Goals Lab: Adolescent Survey, October 2019 - April 2021 (hdl:21.12137/ZEDFY7)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Entire Codebook

(external link) (external link) (external link) (external link) (external link)

Document Description

Citation

Title:

Goals Lab: Adolescent Survey, October 2019 - April 2021

Identification Number:

hdl:21.12137/ZEDFY7

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2023-01-06

Version:

1

Bibliographic Citation:

Erentaitė, Rasa; Vosylis, Rimantas; Raižienė, Saulė; Simonaitienė, Berita; Augustinienė, Aldona, 2023, "Goals Lab: Adolescent Survey, October 2019 - April 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/ZEDFY7, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1

Study Description

Citation

Title:

Goals Lab: Adolescent Survey, October 2019 - April 2021

Identification Number:

hdl:21.12137/ZEDFY7

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0499

Authoring Entity:

Erentaitė, Rasa (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Vosylis, Rimantas (Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Raižienė, Saulė (Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Simonaitienė, Berita (Research Group – Educational Research, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Augustinienė, Aldona (Research Group – Educational Research, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2021-04

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

S-MIP-19-26

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Erentaitė, Rasa (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2023-01-05

Date of Distribution:

2023-01-06

Series Name:

Lithuanian Children and Youth

Series Information:

Dataverse collection “Lithuanian Children and Youth” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the situation of children and young people and also the attitude of the younger generation towards learning, leisure and work.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/ZEDFY7

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, social inequality, social environment, educational environment, living conditions, adolescents, emotional states, aspiration

Topic Classification:

Youth, Higher and further education

Abstract:

<b><i>The purpose of the study</i></b>: to explore the development of 15-16-year-olds' ability to set goals for their future, match them with their achievements, and cope with a rapidly changing and contrasting social and economic environment. <br><br>The key tasks of this study were: (1) to identify the dynamics of personal goals formation during adolescence; (2) to assess the effects of the main contextual factors (family, school, peers) and individual characteristics on goal formation during adolescence; (3) to evaluate the effects of objective and subjective aspects of socio-economic and cultural background on the content and processes of goal formation during adolescence. <br><br> This is the first large-scale longitudinal panel study on adolescents' goal formation in Lithuania. The study was carried out over two years (2019-2021), during which, 1268 adolescents studying in 36 gymnasiums located in different areas of Lithuania, participated in four assessments. The first survey took place in October-November 2019 before the onset of the pandemic. The second survey took place five months later, in the spring of 2020 (end of April- early May), during the first pandemic wave. The third survey took place in October-November 2020 at the onset of the second wave of the pandemic. The fourth took place in the spring of 2021 (March-April) during the decline of the second wave of the pandemic. All four surveys were similarly spaced out with a median difference of 23-24 weeks. <br><br> The sample is diverse in terms of family and socio-economic backgrounds. Through a multi-stage sampling procedure, 14 out of the 60 Lithuanian urban and rural municipalities were selected based on balanced quotas for socioeconomic indicators and school achievement levels (low, medium, and high). Gymnasiums in selected municipalities were then chosen based on their size and school achievement levels to ensure diversity in the sample. Three of the initially contacted 39 gymnasiums did not participate in the study. <br><br> The study was supported by the Research Council of Lithuania (LMTLT), grant agreement no. S-MIP-19-26. <br><br> <b>To use this dataset, the user must obtain PERMISSION from the principal investigator of the project "The development of adolescent goals in the context of social inequality" dr. Rasa Erentaitė<a href="mailto: rasa.erentaite@ktu.lt"> rasa.erentaite@ktu.lt</a>.</b>

Time Period:

2019-10-2021-04

Date of Collection:

2019-10-2021-04

Country:

Lithuania

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

9-10 grade students of Lithuanian gymnasiums.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalPanel" target="_blank"> Longitudinal: Panel </a>

Data Collector:

Rasa Erentaitė, Rimantas Vosylis, Saulė Raižienė, Aldona Augustinienė, Berita Simonaitienė. The data collection was also assisted by 36 research coordinators in the schools, i.e. one in each gymnasium.

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=Nonprobability" target="_blank">Non-probability</a> <br><br> <b>Pirmame etape</b> pasirinktos keturios apskritys skirtinguose šalies geografiniuose regionuose (Vidurio, Pietų, Šiaurės ir Rytų). <br> <b>Antrame etape</b> iš pasirinktų apskričių atrinkta 14 savivaldybių pagal oficialias šalies švietimo būklės apžvalgas, paremtas savivaldybių socialinio, emocinio, kultūrinio konteksto (SEK) ir mokinių pasiekimų rodikliais. Tyrimui atrinktos skirtingo tipo (miesto, rajono, žiedinė) savivaldybės su vidutiniais, žemesniais už vidutinius ir aukštesniais už vidutinius SEK aplinkos bei pasiekimų rodikliais. <br> <b>Trečiame imties</b> sudarymo etape iš pasirinktų savivaldybių buvo atrinktos tyrime dalyvauti kviečiamos gimnazijos. Siekiant palyginamumo ir atsižvelgiant į tyrimo dizainą (tęstinis tyrimas) bei į tyrimo apimtis ir resursus, dalyvauti tyrime buvo kviečiamos tik gimnazijos (nebuvo kviečiamos progimnazijos, vidurinės mokyklos, profesinės mokyklos). Dėl ribotų tyrimo apimčių nebuvo siekiama ir sudaryti palyginamo dydžio grupių iš mažiau paplitusių mokyklų tipų (pvz., specializuotų sporto, meno mokyklų). Taip pat į tyrimą įtrauktos tik gimnazijos, kuriose mokoma lietuvių kalba, neįtraukiant gimnazijų, kurios veikia didelę tautinę įvairovę turinčiose apskrityse ir savivaldybėse. <br> Mažesnėse savivaldybėse dalyvauti buvo kviečiamos visos gimnazijos, o didesnėse – dalis, atsižvelgiant į numatomą devintokų skaičių 2019/2020 m. m. bei mokinių PUPP ir VBE pasiekimus 2018 m. Šiame atrankos etape buvo siekiama, kad iš tos pačios savivaldybės kviečiamų gimnazijų mokinių pasiekimai atspindėtų įvairovę savivaldybių viduje. Kartu buvo siekiama, kad visos imties požymiai – mokinių skaičius, mokinių pasiekimai, atitiktų bendrą šalies vidurkį, t. y. imtyje nedominuotų nei mažos, nei didelės, nei aukštesnių, nei žemesnių pasiekimų mokyklos. Galutinį kviečiamų mokyklų sąrašą sudarė 39 gimnazijos. Iš gavusių pakvietimus trys tyrime dalyvauti atsisakė. <br> Atrinktose mokyklose dalyvauti tyrime buvo kviečiami I gimnazijos klasės mokiniai. Iš mažų mokyklų buvo kviečiami visi I klasės mokiniai, o iš didesnių – apie pusę visų besimokančių I gimnazijos klasėse. Pakviestų dalyvauti mokinių tėvai iš tyrimo koordinatorių mokyklose gavo informacinius lapus apie tyrimo tikslus ir eigą, prašymus leisti jų vaikams dalyvauti tyrime ir rašytinio sutikimo formas. Iš 1598 pakviestų tėvų sutiko ir pateikė pasirašytus sutikimus 1291 (80,7 %). Likusieji arba išreiškė raštišką nesutikimą (n = 244; 15 %), arba negrąžino sutikimo formos (n = 59; 15 %). Dalyvauti tyrime buvo pakviesti tik tie mokiniai, kurių tėvai pateikė rašytinį sutikimą ir kurie patys sutiko dalyvauti.

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=SelfAdministeredQuestionnaireCAWI" target="_blank">Self- administered questionnaire: Web-based (CAWI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania = Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (1, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (1, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Publications

Citation

Identification Number:

10.5755/e01.9786090218143

Bibliographic Citation:

Erentaitė, R., Vosylis, R., Raižienė, S., Augustinienė, A., & Simonaitienė, B. (2022). Pasiruošę kilti: paauglių tikslai nelygioje visuomenėje. Kaunas, Technologija

Citation

Identification Number:

10.1080/17405629.2022.2122435

Bibliographic Citation:

Erentaitė, R., Vosylis, R., Raižienė, S., Simonaitienė, B., Augustinienė, A., & Branje, S. (2022). Profiles of achievement goal orientations among adolescents with different SES background before and during the Covid-19 pandemic. European Journal of Developmental Psychology

Citation

Identification Number:

10.1080/15283488.2020.1836491

Bibliographic Citation:

Vosylis, R., Erentaitė, R., & Klimstra, T. (2021). The material context of adolescent identity formation: A family economic stress approach. Identity, 21:3, p. 200-218

Citation

Bibliographic Citation:

Erentaitė, R. (2020). Disadvantage demotivates: Adolescent aspirations in the context of social inequality. Civil Society and Sustainability. Research Brief, 1, p. 11-17

Citation

Bibliographic Citation:

Erentaitė, R. (2022). More social justice in education: Recommendations for strengthening the motivation and achievement of disadvantaged youth. Civil Society and Sustainability. Research Brief, 3, 21-24