Socialinis klimato kaitos suvokimas Lietuvoje, 2018 m. spalis - lapkritis = Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October - November 2018 (hdl:21.12137/XDINKS)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Socialinis klimato kaitos suvokimas Lietuvoje, 2018 m. spalis - lapkritis = Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October - November 2018

Identification Number:

hdl:21.12137/XDINKS

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-02-23

Version:

1

Bibliographic Citation:

Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Rabitz, Florian; Zolubienė, Eimantė, 2022, "Socialinis klimato kaitos suvokimas Lietuvoje, 2018 m. spalis - lapkritis = Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October - November 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/XDINKS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:fRTg/sPBkGQBRkJ/YvVwOg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Socialinis klimato kaitos suvokimas Lietuvoje, 2018 m. spalis - lapkritis = Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October - November 2018

Identification Number:

hdl:21.12137/XDINKS

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0292

Authoring Entity:

Telešienė, Audronė (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vadovas] = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Balžekienė, Aistė (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Budžytė, Agnė (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Rabitz, Florian (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Zolubienė, Eimantė (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Other identifications and acknowledgements:

Vilčinskas, Vidas

Date of Production:

2018-11-11

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

MIP-17-126

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Telešienė, Audronė (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2019-06-03

Date of Distribution:

2019-10-21

Series Name:

Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai = Environmental Attitudes and Behaviour Surveys

Series Information:

Dataverse kolekcijoje „Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai” talpinamos apklausos, kuriomis siekiama išanalizuoti skirtingų populiacijų požiūrius į aplinką, ekologines vertybes, aplinkai draugišką elgseną, taip pat klimato kaitos suvokimą, požiūrį į klimato kaitą, klimato kaitos atžvilgiu reikšmingą elgseną, požiūrius į energiją, energijos technologijų priimtinumą, ekologines žinias, aplinkosauginį švietimą, darnaus vystymosi švietimą, bei aplinkosauginio pilietiškumo elementus. <hr> Dataverse collection “Environmental Attitudes and Behaviour Surveys” contains studies which aim to analyze environmental attitudes, environmental values, environmentally significant behaviors of different populations, as well as climate change perceptions, climate change attitudes, climate change behaviors, energy attitudes, energy technology acceptance, environmental knowledge and environmental education, education for sustainable development, and elements of environmental citizenship.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/XDINKS

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, Social Sciences, klimato kaita = climate change, aplinkos blogėjimas = environmental degradation, atsinaujinanti energija = renewable energy, neatsinaujinanti energija = non-renewable energy, energijos vartojimas = energy consumption

Topic Classification:

Aplinka ir gamtos išsaugojimas = Environment and conservation, Energija ir gamtiniai ištekliai = Energy and natural resources

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie klimato kaitos suvokimą. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: respondentų klausta, kiek jie yra susirūpinę klimato kaita bei dėl kurio klimato kaitos poveikio jie nerimauja labiausiai. Toliau prašyta įvertinti, kiek yra stiprūs teigiami ir neigiami jausmai, susiję su klimato kaita. Teirautasi, kaip dažnai per pastaruosius 5 metus respondentai Lietuvoje asmeniškai patyrė potvynius, karščio bangas, sausras bei stiprias audras ar pūgas. Prašyta atsakyti, ar pasaulio klimatas keičiasi, ar nesikeičia. Respondentų teirautasi, kokios priežastys sukelia klimato kaitą. Taip pat norėta sužinoti, ar klimato kaitos poveikis Lietuvai bus teigiamas ar neigiamas bei kada Lietuva pradės jausti klimato kaitos poveikį. Respondentams pateikus teiginių bloką, tirtas požiūrius į veiksmus kovai su klimato kaita bei galimą įvairių politikos priemonių taikymą Lietuvoje. Teirautasi, ar Lietuvos gyventojai pritaria Lietuvos dalyvavimui 2015 m. Paryžiuje priimtame tarptautiniame susitarime, kuriuo siekiama, kad vidutinė pasaulinė temperatūra nepakiltų daugiau nei 2 laipsniais bei ar palaiko siūlymą, kad šalys, atsisakančios dalyvauti šiame susitarime, susilauktų griežtų ekonominių sankcijų. Toliau prašyta įvertinti klimato kaitos ir vykusios pabėgėlių krizės sąsajas bei mokslo vaidmenį sprendžiant klimato kaitos problemas. Respondentai turėjo galimybę nurodyti informacijos šaltinius, kuriuose labiausiai tikėtina, kad jie išgirs ar perskaitys apie klimato kaitą. Pateikus klausimų bloką, respondentai vertino skirtingų šaltinių naudojimą energijos gamybai Lietuvoje bei kokias sąlygas turėtų atitikti Lietuvai reikalingos energijos gamyba. Vertintas skirtingų institucijų gebėjimas pakeisti Lietuvos energetikos sistemą taip, kad būtų naudojamos švaresnės energijos formos bei buvimo draugišku aplinkai svarba. Teirautasi, kiek respondentai jaučiasi Lietuvos visuomenės dalimi. Toliau prašyta nurodyti, kokius spaudos leidinius ir naujienų portalus internete reguliariai skaito (bent kartą per savaitę). Aiškintasi respondentų pozicija kairės – dešinės skalėje bei už kurią politinę partiją balsuotų, jei rytoj vyktų rinkimai į Seimą. Pateikus klausimų bloką, tirtas požiūris į gamtą bei aiškintasi kokią grėsmę kelia energijos gamybos technologijos, naudojančios atsinaujinančius ir neatsinaujinančius šaltinius. Pateikus energijos šaltinių sąrašą klausta, kurie iš jų turėtų būti naudojami Lietuvos energijos gavimui. Apklausos pabaigoje respondentai vertino skirtingų institucijų gebėjimą užtikrinti energijos technologijų saugumą Lietuvoje. <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: amžius, lytis, išsimokslinimas, tautybė, užsiėmimas, šeimos narių skaičius, šeimos pajamos, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos finansinė padėtis, šeiminė padėtis, apskritis. <hr> <b> <i> The purpose of the study </i> </b>: to examine the attitudes of Lithuanian population about the perception of climate change. <br> <b> <i> Major investigated questions </i> </b>: respondents were asked how concerned they were about climate change and what impacts they were most concerned about. Further, respondents were asked to what extent there are strong positive and negative feelings about climate change. Respondents were asked how often they had personally experienced floods, heat waves, droughts, and severe storms or blizzards in Lithuania in the last 5 years. Respondents were asked whether the global climate is changing or not. Respondents were asked what the causes of climate change are. Respondents were also asked whether the effects of climate change on Lithuania will be positive or negative and when Lithuania will begin to feel the effects of climate change. After respondents provided a block of statements, attitudes towards climate change measures and the possible application of various policies in Lithuania were explored. It was asked whether the Lithuanian population supports Lithuania's participation in the 2015 international agreement in Paris to keep the global average temperature below 2 degrees Celsius, and whether they support the proposal that countries that refuse to participate in this agreement will face severe economic sanctions. Furthermore, respondents are asked to rate the links between climate change and the current refugee crisis, as well as the role of science in addressing climate change. Respondents were given the opportunity to indicate sources of information in which they are most likely to hear or read about climate change. After answering the block of questions, respondents evaluated the use of different sources for energy production in Lithuania and what conditions should be met by energy production in Lithuania. The ability of different institutions to change the Lithuanian energy system to use cleaner forms of energy and the importance of environmental friendliness were evaluated. Respondents were asked how much they feel part of Lithuanian society. Furthermore, it was asked to indicate which press publications and news portals on the Internet are read regularly (at least once a week). The respondents' position on the left-right scale and which political party they would vote for if elections to the Seimas were held tomorrow were explained. After a block of questions, the approach to nature was examined and the threat of energy generation technologies from renewable and non-renewable sources was explained. After the list of energy sources was presented, people were asked which of them should be used for Lithuanian energy production. At the end of the survey, respondents evaluated the ability of different institutions to ensure the security of energy technologies in Lithuania. <br> <b> <i> Socio-demographic characteristics </i> </b>: age, gender, education, nationality, occupation, number of family members, family income, income per family member per month, family financial situation, marital status, county.

Time Period:

2018-10-22-2018-11-11

Date of Collection:

2018-10-22-2018-11-11

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utenos apskritis = Utena County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Alytaus apskritis = Alytus County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County, Telšių apskritis = Telšiai County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Kauno apskritis = Kaunas County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir metaduomenys) „Socialinis klimato kaitos suvokimas Lietuvoje, 2018 m. spalis - lapkritis“ nuo 2019-10-21 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0315; parengė 2019-10-21<a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and metadata) “Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October – November 2018” from 2019-10-21 to 2021-10-01 was available in the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0315. The first data edition was produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2019-10-21. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Baltijos tyrimai"

Sampling Procedure:

<p><b>Tikimybinė: daugiapakopė </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>)</p> <hr> <p><b>Probability: Multistage </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p>

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) = Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Weighting:

"Svoriai" kintamasis = reprezentatyvumo (dažniniai) svoriai (apskaičiuoti pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, kad atitiktų pasiskirstymus pagal lytį, amžių ir gyvenvietės dydį (miesto/kaimo). <hr> "Svoriai" variable = frequency weights (calculated according to the data on gender, age and settlement size (urban/rural) provided by Statistics Lithuania).

Cleaning Operations:

10 proc. klausimynų suvesta pakartotinai <hr> 10% of the questionnaires were re-administered

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Major files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format).</p> <p>Kortelės (1, PDF formatu) = Showcards (1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (2, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (2, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</P>

Other Study Description Materials

File Description--f1778

File: LiDA_SurveyData_0292_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1029

 • No. of variables per record: 163

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:fRTg/sPBkGQBRkJ/YvVwOg==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Tyrimo identifikacinis numeris
 • K3 - K3|Kiek susirūpinęs, jei apskritai susirūpinęs, klimato kaita
 • N1 - N1|Dėl kurio klimato kaitos poveikio nerimauja labiausiai
 • N2 - N2|Teigiami jausmai susiję su klimato kaita
 • N3 - N3|Neigiami jausmai susiję su klimato kaita
 • N4_1 - N4.1|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: potvynius
 • N4_2 - N4.2|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: karščio bangas
 • N4_3 - N4.3|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: sausras
 • N4_4 - N4.4|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: stiprias audras ar pūgas
 • K4 - K4|Ar pasaulio klimatas keičiasi, ar nesikeičia
 • K5 - K5|Kokios yra klimato kaitos priežastys
 • K8 - K8|Ar klimato kaitos poveikis Lietuvai bus teigiamas ar neigiamas
 • K9 - K9|Kada Lietuva pradės jausti klimato kaitos poveikį
 • K10 - K10|Teiginys: tokiems kaip aš klimato kaita greičiausiai turės didelį poveikį
 • K11 - K11|Teiginys: klimato kaitos poveikis bus labiausiai jaučiamas kitose šalyse
 • K13 - K13|Teiginys: iš manęs nesitikima pagalbos, kovojant su klimato kaita
 • K14 - K14|Teiginys: dauguma mano aplinkos žmonių imasi veiksmų kovai su klimato kaita
 • K15 - K15|Teiginys: nejaučiu poreikio aptarinėti savo požiūrio į klimato kaitą
 • K16 - K16|Teiginys: ginčyčiausi su tais, kuriems klimato kaita nerūpi
 • K17 - K17|Teiginys: įsitikinęs, kad Lietuvos žmonės kartu gali kovoti su klimato kaita
 • K18 - K18|Teiginys: pasirengęs ženkliai sumažinti savo suvartojamos energijos kiekį
 • K19_1 - K19.1|Politikos: mokesčių didinimas už bet kokį iškastinio kuro naudojimą
 • K19_2 - K19.2|Politikos: branduolinės energijos įtraukimas tarp naudojamų energijos rūšių
 • K19_3 - K19.3|Politikos: atsinaujinančios energetikos subsidijavimas viešosiomis lėšomis
 • K19_4 - K19.4|Politikos: elektros kainos didinimas, siekiant mažinti elektros suvartojimą
 • K19_5 - K19.5|Politikos: pastatų šiluminės izoliacijos subsidijavimas viešosiomis lėšomis
 • K19_6 - K19.6|Politikos: neprekiauti energetiškai neefektyviais buitiniais prietaisais
 • K19_7 - K19.7|Politikos: naudoti viešąsias lėšas pasiruošimui klimato kaitos padariniams
 • K19_8 - K19.8|Politikos: viešųjų lėšų skyrimas besivystančioms šalims
 • K20 - K20|Ar pritaria susitarimui, kad vidutinė temperatūra nepakiltų daugiau nei 2 °C
 • K21 - K21|Ar atsisakančios šalys susilauktų griežtų ekonominių sankcijų
 • K23 - K23|Teiginys: klimato kaita tarp priežasčių, kodėl į Europą atvyksta pabėgėliai
 • K24 - K24|Teiginys: ateityje klimato kaita paskatins didesnę imigraciją į Lietuvą
 • K25 - K25|Teiginys: mokslas ir technologijos išspręs klimato kaitos problemas
 • K26 - K26|Teiginys: dauguma mokslinių klausimų gali turėti daugiau nei vieną atsakymą
 • K27_1 - K27.1|Šaltiniai apie klimato kaitą: televizijos naujienos
 • K27_2 - K27.2|Šaltiniai apie klimato kaitą: kitos televizijos laidos
 • K27_3 - K27.3|Šaltiniai apie klimato kaitą: spausdinti laikraščiai
 • K27_4 - K27.4|Šaltiniai apie klimato kaitą: internetiniai naujienų portalai
 • K27_5 - K27.5|Šaltiniai apie klimato kaitą: kiti tinklalapiai (ne socialiniai tinklai)
 • K27_6 - K27.6|Šaltiniai apie klimato kaitą: radijo naujienų laidos
 • K27_7 - K27.7|Šaltiniai apie klimato kaitą: kitos radijo laidos
 • K27_8 - K27.8|Šaltiniai apie klimato kaitą: iš draugų
 • K27_9 - K27.9|Šaltiniai apie klimato kaitą: iš šeimos ar kolegų
 • K27_10 - K27.10|Šaltiniai apie klimato kaitą: socialiniai tinklai (pvz., Facebook ir kt.)
 • K27_11 - K27.11|Šaltiniai apie klimato kaitą: žurnalai
 • K27_12 - K27.12|Šaltiniai apie klimato kaitą: knygos
 • K27_13 - K27.13|Šaltiniai apie klimato kaitą: moksliniai tinklaraščiai
 • K27_14 - K27.14|Šaltiniai apie klimato kaitą: kitur
 • K27_15 - K27.15|Šaltiniai apie klimato kaitą: nėra tikėtina, kad išgirsiu
 • K27_16 - K27.16|Šaltiniai apie klimato kaitą: nežino, neatsakė
 • K28_1 - K28.1|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: biomasė
 • K28_2 - K28.2|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: anglis
 • K28_3 - K28.3|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: gamtinės dujos
 • K28_4 - K28.4|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: hidroenergija
 • K28_5 - K28.5|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: branduolinė energija
 • K28_6 - K28.6|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: nafta
 • K28_7 - K28.7|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: saulės energija
 • K28_8 - K28.8|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: vėjo energija
 • K28_9 - K28.9|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: skalūnų dujos
 • K28_10 - K28.10|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: atliekų deginimas
 • K29_1 - K29.1|Energija gaminama: kad būtų apsaugota aplinka ir klimatas
 • K29_2 - K29.2|Energija gaminama: kad būtų užtikrintas stabilus energijos tiekimas
 • K29_3 - K29.3|Energija gaminama: kad neturėtų neigiamo poveikio ekonomikos vystymuisi
 • K29_4 - K29.4|Energija gaminama: kad energija būtų įperkama
 • K29_5 - K29.5|Energija gaminama: kad nepriklausytume nuo energijos importo iš kitų šalių
 • K30_1 - K30.1|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: Europos Komisija
 • K30_2 - K30.2|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: nacionaline valdžia
 • K30_3 - K30.3|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: didelėmis energetikos įmonėmis
 • K30_4 - K30.4|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: savivaldybėmis
 • K31 - K31|Teiginys: buvimas draugišku aplinkai yra svarbi mano asmenybės dalis
 • K32 - K32|Teiginys: buvimas draugišku aplinkai yra svarbu, būnant lietuviu
 • K33 - K33|Kiek jaučiasi Lietuvos visuomenės dalimi
 • K34_1 - K34_1|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Lietuvos rytas
 • K34_2 - K34_2|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Lietuvos žinios
 • K34_3 - K34_3|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Respublika
 • K34_4 - K34_4|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Vakaro žinios
 • K34_5 - K34_5|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Valstiečių laikraštis
 • K34_6 - K34_6|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Savaitė
 • K34_7 - K34_7|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Veidas
 • K34_8 - K34_8|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Žmonės
 • K34_9 - K34_9|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Kauno diena
 • K34_10 - K34_10|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Klaipėda
 • K34_11 - K34_11|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Vakarų ekspresas
 • K34_12 - K34_12|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus regioninius leidinius
 • K34_13 - K34_13|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus rusiškus leidinius
 • K34_14 - K34_14|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus užsienio leidinius
 • K34_15 - K34_15|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus leidinius
 • K34_16 - K34_16|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: jokių/reguliariai neskaito
 • K34_17 - K34_17|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: nežino, neatsakė
 • K35_1 - K35_1|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: Delfi
 • K35_2 - K35_2|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: Lrytas.lt
 • K35_3 - K35_3|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: 15min.lt
 • K35_4 - K35_4|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: alfa.lt
 • K35_5 - K35_5|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: lrt.lt
 • K35_6 - K35_6|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: tv3.lt
 • K35_7 - K35_7|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: vzinios.lt (Verslo žinios)
 • K35_8 - K35_8|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: kitus rusiškus naujienų portalus
 • K35_9 - K35_9|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: kitus užsienio naujienų portalus
 • K35_10 - K35_10|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: kitus portalus
 • K35_11 - K35_11|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: jokių/reguliariai neskaito
 • K35_12 - K35_12|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: nežino, neatsakė
 • K36 - K36|Respondento pozicija kairės-dešinės skalėje
 • K37 - K37|Balsuotų už partiją, jei artimiausią sekmadienį vyktų Seimo rinkimai
 • K38_1 - K38.1|Teiginys: gamtos balansas yra labai trapus ir lengvai pažeidžiamas
 • K38_2 - K38.2|Teiginys: aplinkos pritaikymas žmonių poreikiams sukelia rimtų problemų
 • K38_3 - K38.3|Teiginys: augalai ir gyvūnai egzistuoja tam, kad žmonės jais naudotųsi
 • K38_4 - K38.4|Teiginys: žemė yra tarsi erdvėlaivis, turintis ribotą erdvę ir išteklius
 • K38_5 - K38.5|Teiginys: ekonominiam augimui ribų nėra, net ir išsivysčiusioms šalims
 • K38_6 - K38.6|Teiginys: žmonėms lemta valdyti visą gamtą
 • K39_1 - K39.1|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: biomasę
 • K39_2 - K39.2|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: anglį
 • K39_3 - K39.3|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: gamtines dujas
 • K39_4 - K39.4|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: hidroenergiją
 • K39_5 - K39.5|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: branduolinę energiją
 • K39_6 - K39.6|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: naftą
 • K39_7 - K39.7|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: saulės energiją
 • K39_8 - K39.8|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: vėjo energiją
 • K39_9 - K39.9|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: skalūnų dujas
 • K39_10 - K39.10|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: atliekų deginimą
 • K40_1 - K40.1|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: biomasė
 • K40_2 - K40.2|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: anglis
 • K40_3 - K40.3|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: gamtinės dujos
 • K40_4 - K40.4|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: hidroenergija
 • K40_5 - K40.5|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: branduolinė energija
 • K40_6 - K40.6|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: nafta
 • K40_7 - K40.7|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: saulės energija
 • K40_8 - K40.8|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: vėjo energija
 • K40_9 - K40.9|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: skalūnų dujos
 • K40_10 - K40.10|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: kogeneracinė energija
 • K40_11 - K40.11|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: nežino, neatsakė
 • K41_1 - K41.1|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: energet. sektoriaus įmonės
 • K41_2 - K41.2|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: mokslininkai
 • K41_3 - K41.3|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: valdžios institucijos
 • K41_4 - K41.4|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: tarptautinės organizacijos
 • K42_1 - K42.1|Teiginys: Lietuvos poreikius patenkintų atsinaujinančios energijos technol.
 • K42_2 - K42.2|Teiginys: Lietuvai reikia turėti savo atominę elektrinę
 • K42_3 - K42.3|Teiginys: Astravo atominė elektrinė Lietuvos pasienyje kelia grėsmę
 • K42_4 - K42.4|Teiginys: Lietuvai reikia vystyti kogeneracinių jėgainių naudojimą
 • K42_5 - K42.5|Teiginys: SGD terminalas yra svarbus Lietuvos energetiniam saugumui
 • D1 - D1|Respondento lytis
 • D2 - D2|Respondento amžius
 • D2_r1 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • D2_r2 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • D3 - D3|Išsilavinimas
 • D4 - D4|Tautybė
 • D5 - D5|Pagrindinis užsiėmimas
 • D6 - D6|Dirba privačiame ar valstybiniame sektoriuje
 • D7 - D7|Kiek žmonių nuolatos gyvena namų ūkyje, įskaitant respondentą
 • D8 - D8|Vidutinės šeimos (namų ūkio) pajamos per mėnesį
 • D8_r1 - D8|Pajamų grupės (Baltijos tyrimai)
 • D8_r2 - D8|Pajamų grupės: vidutinės šeimos (namų ūkio) pajamos per mėnesį (LiDA)
 • D9 - D9|Suma eurais tenkanti vienam šeimos nariui per mėnesį
 • D9_r1 - D9|Pajamų grupės (Baltijos tyrimai)
 • D9_r2 - D9|Pajamų grupės: suma eurais tenkanti vienam šeimos nariui per mėnesį (LiDA)
 • D10 - D10|Šeimos finansinės padėties apibūdinimas
 • D11 - D11|Šeiminė padėtis
 • D12 - D12|Gyvenvietės dydis
 • D13 - D13|Apskritis
 • D14 - D14|Gyvenama vietovė
 • Svoriai - Dažniniai svoriai

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f1778 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aOZ5xpbewKWsIoYBIHVQYQ==

Versija (LiDA)

f1778 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Gpijxzbj6WxfI/7K7C45rQ==

Tyrimo identifikacinis numeris

f1778 Location:

Summary Statistics: Max. 1029.0; Valid 1029.0; Mean 515.0; StDev 297.19101601495294; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:27RkBkOKynU1C57qx2M0fA==

K3|Kiek susirūpinęs, jei apskritai susirūpinęs, klimato kaita

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Susirūpinęs (-usi)

258

9.

Nežino, neatsakė

46

3.

Šiek tiek susirūpinęs (-usi)

470

1.

Visiškai nesusirūpinęs (-usi)

64

2.

Nesusirūpinęs (-usi)

131

5.

Ypač susirūpinęs (-usi)

60

Summary Statistics: StDev 1.524562897753797; Max. 9.0; Mean 3.3838678328474243; Valid 1029.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5RTFGUiPGm22lXHAY/Lx8Q==

N1|Dėl kurio klimato kaitos poveikio nerimauja labiausiai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Dėl klimato kaitos poveikio man ir mano šeimai

79

4.

Dėl klimato kaitos poveikio žmonėms visame pasaulyje

432

6.

Nejaučiu jokio nerimo dėl klimato kaitos poveikio

137

2.

Dėl klimato kaitos poveikio mano vietos bendruomenei

15

5.

Dėl klimato kaitos poveikio gamtai

169

3.

Dėl klimato kaitos poveikio Lietuvai

168

9.

Nežino, neatsakė

29

Summary Statistics: Mean 4.14868804664723; Valid 1029.0; Max. 9.0; Min. 1.0; StDev 1.5146016699905955

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OgmYc0WHFpvgmcV9YDUUMA==

N2|Teigiami jausmai susiję su klimato kaita

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - labai teigiami

43

9.

Neturi teigiamų jausmų, susijusių su klimato kaita

216

1.

1 - šiek tiek teigiami

232

99.

Nežino, neatsakė

82

Summary Statistics: StDev 25.942858394922066; Max. 99.0; Mean 11.420796890184644; Valid 1029.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5pMsuX45SeybFQz+ieXKlQ==

N3|Neigiami jausmai susiję su klimato kaita

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

-3

228

99.

Nežino, neatsakė

81

2.

-2

142

4.

-4

182

5.

-5 - labai neigiami

178

1.

-1 - šiek tiek neigiami

104

9.

Neturi neigiamų jausmų, susijusių su klimato kaita

114

Summary Statistics: Mean 11.40427599611274; Min. 1.0; Valid 1029.0; StDev 25.707343898897932; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UvpiAzyn3/GmFoP88cBWBw==

N4.1|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: potvynius

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Dažnai

65

9.

Sunku pasakyti

44

4.

Nuolat

3

2.

Retai

418

1.

Niekada

499

Summary Statistics: StDev 1.6260303022025053; Mean 1.8833819241982508; Min. 1.0; Max. 9.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eQ7ljqA4ornZpQd2bwBiPg==

N4.2|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: karščio bangas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Dažnai

302

2.

Retai

548

4.

Nuolat

12

9.

Sunku pasakyti

30

1.

Niekada

137

Summary Statistics: Valid 1029.0; Max. 9.0; Mean 2.3877551020408183; Min. 1.0; StDev 1.3240831620869977

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bcFcQZk972vWFPVSTY3KTw==

N4.3|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: sausras

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Dažnai

267

9.

Sunku pasakyti

44

4.

Nuolat

18

1.

Niekada

110

2.

Retai

590

Summary Statistics: Valid 1029.0; Max. 9.0; StDev 1.5155076733792396; Min. 1.0; Mean 2.4868804664723054;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1etMhq9203XMO7CZfpT+/A==

N4.4|Kaip dažnai per pastaruosius 5 m. Lietuvoje patyrė: stiprias audras ar pūgas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Dažnai

169

1.

Niekada

195

4.

Nuolat

3

9.

Sunku pasakyti

60

2.

Retai

602

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1029.0; Mean 2.388726919339165; StDev 1.7534039247173774; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vr83f5wN1ju9BxIIqlwBtA==

K4|Ar pasaulio klimatas keičiasi, ar nesikeičia

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip - manau, kad pasaulio klimatas keičiasi

932

9.

Nežino, neatsakė

42

2.

Ne - nemanau, kad pasaulio klimatas keičiasi

55

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.379980563654034; StDev 1.5886353440708716; Valid 1029.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9vf9y4X6iFokyUcnVyHStQ==

K5|Kokios yra klimato kaitos priežastys

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kaitą iš dalies sukelia natūralūs procesai ir žmonių veikla

488

9.

Nežino, neatsakė

31

1.

Klimato kaitą sukelia vien tik natūralūs procesai

31

2.

Klimato kaitą daugiausiai sukelia natūralūs procesai

77

6.

Nėra tokio dalyko, kaip klimato kaita

18

4.

Klimato kaitą daugiausiai sukelia žmonių veikla

330

5.

Klimato kaitą sukelia vien tik žmonių veikla

54

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.3019988623702692; Valid 1029.0; Max. 9.0; Mean 3.523809523809523

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m40PvvmaEZFgvV+6CJZOTw==

K8|Ar klimato kaitos poveikis Lietuvai bus teigiamas ar neigiamas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labiau neigiamas, nei teigiamas

509

3.

Nei teigiamas, nei neigiamas

221

9.

Nežino, neatsakė

76

5.

Vien tik neigiamas

121

1.

Vien tik teigiamas

8

2.

Labiau teigiamas, nei neigiamas

94

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 1.0; Mean 4.066083576287658; StDev 1.6162797500316373; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yRRvupjiB+xhi+qgo668gQ==

K9|Kada Lietuva pradės jausti klimato kaitos poveikį

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Vėliau nei po 100 metų

10

1.

Lietuva jau jaučia poveikį

520

4.

Per ateinančius 50 metų

89

9.

Nežino, neatsakė

61

3.

Per ateinančius 25 metus

108

2.

Per ateinančius 10 metų

184

5.

Per ateinančius 100 metų

48

7.

Lietuva niekada nepajaus

9

Summary Statistics: Mean 2.4101068999028192; Max. 9.0; StDev 2.119240854150321; Valid 1029.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cHNJovLAa7tWFxNh29HuOw==

K10|Teiginys: tokiems kaip aš klimato kaita greičiausiai turės didelį poveikį

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai nepritariu

43

9.

Nežino, neatsakė

76

5.

Labai pritariu

47

4.

Greičiau pritariu

333

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

376

2.

Greičiau nepritariu

154

Summary Statistics: StDev 1.759134888033055; Max. 9.0; Mean 3.624878522837707; Valid 1029.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C5Y3Sm8lefGPta0kmaX5vg==

K11|Teiginys: klimato kaitos poveikis bus labiausiai jaučiamas kitose šalyse

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau pritariu

405

2.

Greičiau nepritariu

113

9.

Nežino, neatsakė

74

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

304

1.

Labai nepritariu

27

5.

Labai pritariu

106

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 1.6903504545737815; Max. 9.0; Mean 3.8688046647230325; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QAkThN6cZoGDgKas7Nd9JA==

K13|Teiginys: iš manęs nesitikima pagalbos, kovojant su klimato kaita

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau sutinku

294

2.

Greičiau nesutinku

204

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

318

5.

Labai sutinku

89

1.

Labai nesutinku

40

9.

N/N

84

Summary Statistics: StDev 1.8642217269210384; Min. 1.0; Max. 9.0; Mean 3.6724975704567533; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6ztXZ76nrTas6Lm5dEVVHA==

K14|Teiginys: dauguma mano aplinkos žmonių imasi veiksmų kovai su klimato kaita

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai nesutinku

101

5.

Labai sutinku

20

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

337

9.

N/N

83

2.

Greičiau nesutinku

283

4.

Greičiau sutinku

205

Summary Statistics: Max. 9.0; StDev 1.946590342728907; Valid 1029.0; Mean 3.2507288629737623; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QJaZhl/xNsYBaP3+SXFicw==

K15|Teiginys: nejaučiu poreikio aptarinėti savo požiūrio į klimato kaitą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai nesutinku

20

2.

Greičiau nesutinku

209

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

355

5.

Labai sutinku

87

4.

Greičiau sutinku

322

9.

N/N

36

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 1.0; Mean 3.449951409135083; Valid 1029.0; StDev 1.4110019681264983

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vocHNZYlIO7UDKVU81x2Ww==

K16|Teiginys: ginčyčiausi su tais, kuriems klimato kaita nerūpi

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

43

2.

Greičiau nesutinku

265

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

287

4.

Greičiau sutinku

293

1.

Labai nesutinku

104

5.

Labai sutinku

37

Summary Statistics: Mean 3.147716229348883; Valid 1029.0; StDev 1.6048161746490857; Max. 9.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iDgbW+5foSeszCet7oq5ng==

K17|Teiginys: įsitikinęs, kad Lietuvos žmonės kartu gali kovoti su klimato kaita

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai nesutinku

40

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

371

4.

Greičiau sutinku

367

2.

Greičiau nesutinku

137

9.

N/N

50

5.

Labai sutinku

64

Summary Statistics: StDev 1.5264628722917517; Mean 3.561710398445093; Max. 9.0; Min. 1.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7toCfAeLLNfH4khKMs8wYg==

K18|Teiginys: pasirengęs ženkliai sumažinti savo suvartojamos energijos kiekį

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

59

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

370

4.

Greičiau sutinku

347

5.

Labai sutinku

61

2.

Greičiau nesutinku

138

1.

Labai nesutinku

54

Summary Statistics: Max. 9.0; StDev 1.6342199791792351; Min. 1.0; Valid 1029.0; Mean 3.5607385811467447

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:84wnfCF3JMe516qIrviE8g==

K19.1|Politikos: mokesčių didinimas už bet kokį iškastinio kuro naudojimą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai prieštarauju

223

3.

Nei taip, nei ne

206

2.

Greičiau prieštarauju

353

5.

Labai palaikau

40

4.

Greičiau palaikau

160

9.

N/N

47

Summary Statistics: Mean 2.7308066083576312; Max. 9.0; Min. 1.0; Valid 1029.0; StDev 1.759475025203329;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7ICS8yDtXbgOtHK1MQmVMQ==

K19.2|Politikos: branduolinės energijos įtraukimas tarp naudojamų energijos rūšių

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau palaikau

157

2.

Greičiau prieštarauju

317

5.

Labai palaikau

15

3.

Nei taip, nei ne

262

1.

Labai prieštarauju

222

9.

N/N

56

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.814058904528088; Valid 1029.0; Mean 2.7687074829931966; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:F0kJcvjXGDDrBpWpuZypeQ==

K19.3|Politikos: atsinaujinančios energetikos subsidijavimas viešosiomis lėšomis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

51

5.

Labai palaikau

287

4.

Greičiau palaikau

425

3.

Nei taip, nei ne

184

2.

Greičiau prieštarauju

63

1.

Labai prieštarauju

19

Summary Statistics: Valid 1029.0; Max. 9.0; Min. 1.0; StDev 1.4425570733127495; Mean 4.170068027210884

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MwSZvZtiM/iziT6SiEuJAw==

K19.4|Politikos: elektros kainos didinimas, siekiant mažinti elektros suvartojimą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Greičiau prieštarauju

416

9.

N/N

32

5.

Labai palaikau

18

3.

Nei taip, nei ne

184

4.

Greičiau palaikau

72

1.

Labai prieštarauju

307

Summary Statistics: Mean 2.290573372206025; Min. 1.0; Max. 9.0; StDev 1.5349744169880368; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2Rt8hodDMCSzZOSGhYyPdA==

K19.5|Politikos: pastatų šiluminės izoliacijos subsidijavimas viešosiomis lėšomis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai palaikau

211

3.

Nei taip, nei ne

206

2.

Greičiau prieštarauju

82

4.

Greičiau palaikau

443

9.

N/N

75

1.

Labai prieštarauju

12

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 4.1749271137026245; Valid 1029.0; Max. 9.0; StDev 1.6195886011269354

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oS9I/jXGJXrtHB6kRXz2KA==

K19.6|Politikos: neprekiauti energetiškai neefektyviais buitiniais prietaisais

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai prieštarauju

54

2.

Greičiau prieštarauju

135

3.

Nei taip, nei ne

292

9.

N/N

59

5.

Labai palaikau

142

4.

Greičiau palaikau

347

Summary Statistics: StDev 1.6664906336535024; Min. 1.0; Valid 1029.0; Mean 3.72108843537415; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+o+5CXqObsjPiMPW8QqsoQ==

K19.7|Politikos: naudoti viešąsias lėšas pasiruošimui klimato kaitos padariniams

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai palaikau

137

9.

N/N

70

1.

Labai prieštarauju

25

3.

Nei taip, nei ne

287

4.

Greičiau palaikau

411

2.

Greičiau prieštarauju

99

Summary Statistics: StDev 1.647371797181472; Valid 1029.0; Mean 3.9290573372206024; Min. 1.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JQJEbVMRHnvuT/MZ7zsdoA==

K19.8|Politikos: viešųjų lėšų skyrimas besivystančioms šalims

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai palaikau

100

9.

N/N

69

2.

Greičiau prieštarauju

170

3.

Nei taip, nei ne

332

4.

Greičiau palaikau

288

1.

Labai prieštarauju

70

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 1.0; StDev 1.7866269935162433; Mean 3.5753158406219634; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gLRUoPhn9V6F+QeKbOGRNw==

K20|Ar pritaria susitarimui, kad vidutinė temperatūra nepakiltų daugiau nei 2 °C

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Greičiau nepritariu

42

4.

Greičiau pritariu

471

5.

Labai pritariu

160

1.

Labai nepritariu

17

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

209

9.

Nežino, neatsakė

130

Summary Statistics: Mean 4.4528668610301265; Min. 1.0; Valid 1029.0; StDev 1.9045726367757205; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R9qOPieWjZjmlNlxxhT+uQ==

K21|Ar atsisakančios šalys susilauktų griežtų ekonominių sankcijų

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau palaikau

380

5.

Labai palaikau

103

9.

N/N

166

2.

Greičiau prieštarauju

86

3.

Nei taip, nei ne

266

1.

Labai prieštarauju

28

Summary Statistics: StDev 2.1945368252945143; Mean 4.3994169096209905; Min. 1.0; Max. 9.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+IbTvLBt4AkaYVgepFZTA==

K23|Teiginys: klimato kaita tarp priežasčių, kodėl į Europą atvyksta pabėgėliai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

225

4.

Greičiau sutinku

137

9.

N/N

42

2.

Greičiau nesutinku

327

5.

Labai sutinku

38

1.

Labai nesutinku

260

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 9.0; Valid 1029.0; StDev 1.715739829917372; Mean 2.628765792031099

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jStwFqODYXqodOLOSrIxYw==

K24|Teiginys: ateityje klimato kaita paskatins didesnę imigraciją į Lietuvą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai sutinku

54

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

255

2.

Greičiau nesutinku

295

1.

Labai nesutinku

189

4.

Greičiau sutinku

173

9.

N/N

63

Summary Statistics: StDev 1.8991626057101065; Valid 1029.0; Mean 2.986394557823129; Max. 9.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Hd/tIgmo2gpoDAZUXGqmwA==

K25|Teiginys: mokslas ir technologijos išspręs klimato kaitos problemas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

320

9.

Nežino, neatsakė

62

5.

Labai pritariu

65

2.

Greičiau nepritariu

233

1.

Labai nepritariu

37

4.

Greičiau pritariu

312

Summary Statistics: Max. 9.0; Valid 1029.0; Min. 1.0; Mean 3.4927113702623904; StDev 1.6897480228186785

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9pNzse15tltTk6xBuSfb7g==

K26|Teiginys: dauguma mokslinių klausimų gali turėti daugiau nei vieną atsakymą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nežino, neatsakė

91

4.

Greičiau pritariu

410

1.

Labai nepritariu

12

5.

Labai pritariu

120

2.

Greičiau nepritariu

70

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

326

Summary Statistics: Mean 4.070942662779397; Max. 9.0; Valid 1029.0; StDev 1.737607927285682; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AGc/gYB+Q4a5wwEhOu2a/Q==

K27.1|Šaltiniai apie klimato kaitą: televizijos naujienos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

336

1.

Taip

693

Summary Statistics: Valid 1029.0; Min. 0.0; Mean 0.6734693877551023; Max. 1.0; StDev 0.46917191962137234;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mEVnbcWNrAhY3/ryGOox5A==

K27.2|Šaltiniai apie klimato kaitą: kitos televizijos laidos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

168

0.

Ne

861

Summary Statistics: Valid 1029.0; Min. 0.0; Mean 0.16326530612244913; StDev 0.36978728317386783; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q3QBAc6RZqEL6bxmj78pJw==

K27.3|Šaltiniai apie klimato kaitą: spausdinti laikraščiai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

97

0.

Ne

932

Summary Statistics: Valid 1029.0; Min. 0.0; StDev 0.2923408992950318; Mean 0.09426627793974748; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hvr7axWe7kTlIx4YoONwMA==

K27.4|Šaltiniai apie klimato kaitą: internetiniai naujienų portalai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

750

1.

Taip

279

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.44476283375216774; Min. 0.0; Mean 0.27113702623906694; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iqbfwv0uVZDEeleOLaLVnQ==

K27.5|Šaltiniai apie klimato kaitą: kiti tinklalapiai (ne socialiniai tinklai)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

980

1.

Taip

49

Summary Statistics: Valid 1029.0; Min. 0.0; Mean 0.0476190476190477; Max. 1.0; StDev 0.2130624090323572

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SYkuOKU+kWHscDjkuRiNwg==

K27.6|Šaltiniai apie klimato kaitą: radijo naujienų laidos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

122

0.

Ne

907

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.3234292652528094; Min. 0.0; Mean 0.11856171039844483; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eXxWKTc6MztCIDaH9xe9hw==

K27.7|Šaltiniai apie klimato kaitą: kitos radijo laidos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

22

0.

Ne

1007

Summary Statistics: Mean 0.021379980563654016; Valid 1029.0; Min. 0.0; StDev 0.14471775975303472; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PZNOG+PlML0Hfe5dcDuReA==

K27.8|Šaltiniai apie klimato kaitą: iš draugų

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

26

0.

Ne

1003

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.025267249757045696; Valid 1029.0; Min. 0.0; StDev 0.1570120181350132;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TLj/1IK4ZRqIq6YrxBTWTg==

K27.9|Šaltiniai apie klimato kaitą: iš šeimos ar kolegų

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

45

0.

Ne

984

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.04373177842565609; Valid 1029.0; Max. 1.0; StDev 0.20459714133880927;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VeMUqneVR80HF8KiAgYwog==

K27.10|Šaltiniai apie klimato kaitą: socialiniai tinklai (pvz., Facebook ir kt.)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

902

1.

Taip

127

Summary Statistics: Mean 0.12342079689018452; Valid 1029.0; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.3290795422557742

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dSWCMaNK1c2I9E28lc5CVQ==

K27.11|Šaltiniai apie klimato kaitą: žurnalai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

15

0.

Ne

1014

Summary Statistics: StDev 0.11991136929522725; Max. 1.0; Mean 0.014577259475218625; Valid 1029.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:glf0R2efCfNz5suXMpuDxQ==

K27.12|Šaltiniai apie klimato kaitą: knygos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1017

1.

Taip

12

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 1029.0; StDev 0.10741052882003099; Min. 0.0; Mean 0.01166180758017496

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z+ltNLokQKItUg71KG9tcA==

K27.13|Šaltiniai apie klimato kaitą: moksliniai tinklaraščiai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

38

0.

Ne

991

Summary Statistics: Mean 0.03692905733722062; Valid 1029.0; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.1886793540871418

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+b76tVP83YwpacefJeYAyA==

K27.14|Šaltiniai apie klimato kaitą: kitur

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1029

1.

Taip

0

Summary Statistics: Mean 0.0; StDev 0.0; Min. 0.0; Max. 0.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZBloBHYtpZIjXEpkzePcsQ==

K27.15|Šaltiniai apie klimato kaitą: nėra tikėtina, kad išgirsiu

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1002

1.

Taip

27

Summary Statistics: Mean 0.026239067055393268; Valid 1029.0; Min. 0.0; StDev 0.15992320989687633; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:H+hpgSogcUzq9t+96x8A2g==

K27.16|Šaltiniai apie klimato kaitą: nežino, neatsakė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

42

0.

Ne

987

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.040816326530612394; Valid 1029.0; Max. 1.0; StDev 0.19796069817295273

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uDbu+s0ghbGAZmVtlawckw==

K28.1|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: biomasė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai teigiama

207

3.

Nei neigiama, nei teigiama

239

4.

Greičiau teigiama

409

9.

N/N

44

2.

Greičiau neigiama

77

0.

Niekada apie tai negirdėjo

34

1.

Labai neigiama

19

Summary Statistics: StDev 1.573253922774628; Min. 0.0; Max. 9.0; Valid 1029.0; Mean 3.8454810495626846;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Us92sFcpijQxpZgH+pmbpg==

K28.2|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: anglis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Niekada apie tai negirdėjo

6

1.

Labai neigiama

89

3.

Nei neigiama, nei teigiama

315

5.

Labai teigiama

42

4.

Greičiau teigiama

208

2.

Greičiau neigiama

324

9.

N/N

45

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 1.6291023387863264; Min. 0.0; Mean 3.040816326530612; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kesRb7EdQgHG5WlV17f0SA==

K28.3|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: gamtinės dujos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai neigiama

14

2.

Greičiau neigiama

95

3.

Nei neigiama, nei teigiama

256

5.

Labai teigiama

139

4.

Greičiau teigiama

482

0.

Niekada apie tai negirdėjo

8

9.

N/N

35

Summary Statistics: Max. 9.0; Valid 1029.0; Min. 0.0; StDev 1.3461141513592292; Mean 3.7998056365403308;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UWOij5baLcP9WR8rOKrZYw==

K28.4|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: hidroenergija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

42

2.

Greičiau neigiama

49

1.

Labai neigiama

5

3.

Nei neigiama, nei teigiama

160

5.

Labai teigiama

227

0.

Niekada apie tai negirdėjo

29

4.

Greičiau teigiama

517

Summary Statistics: Valid 1029.0; Mean 4.046647230320699; StDev 1.4427333456863884; Min. 0.0; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PV2uAkAeGgZG0h+ShCmhlw==

K28.5|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: branduolinė energija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai neigiama

214

4.

Greičiau teigiama

149

9.

N/N

45

2.

Greičiau neigiama

304

0.

Niekada apie tai negirdėjo

10

5.

Labai teigiama

42

3.

Nei neigiama, nei teigiama

265

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1029.0; Mean 2.7482993197278907; StDev 1.7426358461886657; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FoFpU1gujnr9/bOizV1YZQ==

K28.6|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: nafta

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

47

0.

Niekada apie tai negirdėjo

6

1.

Labai neigiama

74

3.

Nei neigiama, nei teigiama

383

2.

Greičiau neigiama

284

5.

Labai teigiama

42

4.

Greičiau teigiama

193

Summary Statistics: StDev 1.6132518573163264; Mean 3.105928085519923; Max. 9.0; Valid 1029.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SNL8k6ob6mJ8XaY4U1fj4w==

K28.7|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: saulės energija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau teigiama

422

3.

Nei neigiama, nei teigiama

84

0.

Niekada apie tai negirdėjo

7

5.

Labai teigiama

468

1.

Labai neigiama

2

9.

N/N

25

2.

Greičiau neigiama

21

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 4.420796890184645; Min. 0.0; Valid 1029.0; StDev 1.0843756593422675

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UU2dGaJ4k8Fny3F1DiJUIg==

K28.8|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: vėjo energija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai teigiama

483

2.

Greičiau neigiama

27

9.

N/N

28

1.

Labai neigiama

2

3.

Nei neigiama, nei teigiama

94

0.

Niekada apie tai negirdėjo

9

4.

Greičiau teigiama

386

Summary Statistics: Max. 9.0; StDev 1.1522246062884813; Mean 4.420796890184644; Min. 0.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j9bPu50m7wjWGwR6GjRGTw==

K28.9|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: skalūnų dujos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Niekada apie tai negirdėjo

53

5.

Labai teigiama

92

3.

Nei neigiama, nei teigiama

320

2.

Greičiau neigiama

163

9.

N/N

85

4.

Greičiau teigiama

205

1.

Labai neigiama

111

Summary Statistics: Mean 3.3449951409135066; Min. 0.0; StDev 2.1140917609488366; Max. 9.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nFW6iRatl/Ju/cqAVlmMhg==

K28.10|Šaltiniai energijos gamybai Lietuvoje: atliekų deginimas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Niekada apie tai negirdėjo

7

1.

Labai neigiama

83

4.

Greičiau teigiama

249

5.

Labai teigiama

80

2.

Greičiau neigiama

236

3.

Nei neigiama, nei teigiama

327

9.

N/N

47

Summary Statistics: StDev 1.6569040190575695; Max. 9.0; Mean 3.2604470359572386; Min. 0.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DysSzSJ9E+TIRiZ0pQuirg==

K29.1|Energija gaminama: kad būtų apsaugota aplinka ir klimatas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai pritariu

416

2.

Greičiau nepritariu

22

9.

Nežino, neatsakė

13

4.

Greičiau pritariu

485

1.

Labai nepritariu

1

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

92

Summary Statistics: Mean 4.332361516034987; Valid 1029.0; StDev 0.891121556205376; Max. 9.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DKih3ESs/JW/ONnLmgJi8w==

K29.2|Energija gaminama: kad būtų užtikrintas stabilus energijos tiekimas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

67

9.

Nežino, neatsakė

18

5.

Labai pritariu

467

4.

Greičiau pritariu

440

1.

Labai nepritariu

4

2.

Greičiau nepritariu

33

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.9798752424506593; Valid 1029.0; Max. 9.0; Mean 4.4003887269193385

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dG2Gv2hwUFhaEBfulyd10w==

K29.3|Energija gaminama: kad neturėtų neigiamo poveikio ekonomikos vystymuisi

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nežino, neatsakė

21

4.

Greičiau pritariu

435

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

122

1.

Labai nepritariu

11

2.

Greičiau nepritariu

42

5.

Labai pritariu

398

Summary Statistics: StDev 1.1001716445381862; Max. 9.0; Min. 1.0; Valid 1029.0; Mean 4.256559766763849

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:peCSdRyUym5iZWJAFBE76A==

K29.4|Energija gaminama: kad energija būtų įperkama

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau pritariu

386

5.

Labai pritariu

521

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

75

9.

Nežino, neatsakė

18

1.

Labai nepritariu

9

2.

Greičiau nepritariu

20

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 9.0; StDev 0.9829470573468215; Mean 4.45578231292517; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PRzmmLqg6mLpoc0ZTOo0DQ==

K29.5|Energija gaminama: kad nepriklausytume nuo energijos importo iš kitų šalių

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Greičiau nepritariu

54

9.

Nežino, neatsakė

46

1.

Labai nepritariu

5

4.

Greičiau pritariu

412

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

154

5.

Labai pritariu

358

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 9.0; StDev 1.3338619141857444; Valid 1029.0; Mean 4.3022351797862015;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vnd4mTfCEllYGUS4fSLvWA==

K30.1|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: Europos Komisija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai stipriai

45

9.

N/N

89

4.

Stipriai

146

1.

Nė kiek

69

3.

Vidutiniškai

439

2.

Šiek tiek

241

Summary Statistics: StDev 1.9473686725177497; Valid 1029.0; Max. 9.0; Mean 3.3799805636540343; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cffhyKZylYPf228/Z/6oRw==

K30.2|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: nacionaline valdžia

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nė kiek

126

3.

Vidutiniškai

405

5.

Labai stipriai

25

9.

N/N

76

4.

Stipriai

92

2.

Šiek tiek

305

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.9062069348637984; Mean 3.039844509232262; Max. 9.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3vFOx28PpFdTH4jgmbGQ2Q==

K30.3|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: didelėmis energetikos įmonėmis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Vidutiniškai

376

5.

Labai stipriai

26

9.

N/N

85

4.

Stipriai

74

1.

Nė kiek

186

2.

Šiek tiek

282

Summary Statistics: Mean 2.9825072886297375; Min. 1.0; Max. 9.0; Valid 1029.0; StDev 2.0365543522252256

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e6kl6VNChTGecdS4/55Rqg==

K30.4|Pasitikėjimas keičiant energetikos sistemą: savivaldybėmis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

82

3.

Vidutiniškai

295

5.

Labai stipriai

22

4.

Stipriai

82

1.

Nė kiek

214

2.

Šiek tiek

334

Summary Statistics: Max. 9.0; Valid 1029.0; StDev 2.043269390473079; Min. 1.0; Mean 2.8600583090379024

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U9nIaXnNpsgvGRC924Sl2A==

K31|Teiginys: buvimas draugišku aplinkai yra svarbi mano asmenybės dalis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau sutinku

516

9.

N/N

31

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

255

1.

Labai nesutinku

11

5.

Labai sutinku

157

2.

Greičiau nesutinku

59

Summary Statistics: Mean 3.908649173955296; StDev 1.2133390523609813; Valid 1029.0; Max. 9.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jvs/RoGQQgC1a4LS7MAI+A==

K32|Teiginys: buvimas draugišku aplinkai yra svarbu, būnant lietuviu

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau sutinku

426

1.

Labai nesutinku

16

9.

N/N

51

2.

Greičiau nesutinku

88

5.

Labai sutinku

172

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

276

Summary Statistics: Valid 1029.0; Mean 3.9290573372206024; Max. 9.0; StDev 1.4674885192403504; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G7zMGOKe7BgYT4bi7ORqOA==

K33|Kiek jaučiasi Lietuvos visuomenės dalimi

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nė kiek

60

3.

Vidutiniškai

452

9.

N/N

33

5.

Labai stipriai

61

4.

Stipriai

228

2.

Šiek tiek

195

Summary Statistics: StDev 1.4094735787355748; Max. 9.0; Min. 1.0; Valid 1029.0; Mean 3.2264334305150624;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YY2IL65RO/AdPNw0I0ILeg==

K34_1|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Lietuvos rytas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

201

0.

Ne

828

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.39665136429260145; Valid 1029.0; Min. 0.0; Mean 0.19533527696792996

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ehm6i/dhD1M6qipg73pXAA==

K34_2|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Lietuvos žinios

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

40

0.

Ne

989

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 0.19338549513911016; Max. 1.0; Mean 0.03887269193391625; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SStIbMYouN+uPjdMTvS7jw==

K34_3|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Respublika

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

980

1.

Taip

49

Summary Statistics: Mean 0.04761904761904771; Valid 1029.0; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.21306240903235715

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7L9+kwiaoyYMxZYpFFj+nA==

K34_4|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Vakaro žinios

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

974

1.

Taip

55

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.053449951409135055; Min. 0.0; StDev 0.22503837258714568; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9wK4SyMrKcj035GBhtKf2g==

K34_5|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Valstiečių laikraštis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1000

1.

Taip

29

Summary Statistics: Mean 0.028182701652089366; Valid 1029.0; Max. 1.0; StDev 0.1655749963856344; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a4kHj8fZ2N1+BMeg7W1ixw==

K34_6|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Savaitė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

859

1.

Taip

170

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 0.3715495998302168; Mean 0.16520894071914521; Min. 0.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PcunNS3ywoKarhfewe7ezQ==

K34_7|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Veidas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

992

1.

Taip

37

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1029.0; StDev 0.18627409127496278; Mean 0.03595724003887273; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qDCMG1VbYNvtSjY/MiuEfg==

K34_8|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Žmonės

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

901

1.

Taip

128

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1029.0; StDev 0.3301894064741221; Mean 0.12439261418853235

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:k1VocjGUJhF1F1ymF4VZmQ==

K34_9|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Kauno diena

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

984

1.

Taip

45

Summary Statistics: Mean 0.04373177842565617; Min. 0.0; Valid 1029.0; Max. 1.0; StDev 0.2045971413388041;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hkOPVd9jI8UCF42MW3bJng==

K34_10|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Klaipėda

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1010

1.

Taip

19

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Mean 0.018464528668610262; Valid 1029.0; StDev 0.13468934553583628;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0eJ0kP4cqP4t8olHu4jxJQ==

K34_11|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: Vakarų ekspresas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

38

0.

Ne

991

Summary Statistics: StDev 0.18867935408714223; Mean 0.03692905733722052; Min. 0.0; Valid 1029.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yxaViyBEgqxs/226sddabQ==

K34_12|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus regioninius leidinius

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

827

1.

Taip

202

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1029.0; Mean 0.1963070942662781; StDev 0.397396643634291

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MORKpVZblofCT2UPMpLjRQ==

K34_13|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus rusiškus leidinius

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

24

0.

Ne

1005

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.023323615160349937; Min. 0.0; StDev 0.1510025936984185; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:b8kNOUfmLo9NtC2D4TpYXQ==

K34_14|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus užsienio leidinius

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1026

1.

Taip

3

Summary Statistics: Mean 0.002915451895043741; StDev 0.05394237489807809; Valid 1029.0; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mxU1nIEVhnjn84+Hb/MsNA==

K34_15|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: kitus leidinius

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1013

1.

Taip

16

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.12378284759048623; Min. 0.0; Mean 0.015549076773566567; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nCyluhSfusA76HSiOtFjxg==

K34_16|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: jokių/reguliariai neskaito

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

392

0.

Ne

637

Summary Statistics: Valid 1029.0; Max. 1.0; StDev 0.4858570455822281; Mean 0.38095238095238154; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eYWldjUEWRZ11+aDIbEYkA==

K34_17|Spaudos leidiniai, kuriuos skaito reguliariai: nežino, neatsakė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

26

0.

Ne

1003

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.025267249757045702; Valid 1029.0; StDev 0.1570120181350134; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GjOP8dFrii3AK4VxKC4vJw==

K35_1|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: Delfi

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

460

1.

Taip

569

Summary Statistics: Mean 0.5529640427599612; StDev 0.49742866026408417; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yYq8i87NKA2EKeEJXfmmMA==

K35_2|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: Lrytas.lt

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

304

0.

Ne

725

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 0.4564587644613462; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.29543245869776474

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OYs77lsz8+hIoXUEUr/b0w==

K35_3|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: 15min.lt

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

415

0.

Ne

614

Summary Statistics: StDev 0.49079936167070237; Min. 0.0; Mean 0.40330417881438296; Valid 1029.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lYiZ04R2n+1QrhkYzOUwbA==

K35_4|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: alfa.lt

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

70

0.

Ne

959

Summary Statistics: StDev 0.2519150295997131; Min. 0.0; Valid 1029.0; Mean 0.06802721088435376; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:02SBaIy96Wq+VEpuKcEiZg==

K35_5|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: lrt.lt

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

982

1.

Taip

47

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.04567541302235185; StDev 0.20888171672889; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Rcx0ygV5T4GwD5GFvKeHfg==

K35_6|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: tv3.lt

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

52

0.

Ne

977

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 1029.0; StDev 0.2191516319076096; Min. 0.0; Mean 0.0505344995140914

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZECZ8RmrO8LuwkS0KUPHrg==

K35_7|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: vzinios.lt (Verslo žinios)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

17

0.

Ne

1012

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.01652089407191446; Max. 1.0; StDev 0.12752944575206826; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qpb85E1x5tv190+Ih/u26w==

K35_8|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: kitus rusiškus naujienų portalus

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1006

1.

Taip

23

Summary Statistics: StDev 0.14789676126730864; Max. 1.0; Valid 1029.0; Min. 0.0; Mean 0.022351797862001973;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ROebeyIsJxt31uCi1dh0+Q==

K35_9|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: kitus užsienio naujienų portalus

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

28

0.

Ne

1001

Summary Statistics: StDev 0.16277653883001136; Valid 1029.0; Mean 0.027210884353741475; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7BoFj7UqpTvEH7JIHAzwPw==

K35_10|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: kitus portalus

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

6

0.

Ne

1023

Summary Statistics: Mean 0.005830903790087444; StDev 0.07617442722523576; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2WBTiMzLCPHhKw0AViKaqA==

K35_11|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: jokių/reguliariai neskaito

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

996

1.

Taip

33

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.03206997084548106; Valid 1029.0; Min. 0.0; StDev 0.17627161942658703

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J94Q7o4ytrDMsG0yBGkI2Q==

K35_12|Naujienų portalai, kuriuos skaito reguliariai: nežino, neatsakė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1029

1.

Taip

0

Summary Statistics: Mean 0.0; Max. 0.0; Min. 0.0; Valid 1029.0; StDev 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZBloBHYtpZIjXEpkzePcsQ==

K36|Respondento pozicija kairės-dešinės skalėje

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

N/N

304

0.

0 - Kairė

19

10.

10 - Dešinė

53

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 42.76430310143001; Max. 99.0; Min. 0.0; Mean 33.05733722060248

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J87t1MNRULCnLFMvR5LqqA==

K37|Balsuotų už partiją, jei artimiausią sekmadienį vyktų Seimo rinkimai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą

127

3.

Lietuvos laisvės sąjungą (liberalus)

22

12.

Politinę partiją „Drąsos kelias“

1

2.

Lietuvos centro partiją

37

11.

Kitą

0

99.

Nežino, neatsakė

169

6.

Lietuvos socialdemokratų partiją

101

4.

Lietuvos lenkų rinkimų akciją

35

8.

Partiją Tvarka ir teisingumas

72

9.

Tėvynės sąjungą–Lietuvos krikščionis demokratus

151

1.

Darbo partiją

52

5.

LR liberalų sąjūdį

48

10.

Lietuvos socialdemokratų darbo partiją

31

90.

Nebalsuotų, nė už vieną iš šių

182

16.

Lietuvos žaliųjų partiją

1

Summary Statistics: StDev 41.84318533506713; Max. 99.0; Min. 1.0; Valid 1029.0; Mean 36.395529640427576;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1QvLplTHJp53/RxVT94lBg==

K38.1|Teiginys: gamtos balansas yra labai trapus ir lengvai pažeidžiamas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

157

4.

Greičiau sutinku

542

1.

Labai nesutinku

5

2.

Greičiau nesutinku

32

9.

N/N

27

5.

Labai sutinku

266

Summary Statistics: Mean 4.160349854227405; StDev 1.1002927953320525; Max. 9.0; Valid 1029.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vrp0OuA7OrcJyuR56b+spA==

K38.2|Teiginys: aplinkos pritaikymas žmonių poreikiams sukelia rimtų problemų

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

296

4.

Greičiau sutinku

252

9.

N/N

47

2.

Greičiau nesutinku

286

1.

Labai nesutinku

79

5.

Labai sutinku

69

Summary Statistics: StDev 1.6419480012698868; Max. 9.0; Valid 1029.0; Min. 1.0; Mean 3.2215743440233235;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f1W9Bl8bw5zlkI/aKv1D1Q==

K38.3|Teiginys: augalai ir gyvūnai egzistuoja tam, kad žmonės jais naudotųsi

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai nesutinku

92

4.

Greičiau sutinku

319

9.

N/N

26

5.

Labai sutinku

70

2.

Greičiau nesutinku

210

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

312

Summary Statistics: Valid 1029.0; Mean 3.214771622934887; Min. 1.0; StDev 1.417489241695451; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dOIRZEoge08Id2Meo32Lww==

K38.4|Teiginys: žemė yra tarsi erdvėlaivis, turintis ribotą erdvę ir išteklius

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

181

2.

Greičiau nesutinku

48

1.

Labai nesutinku

8

9.

N/N

52

4.

Greičiau sutinku

494

5.

Labai sutinku

246

Summary Statistics: StDev 1.3773315492407687; Mean 4.199222546161321; Valid 1029.0; Min. 1.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dLfUJr24mesZ6WYzZEnTmg==

K38.5|Teiginys: ekonominiam augimui ribų nėra, net ir išsivysčiusioms šalims

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

57

4.

Greičiau sutinku

395

2.

Greičiau nesutinku

140

1.

Labai nesutinku

27

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

282

5.

Labai sutinku

128

Summary Statistics: Mean 3.77648202137998; Min. 1.0; Max. 9.0; Valid 1029.0; StDev 1.586234211475422;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ztQpOdgADA/jtAzCLo5XMQ==

K38.6|Teiginys: žmonėms lemta valdyti visą gamtą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

N/N

41

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

306

1.

Labai nesutinku

155

5.

Labai sutinku

61

2.

Greičiau nesutinku

305

4.

Greičiau sutinku

161

Summary Statistics: Mean 2.916423712342079; StDev 1.6500243009828726; Min. 1.0; Max. 9.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ftrxvDnQT9tFljRKchSeow==

K39.1|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: biomasę

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kelia grėsmę

186

2.

Nekelia grėsmės

304

9.

Neatsakė

32

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

302

5.

Kelia labai didelę grėsmę

28

8.

Sunku pasakyti

60

1.

Nekelia jokios grėsmės

117

Summary Statistics: StDev 1.8932263720905722; Mean 3.190476190476191; Valid 1029.0; Max. 9.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Iwl17bZb7JypXuiaXEooKg==

K39.2|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: anglį

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Sunku pasakyti

36

2.

Nekelia grėsmės

84

1.

Nekelia jokios grėsmės

15

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

275

4.

Kelia grėsmę

479

5.

Kelia labai didelę grėsmę

109

9.

Neatsakė

31

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1029.0; StDev 1.4628274581992406; Max. 9.0; Mean 3.922254616132169

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CfsF6/rTL9F4mtIehd02eg==

K39.3|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: gamtines dujas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekelia jokios grėsmės

59

8.

Sunku pasakyti

36

2.

Nekelia grėsmės

271

4.

Kelia grėsmę

242

9.

Neatsakė

23

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

366

5.

Kelia labai didelę grėsmę

32

Summary Statistics: StDev 1.5753856268380186; Max. 9.0; Mean 3.22837706511176; Min. 1.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bJolw5k8HXD27ivv87noIA==

K39.4|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: hidroenergiją

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Neatsakė

33

1.

Nekelia jokios grėsmės

103

2.

Nekelia grėsmės

440

4.

Kelia grėsmę

141

8.

Sunku pasakyti

47

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

242

5.

Kelia labai didelę grėsmę

23

Summary Statistics: StDev 1.831241804939456; Valid 1029.0; Max. 9.0; Min. 1.0; Mean 2.9747327502429544;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4rDmOe7hRboGNklsGulCDw==

K39.5|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: branduolinę energiją

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nekelia grėsmės

39

5.

Kelia labai didelę grėsmę

375

8.

Sunku pasakyti

39

1.

Nekelia jokios grėsmės

11

9.

Neatsakė

23

4.

Kelia grėsmę

369

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

173

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 4.351797862001943; Min. 1.0; StDev 1.3504031585485958; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LuIhnEcyIpIxmlWW1tK7vQ==

K39.6|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: naftą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekelia jokios grėsmės

11

4.

Kelia grėsmę

470

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

280

9.

Neatsakė

27

2.

Nekelia grėsmės

70

5.

Kelia labai didelę grėsmę

134

8.

Sunku pasakyti

37

Summary Statistics: Mean 3.9650145772594754; StDev 1.4151557794594463; Valid 1029.0; Min. 1.0; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3QeTwePNkYrGTbwB984Uaw==

K39.7|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: saulės energiją

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekelia jokios grėsmės

310

5.

Kelia labai didelę grėsmę

17

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

137

4.

Kelia grėsmę

46

9.

Neatsakė

23

2.

Nekelia grėsmės

476

8.

Sunku pasakyti

20

Summary Statistics: Valid 1029.0; Min. 1.0; Max. 9.0; StDev 1.5810694732884367; Mean 2.243926141885326;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oNpWasug/7DtRwBX1u7DpA==

K39.8|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: vėjo energiją

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

149

2.

Nekelia grėsmės

459

5.

Kelia labai didelę grėsmę

17

1.

Nekelia jokios grėsmės

324

4.

Kelia grėsmę

38

8.

Sunku pasakyti

20

9.

Neatsakė

22

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 1.0; Valid 1029.0; StDev 1.5676581271341266; Mean 2.2196307094266294;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oURkz/bkFD+V7xtQivpHpg==

K39.9|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: skalūnų dujas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kelia grėsmę

210

8.

Sunku pasakyti

82

5.

Kelia labai didelę grėsmę

138

9.

Neatsakė

71

1.

Nekelia jokios grėsmės

45

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

319

2.

Nekelia grėsmės

164

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 4.037900874635569; Valid 1029.0; StDev 2.1161602280515437; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tLqe1mWC8eC3ot1MnevpUg==

K39.10|Energijos gamybos technologijų grėsmė naudojant: atliekų deginimą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Neatsakė

33

2.

Nekelia grėsmės

120

3.

Nei nekelia, nei kelia grėsmę

319

4.

Kelia grėsmę

337

5.

Kelia labai didelę grėsmę

141

1.

Nekelia jokios grėsmės

32

8.

Sunku pasakyti

47

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 1.0; StDev 1.644413228941858; Valid 1029.0; Mean 3.8435374149659864

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D/i7wRFabOELJ0BZTqbRng==

K40.1|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: biomasė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

724

1.

Taip

305

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.29640427599611263; Max. 1.0; Valid 1029.0; StDev 0.4568934773352531

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ITh/65cek5VRXiBQUVLVYg==

K40.2|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: anglis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

56

0.

Ne

973

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 0.2269583622665282; Mean 0.05442176870748294; Min. 0.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NlAhPGi6GP00F7UzoPmHmA==

K40.3|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: gamtinės dujos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

696

1.

Taip

333

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 1029.0; Min. 0.0; Mean 0.3236151603498547; StDev 0.4680825939825096;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o8zLlBJW3RmzVpI4Gh1vdA==

K40.4|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: hidroenergija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

349

0.

Ne

680

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1029.0; Mean 0.3391642371234208; StDev 0.4736558713649932

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v4kqAsqZK0fOnp16wVNsZg==

K40.5|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: branduolinė energija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

67

0.

Ne

962

Summary Statistics: Valid 1029.0; StDev 0.2468429299176056; Max. 1.0; Min. 0.0; Mean 0.06511175898930983

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mFF/i7Ac9cLO2f3pPBoKXg==

K40.6|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: nafta

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

81

0.

Ne

948

Summary Statistics: Valid 1029.0; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.26942781767172896; Mean 0.07871720116618047

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:azZNaTqWctfd3tmUWiwVuw==

K40.7|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: saulės energija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

403

1.

Taip

626

Summary Statistics: StDev 0.4883547822823397; Valid 1029.0; Mean 0.6083576287657921; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pqz/IPXYTj1NHNg+XDffJw==

K40.8|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: vėjo energija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

421

1.

Taip

608

Summary Statistics: Valid 1029.0; Max. 1.0; StDev 0.49191333169407786; Mean 0.5908649173955295; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nfKBm/BfV9oTLz5h43mXlw==

K40.9|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: skalūnų dujos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

966

1.

Taip

63

Summary Statistics: Mean 0.06122448979591826; Min. 0.0; StDev 0.23985821270330324; Valid 1029.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U6U4mAkrCYGJ5Ps7fPp25Q==

K40.10|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: kogeneracinė energija

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

92

0.

Ne

937

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.28546933569366917; Valid 1029.0; Mean 0.08940719144800778; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xmImd91kLIVMD1B+ee/tEw==

K40.11|Pagrindiniai šaltiniai Lietuvos energijos gavimui: nežino, neatsakė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

968

1.

Taip

61

Summary Statistics: Mean 0.059280855199222375; Max. 1.0; Valid 1029.0; Min. 0.0; StDev 0.2362644347037511

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LiO6lxAXrwCiaWG7SPDjtg==

K41.1|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: energet. sektoriaus įmonės

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Visiškai nepasitikiu

49

2.

Nepasitikiu

245

3.

Nei pasitikiu, nei nepasitikiu

445

5.

Visiškai pasitikiu

2

9.

N/N

60

4.

Pasitikiu

228

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.24198250728863; Max. 9.0; Valid 1029.0; StDev 1.6435069613449969;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CQL5lLjF4UqvGK+tiJb26A==

K41.2|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: mokslininkai

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasitikiu

54

9.

N/N

44

4.

Pasitikiu

561

5.

Visiškai pasitikiu

76

3.

Nei pasitikiu, nei nepasitikiu

277

1.

Visiškai nepasitikiu

17

Summary Statistics: Mean 3.8639455782312915; Min. 1.0; StDev 1.3243280290596056; Max. 9.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jIwk5tiMOCcr5BH+UD5AbA==

K41.3|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: valdžios institucijos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Visiškai pasitikiu

23

1.

Visiškai nepasitikiu

47

4.

Pasitikiu

204

9.

N/N

70

3.

Nei pasitikiu, nei nepasitikiu

492

2.

Nepasitikiu

193

Summary Statistics: StDev 1.7237314436442872; Max. 9.0; Mean 3.3722060252672508; Valid 1029.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BfpADEwlM7CWskeAEfAGUQ==

K41.4|Pasitikėjimas užtikrinant technologijų saugumą: tarptautinės organizacijos

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Pasitikiu

385

1.

Visiškai nepasitikiu

26

9.

N/N

79

2.

Nepasitikiu

91

3.

Nei pasitikiu, nei nepasitikiu

422

5.

Visiškai pasitikiu

26

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.7463556851311974; StDev 1.6953813528910744; Max. 9.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DhvAQtutymtlTyLI7GzJIw==

K42.1|Teiginys: Lietuvos poreikius patenkintų atsinaujinančios energijos technol.

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

314

9.

Nežino, neatsakė

60

4.

Greičiau pritariu

444

5.

Labai pritariu

90

1.

Labai nepritariu

22

2.

Greičiau nepritariu

99

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 1.0; StDev 1.5480790435582705; Valid 1029.0; Mean 3.817298347910592

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nrB9cwNFgmghH+db1oEZjA==

K42.2|Teiginys: Lietuvai reikia turėti savo atominę elektrinę

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai nepritariu

258

2.

Greičiau nepritariu

316

5.

Labai pritariu

32

9.

Nežino, neatsakė

56

4.

Greičiau pritariu

117

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

250

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 9.0; StDev 1.8484854007593534; Valid 1029.0; Mean 2.6938775510204085;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bEfOCDppO0WfT4uz0k55OQ==

K42.3|Teiginys: Astravo atominė elektrinė Lietuvos pasienyje kelia grėsmę

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Greičiau nepritariu

84

1.

Labai nepritariu

42

4.

Greičiau pritariu

371

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

204

9.

Nežino, neatsakė

73

5.

Labai pritariu

255

Summary Statistics: StDev 1.7036055468540177; Valid 1029.0; Mean 4.118561710398445; Max. 9.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Lto5PHS2/zLf08OG6ynSFw==

K42.4|Teiginys: Lietuvai reikia vystyti kogeneracinių jėgainių naudojimą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Greičiau nepritariu

58

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

348

9.

Nežino, neatsakė

171

1.

Labai nepritariu

19

5.

Labai pritariu

82

4.

Greičiau pritariu

351

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1029.0; Max. 9.0; Mean 4.404275996112731; StDev 2.1920934119842728

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lgn9MWbDKQAeMvCdcVfGmg==

K42.5|Teiginys: SGD terminalas yra svarbus Lietuvos energetiniam saugumui

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Greičiau pritariu

348

1.

Labai nepritariu

27

2.

Greičiau nepritariu

92

9.

Nežino, neatsakė

95

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

360

5.

Labai pritariu

107

Summary Statistics: Max. 9.0; StDev 1.8322667569685374; Valid 1029.0; Mean 3.95821185617104; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qx74YgQpYNB7SUlXSyHzbA==

D1|Respondento lytis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

620

1.

Vyras

409

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.6025267249757047; Max. 2.0; Valid 1029.0; StDev 0.4896133534837453;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KfdQbCuknE9n8GmNr8vHLA==

D2|Respondento amžius

f1778 Location:

Summary Statistics: Valid 1029.0; Max. 87.0; StDev 18.61166260554129; Min. 18.0; Mean 48.81827016520896

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U15IMxcEiyc+S7OeVA/1GQ==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

18-29 metų

215

2.

30-39 metų

121

6.

70 metų ir vyresni

147

4.

50-59 metų

177

3.

40-49 metų

167

5.

60-69 metų

202

Summary Statistics: StDev 1.72907475052861; Valid 1029.0; Mean 3.4577259475218662; Min. 1.0; Max. 6.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1O/SOMCi9wKzLzFKNhs4Yw==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

18-24 metų

152

6.

65 metų ir vyresni

248

4.

45-54 metų

189

5.

55-64 metų

186

3.

35-44 metų

136

2.

25-34 metų

118

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.7458357186421598; Valid 1029.0; Max. 6.0; Mean 3.8581146744412056

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vYRVPd/1DgtD5kp2Hi+L+w==

D3|Išsilavinimas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pradinis

19

6.

Neuniversitetinis aukštasis (kolegija)

98

3.

Vidurinis

204

9.

Neatsakė

2

7.

Universitetinis aukštasis - bakalauro laipsnis

94

4.

Profesinis

248

5.

Aukštesnysis

212

8.

Universitetinis aukštasis-magistro, po 5 m. studijų, daktaro

73

2.

Pagrindinis (nebaigtas vidurinis)

79

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 1.0; Mean 4.556851311953354; StDev 1.7196292351753044; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FSeFRMR2LjazlIxZKqfZhg==

D4|Tautybė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Rusas

33

1.

Lietuvis

914

9.

N/N

5

3.

Lenkas

60

4.

Kitos tautybės

17

Summary Statistics: Mean 1.2371234207968898; Valid 1029.0; StDev 0.818167905221053; Max. 9.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Fy/JYwJehgAtuO465FZHsw==

D5|Pagrindinis užsiėmimas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Darbininkas (- ė), techninis darbuotojas (- a)

262

7.

Moksleivis (- ė), studentas (- ė)

113

6.

Pensininkas, pensininkė (nedirbantis /- i)

285

3.

Aukščiausio ar vidutinio lygio vadovas (- ė)

12

2.

Specialistas (- ė), tarnautojas (- a)

240

0.

Neatsakė

2

9.

Bedarbis (- ė)

44

8.

Namų šeimininkė, vaiko priežiūros atostogose

24

4.

Ūkininkas (- ė)

15

5.

Turi savo verslą, įmonės savininkas (-ė)

32

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 3.971817298347911; Min. 0.0; Valid 1029.0; StDev 2.615834508661497

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oXVT8dcfPCIBN7uthxyJyA==

D6|Dirba privačiame ar valstybiniame sektoriuje

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nevyriausybiniame

3

0.

Nedirba

466

2.

Valstybiniame

145

9.

Neatsakė

8

1.

Privačiame

407

Summary Statistics: Mean 0.756073858114674; StDev 1.0220214093044404; Min. 0.0; Valid 1029.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UdZ+EWisX6t1aA56ihSxXg==

D7|Kiek žmonių nuolatos gyvena namų ūkyje, įskaitant respondentą

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Neatsakė

3

Summary Statistics: Mean 2.7230320699708437; Min. 1.0; Valid 1029.0; StDev 5.335264092590609; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sp9eer456VXC2Q8cy/dj2Q==

D8|Vidutinės šeimos (namų ūkio) pajamos per mėnesį

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999997.

Atsisakė

365

Summary Statistics: Mean 355314.5996112721; Valid 1029.0; StDev 478210.94391435164; Max. 999997.0; Min. 116.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WOOogjmOOGY2uhr0TcoLNw==

D8|Pajamų grupės (Baltijos tyrimai)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

600 EUR ar mažiau

232

9.

N/N

365

3.

1001 EUR+

233

2.

601-1000 EUR

199

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 4.483965014577262; StDev 3.416739722806692; Min. 1.0; Valid 1029.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Bp1AwqMAuJUa3BbNffFilA==

D8|Pajamų grupės: vidutinės šeimos (namų ūkio) pajamos per mėnesį (LiDA)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Nuo 1001 Lt iki 1200 Eur

73

8.

Nuo 1201 iki 1559 Eur

73

97.

Atsisakė nurodyti

365

2.

Nuo 301 iki 440 Eur

62

3.

Nuo 440 iki 599 Eur

59

9.

1600 Eur ir daugiau

87

6.

Nuo 891 iki 1000 Eur

84

5.

Nuo 701 iki 890 Eur

78

1.

Iki 300 Eur

71

4.

Nuo 600 iki 700 Eur

77

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1029.0; Max. 97.0; StDev 43.99021232960976; Mean 37.76190476190481

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IdWlOynCq8FO4/PPE/Zv+A==

D9|Suma eurais tenkanti vienam šeimos nariui per mėnesį

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999997.

Atsisakė

365

Summary Statistics: StDev 478452.96173005167; Valid 1029.0; Min. 50.0; Mean 354988.11370262346; Max. 999997.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YLe5r1yOkZcHOrx5UfZZCg==

D9|Pajamų grupės (Baltijos tyrimai)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

301-449 eurų

216

1.

Iki 300 eurų

200

3.

450 eurų ir daugiau

248

9.

N/N

365

Summary Statistics: Mean 4.529640427599608; Valid 1029.0; StDev 3.380584580799023; Min. 1.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FWGt3FqUSxFagGm44kvrLA==

D9|Pajamų grupės: suma eurais tenkanti vienam šeimos nariui per mėnesį (LiDA)

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nuo 250 iki 299 Eur

73

5.

400 Eur

72

8.

Nuo 550 iki 666 Eur

73

1.

Iki 249 Eur

63

97.

Atsisakė nurodyti

365

9.

667 Eur ir daugiau

64

7.

Nuo 500 Lt iki 549 Eur

80

3.

Nuo 300 iki 329 Eur

91

4.

Nuo 330 iki 399 Eur

94

6.

Nuo 401 iki 499 Eur

54

Summary Statistics: StDev 44.12446037932104; Max. 97.0; Mean 37.57725947521859; Min. 1.0; Valid 1029.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:y9zYyNRTNOmqfGBVDdbdeA==

D10|Šeimos finansinės padėties apibūdinimas

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Mes galime sau leisti pirkti viską, ko norime

8

4.

Prieinami kai kurie brangūs daiktai, bet labai brangūs – ne

171

1.

Mums neužtenka pinigų net maistui

42

3.

Užtenka maistui, drabužiams, bet stambesniam pirkiniui – ne

525

2.

Užtenka pinigų maistui, bet l. sunku nusipirkti drabužių

247

9.

N/N

36

Summary Statistics: StDev 1.3627057725332656; Valid 1029.0; Max. 9.0; Min. 1.0; Mean 3.0699708454810493

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wMKUpy83nyvthEP2tko9jA==

D11|Šeiminė padėtis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Kita

191

5.

Našlys, našlė (neturi partnerio / -ės)

127

2.

Gyvena su partneriu / -e (neregistruota santuoka)

15

1.

Nevedęs, netekėjusi (neturi partnerio / -ės)

504

4.

Išsiskyręs, išsiskyrusi (neturi partnerio / -ės)

89

9.

Neatsakė

7

3.

Vedęs, ištekėjusi (registruota santuoka)

96

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 2.9368318756073863; Valid 1029.0; Min. 1.0; StDev 2.1141762734199583

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VRzhQf9FTeGvXGoKxUzqcw==

D12|Gyvenvietės dydis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nuo 10000 iki 50000 gyventojų

127

4.

Marijampolė

26

10.

Vilnius

184

2.

Nuo 2000 iki 10000 gyventojų

98

5.

Alytus

19

6.

Panevėžys

34

1.

Iki 2000 gyventojų

348

7.

Šiauliai

36

8.

Klaipėda

53

9.

Kaunas

104

Summary Statistics: Mean 4.645286686103008; Max. 10.0; Valid 1029.0; Min. 1.0; StDev 3.660379097389042

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Aw5UyCeKHtF/d/YHSJ95+w==

D13|Apskritis

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Šiaulių

101

8.

Telšių

47

9.

Utenos

62

1.

Alytaus

52

5.

Panevėžio

73

2.

Kauno

199

3.

Klaipėdos

113

4.

Marijampolės

62

10.

Vilniaus

280

7.

Tauragės

40

Summary Statistics: StDev 3.280876545638808; Valid 1029.0; Min. 1.0; Mean 5.852283770651114; Max. 10.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:igJF0QjZ/vc6ox4osHIw2Q==

D14|Gyvenama vietovė

f1778 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Didmiestis

411

1.

Kaimas

348

2.

Miestas

270

Summary Statistics: Valid 1029.0; Mean 2.0612244897959178; Min. 1.0; Max. 3.0; StDev 0.8570733712802175

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GnMTj1k/H+nA+/ksfonAMg==

Dažniniai svoriai

f1778 Location:

Summary Statistics: Min. 0.22512015941147934; Max. 2.6815622678243187; Valid 1029.0; StDev 0.3734790838249657; Mean 0.9999067568935958

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n27eHBG0FRdV1E9pv+e91Q==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0292_Archive_v1.tar.gz

Text:

Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0292_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0292_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0292_Showcards_v1.pdf

Text:

Kortelės = Showcards

Notes:

application/pdf