Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m. (hdl:21.12137/P2RC6T)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/P2RC6T

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-30

Version:

2

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/P2RC6T, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:mcJgAGLDZ+R9rY4N3GDptw== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/P2RC6T

Identification Number:

LiDA_HistatData_0188

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2021-01-22

Software used in Production:

MS Excel

Software used in Production:

LibreOffice Calc

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2021-01-22

Date of Distribution:

2021-02-09

Series Name:

Education = Švietimas

Series Information:

<p>Dataverse collection "Education" contains data about number of educational institutions, pupils and students; number of personnel of educational institutions and high schools, literacy and education of population, sciences, etc.</p> <hr> <p> Dataverse kolekcijoje "Švietimas" talpinami duomenys apie mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/P2RC6T

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, secondary schools = pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančios mokyklos, secondary school teachers = pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančių mokyklų mokytojai, Estonia = Estija

Topic Classification:

History = Istorija, Compulsory and pre-school education = Privalomasis ir ikimokyklinis ugdymas, Higher and further education = Vidurinis ugdymas ir aukštojo mokslo studijos

Abstract:

<p>This dataset contains data on number of teachers in secondary schools in Estonia in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie mokytojų skaičių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2020-2020

Geographic Coverage:

Estonia = Estija (1919-1939)

Geographic Unit(s):

Harju County = Talino apskritis ([est] Harjumaa [Harju maakond]), Jarva County = Jervos apskritis ([est] Järvamaa [Järva maakond]), Laane County = Lenės apskritis ([est] Läänemaa [Lääne maakond]), Parnu County = Pernu apskritis ([est] Pärnumaa [Pärnu maakond]), Petseri County = Petserio apskritis ([est] Petserimaa [Petseri maakond]), Saare County = Sarės apskritis ([est] Saaremaa [Saare maakond]), Tartu County = Tartu apskritis ([est] Tartumaa [Tartu maakond]), Valga County = Valgos apskritis ([est] Valgamaa [Valga maakond]), Viljandi County = Viljandžio apskritis ([est] Viljandimaa [Viljandi maakond]), Viru County = Viru apskritis ([est] Virumaa [Viru maakond]), Voru County = Veru apskritis ([est] Võrumaa [Võru maakond])

Unit of Analysis:

Other: teachers = Kita: mokytojai <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statistikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Estonian (est) </p> <p>Dataset (metadata) “Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939” from 2021-02-09 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTEDU_0188; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2021-02-09. </p> <hr> <p> Duomenų šaltinių kalba - estų kalba (est).</p> <p> Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.“ nuo 2021-02-09 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTEDU_0188; parengė 2021-02-09 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

State Statistical Central Bureau ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estonia = Valstybinis centrinis statistikos biuras ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estija

Mode of Data Collection:

Transcription; Compilation/Synthesis; Other: Calculations <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)</a> = Transkripcija; Kompiliacija (sintezė); Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Alg- ja keskkoolid Eestis 1923/24 õppeaastal - Écoles primaires et secondaires en Estonie pendant l'année scolaire Eesti 1923/24. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1925, Nr. 43(10). p. 49

Alg- ja keskkoolid Eestis 1924/25 õppeaastal - Écoles primaires et secondaires en Estonie pendant l'année scolaire 1924/25. // // Eesti Statistika. Ilmub kaks korda kuus = Recueil. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1926, Nr. 60(15), p. 10-11, 20

Haridus Eestis = Statistique de l’instruction publique. Riigi Statistika Kesk büroo. Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1924, p. 137

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1925/26 õ/a - Écoles primaires et secondaires pendant l'année scolaire de 1925/26. // Eesti Statistika. Ilmub kord kuus = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1927, Nr. 72(11), p. 620-621, 625

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1926/27 õ/a - Écoles primaires et secondaires pendant l'année scolaire de 1926/27. // Eesti Statistika. Ilmub kord kuus = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1928, Nr. 79(6), p. 352-353, 358

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1927/28 õ/a - Écoles primaires et secondaires pendant l'année scolaire de 1927/28. // Eesti Statistika. Ilmub kord kuus = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1929, Nr. 88(3), p. 152-153, 158

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1928/29 õ/a - Écoles primaires et secondaires pendant l'année scolaire de 1928/29. // Eesti Statistika. Ilmub kord kuus = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1930, Nr. 99(2), p. 90-91, 96

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1929/30 õ/a - Écoles primaires et secondaires pendant l'année scolaire de 1929/30. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1931, Nr. 111(2), p. 86-87, 93

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1930/31 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1930/31. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1932, Nr. 123(2), p. 84-85, 93

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1931/32 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1931/32. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1933, Nr. 135(2), p. 98-99, 105

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1932/33 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1932/33. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1934, Nr. 147(2), p. 68-69, 75

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1933/34 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1933/34. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1934, Nr. 157(12), p. 646-647, 653

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1934/35 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1934/35. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1935, Nr. 169(12), p. 624-625

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1935/36 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1935/36. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1936, Nr. 181(12), p. 661-662

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid 1936/37 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1936/37. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1937, Nr. 193(12), p. 644, 652-655

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid ning gümnaasiumid 1937/38 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1937/38. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1938, Nr. 205(12), p. 626, 629-633

Lepp, A. Alg- ja keskkoolid ning gümnaasiumid 1938/39 õ/a - Écoles primaires et secondaires en 1938/39. // Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie, 1939, Nr. 217(12), p. 626-629, 638

Origins of Sources:

State Statistical Central Bureau ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estonia = Valstybinis centrinis statistikos biuras ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estija

Notes:

<p>The 1922/1923 school year gives the number of teachers in secondary schools, which includes grades VII to XII of secondary schools, including the number of teachers <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_school" target="_blank">in teachers' seminaries (normal schools).</a></p> <p>The 1923/1924 – 1933/1934 school year gives the number of teachers in secondary schools, which includes secondary schools, primary teachers and teacher numbers, and <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_school" target="_blank"> teachers' seminaries (normal schools).</a></p> <p> The 1934/1935 school year gives the number of teachers in secondary schools, which includes secondary schools (functioning according to the law adopted in 1922), including primary school teachers and the number of teachers <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_school" target="_blank"> in teachers' seminaries (normal schools).</a></p> <p>The 1935/1936 – 1936/1937 school year gives the number of teachers in secondary schools (functioning according to the law adopted in 1934), including primary school teachers and the number of teachers <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_school" target="_blank">in teachers' seminaries (normal schools).</a></p> <p>The 1937/1938 school year gives the number of teachers in secondary schools, which includes pro-gymnasiums, real schools and grammar schools (functioning according to the laws adopted in 1922 and 1934). The number of teachers by county include only pro-gymnasiums and real schools.</p> <p>The 1938/1939 school year gives the number of teachers in secondary schools, which includes pro-gymnasiums, real schools and grammar schools. The numbers of teachers by county do not include the number of teachers in villages.</p> <hr> <p>1922/1923 m. m. pateikiamas mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima VII-XII vidurinių mokyklų klases, įskaitant mokytojų skaičių ir <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokytoj%C5%B3_seminarija" target="_blank"> mokytojų seminarijose (normalinėse mokyklose). </a></p> <p>1923/1924-1933/1934 m. m. pateikiamas mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima vidurines mokyklas, įskaitant pradinių klasių mokytojus bei mokytojų skaičių ir <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokytoj%C5%B3_seminarija" target="_blank"> mokytojų seminarijose (normalinėse mokyklose). </a></p> <p>1934/1935 m. m. pateikiamas mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima vidurines mokyklas (veikiančias pagal 1922 m. priimtą įstatymą), įskaitant pradinių klasių mokytojus bei mokytojų skaičių ir <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokytoj%C5%B3_seminarija" target="_blank"> mokytojų seminarijose (normalinėse mokyklose). </a></p> <p>1935/1936 m. m. – 1936/1937 m. m. pateikiamas mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima vidurines mokyklas (veikiančias pagal 1934 m. priimtą įstatymą), įskaitant pradinių klasių mokytojus bei mokytojų skaičių ir <a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokytoj%C5%B3_seminarija" target="_blank"> mokytojų seminarijose (normalinėse mokyklose). </a></p> <p>1937/1938 m. m. pateikiamas mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima progimnazijas, realines mokyklas ir gimnazijas (veikiančias pagal 1922 m. ir 1934 m. priimtus įstatymus). Mokytojų skaičiai pagal apskritis apima tik progimnazijas ir realines mokyklas.</p> <p>1938/1939 m. m. pateikiamas mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose apima progimnazijas, realines mokyklas ir gimnazijas. Mokinių skaičiai pagal apskritis neapima mokytojų skaičiaus kaimuose.</p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (18, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (18, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/RW0TBA " target="_blank"> Number of Teachers in Secondary Schools in Latvia, 1919-1939 <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/OFDJ4L " target="_blank"> Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 </a></p> <hr> <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/RW0TBA " target="_blank"> Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m. <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/OFDJ4L " target="_blank"> Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m. </a></p>

File Description--f1632

File: LiDA_HistatData_0188_Data_v1.tab

  • Number of cases: 21

  • No. of variables per record: 70

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:mcJgAGLDZ+R9rY4N3GDptw==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Academicyear=Mokslometai

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:iJhY1O4/895x3HuUj4hPAg==

Estonia:ViruCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Viruapskritis([est]Virumaa/Virumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:FD0tnlTkH/mu787V7DV9YQ==

Estonia:ViruCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Viruapskritis([est]Virumaa/Virumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:82j5KT+Xi3Wczou2B2Fb2Q==

Estonia:ViruCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Viruapskritis([est]Virumaa/Virumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:T6A8ovpQjIXqJbL7yssgmw==

Estonia:JärvaCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Jervosapskritis([est]Järvamaa/Järvamaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8HIEjKRu8qL19QcJOy9p0A==

Estonia:JärvaCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Jervosapskritis([est]Järvamaa/Järvamaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:X/oHaH60IUtRAEqn2iSFDA==

Estonia:JärvaCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Jervosapskritis([est]Järvamaa/Järvamaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mEDoCrVEA5gIh4dct4+PbQ==

Estonia:HarjuCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Talinoapskritis([est]Harjumaa/Harjumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/ctNndFacOc7UZLqOdbOkQ==

Estonia:HarjuCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Talinoapskritis([est]Harjumaa/Harjumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IjdavdsEgVRNFryAgl8KXg==

Estonia:HarjuCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Talinoapskritis([est]Harjumaa/Harjumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:B41UfH4roM6ElT1oT8sEyQ==

Estonia:LääneCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Lenėsapskritis([est]Läänemaa/Läänemaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:worCloJTE7qFQmYH+GS83g==

Estonia:LääneCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Lenėsapskritis([est]Läänemaa/Läänemaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UTC3KBkYavQHVhiVxsLiMg==

Estonia:LääneCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Lenėsapskritis([est]Läänemaa/Läänemaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zHq+NZCP+5W46uGVL9wG5g==

Estonia:SaareCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Sarėsapskritis([est]Saaremaa/Saaremaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:m6FjBvHn+bWVKjgb/liT9g==

Estonia:SaareCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Sarėsapskritis([est]Saaremaa/Saaremaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:h9MeQvqp4CaMGq58tbirxA==

Estonia:SaareCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Sarėsapskritis([est]Saaremaa/Saaremaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VGDJjTeVq+9PLBIUwCf0Pw==

Estonia:PärnuCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Pernuapskritis([est]Pärnumaa/Pärnumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:4PKm3rt1X+7Z/EccHWXfHw==

Estonia:PärnuCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Pernuapskritis([est]Pärnumaa/Pärnumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:E4AQdgs+peEeCSt/D1p67w==

Estonia:PärnuCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Pernuapskritis([est]Pärnumaa/Pärnumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:3UwKtdOjXXGwZgYISYPfbQ==

Estonia:ViljandiCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Viljandžioapskritis([est]Viljandimaa/Viljandimaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:HqtMzreDpeEhzJlThirVdw==

Estonia:ViljandiCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Viljandžioapskritis([est]Viljandimaa/Viljandimaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5gdR+Y3vp7DOCCx0ZRjofQ==

Estonia:ViljandiCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Viljandžioapskritis([est]Viljandimaa/Viljandimaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ggX47fDKSCHIfXN8I1zKEA==

Estonia:TartuCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Tartuapskritis([est]Tartumaa/Tartumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:iBZoKDXYnqIcVtXRy3BylQ==

Estonia:TartuCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Tartuapskritis([est]Tartumaa/Tartumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GsC8wqQvzwGU6TpfKhwsng==

Estonia:TartuCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Tartuapskritis([est]Tartumaa/Tartumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:23joAiwQD3KJM/WNdHmZNA==

Estonia:ValgaCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Valgosapskritis([est]Valgamaa/Valgamaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zE6gWGkYgt0uqDKkThbFQg==

Estonia:ValgaCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Valgosapskritis([est]Valgamaa/Valgamaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JPfmbWn2rnql0/F5n2S21A==

Estonia:ValgaCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Valgosapskritis([est]Valgamaa/Valgamaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:cRszph+D6KyFxsO+2KLWJA==

Estonia:VõruCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Veruapskritis([est]Võrumaa/Võrumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ob5ZYAmrsuIAmBd3HIz9ww==

Estonia:VõruCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Veruapskritis([est]Võrumaa/Võrumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:w0C1p8G4VDjn0RtriYXsBg==

Estonia:VõruCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Veruapskritis([est]Võrumaa/Võrumaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:by7a38pzrZHH/a/qFrMSgg==

Estonia:PetseriCounty:Secondaryschools:Teachers:Male(N)=Estija:Petserioapskritis([est]Petserimaa/Petserimaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lLhJWrkV5DMRw9OcZ1V6rw==

Estonia:PetseriCounty:Secondaryschools:Teachers:Female(N)=Estija:Petserioapskritis([est]Petserimaa/Petserimaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:l0DecCot47dxQ1UQiUIk3w==

Estonia:PetseriCounty:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Petserioapskritis([est]Petserimaa/Petserimaakond):Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:iFckaPqzZXzsyFGtkoC5mw==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Cities:Male(N)=Estija:Miestai:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:XNx3fqtP5CtQ/C+e3FGEfw==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Cities:Female(N)=Estija:Miestai:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1641SO7ZU5d8qsjTG3MP8Q==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Cities:Total(N)=Estija:Miestai:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jMHHiaalB7X9md+54IUETw==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Countryside:Male(N)=Estija:Kaimas:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ho6V9D5qjYBzIoa/bgTI0A==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Countryside:Female(N)=Estija:Kaimas:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pkU9z2FrJ75riqb5W+pp1A==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Countryside:Total(N)=Estija:Kaimas:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jLhQ0s1qkfdF/hfLpi/ULw==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Total:Male(N)=Estija:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso:Vyrai(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lE7hfAuhJSo0uV7GtERSZw==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Total:Female(N)=Estija:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso:Moterys(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:P19GBb6EC+Fmjdx2nX6scQ==

Estonia:Secondaryschools:Teachers:Total(N)=Estija:Pagrindinioirviduriniougdymomokyklos:Mokytojai:Išviso(N)

f1632 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IA5ztpWK91n89GfMbY8Ltg==

AR

f1632 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AS

f1632 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AT

f1632 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AU

f1632 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AV

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AW

f1632 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AX

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AY

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AZ

f1632 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BA

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BB

f1632 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BC

f1632 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BD

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BE

f1632 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BF

f1632 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BG

f1632 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BH

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BI

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BJ

f1632 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BK

f1632 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BL

f1632 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BM

f1632 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BN

f1632 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BO

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BP

f1632 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BQ

f1632 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BR

f1632 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0188_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip