Birth Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Estija, 1919-1939 m. (hdl:21.12137/KIPW5R)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Birth Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Estija, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/KIPW5R

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-09

Version:

1

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Birth Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Estija, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/KIPW5R, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:c8Aq2/FaafbDioO8syL6ZQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Birth Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Estija, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/KIPW5R

Identification Number:

LiDA_HistatData_0253

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2021-11-26

Software used in Production:

MS Excel

Software used in Production:

LibreOffice Calc

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2021-11-26

Date of Distribution:

2021-12-13

Series Name:

Demography = Demografija

Series Information:

<p>Dataverse collection “Demography” contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast; demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickness rate, etc.); data about population migration; census data, etc.</p> <hr> <p>Dataverse rinkinyje „Demografija“ talpinami duomenys apie gyventojų skaičių, tankumą, gyventojų skaičių pagal gyvenamąją vietą (miestas ar kaimas), lytį, konfesiją, etninę ar tautinę, socialinę ar luominę sudėtį; istorinius demografinius duomenis (gimstamumas, mirtingumas, santuokos, ištuokos, sergamumas ir kt.); gyventojų migracijos duomenis; gyventojų surašymų duomenis ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/KIPW5R

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, natality = gimstamumo statistika, birth rate = gimstamumo lygis, Estonia = Estija

Topic Classification:

History = Istorija, Demography (population, vital statistics, and censuses) = Demografija (gyventojai, natūralios kaitos statistika ir gyventojų surašymai)

Abstract:

<p>This dataset contains data of birth rate (births without stillbirths) per year (per 1000 population) in Estonia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of births by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see metadata field <b>Origin of Sources</b> below.</p> <p>Dataset "Birth Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie gimstamumo lygį (gyvų naujagimių, be negyvų naujagimių) per metus (1000-čiui gyventojų) Estijoje 1919-1939 metais. Duomenys langeliuose (metai pagal administracinius regionus) apskaičiuoti padauginant gimusiųjų skaičių iš 1000 ir padalinant iš metų vidurio gyventojų skaičiaus. Duomenų šaltiniai pateikiami žemiau esančiame metaduomenų lauke <b>Origin of Sources</b>.</p> <p>Duomenų rinkinys "Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Estija, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2021-2021

Geographic Coverage:

Estonia = Estija (1919-1939)

Geographic Unit(s):

Harju County = Talino apskritis ([est] Harjumaa [Harju maakond]), Jarva County = Jervos apskritis ([est] Järvamaa [Järva maakond]), Laane County = Lenės apskritis ([est] Läänemaa [Lääne maakond]), Parnu County = Pernu apskritis ([est] Pärnumaa [Pärnu maakond]), Petseri County = Petserio apskritis ([est] Petserimaa [Petseri maakond]), Saare County = Sarės apskritis ([est] Saaremaa [Saare maakond]), Tartu County = Tartu apskritis ([est] Tartumaa [Tartu maakond]), Valga County = Valgos apskritis ([est] Valgamaa [Valga maakond]), Viljandi County = Viljandžio apskritis ([est] Viljandimaa [Viljandi maakond]), Viru County = Viru apskritis ([est] Virumaa [Viru maakond]), Voru County = Veru apskritis ([est] Võrumaa [Võru maakond])

Unit of Analysis:

Individual: birth rate (live born infants) (per 1000 population) = Asmuo: gimstamumo lygis (gyvagimių, gyvų naujagimių) (1000-čiui gyventojų)<a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas</a>)

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statistikos duomenų lentelė

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania) = Morkevičius, Vaidas (Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Mode of Data Collection:

Other: Calculations <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)</a> = Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

Research data: published = Tyrimų duomenys: publikuoti <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Origins of Sources:

<p>Data and sources on the number of live births are provided in the dataset “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/THBOSX" target="_blank">Number of Live Births (N) in Estonia, 1919-1939</a>”.</p> <p>Data and sources on the number population are provided in the dataset “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/XJ6ER8" target="_blank">Number of Population in Counties in Estonia, 1919-1939</a>” (see the data table of the mid-year population data<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/2D161H"target="_blank"><i> LiDA_HistatData_0246_Data_0002_v4</i></a>).</p> = <p>Duomenys ir šaltiniai apie gyvagimius pateikiami duomenų rinkinyje “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/THBOSX" target="_blank">Gyvagimių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.</a>”.</p> <p>Duomenys ir šaltiniai apie gyventojų skaičių pateikiami duomenų rinkinyje „<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/XJ6ER8" target="_blank">Gyventojų skaičius apskrityse Estijoje, 1919–1939 m.</a>“ (žr. metų vidurio gyventojų skaičiaus duomenų lentelę <a href="https://hdl.handle.net/21.12137/2D161H"target="_blank"><i> LiDA_HistatData_0246_Data_0002_v4</i></a>).</p>

Notes:

<p>Some persons registered as infants (under the age of 1) born in 1921-1922, may be born in fact at the end of 1920-1921.</p> <hr> <p>Kai kurie asmenys, registruoti kaip kūdikiai (amžius <1) gimę 1921-1922 m., gali būti iš tikrųjų gimę 1920-1921 m. pabaigoje.<p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (1, MS Excel format) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (1, MS Excel formatu).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/TS0QJY " target="_blank"> Birth Rate (per 1000 Population) in Latvia, 1919-1939 <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/N8SEOL " target="_blank"> Birth Rate (per 1000 Population) in Lithuania, 1919-1939 </a></p> <hr> <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/TS0QJY " target="_blank"> Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Latvija, 1919-1939 m. <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/N8SEOL " target="_blank"> Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m. </a></p>

File Description--f1423

File: LiDA_HistatData_0253_Data_v1.tab

  • Number of cases: 26

  • No. of variables per record: 37

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:c8Aq2/FaafbDioO8syL6ZQ==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f1423 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Max. 1939.0; Min. 1919.0; Mean 1929.0; StDev 6.2048368229954285

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YlM9YoCiZTZWKOMphWsr0w==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ViruCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Viruapskritis:Vyrai(‰)([est]Virumaa/Virumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:neDU3uqlNEADfxu0XbvIPg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ViruCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Viruapskritis:Moterys(‰)([est]Virumaa/Virumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:E4fvrhA5ESOQCUwVu3pnZQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ViruCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Viruapskritis:Išviso(‰)([est]Virumaa/Virumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:NUtqnlKbLwejn0+1m83tgg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):JärvaCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Jervosapskritis:Vyrai(‰)([est]Järvamaa/Järvamaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:A4WFpBI4dwcidlxusSKH/Q==

Estonia:BirthRate(per1000Population):JärvaCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Jervosapskritis:Moterys(‰)([est]Järvamaa/Järvamaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:COhAJZi/SjYQN18w/r4wNQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):JärvaCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Jervosapskritis:Išviso(‰)([est]Järvamaa/Järvamaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Qdks4hPhEzjwtO/jtt62tA==

Estonia:BirthRate(per1000Population):HarjuCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Talinoapskritis:Vyrai(‰)([est]Harjumaa/Harjumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UBccHk1Hoi4DWxlDkvPHXQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):HarjuCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Talinoapskritis:Moterys(‰)([est]Harjumaa/Harjumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:2ozJsD6pKCtHuWG3iJe7DQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):HarjuCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Talinoapskritis:Išviso(‰)([est]Harjumaa/Harjumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:gnwJgJNgBDaukERVVbt90w==

Estonia:BirthRate(per1000Population):LääneCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Lenėsapskritis:Vyrai(‰)([est]Läänemaa/Läänemaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:2wdsP8ID2blqK4B87osXkg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):LääneCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Lenėsapskritis:Moterys(‰)([est]Läänemaa/Läänemaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:u5pjZvz4kp7Wf1Q9Y+kmLQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):LääneCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Lenėsapskritis:Išviso(‰)([est]Läänemaa/Läänemaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Qb76/XMXS6BB5OsNXG/nIA==

Estonia:BirthRate(per1000Population):SaareCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Sarėsapskritis:Vyrai(‰)([est]Saaremaa/Saaremaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/QIoeTXoT2Y9bRfubiUe2g==

Estonia:BirthRate(per1000Population):SaareCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Sarėsapskritis:Moterys(‰)([est]Saaremaa/Saaremaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:t872k6hvVfdWXo6A2NdLAg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):SaareCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Sarėsapskritis:Išviso(‰)([est]Saaremaa/Saaremaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:K4vq50pgDXtt7R9xlMy1XA==

Estonia:BirthRate(per1000Population):PärnuCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Pernuapskritis:Vyrai(‰)([est]Pärnumaa/Pärnumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:65C9odja984pWD5xOsSD1w==

Estonia:BirthRate(per1000Population):PärnuCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Pernuapskritis:Moterys(‰)([est]Pärnumaa/Pärnumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/+0Wj0t+ntPFivyb6j57jQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):PärnuCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Pernuapskritis:Išviso(‰)([est]Pärnumaa/Pärnumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ma2nREa0LHdfEmkHwrmoXg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ViljandiCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Viljandžioapskritis:Vyrai(‰)([est]Viljandimaa/Viljandimaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:G5ivIw9Rx8uHPvJAVb9Hew==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ViljandiCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Viljandžioapskritis:Moterys(‰)([est]Viljandimaa/Viljandimaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:h9aO8nxRnl0GxiWAmX17uw==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ViljandiCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Viljandžioapskritis:Išviso(‰)([est]Viljandimaa/Viljandimaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ln+P9Xlnv7Anp/lOpJTljQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):TartuCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Tartuapskritis:Vyrai(‰)([est]Tartumaa/Tartumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:sKh/rS12+OcRVQbheDE4Mg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):TartuCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Tartuapskritis:Moterys(‰)([est]Tartumaa/Tartumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Relhqx3UXJ8gd3lY7WwhyQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):TartuCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Tartuapskritis:Išviso(‰)([est]Tartumaa/Tartumaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jI8n2DxI3kipabithcWS6A==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ValgaCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Valgosapskritis:Vyrai(‰)([est]Valgamaa/Valgamaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:L7PiJVfqZa03hQc0BwkCfQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ValgaCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Valgosapskritis:Moterys(‰)([est]Valgamaa/Valgamaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:j2P9jUZ/R9vHF8YixpABfg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):ValgaCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Valgosapskritis:Išviso(‰)([est]Valgamaa/Valgamaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:D38BV7CPdTiXpYG+x/ptQQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):VõruCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Veruapskritis:Vyrai(‰)([est]Võrumaa/Võrumaakond).

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pSswyB2y0LnHLrCVlxH/xw==

Estonia:BirthRate(per1000Population):VõruCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Veruapskritis:Moterys(‰)([est]Võrumaa/Võrumaakond).

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ks8/pkuiJqIbl8NZ2R0WLw==

Estonia:BirthRate(per1000Population):VõruCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Veruapskritis:Išviso(‰)([est]Võrumaa/Võrumaakond).

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3lRIpCRurC26DP1popAnVw==

Estonia:BirthRate(per1000Population):PetseriCounty:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Petserioapskritis:Vyrai(‰)([est]Petserimaa/Petserimaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0hEDDu4Rs8BIeIoQVtvpqQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):PetseriCounty:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Petserioapskritis:Moterys(‰)([est]Petserimaa/Petserimaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KAR7z8yM7N6+fgeLKIrfpQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):PetseriCounty:Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Petserioapskritis:Išviso(‰)([est]Petserimaa/Petserimaakond)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Cnw0eV0Dc8/YEVG8MBuK3w==

Estonia:BirthRate(per1000Population):Total:Male(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Išviso:Vyrai(‰)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zCUOtrj+9PfQ6fv6nDdEzQ==

Estonia:BirthRate(per1000Population):Total:Female(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Išviso:Moterys(‰)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jwVnUUV/23T/RMZ6wls2Jg==

Estonia:BirthRate(per1000Population):Total(‰)=Estija:Gimstamumolygis(1000gyventojų):Išviso(‰)

f1423 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:su2Zldx+gcciN5mfpgG1nA==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0253_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip