Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis = Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1990 (hdl:21.12137/P6JGZO)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

(external link)

Document Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis = Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/P6JGZO

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-10-07

Version:

3

Bibliographic Citation:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis = Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/P6JGZO, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:0SSJck5RB3ejl1B93frZgQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis = Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/P6JGZO

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0317

Authoring Entity:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Other identifications and acknowledgements:

Vilčinskas, Vidas

Producer:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Date of Production:

1990-06-13

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Gaidys, Vladas (Lietuvos socialinių tyrimų centras = Lithuanian Social Research Centre)

Date of Deposit:

2019-12-18

Date of Distribution:

2021-10-18

Series Name:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center

Series Information:

Dataverse kolekcijoje „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“ talpinamos 1989-1993 metais Viešosios nuomonės tyrimų centro vykdytos apklausos, kuriose buvo tiriamos tuometinės Lietuvos gyventojų nuomonės aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais. <hr> Dataverse collection “Barometer of the Public Opinion Research Center” contains surveys conducted in 1989-1993 by the Public Opinion Research Center that studied Lithuanian public opinion about then relevant political, social and economic issues.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/P6JGZO

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, įstatymų leidžiamoji valdžia = legislature, gyvenimo lygis = standard of living, politinės grupės = political groups, politinės partijos = political parties, darbo jėga = labour force, politiniai vadovai = political leaders

Topic Classification:

Valdžia, politinės sistemos ir organizacijos = governmental, political systems and organizations, Darbas ir užimtumas = labour and employment

Abstract:

<li> <b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: jau kurį laiką gyvenant blokados sąlygomis, respondentų klausta, kokia jų nuomonė apie 1990 m. kovo 11 d. paskelbtą aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo bei kiek jie yra pasiryžę kęsti nepriteklių dėl Lietuvos nepriklausomybės. Teirautasi, kokia atskirų Lietuvos gyventojų grupių dalis nepritaria Lietuvos Respublikos nepriklausomybei. Toliau vertintas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Vyriausybės (Ministrų Tarybos) darbas bei įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų bei M. Gorbačiovo politinė veikla. Norėta sužinoti, ar reikalingas Lietuvoje referendumas dėl Respublikos nepriklausomybės. Prašyta įvertinti, ar gerai V. Landsbergis atlieka Aukščiausiosios Tarybos primininko, o K. Prunskienė – Ministrės Pirmininkės pareigas. Teirautasi, kaip respondentai įsivaizduoja Lietuvos ryšius su Tarybų Sąjunga ateityje. Apklausoje dalyvavę asmenys turėjo galimybę nurodyti Lietuvos problemas, kurias reikėtų spręsti visų pirma. Toliau klausta, kokioje šalyje labiausiai norėtų laikinai padirbėti, jeigu respondentui ar jo šeimai pasiūlytų dirbti ne Lietuvoje bei ar būtų svarbus siūlomo darbo atitikimas turimai kvalifikacijai. Prašyta atsakyti, ar respondentui teko kada nors kalbėtis su amerikiečiu (JAV piliečiu) bei kaip vertina Amerikos politiką Lietuvos atžvilgiu. Teirautasi, ar šiais metais gali tekti keisti darbovietę bei ar respondento profesijos žmogui būtų sunku susirasti darbą. Klausta, ar apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai yra patenkinti savo šeimos materialine padėtimi bei ar turi namie telefoną. Pabaigoje domėtasi, ar teko respondentams skaityti, girdėti apie Viešosios nuomonės apklausų centro atliktų apklausų rezultatus bei ar jie tiki, kad šie rezultatai atspindi Lietuvos gyventojų nuomonę. <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, respondento vidutinės pajamos per mėnesį, gyvenamoji vieta, šalis, kurioje norėtų gyventi, šeimos narių skaičius. <hr> <li> <b> <i> The purpose of the study </i> </b>: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. <br> <b> <i> Major investigated questions </i> </b>: After living in a blockade for some time, respondents were asked what they thought about March 11, 1990, and to what extent they were determined to endure hardships because of Lithuania's independence. It was asked which part of the individual groups of the Lithuanian population did not support the independence of the Republic of Lithuania. Further, the work of the Supreme Council of the Republic of Lithuania and the Government of Lithuania (Council of Ministers), as well as the political activity of various Lithuanian political forces and movements and M. Gorbachev were evaluated. It was wanted to know whether a referendum on the independence of the Republic was necessary in Lithuania. It was asked to assess whether V. Landsbergis performs the duties of the chairman of the Supreme Council and K. Prunskienė - of the Prime Minister. Respondents were asked how they envision Lithuania's relations with the Soviet Union in the future. Respondents had the opportunity to indicate the problems of Lithuania that should be addressed first. Further, respondents were asked in which country they would prefer to work temporarily if the respondent or their family were offered a job outside of Lithuania and whether the match of the offered job with their existing qualifications would be important. It was asked whether the respondent had ever spoken to an American (a U.S. citizen) and what he or she thought of U.S. policy toward Lithuania. It was asked whether it might be necessary to change jobs this year and whether it would be difficult for the respondent's profession to find a job. It was asked whether the Lithuanian residents who participated in the survey were satisfied with their family's financial situation and whether they had a telephone at home. Finally, it was asked whether the respondents had to read and listen to the results of the surveys conducted by Public Opinion Polling Center and whether they believed that these results reflected the opinion of the Lithuanian population. <br> <b> <i> Socio-demographic characteristics </i> </b>: gender, age, education, social status, nationality, income per family member, average monthly income of the respondent, place of residence, country of residence, families number of members.

Time Period:

1990-06-07-1990-06-13

Date of Collection:

1990-06-07-1990-06-13

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Vilniaus miestas = Vilnius City, Kauno miestas = Kaunas City, Klaipėdos miestas = Klaipėda City, Šiaulių miestas = Šiauliai City, Panevėžio miestas = Panevėžys City, Alytaus miestas = Alytus City, Kapsuko (Marijampolės) miestas = Kapsukas (Marijampolė) City, Tauragės rajonas = Tauragė District, Telšių rajonas = Telšiai District, Skuodo rajonas = Skuodas District, Kėdainių rajonas = Kėdainiai District, Radviliškio rajonas = Radviliškis District, Kupiškio rajonas = Kupiškis District, Molėtų rajonas = Molėtai District, Šalčininkų rajonas = Šalčininkai District, Varėnos rajonas = Varėna District, Šakių rajonas = Šakiai District, Druskininkų miestas = Druskininkai City, Sniečkaus (Visagino) miestas = Sniečkus (Visaginas) City

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir (arba) metaduomenys) „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis“ nuo 2020-08-04 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0331; parengė 2020-08-04 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and (or) metadata) “Barometer of the Public Opinion Resarch Center, June 1990” from 2020-08-04 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0331; prepared by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas Giedrius</a> 2020-08-04. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend /Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Sampling Procedure:

<p> <b> Mišri tikimybinė ir netikimybinė atranka </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>) </p> </b> <p> Daugiapakopis (4 pakopų) atrankos dizainas </p> <p> <b> Pirma pakopa. Lietuvos teritorija suskirstyta į 4 sluoksnius. </p> </b> <p> a) Didieji miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (dabar Marijampolė). <p> </p> b) Lietuvos rajonai buvo suskirstyti į 6 sluoksnius pagal etnografinius Lietuvos regionus: Pirmas sluoksnis – Žemaitija, į kurią įėjo šie rajonai: Akmenės, Joniškio, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių. Antras sluoksnis – Aukštaitija: Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Ukmergės, Zarasų rajonai. Trečias sluoksnis – Vidurio Lietuva: Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių rajonai. Ketvirtas sluoksnis – Rytų Lietuva: Trakų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Vilniaus rajonai. Penktas sluoksnis – Dzūkija: Alytaus, Varėnos rajonai. Šeštas sluoksnis – Suvalkija: Lazdijų, Kapsuko (dabar Marijampolės), Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonai. </p> c) Kurortiniai miestai: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. </p> <p> d) Specifinis miestas: Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> Atrankos imtis paskirstyta pagal sluoksnius proporcingai jų gyventojų skaičiui. </p> <p> <b> Antra pakopa. Kiekviename sluoksnyje atrinktas tam tikras skaičius lizdų (miestų ir rajonų). </p> </b> <p> a) Į atranką įtraukti visi didieji miestai. <p> </p> b) Iš kiekvieno rajonų sluoksnio atrinkti rajonai, remiantis kriterijumi – 60 m. ir vyresnių gyventojų dalimi tarp visų administracinio rajono gyventojų. Apskaičiavus kvadratinius nuokrypius nuo vidurkio, kiekvienoje grupėje kaip tipiški – mažiausiai besiskiriantys nuo vidurkio – buvo išskirti šie kiekvieno sluoksnio rajonai (lizdai): Žemaitijos sluoksnyje – Tauragės, Telšių ir Skuodo rajonai. Vidurio Lietuvos sluoksnyje – Kėdainių ir Radviliškio rajonai. Aukštaitijos sluoksnyje – Kupiškio ir Molėtų rajonai. Rytų Lietuvos sluoksnyje – Šalčininkų rajonas. Dzūkijos sluoksnyje – Varėnos rajonas. Suvalkijos sluoksnyje – Šakių rajonas. </p> <p> c) Iš kurortinių miestų sluoksnių, remiantis tuo pačiu kriterijumi (mažiausiu kvadratiniu nuokrypiu nuo 60 m. ir vyresnių gyventojų dalies miestuose), atrinktas vienas lizdas – Druskininkai. </p> <p> d) Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> <b> Trečia pakopa. Kiekviename antros pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) trečios pakopos lizdų, išskirtų pagal rinkimines apylinkes. </p> </b> <p> Buvo atrinktos rinkiminės apylinkės, įeinančios į 19 lizdų – antros pakopos atrankos vienetų (7 didieji miestai, 10 rajonų, kurortinis miestas Druskininkai, Sniečkus (dabar Visaginas)) pagal administracinio padalijimo ribas. Prieš atrenkant rinkimines apylinkes Vilniuje, Vilnius buvo suskirstytas į 7 sluoksnius, iš kurių buvo atrinkta po vieną lizdą (7 rinkiminės apylinkės); Kaunas suskirstytas į 5 sluoksnius ir atrinktos 5 rinkiminės apylinkės kiekvienoje iš jų; kiti didieji miestai suskirstyti į 3 sluoksnius ir kiekvienoje iš jų atrinkta po vieną lizdą, iš viso 3 rinkiminės apylinkės. Didžiuosiuose miestuose rinkiminės apylinkės buvo atrenkamos iš sunumeruotų apylinkių sąrašų pagal atitinkamą žingsnį. Rajonuose apylinkių atrinkimo kriterijus – rinkiminių apylinkių atstumas nuo rajono centro. Buvo atrinktos tolimiausios, vidutiniškai nutolusios ir esančios arčiausiai rajono centro apylinkės. Atrankos imtis buvo paskirstyta proporcingai kaimo apylinkių, miestelių, rajono centrų ir miestų gyventojų skaičiui. Iš viso buvo atrinktos 76 rinkiminės apylinkės. </p> <p> <b> Ketvirta pakopa. Kiekviename trečios pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) rinkėjų – respondentų. </p> </b> <p> Iš rinkiminėse apylinkėse esančių rinkėjų sąrašų sisteminės atrankos būdu atrinkti potencialūs respondentai. Atrinkimo iš apylinkių rinkėjų sąrašų žingsnis buvo apskaičiuojamas padalinus visų apylinkės rinkėjų skaičių iš numatomų apklausti žmonių skaičiaus. Rinkėjų sąrašai paprastai buvo sudaryti pagal gatves (ne abėcėlės tvarka), todėl toks atrinkimo būdas užtikrino atsitiktinį respondentų atrinkimą. Reikiamų apklausti respondentų pavardės ir gyvenamosios vietos adresai buvo užrašomi kortelėse. </p> <hr> <p> <b> Mixed probability and non-probability sampling </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>) </p> <p> Multistage (4-stage) sampling design. </p> <p> <b> First stage. The territory of Lithuania was divided into 4 strata. </p> </b> <p> a) Biggest cities: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (currently Marijampolė). </p> <p> b) Lithuanian districts were divided into 6 strata according to the ethnographic regions of Lithuania: The first stratum – Žemaitija (Samogitia), which included the following districts: Akmenė, Joniškis, Kelmė, Klaipėda, Kretinga, Mažeikiai, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė, Telšiai. The second stratum – Aukštaitija: Anykščiai, Biržai, Ignalina, Kupiškis, Molėtai, Panevėžys, Pasvalys, Rokiškis, Ukmergė, Zarasai districts. The third stratum – Central Lithuania: Jonava, Kaunas, Kaišiadorys, Kėdainiai, Pakruojis, Radviliškis, Raseiniai districts. The fourth stratum – East Lithuania: Trakai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Vilnius districts. The fifth stratum – Dzūkija: districts of Alytus, Varėna. The sixth stratum – Suvalkija: Lazdijai, Kapsukas (currently Marijampolė), Prienai, Šakiai, Vilkaviškis districts. <p> </p> c) Resort towns: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. <p> </p> d) Specific town: Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> The sample was divided into strata proportionally to their population. </p> <p> <b> Second stage. In each stratum a number of clusters (cities and districts) was selected. </p> </b> <p> a) All the biggest cities were included into the sample. </p> <p> b) From each stratum of districts, districts were selected on the basis of the share of population 60 years and older in the district. After calculating squared deviations from the mean, the most typical 10 districts (clusters) – deviating the least from the mean – in each stratum of districts were selected: In the stratum of Žemaitija (Samogitia): the districts of Tauragė, Telšiai and Skuodas. In the stratum of Central Lithuania: the districts of Kėdainiai and Radviliškis. In the Aukštaitija stratum: the districts of Kupiškis and Molėtai. In the East Lithuania stratum – Šalčininkai district. In the Dzūkija stratum – Varėna district. In the Suvalkija stratum – Šakiai district. </p> <p> c) From the strata of resort towns, on the basis of the same criterion (least squared deviation from the city proportion of the population aged 60 and over), one cluster was selected – Druskininkai. <p> </p> d) Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> <b> Third stage. In each cluster of the second stage, a certain number (proportionally to the population) of third stage clusters, identified as electoral districts, was chosen. </p> </b> <p> Electoral districts belonging to 19 clusters – selected on the second stage (7 biggest cities, 10 districts, the resort town of Druskininkai, and Sniečkus (currently Visaginas)) based on the administrative unit boundaries – were selected. Prior to the selection of electoral districts in Vilnius, Vilnius was divided into 7 strata, from each of which a cluster (district) was selected (7 districts in total); Kaunas was divided into 5 strata and in each of them 1 district was selected (5 in total); the other major cities were divided into 3 strata and in each of them a cluster (electoral district) was selected (3 districts in total). In the biggest cities stratum, electoral districts were systematically selected from the numbered lists of electoral districts. In the district strata, the selection criterion was the distance of the electoral districts from the center of the administrative units. The furthest, the average and the closest electoral districts were selected. The sample was proportional to the population of rural areas, towns, administrative units’ centers and cities. A total of 76 electoral districts were selected. <p> </p> <b> Fourth stage. In each cluster of the third stage, a certain number (proportionally to the population) of voters – respondents was selected. </p> </b> <p> The potential respondents were systematically sampled from the electoral rolls of the electoral districts. The sampling interval was calculated by dividing the total number of voters in the electoral district by the number of respondents expected to be surveyed. Electoral rolls were usually sorted by street (not alphabetically), so this method of selection ensured a random selection of respondents. The names and addresses of the persons to be interviewed were written on special cards. </p>

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) ir savipildos klausimynas: popieriuje = Face-to-face interview: Paper-and- pencil (PAPI) and Self-administered questionnaire: Paper <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Notes:

Originali tyrimo anketa neišliko, todėl klausimynas atkurtas LiDA, naudojantis SPSS faile esančių kintamųjų pavadinimais ir žymėmis bei leidiniu Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. <hr> The original research questionnaire has not survived, therefore the questionnaire was restored from the SPSS data file, using the labels and categories of the variables, and information retrieved from the following publication: Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Public opinion research in the period of Lithuania's historical transition. Lithuanian Social Research Center.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Main files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (3, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Publications

Citation

Identification Number:

978-9955-531-54-8

Bibliographic Citation:

Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

File Description--f728

File: LiDA_SurveyData_0317_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1351

 • No. of variables per record: 61

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:0SSJck5RB3ejl1B93frZgQ==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • K1 - K1|Gyvenant blokados s�lygomis, kokia nuomon� apie kovo 11 d. paskelbt� akt�
 • K2 - K2|Kiek pasiry��s k�sti Lietuvos blokad�
 • K3_a - K3a|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: lietuviai
 • K3_b - K3b|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: rusai
 • K3_c - K3c|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: lenkai
 • K3_d - K3d|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: kaimo �mon�s
 • K3_e - K3e|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: darbininkai
 • K4 - K4|Kaip vertina Lietuvos Respublikos Auk��iausiosios Tarybos darb�
 • K5 - K5|Kaip vertina Lietuvos Vyriausyb�s (Ministr� Tarybos) darb�
 • K6 - K6|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: S�j�dis
 • K7 - K7|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: savaranki�ka LKP
 • K8 - K8|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: LKP TSKP platformos pagrindu
 • K9 - K9|Kaip vertina dabartin� M. Gorba�iovo politin� veikl�
 • K10 - K10|Ar reikalingas Lietuvoje referendumas d�l Respublikos nepriklausomyb�s
 • K11 - K11|Ar gerai V. Landsbergis atlieka Auk��iausiosios Tarybos primininko pareigas
 • K12 - K12|Ar gerai K. Prunskien� atlieka Ministr�s Pirminink�s pareigas
 • K13 - K13|Kaip �sivaizduoja Lietuvos ry�ius su Taryb� S�junga ateityje
 • K14_1 - K14.1|Spr�sti problemas: per didelis alkoholio vartojimas
 • K14_2 - K14.2|Spr�sti problemas: narkomanija
 • K14_3 - K14.3|Spr�sti problemas: nusikalstamumo did�jimas
 • K14_4 - K14.4|Spr�sti problemas: spekuliacija, �juodoji rinka�
 • K14_5 - K14.5|Spr�sti problemas: skurdas
 • K14_6 - K14.6|Spr�sti problemas: nedarbas
 • K14_7 - K14.7|Spr�sti problemas: maisto produkt� tr�kumas
 • K14_8 - K14.8|Spr�sti problemas: plataus vartojimo preki� tr�kumas
 • K14_9 - K14.9|Spr�sti problemas: but� problemos
 • K14_10 - K14.10|Spr�sti problemas: prastas medicininis aptarnavimas
 • K14_11 - K14.11|Spr�sti problemas: gamtin�s aplinkos u�ter�tumas
 • K14_12 - K14.12|Spr�sti problemas: �od�io laisv�s var�ymai
 • K14_13 - K14.13|Spr�sti problemas: politini� teisi� var�ymai
 • K14_14 - K14.14|Spr�sti problemas: tik�jimo laisv�s var�ymai
 • K14_15 - K14.15|Spr�sti problemas: kelioni�, i�vyk� laisv�s ribojimas
 • K14_16 - K14.16|Spr�sti problemas: nesantaika tarp �vairi� tautybi� �moni�
 • K14_17 - K14.17|Spr�sti problemas: nevietini� �mogaus teisi� pa�eidimai
 • K14_18 - K14.18|Spr�sti problemas: jaunuoli� karin� tarnyba ne Lietuvoje
 • K14_19 - K14.19|Spr�sti problemas: migracija
 • K14_20 - K14.20|Spr�sti problemas: kita
 • K14_21 - K14.21|Spr�sti problemas: neatsak�
 • K15 - K15|Jei pasi�lyt�, kokioje u�sienio �alyje labiausiai nor�t� laikinai padirb�ti
 • K16 - K16|Jei sutikt� dirbti u�sienyje, ar dirbt� darb� (ne)atitinkant� kvalifikacij�
 • K17 - K17|Ar teko kada nors kalb�tis su amerikie�iu (JAV pilie�iu)
 • K18 - K18|Kaip vertina Amerikos politik� Lietuvos at�vilgiu
 • K19 - K19|Ar �iais metais gali tekti keisti darboviet�
 • K20 - K20|Ar respondento profesijos �mogui �iuo metu b�t� sunku susirasti darb�
 • K21 - K21|Ar patenkintas savo �eimos materialine pad�timi
 • K22 - K22|Ar turi namie telefon�
 • K23 - K23|Ar teko skaityti apie Vie�osios nuomon�s apklaus� centro apklaus� rezultatus
 • K24 - K24|Jei taip, ar tiki, kad �ie rezultatai atspindi Lietuvos gyventoj� nuomon�
 • S1 - S1|Lytis
 • S2 - S2|Am�ius
 • S2_r1 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)
 • S2_r2 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)
 • S3 - S3|I�simokslinimas
 • S4 - S4|Socialin� pad�tis
 • S5 - S5|Tautyb�
 • S6 - S6|Kiek �moni� �eimoje (su respondentu)
 • S7 - S7|Kiek vidutini�kai pinig� per m�nes� tenka vienam �eimos nariui (TSRS rubliais)
 • S8 - S8|Kokios respondento vidutin�s pajamos per m�nes� (TSRS rubliais)

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f728 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VRctSlIc5AVP1O1plz3XUg==

Versija (LiDA)

f728 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ket2tciPb6phoyvBdzHCng==

Respondento identifikacinis numeris

f728 Location:

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 390.1444177053757; Max. 1351.0; Mean 676.0; Valid 1351.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a82S/MB0fbOyuu3eRlMWnw==

K1|Gyvenant blokados s�lygomis, kokia nuomon� apie kovo 11 d. paskelbt� akt�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nepritariu

117

1.

Pritariu

716

0.

Neturi nuomon�s /neatsak�

3

2.

Pritariu, ta�iau manau, kad jis paskelbtas per anksti

515

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 1351.0; Mean 1.5521835677276083; StDev 0.6521026154622783;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1yAcpd3z6NtiYh31ub8pjg==

K2|Kiek pasiry��s k�sti Lietuvos blokad�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

A� nenusiteik�s daugiau k�sti nepritekli�

180

0.

Neturi nuomon�s /neatsak�

6

2.

Galiu k�sti nepritekli�, bet noriu �inoti ribas

607

1.

A� pasiry��s k�sti tiek, kiek reik�s

558

Summary Statistics: StDev 0.6935772692403879; Max. 3.0; Valid 1351.0; Mean 1.7113249444855656; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eTRPwLP6BF+lw5UWfyC9dg==

K3a|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: lietuviai

f728 Location:

Summary Statistics: Valid 1351.0; Min. 0.0; Max. 90.0; StDev 15.251977068791712; Mean 14.701702442635074;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vYHQdrteYifiZUazl/exXw==

K3b|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: rusai

f728 Location:

Summary Statistics: Max. 100.0; Valid 1351.0; Mean 46.34122871946708; StDev 29.385706950959158; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:traRRaQkarNqavEQHZmIoA==

K3c|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: lenkai

f728 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 35.67283493708362; Max. 100.0; StDev 28.105375695660143; Valid 1351.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:y+g3t9v0f8ayHMCN4T+l8A==

K3d|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: kaimo �mon�s

f728 Location:

Summary Statistics: StDev 25.51980875239209; Valid 1351.0; Max. 100.0; Min. 0.0; Mean 24.319763138416008;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a+EhI4QEsddrwb8ZHDZu6Q==

K3e|Kokia Lietuvos gyventoj� dalis nepritaria LR nepriklausomybei: darbininkai

f728 Location:

Summary Statistics: Valid 1351.0; StDev 26.1941212455761; Mean 24.83049592894154; Max. 100.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9L6lX3RdjP7ZWKQxbhogNQ==

K4|Kaip vertina Lietuvos Respublikos Auk��iausiosios Tarybos darb�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturi nuomon�s

125

-5.

-5 - Labai blogai

115

7.

Neatsak�

11

5.

5 - Labai gerai

118

Summary Statistics: Max. 7.0; StDev 3.2980632593559327; Valid 1351.0; Min. -5.0; Mean 2.0932642487046675

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4S9OVYDcMoMnmr8njQgu1g==

K5|Kaip vertina Lietuvos Vyriausyb�s (Ministr� Tarybos) darb�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-5.

-5 - Labai blogai

67

5.

5 - Labai gerai

224

6.

Neturi nuomon�s

162

7.

Neatsak�

16

Summary Statistics: Max. 7.0; Min. -5.0; Valid 1351.0; Mean 3.1051073279052552; StDev 2.850740613249082

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HpfVp6+eXF7Kd/W1Jn8DAw==

K6|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: S�j�dis

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Neatsak�

26

6.

Neturi nuomon�s

176

-5.

-5 - Labai blogai

142

5.

5 - Labai gerai

145

Summary Statistics: Mean 2.0658771280532915; Max. 7.0; Valid 1351.0; StDev 3.5018658450521847; Min. -5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bGq44w++hVc9O4BmzBjFdg==

K7|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: savaranki�ka LKP

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai gerai

132

6.

Neturi nuomon�s

282

7.

Neatsak�

29

-5.

-5 - Labai blogai

61

Summary Statistics: Mean 2.8978534418948962; Valid 1351.0; StDev 2.9622193600446556; Min. -5.0; Max. 7.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j0rB5EngzSCGlD7i1MYxgQ==

K8|Kaip vertina veikl� �i� politini� j�g�: LKP TSKP platformos pagrindu

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-5.

-5 - Labai blogai

628

5.

5 - Labai gerai

44

6.

Neturi nuomon�s

251

7.

Neatsak�

42

Summary Statistics: Valid 1351.0; Max. 7.0; Mean -0.84307920059215; Min. -5.0; StDev 4.656236979342501;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lHaHQBK1+945TxBC2vX4Sw==

K9|Kaip vertina dabartin� M. Gorba�iovo politin� veikl�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Neatsak�

24

5.

5 - Labai gerai

68

-5.

-5 - Labai blogai

318

6.

Neturi nuomon�s

115

Summary Statistics: Valid 1351.0; Mean -0.24352331606217448; Min. -5.0; Max. 7.0; StDev 3.931155784151876

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PI6LjSAQN6P8CYTMnE/mxg==

K10|Ar reikalingas Lietuvoje referendumas d�l Respublikos nepriklausomyb�s

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

508

2.

Ne

669

3.

Neturi nuomon�s

168

0.

Neatsak�

6

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 1.739452257586972; StDev 0.6712548749643609; Valid 1351.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DzhSJ1MD/r4GDeyKE+geCQ==

K11|Ar gerai V. Landsbergis atlieka Auk��iausiosios Tarybos primininko pareigas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nelabai gerai

406

1.

Labai gerai

207

5.

Neturiu nuomon�s

71

4.

Blogai

291

0.

Neatsak�

9

2.

Pakankamai gerai

367

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 1.1375446061139332; Valid 1351.0; Mean 2.7224278312361236; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iUgTXhwBIgKGO47PhVke+w==

K12|Ar gerai K. Prunskien� atlieka Ministr�s Pirminink�s pareigas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai gerai

562

3.

Nelabai gerai

171

4.

Blogai

114

0.

Neatsak�

8

5.

Neturiu nuomon�s

62

2.

Pakankamai gerai

434

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 2.0051813471502613; Max. 5.0; StDev 1.1479333219021313; Valid 1351.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m7fgmZ23WxHIm9jASKcLVg==

K13|Kaip �sivaizduoja Lietuvos ry�ius su Taryb� S�junga ateityje

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

10

4.

Neturiu nuomon�s

62

2.

Sudaryti nauj� sutart�, garantuojant didesn� savaranki�kum�

271

3.

Lietuva turi b�ti savaranki�ka valstyb�, ne�einanti � TSRS

951

1.

Panaikinti sprendim� apie LR atstatym� ir pasilikti TSRS

57

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.6433508109274406; Valid 1351.0; Mean 2.738712065136935; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L1kV3DC3cLEYal3Dx1R07g==

K14.1|Spr�sti problemas: per didelis alkoholio vartojimas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

276

0.

Ne

1075

Summary Statistics: Mean 0.20429311621021426; StDev 0.4033334250927161; Max. 1.0; Valid 1351.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HomAu2gZTfXPAQ0nAbab2g==

K14.2|Spr�sti problemas: narkomanija

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

86

0.

Ne

1265

Summary Statistics: Mean 0.06365655070318292; Min. 0.0; StDev 0.2442305174602662; Valid 1351.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bIZCzfwj5Z510YCSTTj2dg==

K14.3|Spr�sti problemas: nusikalstamumo did�jimas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

506

0.

Ne

845

Summary Statistics: StDev 0.48418246167566853; Valid 1351.0; Mean 0.37453737971872675; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/gwSpHNN76Hbr9LYEm4R9Q==

K14.4|Spr�sti problemas: spekuliacija, �juodoji rinka�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

538

0.

Ne

813

Summary Statistics: Mean 0.3982235381199113; StDev 0.4897132467758802; Max. 1.0; Valid 1351.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ce3JgsHKooT8wzXSA+Ow7g==

K14.5|Spr�sti problemas: skurdas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

205

0.

Ne

1146

Summary Statistics: Valid 1351.0; StDev 0.35890101006761205; Max. 1.0; Mean 0.15173945225758695; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:B30FMgZUzlEMFt54nv7BWw==

K14.6|Spr�sti problemas: nedarbas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1073

1.

Taip

278

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1351.0; Max. 1.0; StDev 0.4044154141211401; Mean 0.2057735011102887

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rmDwT+goVdF4143Haxvh8A==

K14.7|Spr�sti problemas: maisto produkt� tr�kumas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1209

1.

Taip

142

Summary Statistics: Valid 1351.0; Mean 0.10510732790525547; StDev 0.3068052337153853; Min. 0.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WUiIVXshC1gDmap4hcJHXw==

K14.8|Spr�sti problemas: plataus vartojimo preki� tr�kumas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

263

0.

Ne

1088

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.3960935434066532; Mean 0.19467061435973382; Min. 0.0; Valid 1351.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iLHVTO8ugXTtxjVeec9rIA==

K14.9|Spr�sti problemas: but� problemos

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1088

1.

Taip

263

Summary Statistics: Valid 1351.0; Mean 0.1946706143597337; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.39609354340665326;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HpntJcLsovLauJpLgvCD1g==

K14.10|Spr�sti problemas: prastas medicininis aptarnavimas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

179

0.

Ne

1172

Summary Statistics: Valid 1351.0; StDev 0.3391530777603916; Mean 0.13249444855662473; Max. 1.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3mfW8euo0jwxcegHFjxnCQ==

K14.11|Spr�sti problemas: gamtin�s aplinkos u�ter�tumas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

247

0.

Ne

1104

Summary Statistics: StDev 0.3866681980962847; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.18282753515914124; Valid 1351.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kaamI80dLSne/BWzBE1SXg==

K14.12|Spr�sti problemas: �od�io laisv�s var�ymai

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1337

1.

Taip

14

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.010362694300518109; StDev 0.10130599879789551; Valid 1351.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ip2BsWu+NU0TCJS7MuStXA==

K14.13|Spr�sti problemas: politini� teisi� var�ymai

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

27

0.

Ne

1324

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1351.0; Mean 0.019985196150999175; StDev 0.1400010574137956; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tLWRXfpYe7ca+mHj99UUVQ==

K14.14|Spr�sti problemas: tik�jimo laisv�s var�ymai

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

4

0.

Ne

1347

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.054352463713278246; Mean 0.002960769800148028; Max. 1.0; Valid 1351.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:l02v0Go7MGeGhuDxAGtK6A==

K14.15|Spr�sti problemas: kelioni�, i�vyk� laisv�s ribojimas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

37

0.

Ne

1314

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.16326909515887894; Mean 0.02738712065136939; Min. 0.0; Valid 1351.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:055548V5ZpnTVnzKfdGHpQ==

K14.16|Spr�sti problemas: nesantaika tarp �vairi� tautybi� �moni�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

195

0.

Ne

1156

Summary Statistics: Valid 1351.0; StDev 0.35156178750693573; Mean 0.14433752775721656; Max. 1.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:miISWJQWkrsZoclfyoIqGg==

K14.17|Spr�sti problemas: nevietini� �mogaus teisi� pa�eidimai

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1292

1.

Taip

59

Summary Statistics: StDev 0.20443850851543827; Max. 1.0; Valid 1351.0; Mean 0.04367135455218382; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sOSKLhBO8bZlEQ0Guno85w==

K14.18|Spr�sti problemas: jaunuoli� karin� tarnyba ne Lietuvoje

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

568

0.

Ne

783

Summary Statistics: Mean 0.4204293116210218; StDev 0.4938106932217982; Valid 1351.0; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:axot7gSuvEKrVk9KmTn95A==

K14.19|Spr�sti problemas: migracija

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1308

1.

Taip

43

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.17560769442325846; Max. 1.0; Valid 1351.0; Mean 0.03182827535159146

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yvMrsSRI/woH1PqiKMBFzg==

K14.20|Spr�sti problemas: kita

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

56

0.

Ne

1295

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1351.0; Mean 0.04145077720207249; StDev 0.1994042171935717

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jCdtBfbcGekVMQfc7fMuUg==

K14.21|Spr�sti problemas: neatsak�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

7

0.

Ne

1344

Summary Statistics: StDev 0.07182143789080042; Max. 1.0; Valid 1351.0; Mean 0.005181347150259053; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tT4YVBI5yC2pQd9YAiE7HA==

K15|Jei pasi�lyt�, kokioje u�sienio �alyje labiausiai nor�t� laikinai padirb�ti

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labiausiai nor��iau dirbti �vedijoje

123

0.

Neatsak�

33

3.

Labiausiai nor��iau dirbti Suomijoje

95

6.

Labiausiai nor��iau dirbti Jungtin�se Amerikos Valstijose

208

7.

Labiausiai nor��iau dirbti Lenkijoje

12

1.

A� nenor��iau dirbti ne Lietuvoje

619

5.

Labiausiai nor��iau dirbti Vokietijos Federacin�je Respub.

154

8.

Labiausiai nor��iau dirbti kitoje �alyje

47

2.

Labiausiai nor��iau dirbti Taryb� S�jungoje

60

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 2.956328645447817; Min. 0.0; StDev 2.2457240670317287; Valid 1351.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lf63RgxCWSwWj19j6R0Deg==

K16|Jei sutikt� dirbti u�sienyje, ar dirbt� darb� (ne)atitinkant� kvalifikacij�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Sutik�iau dirbti bet kok� darb�

324

4.

Ne�inau, neturiu nuomon�s

222

2.

Sutik�iau dirbti ir �emesn�s kvalifikacijos darb�

212

1.

Sutik�iau dirbti darb� atitinkant� kvalifikacij�, specialyb�

268

0.

Neatsak�

325

Summary Statistics: StDev 1.4307070693979633; Mean 1.8889711324944494; Valid 1351.0; Min. 0.0; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VVsEFodsMyReefY+7q+eLQ==

K17|Ar teko kada nors kalb�tis su amerikie�iu (JAV pilie�iu)

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1043

1.

Taip

289

0.

Neatsak�

19

Summary Statistics: Valid 1351.0; Min. 0.0; StDev 0.4601545324248193; Max. 2.0; Mean 1.7579570688378976

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uH2Ph/YyAgONPrBXjht7wA==

K18|Kaip vertina Amerikos politik� Lietuvos at�vilgiu

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Pad�jo tiek, kiek tik�jausi. Ko i� jos daugiau besulauksi

109

0.

Neatsak�

12

2.

Many�iau, kad Amerika gal�jo mums daugiau pad�ti

291

1.

Amerika labai pad�jo

14

6.

Kita nuomon�

18

5.

Reikia pasitik�ti tik savo j�gomis, ma�iau dairytis � Vakarus

759

7.

Neturiu nuomon�s

52

4.

Savaime suprantama, Amerika netur�jo aukoti savo interes�

96

Summary Statistics: Max. 7.0; StDev 1.4577020063795272; Mean 4.125832716506289; Min. 0.0; Valid 1351.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gnh4nOKwx7pIKppldmLRRA==

K19|Ar �iais metais gali tekti keisti darboviet�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Taip gali atsitikti

407

1.

Tikrai nereik�s

353

0.

Neatsak�

374

3.

Jau �inau, kad reik�s

35

4.

Apie tai negalvojau, ne�inau

182

Summary Statistics: StDev 1.2901995825659365; Mean 1.4803849000740192; Max. 4.0; Min. 0.0; Valid 1351.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8YHM3O3/8xV6lwXN9U1PXg==

K20|Ar respondento profesijos �mogui �iuo metu b�t� sunku susirasti darb�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sunkoka

430

1.

Lengva

249

0.

Neatsak�

357

3.

Beveik ne�manoma

96

4.

Ne�inau

219

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 0.0; Valid 1351.0; StDev 1.3642999130751443; Mean 1.6824574389341231;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BZ/qjdzPLrB9zbqiRG+tPA==

K21|Ar patenkintas savo �eimos materialine pad�timi

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neturi nuomon�s

0

5.

5 - Labai gera

50

-5.

-5 - Labai bloga

164

7.

Neatsak�

22

Summary Statistics: Max. 7.0; StDev 3.2943703584883086; Mean 0.22205773501110093; Valid 1351.0; Min. -5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:y2OrHrsykMZa0b5AXwO0nQ==

K22|Ar turi namie telefon�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

658

1.

Taip

683

0.

Neatsak�

10

Summary Statistics: Max. 2.0; Valid 1351.0; StDev 0.5143786107093697; Min. 0.0; Mean 1.479644707623982

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8Q1vD247ALw2AWW2FRW4hQ==

K23|Ar teko skaityti apie Vie�osios nuomon�s apklaus� centro apklaus� rezultatus

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

986

2.

Ne

354

0.

Neatsak�

11

Summary Statistics: Max. 2.0; StDev 0.4537229522154555; Valid 1351.0; Min. 0.0; Mean 1.253886010362694

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q+rnT4GysHNMADWDiLcDsg==

K24|Jei taip, ar tiki, kad �ie rezultatai atspindi Lietuvos gyventoj� nuomon�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Tikiu, kad jie atspindi gyventoj� nuomon�

900

3.

A� nesidomiu vie�osios nuomon�s apklaus� rezultatais

212

2.

�iais rezultatais netikiu

175

0.

Neatsak�

64

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.3960029607698; StDev 0.8051401607855241; Max. 3.0; Valid 1351.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RkCsGnPXwzUibdFuB/gG9g==

S1|Lytis

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nenurod�

11

2.

Moteris

759

1.

Vyras

581

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean 1.553663952627683; Min. 0.0; Valid 1351.0; StDev 0.5134194469145028

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oEA7tfaod56kVIl1mUyQZA==

S2|Am�ius

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

44

Summary Statistics: Max. 83.0; Valid 1351.0; Min. 0.0; Mean 42.010362694300525; StDev 16.84315126058286

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AHLBKatnAzcMJc5ZEcvNqw==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

60-69 met�

202

6.

70 met� ir vyresni

53

2.

30-39 met�

290

0.

Neatsak�

44

4.

50-59 met�

234

3.

40-49 met�

233

1.

18-29 met�

295

Summary Statistics: Mean 2.8408586232420436; Max. 6.0; Valid 1351.0; Min. 0.0; StDev 1.575456336947315

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6J9dq6n8kk9QQhu2l/lFvA==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

35-44 met�

252

1.

18-24 met�

140

0.

Neatsak�

44

4.

45-54 met�

227

2.

25-34 met�

319

5.

55-64 met�

237

6.

65 met� ir vyresni

132

Summary Statistics: Max. 6.0; StDev 1.6190639225508747; Min. 0.0; Valid 1351.0; Mean 3.2709104367135464;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iOzjLsdx2Pscx3BwlmkaCg==

S3|I�simokslinimas

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepilnas vidurinis (arba profesinis be vidurinio)

207

5.

Auk�tasis arba nebaigtas auk�tasis

232

0.

Nenurod�

12

3.

Vidurinis (bendrojo lavinimo arba profesinis)

357

1.

Pradinis

226

4.

Specialus vidurinis (technikumas)

317

Summary Statistics: Mean 3.0636565507031825; Valid 1351.0; Max. 5.0; Min. 0.0; StDev 1.349492507256109

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z5Z3rKEuuc/TBCc/Q85YTw==

S4|Socialin� pad�tis

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Darbininkas

486

9.

Kita

12

5.

Moksleivis

14

8.

Laikinai nedirbu

52

7.

Pensininkas

260

0.

Nenurod�

9

2.

Valstietis

91

6.

Studentas

29

3.

Tarnautojas be specialaus i�simokslinimo

74

4.

Tarnautojas su specialiu viduriniu/auk�tuoju i�simokslinimu

324

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 2.474195359899534; Valid 1351.0; Max. 9.0; Mean 3.533678756476683

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tN3sCCpSYbaNtvlAHXNeDg==

S5|Tautyb�

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Lietuvis

1103

5.

Kita

21

4.

Baltarusis

27

3.

Lenkas

71

0.

Nenurod�

1

2.

Rusas

128

Summary Statistics: Mean 1.3212435233160622; StDev 0.7946955209530376; Valid 1351.0; Min. 0.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RF4GiNOBGbk2Q7mD7T8gDQ==

S6|Kiek �moni� �eimoje (su respondentu)

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

21

Summary Statistics: StDev 1.533254305919301; Min. 0.0; Valid 1351.0; Max. 14.0; Mean 3.315321983715766

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ASF4a4lufuvo+1qC0gvHfw==

S7|Kiek vidutini�kai pinig� per m�nes� tenka vienam �eimos nariui (TSRS rubliais)

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nenurod�

65

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 69.06099083874747; Max. 900.0; Valid 1351.0; Mean 101.7957068837897

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JvxKdTE4ya/Pi6KhrEuDxA==

S8|Kokios respondento vidutin�s pajamos per m�nes� (TSRS rubliais)

f728 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nenurod�

125

Summary Statistics: Max. 2250.0; Valid 1351.0; Mean 158.5521835677276; Min. 0.0; StDev 129.84269135026574

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6BL3oKl1KMpleddQR3oVSg==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0317_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf