LiDA_SurveyData_0358_Questionnaire_v1.pdf

This file is part of "Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, November - December 2008".

Version 1.1
File Citation
Civil Society Institute, 2023, "LiDA_SurveyData_0358_Questionnaire_v1.pdf", Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, November - December 2008, https://hdl.handle.net/21.12137/A3VZKG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
Dataset Citation
Civil Society Institute, 2023, "Lithuanian Society’s Civic Empowerment Index, November - December 2008", https://hdl.handle.net/21.12137/KDWDDN, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:SCM06Hx1LA9a8brkoi19bw== [fileUNF]
File Metrics
11 Downloads

Our Community Norms as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. Please use the data citation shown on the dataset page.

Custom Dataset Terms — the following Custom Dataset Terms have been defined for this dataset.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: data@ktu.lt). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0).


The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0), if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: data@ktu.lt). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0).

Creative Commons License

Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.


In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.
Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.
Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.
Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.
Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: data@ktu.lt).
The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: data@ktu.lt).
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.
The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.
Edit File

This file has already been deleted (or replaced) in the current version. It may not be edited.

Restrict Access

Restricting limits access to published files. People who want to use the restricted files can request access by default. If you disable request access, you must add information about access to the Terms of Access field.

Learn about restricting files and dataset access in the User Guide.

Enable access request
You must enable request access or add terms of access to restrict file access.
Save Changes
Edit Embargo

The selected file or files have already been published. Contact an administrator to change the embargo date or reason of the file or files.

Delete Files

The file will be deleted after you click on the Delete button.

Files will not be removed from previously published versions of the dataset.


Select File(s)

Please select one or more files.

Share File

Share this file on your favorite social media networks.

Package File Download

Use the Download URL in a Wget command or a download manager to download this package file. Download via web browser is not recommended. User Guide - Downloading a Dataverse Package via URL

https://lida.dataverse.lt/api/access/datafile/

Dataset Terms

Please confirm and/or complete the information needed below in order to request access to files in this dataset.

This dataset is made available under the following terms. Please confirm and/or complete the information needed below in order to continue.

Our Community Norms as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. Please use the data citation shown on the dataset page.

Custom Dataset Terms — the following Custom Dataset Terms have been defined for this dataset.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: data@ktu.lt). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0).


The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0), if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: data@ktu.lt). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0).

Creative Commons License

Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.


In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.
Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.
Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.
Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.
Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: data@ktu.lt).
The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: data@ktu.lt).
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.
The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.
Provenance

Provenance is a record of the origin of your data file and any transformations it has been through. Upload a JSON file from a provenance capture tool to generate a graph of your data's provenance. For more information, please refer to our User Guide.

File must be JSON format and follow the W3C standard.

Select File

You may also add information documenting the history of your data file, including how it was created, how it has changed, and who has worked with it.

Provenance
No changes have been made.
Request Access

  You need to Log In to request access.

Compute

This file is restricted and you may not compute on it because you have not been granted access.