Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m. (hdl:21.12137/OFDJ4L)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/OFDJ4L

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-30

Version:

2

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/OFDJ4L, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:foJMzbPUlcm8R2GIKzD83w== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/OFDJ4L

Identification Number:

LiDA_HistatData_0186

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2021-01-08

Software used in Production:

MS Excel

Software used in Production:

LibreOffice Calc

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2021-01-08

Date of Distribution:

2021-02-09

Series Name:

Education = Švietimas

Series Information:

<p>Dataverse collection "Education" contains data about number of educational institutions, pupils and students; number of personnel of educational institutions and high schools, literacy and education of population, sciences, etc.</p> <hr> <p> Dataverse kolekcijoje "Švietimas" talpinami duomenys apie mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/OFDJ4L

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, secondary schools = pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančios mokyklos, secondary school teachers = pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančių mokyklų mokytojai, Lithuania = Lietuva

Topic Classification:

History = Istorija, Compulsory and pre-school education = Privalomasis ir ikimokyklinis ugdymas, Higher and further education = Vidurinis ugdymas ir aukštojo mokslo studijos

Abstract:

<p>This dataset contains data on number of teachers in secondary schools in Lithuania in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie mokytojų skaičių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2020-2020

Geographic Coverage:

Lithuania = Lietuva (1919-1939)

Geographic Unit(s):

Panevėžys County = Panevėžio apskritis, Šilutė County = Šilutės apskritis, Trakai County = Trakų apskritis, Klaipėda Region = Klaipėdos kraštas, Telšiai County = Telšių apskritis, Mažeikiai County = Mažeikių apskritis, Kėdainiai County = Kėdainių apskritis, Seinai County = Seinų apskritis, Marijampolė County = Marijampolės apskritis, Utena County = Utenos apskritis, Biržai County = Biržų apskritis, Rokiškis County = Rokiškio apskritis, Vilnius Region = Vilniaus kraštas, Raseiniai County = Raseinių apskritis, Vilkaviškis County = Vilkaviškio apskritis, Zarasai (Ežerėnai) County = Zarasų (Ežerėnų) apskritis, Šiauliai County = Šiaulių apskritis, Pagėgiai County = Pagėgių apskritis, Kaunas County = Kauno apskritis, Šakiai County = Šakių apskritis, Ukmergė County = Ukmergės apskritis, Kretinga County = Kretingos apskritis, Tauragė County = Tauragės apskritis, Alytus County = Alytaus apskritis

Unit of Analysis:

Other: teachers = Kita: mokytojai <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statistikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Lithuanian (lit). </p> <p>Dataset (metadata) “Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939” from 2021-02-09 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTEDU_0186; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2021-02-09. </p> <hr> <p>Duomenų šaltinių kalba - lietuvių kalba (lit).</p> <p> Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.“ nuo 2021-02-09 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTEDU_0186; parengė 2021-02-09 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance = Centralinis statistikos biuras prie Finansų ministerijos

Mode of Data Collection:

Transcription = Transkripcija; Compilation/Synthesis = Kompiliacija (sintezė) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection = DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Lietuvos statistikos metraštis 1924-1926 m., T. 1. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1927, p. 63-65, 68

Lietuvos statistikos metraštis 1927-1928 m., T. 2. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1929, p. 86, 88-89

Lietuvos statistikos metraštis 1929-1930 m., T. 3. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1931, p. 101-103, 106-107

Lietuvos statistikos metraštis 1931 m., T. 4. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1932, 323, 325

Lietuvos statistikos metraštis 1932 m., T. 5. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1933, p. 250, 252

Lietuvos statistikos metraštis 1933 m., T. 6. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1934, p. 270, 272

Lietuvos statistikos metraštis 1934 m., T. 7. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1935, p. 279, 281

Lietuvos statistikos metraštis 1935 m., T. 8. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1936, p. 286, 288

Lietuvos statistikos metraštis 1936 m., T. 9. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1937, p. 281, 283

Lietuvos statistikos metraštis 1937 m., T. 10. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1938, p. 72, 74

Lietuvos statistikos metraštis 1938 m., T. 11. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1939, p. 72, 74

Lietuvos statistikos metraštis 1939 m., T. 12. Vilnius: Centralinis Statistikos Biuras, 1940, p. 73, 75

Švietimo darbas, 1920 m. gegužė, Nr. 5 (8), p. 8-9, p. 24

Švietimo darbas, 1922 m. sausis-vasaris, Nr. 1-2, p. 156, p. 183+

Švietimo darbas, 1923 m. gegužė, Nr. 5, p. 337, 382+

Švietimo darbas, 1925 m. birželis, Nr. 6, p. 539, 592-597

Švietimo darbas, 1925 m. gruodis, Nr. 12, p. 1321, 1378-1385

Švietimo darbas, 1926 m. gegužė, Nr. 5, p. 470, 550-559

Švietimo darbas, 1926 m. gruodis, Nr. 12, p. 1423, 1492-1501

Švietimo darbas, 1927 m. gruodis, Nr. 12, p. 1439, 1494-1503

Švietimo darbas, 1928 m. gruodis, Nr. 12 (111), p. 2712-2713, 2752-2761

Švietimo darbas, 1930 m. gruodis, Nr. 12 (135), p. 786-787, 816-821, 878-881

Origins of Sources:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance, Lithuania = Centralinis statistikos biuras prie Finansų ministerijos, Lietuva

Notes:

<p>The 1919/1920 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes seminaries, secondary schools, pro-gymnasiums and grammar schools. For secondary schools and teacher seminaries, only the total number of teachers is given.</p> <p>The 1920/1921 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, pro-gymnasiums, grammar schools and teacher’s seminaries (normal schools) on 1 January 1921. </p> <p>1921/1922 – 1922/1923 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, pro-gymnasiums, grammar schools and teachers' seminaries (normal schools), respectively; only the total number of teachers in teachers' seminaries on 1 January 1922-1923 respectively.</p> <p>1923/1924 – 1924/1925 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, pro-gymnasiums, grammar schools and teachers' seminaries (normal schools), respectively; only the total number of teachers in teachers' seminaries on 1 January 1924-1925 respectively. Number of teachers in schools providing secondary education, excluding Klaipėda Region schools.</p> <p>1925/1926 school year gives the total number of teachers in general education secondary schools, pro-gymnasiums, grammar schools and teachers' seminaries on 1 January 1926.</p> <p>1926/1927 – 1927/1928 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, pro-gymnasiums, grammar schools and teachers' seminaries (normal schools), respectively on 1 January 1927-1928. Number of teachers in schools providing secondary education, excluding Klaipėda Region schools.</p> <p>1928/1929 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, teachers' seminaries (normal schools) and general post-secondary schools (grammar schools) on 1 January 1929.</p> <p>1929/1930 – 1931/1932 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, teachers' seminaries (normal schools) and general post-secondary schools. In Klaipėda, teachers' seminaries include the accelerated school.</p> <p>1932/1933 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, teachers' seminaries (normal schools) and general post-secondary schools. The number of teachers in secondary schools excludes schools under the authority of the Ministry of National Defence. In Klaipėda, teachers' seminaries include the accelerated school.</p> <p>1933/1934 – 1935/1936 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes general education secondary schools, teachers' seminaries (normal schools) and general post-secondary schools. The number of teachers in secondary schools excludes schools under the authority of the Ministry of National Defence.</p> <p>1936/1937 – 1937/1938 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes pro-gymnasiums, teachers' seminaries (normal schools) and grammar schools. The number of teachers in secondary schools excludes schools under the authority of the Ministry of National Defence.</p> <p>1938/1939 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes pro-gymnasiums, teachers' seminaries (normal schools) and grammar schools. The number of teachers in secondary schools excludes schools under the authority of the Ministry of National Defence.</p> <p>1939/1940 school year gives the total number of teachers in secondary schools, which includes pro-gymnasiums, teachers' seminaries (normal schools) and grammar schools. The number of teachers in secondary schools excludes schools under the authority of the Ministry of National Defence.</p> <p> Important territorial changes in 1920: </p> <p> <li> According to the Soviet–Lithuanian Peace Treaty signed on 1920-07-12, the Vilnius Region passed to Lithuania. On 1920-10-07 Lithuania and Poland signed the Suwalki Treaty, which had to enter into force on October 10, and Poland also recognized the Vilnius Region as part of Lithuania. However, on 1920-10-09 Poland violated this treaty and its army occupied the Vilnius Region and it (Ašmena County, Lida County, Grodno County, Suwalki County and Vilnius City) became part of the Poland. </p> Important territorial changes in 1921: <p> <li> When Latvia declared independence in 1918, and declared that the borders of the new state should follow the boundaries of the Courland Province, which was part of the Russian Empire. The decision meant that Palanga, which had been separated from the Vilnius Governorate in 1819 and annexed to the Courland Province, would remain part of Latvia. The border dispute between Latvia and Lithuania was settled on 1921-03-30 with the signing of the Lithuanian-Latvian Border Treaty, which, with some exceptions, respected the borders of the Courland Province and Kaunas Province. Latvia received the northernmost part of Lithuanian‘s territory, while Lithuania received the coastal stretch of Palanga and Šventoji, and a small area near Zarasai. </p> Important territorial changes in 1923: <p> <li> According to Treaty of Versailles on 1919-06-28 the Klaipėda Region was separated from Germany and ruled by France on behalf of the Entente Powers. After Lithuania organized the Klaipėda Revolt the military annexation of Klaipėda Region to the territory of Lithuania was carried out in 1923-01-10-15. After the Klaipėda Revolt the Entente Powers agreed on 1923-02-17 that Lithuania would take over the sovereignty of the Klaipėda Region. Further negotiations ended the signing of the Klaipėda Convention in 1924-05-08 according to which the Klaipėda Region passed to Lithuania on the basis of autonomy. Thus, since 1923-02-19 Klaipėda Region (Klaipėda County, Šilutė County, Pagėgiai County and Klaipėda City) belonged to Lithuania. </p> Important territorial changes in 1939: <p> <li> On 1939-03-20 Lithuania received a German ultimatum demanding the return of the Klaipėda Region to Germany. With the consent of Lithuania the German army entered the Klaipėda Region in 1939-03-23. Therefore, Klaipėda Region (Klaipėda County, Šilutė County, Pagėgiai County and Klaipėda City) belonged to Germany. <li>On 1939-10-21 Vilnius region, which belonged to Poland, was occupied by the USSR troops. According to the Soviet-Lithuanian Mutual Assistance Treaty of 1939-10-10, the USSR ceded part of the Vilnius Region to Lithuania and the Lithuanian army entered Vilnius in 1939-10-28. After Lithuania regained the Vilnius Region were formed three counties: Švenčionėliai County, Valkininkai County and Vilnius County. </p> <p> In 1919, Pasvalys County was created with its centre in Pasvalys. However, at the end of the same year, the centre of the county was moved to Biržai by a government decision, as a result of a struggle over whether the centre of the county should be Pasvalys or Biržai. After this decision, the dual name of Biržai-Pasvalys County was used in 1919-1924 as a compromise. However, from 1925 the double name was dropped and the county was called Biržai County. </p> <hr> <p>1919/1920 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima seminarijas, vidurinės mokyklas, progimnazijas ir gimnazijas. Vidurinėse mokyklose ir mokytojų seminarijose pateikiamas tik bendras mokytojų skaičius. </p> <p>1920/1921 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslinimo vidurines mokyklas, progimnazijas, gimnazijas ir mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) 1921 m. sausio 1 d. </p> <p>1921/1922 m. m. – 1922/1923 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslinimo vidurines mokyklas, progimnazijas, gimnazijas ir mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) atitinkamai 1922-1923 m. sausio 1 d. Mokytojų skaičius mokytojų seminarijose – tik bendras.</p> <p>1923/1924 m. m. – 1924/1925 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslinimo vidurines mokyklas, progimnazijas, gimnazijas ir mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) atitinkamai 1924-1925 m. sausio 1 d. Mokytojų skaičius mokytojų seminarijose – tik bendras. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose – be Klaipėdos krašto mokyklų. </p> <p>1925/1926 m. m. pateikiamas suminis skaičius bendrojo mokslinimo vidurinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose ir mokytojų seminarijose 1926 m. sausio 1 d.</p> <p>1926/1927 m. m. – 1927/1928 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslinimo vidurines mokyklas, progimnazijas, gimnazijas ir mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) atitinkamai 1927-1928 m. sausio 1 d. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose – be Klaipėdos krašto mokyklų. </p> <p>1928/1929 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslinimo vidurines mokyklas, mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) ir aukštesnes bendrojo mokslinimo mokyklas (gimnazijose) 1929 m. sausio 1 d.</p> <p>1929/1930 m. m. – 1931/1932 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslo vidurines mokyklas, mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) ir bendrojo mokslo aukštesnes mokyklas. Klaipėdoje mokytojų seminarijos apima ir spartesniąją gimnaziją.</p> <p>1932/1933 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslo vidurines mokyklas, mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) ir bendrojo mokslinimo aukštesnes mokyklas. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose – be Krašto apsaugos ministerijos žinioje esančių mokyklų. Klaipėdoje mokytojų seminarijos apima ir spartesniąją gimnaziją.</p> <p>1933/1934 m. m. – 1935/1936 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima bendrojo mokslinimo vidurines mokyklas, mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) ir bendrojo mokslinimo aukštesnes mokyklas. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose – be Krašto apsaugos ministerijos žinioje esančių mokyklų.</p> <p>1936/1937 m. m. – 1937/1938 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima progimnazijas, mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) ir gimnazijas. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose – be Krašto apsaugos ministerijos žinioje esančių mokyklų.</p> <p>1938/1939 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima progimnazijas, mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) ir gimnazijas. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose – be Klaipėdos krašto ir Krašto apsaugos ministerijos žinioje esančių mokyklų. </p> <p>1939/1940 m. m. pateikiamas suminis mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima progimnazijas, mokytojų seminarijas (normalines mokyklas) ir gimnazijas. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose – be Krašto apsaugos ministerijos žinioje esančių mokyklų. </p> <p> Svarbūs 1920 m. teritoriniai pokyčiai: </p> <p> <li> Remiantis 1920-07-12 pasirašyta Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartimi, Vilniaus kraštas su Lietuvos sostine Vilniumi atiteko Lietuvai. 1920-10-07 Lietuva ir Lenkija pasirašė Suvalkų sutartį, kuri turėjo įsigalioti spalio 10 d., ir Lenkija taip pat pripažino Vilniaus kraštą Lietuvos dalimi. Tačiau 1920-10-09 Lenkija šią sutartį sulaužė ir jos kariuomenė užėmė Vilniaus kraštą (Ašmenos, Lydos, Gardino, Suvalkų apskritys ir Vilniaus miestas) ir jis buvo prijungtas prie Lenkijos teritorijos. </p> Svarbūs 1921 m. teritoriniai pokyčiai: <p> <li> 1918 m. Latvija paskelbdama nepriklausomybę deklaravo, kad naujos valstybės sienos turi atitikti Rusijos imperijai priklausiusios Kuršo gubernijos ribas. Toks sprendimas reiškė, kad Latvijos dalimi lieka ir Palangos valsčius, kuris 1819 m. buvo atskirtas nuo Vilniaus gubernijos ir prijungtas prie Kuršo gubernijos. Kilęs ginčas tarp Latvijos ir Lietuvos dėl valstybių sienų buvo užbaigtas 1921-03-30 pasirašius Lietuvos-Latvijos sienos sutartį, laikantis su tam tikromis išimtimis Kuršo gubernijos ir Kauno gubernijos ribų. Latvija gavo šiauriausios Lietuvos teritorijos dalį, o Lietuva – Palangos ir Šventosios pajūrio ruožą bei nedidelę teritoriją prie Zarasų. </p> Svarbūs 1923 m. teritoriniai pokyčiai: <p> <li> Pagal 1919-06-28 Versalio taikos sutartį Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir buvo valdomas Prancūzijos Antantės valstybių vardu. Lietuvai slapta suorganizavus Klaipėdos sukilimą 1923-01-10-15, buvo įvykdytas karinis Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos teritorijos. Po Klaipėdos sukilimo Antantės valstybės 1923-02-17 sutiko, kad Lietuva perimtų suverenumą Klaipėdos krašte, o tolesnės derybos 1924-05-08 baigėsi Klaipėdos konvencijos pasirašymu pagal kurią Klaipėdos kraštas autonomijos pagrindais atiteko Lietuvai. Todėl nuo 1923-02-19 Klaipėdos kraštas (Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskritys ir Klaipėdos miestas), priklausė Lietuvai. </p> Svarbūs 1939 m. teritoriniai pokyčiai: <p> <li> 1939-03-20 Lietuva gavo Vokietijos ultimatumą, reikalaujantį grąžinti Klaipėdos kraštą Vokietijai. Lietuvai sutikus, 1939-03-23 d. į Klaipėdos kraštą įžengė Vokietijos kariuomenė ir Klaipėdos kraštas (Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskritys ir Klaipėdos miestas) tapo Vokietijos dalimi. <li>1939-10-21 Lenkijai priklausantį Vilniaus kraštą užėmė SSRS kariuomenė. Remiantis 1939-10-10 Lietuvos-SSRS savitarpio pagalbos sutartimi, SSSR dalį Vilniaus krašto perdavė Lietuvai ir 1939-10-28 Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių. Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą buvo sudarytos trys apskritys: Švenčionėlių apskritis, Valkininkų apskritis ir Vilniaus apskritis. </p> <p>1919 m. buvo sudaryta Pasvalio apskritis su centru Pasvalyje. Tačiau vykstant kovai, ar apskrities centras turėtų būti Pasvalys, ar Biržai, tų pačių metų pabaigoje apskrities centras Vyriausybės spendimu buvo perkeltas į Biržus. Po šios sprendimo 1919-1924 m. kompromiso vardan naudotas dvigubas Biržų-Pasvalio apskrities pavadinimas. Tačiau nuo 1925 m. dvigubo pavadinimo atsisakyta ir apskritis vadinta Biržų apskritimi. </p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (23, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (23, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/RW0TBA " target="_blank"> Number of Teachers in Secondary Schools in Latvia, 1919-1939 <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/P2RC6T " target="_blank"> Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 </a></p> <hr> <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/RW0TBA " target="_blank"> Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m. <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/P2RC6T " target="_blank"> Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m. </a></p>

File Description--f1630

File: LiDA_HistatData_0186_Data_v1.tab

  • Number of cases: 22

  • No. of variables per record: 187

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:foJMzbPUlcm8R2GIKzD83w==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Academicyear=Mokslometai

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KSolf2TuIO7kpzBYs2uVng==

Lithuania:AlytusCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Alytausapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:A0f/Q91EbsVWI4Eptho98w==

Lithuania:AlytusCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Alytausapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:n9OuxavRi8oeKn3q6A1Odw==

Lithuania:AlytusCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Alytausapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:2JzAsPxagFmC5HTs6M0N6Q==

Lithuania:BiržaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Biržųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/2JBUKLCRveCmfvkTFa7pA==

Lithuania:BiržaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Biržųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wHXp4C7u3p3dvu630rkSPA==

Lithuania:BiržaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Biržųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:T0yWSAkuAXm6+S1vaega7g==

Lithuania:KaunasCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Kaunoapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:foXWIJBBDLoAONRHe7SMrw==

Lithuania:KaunasCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Kaunoapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7bHA1x3y2e3V4/HVkPt94A==

Lithuania:KaunasCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Kaunoapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:rZovSoeWBDDWDX9x7xlzFQ==

Lithuania:KėdainiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Kėdainiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9wzmeJkNn1ZUuIQLmZCcgg==

Lithuania:KėdainiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Kėdainiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uYps7uZDAdVgxV0XzNV4JQ==

Lithuania:KėdainiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Kėdainiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Eo8Nxi4IvC6BM6Ky3fzyQA==

Lithuania:KretingaCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Kretingosapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:89cFJM+ItMRkgrzSxGzmgw==

Lithuania:KretingaCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Kretingosapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Lnc7ToTVUTeWMBICVdRVMA==

Lithuania:KretingaCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Kretingosapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wv4ydW6MZHmzrhyXrGSPgg==

Lithuania:MarijampolėCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Marijampolėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aWCiAtqdn9XPrtFBIhS0OA==

Lithuania:MarijampolėCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Marijampolėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VxKziwbGDc2LsotMZ3Tkiw==

Lithuania:MarijampolėCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Marijampolėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:kNhfHjDDhMJzPOmwOYtLww==

Lithuania:MažeikiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Mažeikiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GpkCvjd3pQd1LJ1jbuyeEA==

Lithuania:MažeikiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Mažeikiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RfVCyyNtMyArkcXqQGD19A==

Lithuania:MažeikiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Mažeikiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Xnk/sCDREsHWNMlozZxCNA==

Lithuania:PanevėžysCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Panevėžioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Jw/952OKa6DSyAw/30DP1A==

Lithuania:PanevėžysCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Panevėžioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1tE+oykKwYQM/XiNirzPfg==

Lithuania:PanevėžysCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Panevėžioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:C0hI2Mad91Mr9+nVDnslkw==

Lithuania:Pasvalys/Biržai-PasvalysCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Pasvalio/Biržų-Pasvalioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:hITwDcOdd65aDOEdt5YglA==

Lithuania:Pasvalys/Biržai-PasvalysCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Pasvalio/Biržų-Pasvalioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:AisjSqpw885K8jbSqhgdVg==

Lithuania:Pasvalys/Biržai-PasvalysCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Pasvalio/Biržų-Pasvalioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RW+pNbMbnzScbedYKySDAw==

Lithuania:RaseiniaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Raseiniųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:XWURO3IcpKKkn2jhl1efOA==

Lithuania:RaseiniaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Raseiniųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:TzlaGkRbHApzNIm63OSsXA==

Lithuania:RaseiniaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Raseiniųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:TF+UcF67LTXDmWy5RTboSA==

Lithuania:RokiškisCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Rokiškioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UqkqmN/3aea1mpPQgesKxw==

Lithuania:RokiškisCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Rokiškioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:xhDgnsf52j3yLwzOFaQGew==

Lithuania:RokiškisCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Rokiškioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:XAwf0cra3PRlt37U0i0/vQ==

Lithuania:SeinaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Seinųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ma8+sqal1U/WfSaBd2AGdA==

Lithuania:SeinaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Seinųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pXZgDHoNgudqosDpz/9qkA==

Lithuania:SeinaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Seinųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:O5n1i7iIX6/SX9uFvpNkJw==

Lithuania:ŠakiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Šakiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aO1GcjAfsTZBUpYiXPQKBw==

Lithuania:ŠakiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Šakiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0VwcRvM9zV34QtZqfmjf5A==

Lithuania:ŠakiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Šakiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QZvQQlP7CCz2L5bkCZzD5Q==

Lithuania:ŠiauliaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Šiauliųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:W2M8laKILnYjN7iUBqw35w==

Lithuania:ŠiauliaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Šiauliųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Pzb+UcoJEVl4a/bkexKc7w==

Lithuania:ŠiauliaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Šiauliųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:oyV+RvXHwUFzBxdUToY+gA==

Lithuania:ŠvenčionysCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Švenčioniųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3QGD2kAoZKtaZcALgt+Rxg==

Lithuania:ŠvenčionysCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Švenčioniųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3QGD2kAoZKtaZcALgt+Rxg==

Lithuania:ŠvenčionysCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Švenčioniųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3QGD2kAoZKtaZcALgt+Rxg==

Lithuania:TauragėCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Tauragėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+I37QMk6gPc/C7uKxbvy3Q==

Lithuania:TauragėCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Tauragėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9lBFlJg/c23y8Bh6nZx6aA==

Lithuania:TauragėCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Tauragėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+ZU5DRfrGJioNPG8L8yysg==

Lithuania:TelšiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Telšiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+dmgfpstjnv2A1rV8W9rzg==

Lithuania:TelšiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Telšiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:WACqMjJaeICXTIn5LpQh+A==

Lithuania:TelšiaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Telšiųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+ML4zc+grDqtIx5C4eaXOg==

Lithuania:TrakaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Trakųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9w1Bc55+75tulsr+RDO5tQ==

Lithuania:TrakaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Trakųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ruONal14AOK4dLg5Kzrs1A==

Lithuania:TrakaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Trakųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:PhMTVjU6GkIGp76PIVyqCA==

Lithuania:UkmergėCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Ukmergėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JNiXwRqucRZsj0sQ8LxJeQ==

Lithuania:UkmergėCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Ukmergėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:nUITju92q98WS+lO4MFwDA==

Lithuania:UkmergėCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Ukmergėsapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VUKzjEdcbahovMxP6B9IMA==

Lithuania:UtenaCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Utenosapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:kI79ebW5j7ZKTGThMOTZxA==

Lithuania:UtenaCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Utenosapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SlVrwi+w/imW+0krgC36Hg==

Lithuania:UtenaCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Utenosapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:OGrkN6/B0bo2pJMzZ2bRJw==

Lithuania:VilkaviškisCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Vilkaviškioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:U5d0vFJ6z6UQEGGTluisDg==

Lithuania:VilkaviškisCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Vilkaviškioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EepZKLknDWmSOcQ4PyDz7Q==

Lithuania:VilkaviškisCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Vilkaviškioapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:MYb2DV8jhYpyIiYQvNlmJA==

Lithuania:Zarasai/EžerėnaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Zarasų/Ežerėnųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:BBJOgSaN79lt5NzREIS45g==

Lithuania:Zarasai/EžerėnaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Zarasų/Ežerėnųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7xnXzMv0m2QMOTNjkJjKBQ==

Lithuania:Zarasai/EžerėnaiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Zarasų/Ežerėnųapskritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pYHx5xss5SJzVHDbunM2oQ==

Lithuania:KlaipėdaRegion:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Klaipėdoskraštas:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3QGD2kAoZKtaZcALgt+Rxg==

Lithuania:KlaipėdaRegion:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Klaipėdoskraštas:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3QGD2kAoZKtaZcALgt+Rxg==

Lithuania:KlaipėdaRegion:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Klaipėdoskraštas:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Jv5ddMA1MuhzjT0RESrduA==

Lithuania:VilniusRegion:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Lietuva:Vilniaussritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3QGD2kAoZKtaZcALgt+Rxg==

Lithuania:VilniusRegion:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Lietuva:Vilniaussritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3QGD2kAoZKtaZcALgt+Rxg==

Lithuania:VilniusRegion:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Vilniaussritis:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:hC+4f+N9rd15v5ouLBPScg==

Lithuania:Secondaryschools:Teachers:Male:Total(N)=Lietuva:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:OZ5bFiSuSh3IiwSg1RwVyg==

Lithuania:Secondaryschools:Teachers:Female:Total(N)=Lietuva:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys:Išviso(N)

f1630 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:PWmfhqe9Syj+U/8YYF6YYg==

Lithuania:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Lietuva:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev 314.339647969699; Mean 1377.2857142857142; Max. 1811.0; Valid 21.0; Min. 468.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qNQtlepnVRHkDhfqxUV6IA==

BY

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

BZ

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CA

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CB

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CC

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CD

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CE

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CF

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CG

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CH

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CI

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CJ

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CK

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CL

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CM

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CN

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CO

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CP

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CQ

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CR

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CS

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CT

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CU

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CV

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CW

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CX

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CY

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

CZ

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DA

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DB

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DC

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DD

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DE

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DF

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DG

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DH

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DI

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DJ

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DK

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DL

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DM

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DN

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DO

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DP

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DQ

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DR

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DS

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DT

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DU

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DV

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DW

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DX

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DY

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

DZ

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EA

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EB

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EC

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

ED

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EE

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EF

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EG

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EH

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EI

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EJ

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EK

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EL

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EM

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EN

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EO

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EP

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EQ

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

ER

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

ES

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

ET

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EU

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EV

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EW

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EX

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EY

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

EZ

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FA

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FB

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FC

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FD

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FE

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FF

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FG

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FH

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FI

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FJ

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FK

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FL

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FM

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FN

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FO

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FP

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FQ

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FR

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FS

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FT

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FU

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FV

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FW

f1630 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FX

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FY

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

FZ

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

GA

f1630 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

GB

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

GC

f1630 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

GD

f1630 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

GE

f1630 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:77sDt6f2/TwpOR1NAoHhgw==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0186_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip