Metrics
13,120 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 121 Results
Oct 13, 2023Historical Statistics Data = Istorinės statistikos duomenys
Dataverse collection "Culture" contains data about cultural institutions, number of culture personnel, cultural life; publishing of books and periodic, etc. Dataverse kolekcijoje "Kultūra" talpinami duomenys apie kultūros institucijas, kultūros darbuotojų skaičių, kultūrinį gyven...
NO-GAP: Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP = NO-GAP: Mokinių pasiekimų analitikos įrankio NO-GAP prototipas logo
Sep 21, 2023The Project Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective (2020-2023) = Projektas Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu (2020-2023 m.)
Dataverse collection "NO-GAP: Prototype of Educational Analytics Tool NO-GAP" contains open access code for the prototype of an analytical tool dedicated to monitoring and analyzing disparities in students‘ academic achievement at a school, municipal and national level. The code...
NO-GAP: Population-Level Educational Data = NO-GAP: Populiaciniai švietimo duomenys(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
NO-GAP: Population-Level Educational Data = NO-GAP: Populiaciniai švietimo duomenys logo
Sep 20, 2023The Project Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective (2020-2023) = Projektas Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu (2020-2023 m.)
Dataverse collection "NO-GAP: Population-Level Educational Data" contains anonymised data on two cohorts of students enrolled in the eighth grade during the school year 2020-2021 and 2021-2022, including the historical data for these student cohorts starting from the fourth grade...
NO-GAP: Survey Data with Derivative Variables = NO-GAP: Apklausų duomenys su išvestiniais kintamaisiais(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
NO-GAP: Survey Data with Derivative Variables = NO-GAP: Apklausų duomenys su išvestiniais kintamaisiais logo
Sep 6, 2023The Project Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective (2020-2023) = Projektas Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu (2020-2023 m.)
Dataverse collection "NO-GAP: Survey Data with Derivative Variables" contains datasets, which expand the analytical possibilities of the National Surveys of Student Achievement (NSSA) data, by providing a set of derivative variables for the analyses of student achievement in the...
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija = Ministry of Culture of the Republic of Lithuania(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija = Ministry of Culture of the Republic of Lithuania)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija = Ministry of Culture of the Republic of Lithuania logo
Aug 29, 2023Governmental Institutions = Valstybės institucijos
FEDORA: Interviews Dataset = FEDORA: Interviu duomenų rinkinys(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
FEDORA: Interviews Dataset = FEDORA: Interviu duomenų rinkinys logo
Aug 2, 2023Project FEDORA (2020-2023) = Projektas FEDORA (2020-2023 m.)
The dataset contains two subsets of interview data from a survey carried out in Italy, Finland, UK, the Netherlands.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.