Dataverse collection "NO-GAP: Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP" contains open access code for the prototype of an analytical tool dedicated to monitoring and analyzing disparities in students‘ academic achievement at a school, municipal and national level. The code covers a sequence of dashboards scripted using the R shiny library and based on the population-level data of students enrolled in the eighth grade during the school year 2021-2022, including their historical and school data. Aggregate indicators in the dashboards include:
  • Students‘ achievement level, socioeconomic achievement gap and related factors;
  • The relationship between different achievement indicators (grades and standardized tests);
  • Profiles of schools defined by achievement levels and achievement gap;
  • Dynamics of achievement and achievement gap over time.
The code was developed under the project “Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective: A Prototype of a Learning Analytics Tool NO-GAP“ (2020-2023) (led by dr. Rasa Erentaitė).

The realization of the code is available at https://nogap-lida.dataverse.lt. A demonstration version of the prototype can be accessed using login DEMO with password DEMO123.

The realization of the code requires data that is archived in the Education Information Management System (EMIS), managed by the National Agency for Education (NAE). Additional technical information is provided in the readme.txt file in the code folder below.

A detailed description of the algorithms of the prototype and their methodological validation is presented in Mokinių pasiekimų analitinio įrankio NO-GAP prototipas: koncepcija, struktūra, metodologija (in Lithuanian).
Dataverse kataloge „NO-GAP: Mokinių pasiekimų analizės įrankio NO-GAP prototipas“ pateikiamas atviros prieigos kodas, sukurtas vystant analitikos įrankio prototipą mokinių akademinių pasiekimų atotrūkio stebėsenai ir analizei. Kodas apima švieslenčių seką, sukurtą naudojant R shiny biblioteką ir populiacinius mokinių pasiekimų duomenis (2021–2022 mokslo metų aštuntokų kohortos duomenis, įskaitant jų istorinius ir mokyklų duomenis). Švieslentėse naudojami mokyklos, savivaldybės ir šalies lygiu agreguoti rodikliai apima:
  • Mokinių pasiekimus, pasiekimų atotrūkį ir veiksnius;
  • Ryšį tarp skirtingų pasiekimų rodiklių (pažymių, nacionalinių testų) mokykloje;
  • Mokyklų profilius pagal pasiekimų lygį ir pasiekimų atotrūkį;
  • Pasiekimų ir jų atotrūkio kitimą laike.
Kodas sukurtas įgyvendinant projektą "Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas" (2020-2023 m.) (vadovė - dr. Rasa Erentaitė).

Su kodo realizacija galima susipažinti svetainėje https://nogap-lida.dataverse.lt. Demonstracinę prototipo versiją galima pasiekti naudojant prisijungimo vardą DEMO su slaptažodžiu DEMO123.

Kodo realizavimui reikalingi duomenys, kurie yra saugomi Nacionalinės švietimo agentūros (ŠMV) valdomoje Švietimo informacijos valdymo sistemoje (ŠVIS). Papildoma techninė informacija pateikiama faile readme.txt kodo aplanke.

Išsamiai prototipo algoritmai ir jų metodologinis pagrindimas aprašomi Mokinių pasiekimų analitinio įrankio NO-GAP prototipas: koncepcija, struktūra, metodologija.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Sep 25, 2023
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius; Zdanavičiūtė, Monika; Volčok, Anton, 2023, "Code of the Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP, July 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/5SAURM, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
This publication contains code of the prototype of educational analytics tool NO-GAP. The NO-GAP prototype is a dashboard created using the R Shiny library. There are three different levels of this program: - school level; - municipal level; - national level. Each level displays...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.