Skip to main content
Dataverse collection for the Baltic historical statistics

LiDA Dataverse collection of historical statistics hosts historical data about the Baltic states collected in the research project "Historical Sociology of Modern Restorations: A Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" implemented by a team of Vilnius University researchers lead by prof. Zenonas Norkus. This research is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers’ qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712 "Improvement of scientists’, other researchers’ and students’ qualification by implementing practical scientific activities".

The project was started in January, 2018 and the first data sets were published in June, 2018. At least 200 new datasets of historical statistics about the Baltic states will be published by the end of the project in January, 2022.

The aim of the project is to construct and empirically apply a new sociological theory whose subject matter is social restorations in the modernising and modern societies. The fruitfulness of new theory is explored by the comparative study, comparing the economic, demographic, social, and political development of Baltic countries during post-communist and interwar periods. The similarities and differences between two periods, disclosed by cross-time comparisons, are explained by causal hypotheses which are tested by comparisons with other cases of modern restoration, ranging from the classical restorations in XVII century England and early ninenteenth century France to the restoration of the Jewish state which is most radical case among modern restorations. Baltic countries are most conspicuous cases of post-communist restorations, because they comprised here the restoration of independent states. The analysis of post-communist transformation in the framework of the social restorations‘ theory includes the assessment of its outcomes in new way: comparing the relative magnitudes of economic, social, and political progress during two periods. The main obstacle for application of this method is the scarcity of cross-nationally and cross-time comparable data about the pre-WWI and interwar periods.

After solving this problem, the Lithuanian electronic historical data systems (HDS), already created using EU structural funds as part of Lithuanian Humanities and Social Sciences data archive (LiDA), will be enriched by new historical statistical data sets, allowing to compare the progress of Baltic countries during the interwar and restored independence periods. The expansion of the Lithuanian electronic HDS by new data documented in English and Lithuanian according to international standards (DDI, DC, MARC21) secures securing the cumulative continuity in the use of EU structural funds and enables all users of historical statistics data in Lithuania to improve their advanced R&D competences and skills up to the level of EU leading countries level.

See descriptions of individual datasets for links to Shiny applications in order to browse and visualize data.


LiDA istorinės statistikos Dataverse kolekcijoje publikuojami Vilniaus universiteto įgyvendinamo projekto "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas" (vadovas - prof. habil. dr. Zenonas Norkus) istorinės statistikos duomenys apie Baltijos šalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą" veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Projektas pradėtas 2018 sausio mėn., o pirmieji duomenų rinkiniai buvo publikuoti birželio mėnesį. Iš viso iki projekto pabaigos 2022 sausio mėn. bus publikuota 200 naujų Baltijos šalių istorinės statistikos duomenų rinkinių.

Projekto tikslas yra sukurti ir empiriškai pritaikyti naują sociologinę teoriją, kurios objektas yra socialinės restauracijos modernėjančiose ir moderniose visuomenėse. Naujos teorijos vaisingumas tikrinamas lyginamuoju tyrimu, kuriame lyginama Baltijos šalių ekonominė, demografinė, socialinė, politinė raida pokomunistiniu ir tarpukario laikotarpiais. Diachroniniais palyginimais išryškinti abiejų laikotarpių raidos panašumai ir skirtumai aiškinami priežastinėmis hipotezėmis, kurios tikrinamos palyginimais su kitais moderniųjų restauracijų atvejais, pradedant klasikinėmis XVII a. ir XIX a. pradžios restauracijomis Anglijoje bei Prancūzijoje ir baigiant žydų valstybės atkūrimu kaip radikaliausiu modernios socialinės restauracijos atveju. Baltijos šalys yra ryškiausi pokomunistinės restauracijos atvejai, nes čia ji apėmė ir nepriklausomų valstybių atkūrimą. Pokomunistinės transformacijos kaip restauracijos samprata pagrindžia naują jos rezultatų vertinimo metodą: lyginant tarpukario ir pokomunistiniu laikotarpiu pasiektos pažangos mastą. Pritaikyti šį metodą trukdo tarptautiškai ir diachroniškai palyginamų duomenų stoka apie tarpukario ir ankstesnį laikotarpį.

Sprendžiant šią problemą, ES struktūrinės paramos lėšomis jau sukurta internetinė istorinės statistikos duomenų bazė (IISDB), integruota į Lietuvos HSM duomenų archyvą (LiDA), papildoma naujais istorinės statistikos duomenimis, leidžiančiais palyginti Baltijos šalių tarpukario ir atkurtos nepriklausomybės laikų pažangą. LiDA IISDB praturtinimas naujais duomenimis, dokumentuotais anglų ir lietuvių kalbomis pagal tarptautinius standartus (DDI, DC, MARC21) ir laisvai prieinamais standartinėmis paieškos priemonėmis per OAI-PMH, užtikrina ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo kumuliatyvų tęstinumą, padeda visiems istorinės statistikos duomenų vartotojams Lietuvoje iki priešakinių ES šalių lygio sustiprinti savo gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.

Kai kurie duomenų rinkiniai (jei jų aprašuose nurodyta) yra susieti su Shiny programomis, kurios leidžia patogiau peržiūrėti ir vaizduoti duomenis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 28 Results
Nov 27, 2021 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Estonia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/FLUXZM, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:HSjJ5hRZI2d1Nj3h9EE2Iw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of hospitals, hospital beds and pharmacies in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-...
Nov 27, 2021 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Medical Staff (N) in Estonia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/173TSB, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:1mkkZGCMWABgwla/LHyMAA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Medical Staff (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformat...
Health Care = Sveikatos apsauga (Vilnius University = Vilniaus universitetas)
Nov 27, 2021
Dataverse collection "Health Care" contains data about number of medical institutions and pharmacies, number of physicians, public health and well-being, etc. Dataverse kolekcijoje "Sveikatos apsauga" talpinami duomenys apie gydymo įstaigų ir vaistinių skaičių, medikų skaičių, vi...
Nov 26, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Latvia, 1919-1939 = Natūralus gyventojų prieaugis (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/EMFVBH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:qUnaFFnJwUum/pTWUweKJw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed as the difference of numbers of births and deaths. For sources of the data see metadata field Origin of Sources below. Da...
Nov 26, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Latvia, 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUZWLD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:43TXCbxJA4qsbQS/xUISbw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of deaths in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Deaths (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Balti...
Nov 25, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Population in Counties in Latvia, 1919-1939 = Gyventojų skaičius apskrityse Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/SJNAVH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Is1B4U3PkP3bddRmDkYhwQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of population in counties in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Population in Counties in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TDA6CL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:69uXZ6YihXLDXLPrhdd8Vg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of deaths in Lithuania in 1919-1939. Dataset "Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Mortality Rate (per 1000 Deaths) in Lithuania, 1919-1939 = Mirtingumo lygis (1000 mirčių) Lietuvoje, 1919–1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUD1GZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:d+2tz+OMggCrWKOgOmC6rg== [fileUNF]
This dataset contains data on mortality rate (per 1000 deaths) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of deaths by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see met...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939 = Natūralus gyventojų prieaugis (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:QWgm2/ZglQ8W5nJVrSULAA== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid...
Nov 24, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Lithuania 1919-1939 = Natūralus gyventojų prieaugis (N) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/4Q0TIP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:oTzi8SOkcnJIRNHkrLQ7LQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed as the difference of numbers of births and deaths. For sources of the data see metadata field Origin of Sources below....
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =