Estonia Exports, 1919-1939 = Estijos eksportas, 1919-1939 m. (hdl:21.12137/ZUFSNJ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Estonia Exports, 1919-1939 = Estijos eksportas, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/ZUFSNJ

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-01-27

Version:

2

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Estonia Exports, 1919-1939 = Estijos eksportas, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUFSNJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:R0bKrj7SdRrgsqWxR8sFcw== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Estonia Exports, 1919-1939 = Estijos eksportas, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/ZUFSNJ

Identification Number:

LiDA_HistatData_0113

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2019-09-20

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2019-09-20

Date of Distribution:

2019-11-18

Series Name:

Industry: trade = Ūkis: prekyba

Series Information:

<p>Dataverse collection "Industry: trade" contains data about the coverage of internal and external trading, number off trading enterprises, fairs, customs, and service field, etc.</p> <hr> <p> Dataverse kolekcijoje "Ūkis: prekyba" talpinami duomenys apie vidaus ir užsienio prekybos apimtis, prekybos įmonių skaičių, muges, muitus, aptarnavimo sferą ir pan. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/ZUFSNJ

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, international trade = tarptautinė prekyba, exports and imports = eksportas ir importas, Estonia = Estija

Topic Classification:

History = Istorija, Foreign trade = Užsienio prekyba

Abstract:

<p>This dataset contains data on Estonia exports by export categories (Estonian kroon, EEK) and Estonia export structure by export categories (%) in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Estonia Exports, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie Estijos eksportą eksporto rūšimis (Estijos kronomis, EEK) bei Estijos eksporto struktūrą eksporto rūšimis (%) 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Estijos eksportas, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2019-2019

Geographic Coverage:

Estonia = Estija (1919-1939)

Unit of Analysis:

Other: export = Kita: eksportas <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statistikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Estonian (est) </p> <p>Dataset (metadata) “Estonia Exports, 1919-1939” from 2019-11-18 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTCOM_0113; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas Giedrius</a> 2019-11-18. </p> <hr> <p> Duomenų šaltinių kalba - estų kalba (est).</p> <p> Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Estijos eksportas, 1919-1939 m.“ nuo 2019-11-18 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTCOM_0113; parengė 2019-11-18 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>.</p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

State Statistical Central Bureau ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estonia = Valstybinis centrinis statistikos biuras ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estija

Mode of Data Collection:

Transcription; Compilation/Synthesis; Other: Calculations <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)</a> = Transkripcija; Kompiliacija (sintezė); Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Eesti arvudes 1920-1935 = Estonie en chiffres : résumé rétrospectif de 1920-1935. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau central de statistique de L'Estonie, 1937, p. 130

Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l'Estonie. 1940, 218 (1), p. 48

Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l‘Estonie. 1937, 183 (2), p. 92-93

Eesti Statistika. Kuukiri = Recueil mensuel. Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l‘Estonie. 1938, 195 (2), p. 100-101

Origins of Sources:

State Statistical Central Bureau ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estonia = Valstybinis centrinis statistikos biuras ([est] Riigi Statistika Keskbüroo), Estija

Notes:

The relative shares (percentages) of Estonian exports for all years are calculated as follows: the export values by type of export are divided by the total exports for the year and multiplied by 100. <hr> Estijos eksporto visų metų santykinės dalys (procentai) apskaičiuoti taip: eksporto reikšmės pagal eksporto rūšis dalinamos iš viso eksporto atitinkamais metais bei dauginama iš 100.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (5, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (5, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/YIMFWF " target="_blank"> Latvia Exports, 1919-1939 <p><a href="linkas" target="_blank"> Lithuania Exports, 1919-1939 </a></p> <hr> <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/YIMFWF " target="_blank"> Latvijos eksportas, 1919-1939 m. <p><a href="linkas" target="_blank"> Lietuvos eksportas, 1919-1939 m. </a></p>

File Description--f1574

File: LiDA_HistatData_0113_Data_v1.tab

  • Number of cases: 28

  • No. of variables per record: 70

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:R0bKrj7SdRrgsqWxR8sFcw==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. 1939.0; StDev 6.2048368229954285; Min. 1919.0; Mean 1929.0; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BNoFnRgouB+t+f6F02Ah1A==

Estonia:Export:Liveanimalsandbirds(Estoniankroon,EEK)=Estija:Exportas:Gyvigyvuliaiirpaukščiai(Estijoskrona,EEK)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:J+MEKyfqNpMbQOZxEZ7jkQ==

Estonia:Export:Food(Estoniankroon,EEK)=Estija:Exportas:Maistoproduktai(Estijoskrona,EEK)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lGl39BUt4PRPqT2+ILuRwA==

Estonia:Export:Rawmaterialandsemi-manufactures(Estoniankroon,EEK)=Estija:Exportas:Žaliavairpusfabrikačiai(Estijoskrona,EEK)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:B58d5fimeBnp/PLODqAkeg==

Estonia:Export:Industrialproducts(Estoniankroon,EEK)=Estija:Exportas:Pramonėsgaminiai(Estijoskrona,EEK)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SLao8gT6/vBNybXrt2U0pQ==

Estonia:Export:Goldandsilver(Estoniankroon,EEK)=Estija:Exportas:Auksasirsidabras(Estijoskrona,EEK)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UML93rkKsP9bRbCMluYAQQ==

Estonia:Export:Total(Estoniankroon,EEK)=Estija:Exportas:Išviso(Estijoskrona,EEK)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Lprk46ZtnnnXnbMFCuglwA==

Estonia:Exportstrukture:Liveanimalsandbirds(%)=Estija:Exportostruktūra:Gyvigyvuliaiirpaukščiai(%)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GeZC688l+V4ffAIhFSdyGQ==

Estonia:Exportstrukture:Food(%)=Estija:Exportostruktūra:Maistoproduktai(%)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UxGl31H811L6RTF6TZEBkA==

Estonia:Exportstrukture:Rawmaterialandsemi-manufactures(%)=Estija:Exportostruktūra:Žaliavairpusfabrikačiai(%)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:TQAfdgeNytoNVNc+czYmog==

Estonia:Exportstrukture:Industrialproducts(%)=Estija:Exportostruktūra:Pramonėsgaminiai(%)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:h/LSOzoWJCmYONbc85U5iQ==

Estonia:Exportstrukture:Goldandsilver(%)=Estija:Exportostruktūra:Auksasirsidabras(%)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ghr6IK3+oNOm4pl5vsUMTw==

Estonia:Exportstrukture:Total(%)=Estija:Exportostruktūra:Išviso(%)

f1574 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Fxq4HOUoXd6w9zcXWW6oxg==

N

f1574 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

O

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

P

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

Q

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

R

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

S

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

T

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

U

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

V

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

W

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

X

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

Y

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

Z

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AA

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AB

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AC

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AD

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AE

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AF

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AG

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AH

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AI

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AJ

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AK

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AL

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AM

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AN

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AO

f1574 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AP

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AQ

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AR

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AS

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AT

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AU

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AV

f1574 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AW

f1574 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AX

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AY

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

AZ

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BA

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BB

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BC

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BD

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BE

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BF

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BG

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BH

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BI

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BJ

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BK

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BL

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BM

f1574 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BN

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BO

f1574 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BP

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BQ

f1574 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

BR

f1574 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T+peaj7F9UdKJthYvHe21w==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0113_Internal_documents_v1.tar

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-tar