive_v1.tar.gz

Text:

Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0259_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0259_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0259_Showcards_v1.pdf

Text:

Kortelės = Showcards

Notes:

application/pdf