Metrics
1,236 Downloads

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų rinkinių. LiDA Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei užtikrina prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. Prieigai prie duomenų rinkinių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). LiDA saugomi daugelio svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Lietuvoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys.

LiDA kuruoja Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centras (data.ktu.edu).


Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for data acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 700 datasets. All the international and national data resources are documented in both Lithuanian and English. Access to the data is provided via this Dataverse repository (not all the datasets are available, as in 2020-2022 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates most of the data collected conducting the most important international social surveys in Lithuania – the European Social Survey, European Values Studies, European Election Studies and the International Social Research Program.

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 326 Results
Apr 11, 2022 - Pilietinės galios indeksas = Civic Empowerment Index
Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute, 2022, "Moksleivių pilietinės galios indeksas, 2012 m. rugsėjis = Schoolchildren' Civic Empowerment Index, September 2012", https://hdl.handle.net/21.12137/TJKGVU, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:EriabdJtVCEk3HbBzfljXQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos moksleivių domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vert...
Apr 11, 2022 - Pilietinės galios indeksas = Civic Empowerment Index
Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute, 2022, "Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas, 2012 m. rugsėjis = Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, September 2012", https://hdl.handle.net/21.12137/STUYXO, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:iUZP9ju4BEC04bGz4OYgAQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vert...
Apr 11, 2022 - Pilietinės galios indeksas = Civic Empowerment Index
Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute, 2022, "Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas, 2010 m. gruodis = Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, December 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/IJJWN8, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:+dXU7kOa0Elm57UErsXwrA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vert...
Apr 8, 2022 - Demography = Demografija
Vaskela, Gediminas, 2022, "Emigracija iš Lietuvos pagal šalis, 1919-1940 m. = Emigration from Lithuania by Country, 1919-1940", https://hdl.handle.net/21.12137/C0WSSS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:w6BZdI1BYZEvjBxCvqx7Pw== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie emigraciją iš Lietuvos pagal šalis 1919-1940 m. This dataset contains data on emigration from Lithuania by country in 1919-1940.
Apr 6, 2022 - Demography = Demografija
Vaskela, Gediminas, 2022, "Gyventojų judėjimas Lietuvoje, 1919-1939 m. = Population movement in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/BXDY29, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:NYicwE5khFMg/yXwix6gVA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie gyventojų kaitą (gyventojų skaičius, santuokos, gimstamumas, mirtys, mirę kūdikiai (iki 1 metų), natūrali gyventojų kaita) Lietuvoje 1919-1939 metais. This dataset contains data on population movement (population, marriages, births...
Apr 2, 2022 - Apklausų duomenys = Survey data
Lopata, Raimundas; Dementavičius, Justinas; Eidintas, Alfonsas; Jokubaitis, Alvydas; Jurgelevičiūtė, Diana; Merkinaitė, Simona; Radžvilas, Vytautas; Vinogradnaitė, Inga, 2022, "Lietuvos visuomenės istorinės sąmonės ir atminties tyrimas, 2011 m. lapkritis = Lithuanian Historical Consciousness and Historical Memory, November 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/J7GLHQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:4J/cwzV1qJ648ODO8KYAFQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos visuomenės požiūrį į istoriją ir informacijos apie praeitį šaltinius, Lietuvos istorinių laikotarpių ir istorinių įvykių vertinimą, atskleisti istorinės sąmonės, istorinės atminties ir tautinio tapatumo ryšius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai:...
Apr 1, 2022Apklausų duomenys = Survey data
Dataverse kolekcijoje „Pilietinės galios indeksas” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos visuomenės, kaip politinės bendruomenės, būklę ir raidos tendencijas. Dataverse collection “Civic Empowerment Index” contains surveys studying Lithuanian society as a political community...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: verslo atstovų tyrimas, 2017 m. gegužė - rugpjūtis = Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Business Representatives Survey, May - August, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/LV2WXS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:ZiIWbGQVfjF4CdUpiMDQgg== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti verslo atstovų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kokia jų įmonės MTEP bendradarbiavimo su universitetais, mokslinių t...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa = Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Researchers Survey, May - July, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/ER6UIZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:Q1d+kFQLPCjqbkinnDF2RQ== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tyrėjų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar buvo įtraukti į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis, kuriuos vykdo...
Mar 25, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų – vadovų tyrimas 2017 m. gegužė - liepa = Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Researchers - Leaders Survey, May - July, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/BIM8ZQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:UfPsoY+iDjwdlJ6qqREEoA== [fileUNF]
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tyrėjų - vadovų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar yra tekę užimti vadovaujamas pareigas per pastaruosius 5 metus....
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.