Dataverse collection Project Mapping of Risk Perception in Lithuania (2019-2022) hosts data collected in the research project "Mapping of Risk Perception in Lithuania: Spatial and Socio-psychological Dimensions", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University of Technology between 2019-05-27 and 2022-06-30. This research was funded by the Research Council of Lithuania (RCL) as part of the competitive program "Researcher Groups projects" (P-MIP-19-365). Project leader – prof. dr. Aistė Balžekienė.

The pursuit of security is an important challenge in modern society. The UN Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 seeks to strengthen disaster and risk management and the preparedness of communities and states. The response of communities to various threats depends on both their subjective perceptions and their awareness of local, regional and global risk factors. The methodology developed in the project integrates risk assessments from different domains into a single analytical model and emphasizes the spatial dimension of risks and risk perception.

The aim of the project – to compose spatial and socio-psychological maps of risk perceptions and risk assessment in Lithuania, based on subjective and objective assessments of complex risks and vulnerabilities.
Dataverse kolekcijoje Projektas Rizikos suvokimo žemėlapiai Lietuvoje (2019-2022 m.) publikuojami Kauno technologijos universiteto 2019-05-27 - 2022-06-30 įgyvendinto projekto „Rizikos suvokimo žemėlapiai Lietuvoje: erdvinė ir socio-psichologinė dimensijos“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos ,,Mokslininkų grupių projektai“ dalis (P-MIP-19-365). Projekto vadovas – prof. dr. Aistė Balžekienė.

Saugumo siekis yra svarbus šiuolaikinės visuomenės iššūkis. JT Tarptautinėje nelaimių pavojaus mažinimo strategijoje 2015-2030 išsakytas siekis stiprinti nelaimių ir rizikų valdymą bei bendruomenių ir valstybių pasirengimą. Bendruomenių atsakas į įvairias grėsmes priklauso ir nuo subjektyvaus jų suvokimo, ir nuo informuotumo apie lokalius, regioninius bei globalius rizikos faktorius. Projekte sukurta metodologija integruoja skirtingų sričių rizikos vertinimus į vieną analitinį modelį, parenkant globalioms rizikoms nacionalinio lygmens rodiklius ir akcentuoja erdvinį rizikų ir rizikos suvokimo aspektą.

Projekto tikslas – sudaryti erdvinius ir socio-psichologinius Lietuvos rizikų suvokimo žemėlapius remiantis subjektyviais ir objektyviais kompleksinių rizikų ir pažeidžiamumo vertinimais.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Oct 13, 2022 - Environmental Attitudes and Behaviour Surveys = Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai
Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Echavarren Fernandez, Jose Manuel; Telešienė, Audronė; Zolubienė, Eimantė, 2021, "Mapping Risk Perception in Lithuania: Spatial and Socio-Psychological Dimensions, September - October 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/Q0YILI, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3, UNF:6:Mqav+cb3cCIUhcpX7nIBxw== [fileUNF]
The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important threats to Lithuania as a country, different municipalities and respondents personally. Most important questions: respondents were asked what is the most important threat to L...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.