ISSP 2017: Social Networks and Social Resources III, Lithuania, July 2018

Version 1.3
ISSP 2017: Social Networks and Social Resources III, Lithuania, July 2018
Krupavičius, Algis; Ališauskienė, Milda; Butkevičienė, Eglė; Jurkevičienė, Jurgita; Šarkutė, Ligita, 2022, "ISSP 2017: Social Networks and Social Resources III, Lithuania, July 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/PXJKGW, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:Wcd+BB5rtmHnwAyLXrNC+w== [fileUNF]
Make Data Count (MDC) Metrics
since
695 Views
10 Downloads
Request Access
Edit File

This file has already been deleted (or replaced) in the current version. It may not be edited.

Restrict Access

Restricting limits access to published files. People who want to use the restricted files can request access by default. If you disable request access, you must add information about access to the Terms of Access field.

Learn about restricting files and dataset access in the User Guide.

Enable access request
You must enable request access or add terms of access to restrict file access.
Save Changes
Edit Embargo

The selected file or files have already been published. Contact an administrator to change the embargo date or reason of the file or files.

Delete Files

The file will be deleted after you click on the Delete button.

Files will not be removed from previously published versions of the dataset.


Select File(s)

Please select one or more files.

Share Dataset

Share this dataset on your favorite social media networks.

Continue
Dataset Citations

Citations for this dataset are retrieved from Crossref via DataCite using Make Data Count standards. For more information about dataset metrics, please refer to the User Guide.

Sorry, no citations were found.
Restricted Files Selected

The selected file(s) may not be downloaded because you have not been granted access.

You may request access to the restricted file(s) by clicking the Request Access button.

Download Options

The files selected are too large to download as a ZIP.

You can select individual files that are below the 100.0 MB download limit from the files table, or use the Data Access API for programmatic access to the files.

Select File(s)

Please select a file or files to be downloaded.

Restricted Files Selected

The restricted file(s) selected may not be downloaded because you have not been granted access.

Click Continue to download the files you have access to download.

Ineligible Files Selected

Some file(s) cannot be transferred. (They are restricted, embargoed, or not Globus accessible.)

Click Continue to transfer the elligible files.

Delete Dataset

Are you sure you want to delete this dataset and all of its files? You cannot undelete this dataset.

Delete Draft Version

Are you sure you want to delete this draft version? Files will be reverted to the most recently published version. You cannot undelete this draft.

Unpublished Dataset Private URL

Private URL can only be used with unpublished versions of datasets.

Unpublished Dataset Private URL

Are you sure you want to disable the Private URL? If you have shared the Private URL with others they will no longer be able to use it to access your unpublished dataset.

Delete Files

The file(s) will be deleted after you click on the Delete button.

Files will not be removed from previously published versions of the dataset.

Compute

This dataset contains restricted files you may not compute on because you have not been granted access.

Deaccession Dataset

Are you sure you want to deaccession? This is permanent and the selected version(s) will no longer be viewable by the public.

Deaccession Dataset

Are you sure you want to deaccession this dataset? This is permanent an it will no longer be viewable by the public.

Version Differences Details

Please select two versions to view the differences.

Version Differences Details
 
Version:
Last Updated:
Version:
Last Updated:
Select File(s)

Please select a file or files for access request.

Select File(s)

Embargoed files cannot be accessed. Please select an unembargoed file or files for your access request.

Edit Tags

Select existing file tags or create new tags to describe your files. Each file can have more than one tag.

Request Access

  You need to Log In to request access.

Dataset Terms

Please confirm and/or complete the information needed below in order to request access to files in this dataset.

This dataset is made available under the following terms. Please confirm and/or complete the information needed below in order to continue.

Our Community Norms as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. Please use the data citation shown on the dataset page.

Custom Dataset Terms — the following Custom Dataset Terms have been defined for this dataset.

The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0), if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: data@ktu.lt). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0).


Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: data@ktu.lt). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0).

Creative Commons License
In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.
Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.
Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.
Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.
Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.
Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.
The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: data@ktu.lt).
Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: data@ktu.lt).
The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.
Preview Guestbook

Upon downloading files the guestbook asks for the following information.

Account Information

Package File Download

Use the Download URL in a Wget command or a download manager to download this package file. Download via web browser is not recommended. User Guide - Downloading a Dataverse Package via URL

https://lida.dataverse.lt/api/access/datafile/

Compute Batch
Clear Batch
Dataset Persistent Identifier Change Compute Batch
Submit for Review

You will not be able to make changes to this dataset while it is in review.

Publish Dataset

Are you sure you want to republish this dataset?

Select if this is a minor or major version update.

Publish Dataset

This dataset cannot be published until International Social Survey Programme = Tarptautinė socialinio tyrimo programa is published by its administrator.

Publish Dataset
Return to Author

Return this dataset to contributor for modification. The reason for return entered below will be sent by email to the author.